Registras

Vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-901 įsigaliojus STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ reikalavimams KTU Architektūros ir statybos instituto Statybinės fizikos laboratorija kaip paskirtoji organizacija skelbia informaciją apie išduotus, sustabdytus ar panaikintus sertifikatus ar bandymų protokolus apie statybos produktus - vidaus duris, kai taikomi reikalavimai garso izoliavimui, šilumos izoliavimui, sandarumui (išskyrus atsparias ugniai ir sandarias dūmams) visos reglamentuojamų statybos produktų sąraše nurodytos esminės charakteristikos, pagal „3“ eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemą.

Paskirtosios įstaigos funkcijos – pradinis produkto tipo bandymas.

Išdavimo data Sertifikato / bandymo protokolo numeris Gamintojas Produkto pavadinimas TS žymuo Pastabos