Aplinkosaugos
technologijos
katedra

Aplinkosaugos technologijos katedros pirmtakė – Miestų sanitarijos katedra buvo įkurta 1940 m.  rugpjūčio 15 d. Kauno universitete. Katedros įkūrėjas ir pirmasis jos vedėjas buvo Prof. Steponas Kairys. Vėliau iki 1956 m. katedra buvo vadinama Vandentiekio, kanalizacijos ir santechnikos katedra ir rengė vandentiekio ir kanalizacijos specialybės inžinierius, o nuo 1978 m. ir vandens išteklių racionalaus naudojimo ir pramoninių nuotekų valymo technologus. 1988 metais katedra pavadinama Inžinerinės ekologijos katedra ir savo veiklą tęsia KTU Cheminės technologijos fakultete. Nuo 2014 metų katedra pervadinta į Aplinkosaugos technologijos.
Aplinkosaugos technologijos katedros misija – vykdyti tarptautinio lygmens mokslinius tyrimus, rengti aukštos kvalifikacijos aplinkos inžinerijos bakalauro, magistro ir doktorantūros studijų absolventus, paklausius nacionaliniu ir tarptautiniu mastu, gebančius įgytas kompetencijas taikyti mokslinėje ir praktinėje veikloje.

Aplinkosaugos technologijos katedros veiklos:

  • Pedagoginė - katedra koordinuoja pirmosios ir antrosios pakopų studijų programų „Aplinkosaugos inžinerija“ įgyvendinimą. Strateginis prioritetas studijų programų tobulinimui – tarptautiniu mastu konkurencingas studijų programų turinys ir dėstymo kokybė. Studentai gali naudotis naujausia studijų literatūra, laboratorine taršos nustatymo įranga, kompiuterinio ir technologinio modeliavimo priemonėmis.  Bakalauro ir magistro studijų programos vykdomos lietuvių ir anglų kalbomis.
  • Tarptautiniai studentų mainai - glaudūs katedros dėstytojų ryšiai su kolegomis iš užsienio universitetų studentams suteikia puikias galimybes laikinai išvykti studijuoti užsienyje. Pagal ERASMUS, ERASMUS+ studijų mainų programas atsiveria durys į Švedijos, Suomijos, Danijos, Vokietijos, Olandijos, Turkijos ir kitų šalių aukštąsias mokyklas.
  • Mokslinė – katedros mokslo grupė vykdo tyrimus Aplinkosaugos technologijų srityje. Tyrimai vykdomi panaudojant aukštųjų technologijų ir tarpdiscipliniškumo potencialą. Aktyvus dėstytojų dalyvavimas mokslinėje tiriamojoje veikloje, didėjantis mokslinių publikacijų tarptautiniu mastu pripažintuose leidiniuose ir apgintų disertacijų skaičius užtikrina mokslo ir studijų proceso vienovę.
Bendradarbiavimas - studijų procese ir inovacijų diegime katedra siekia glaudesnio bendradarbiavimo su verslo ir socialiniais partneriais. Katedra palaiko glaudžius ryšius su įmonėmis partnerėmis: UAB „Kauno vandenys“, UAB „Kauno švara“, UAB „Evikta“, UAB „Eneka“, UAB „Žalvaris“, UAB „Ekofiltras“ bei kt., nuolat ieško naujų kontaktų.

 

 
 
 
 

Studijos

Aplinkosaugos inžinerijos studijų programa 2012–2013 m. laikotarpiu buvo atnaujinta vykdant Europos Sąjungos Socialinio fondo projektą. Studijos jungia technologinį, analitinį ir vadybinį aplinkosaugos aspektus. Siekiant suformuoti holistinį požiūrį į aplinkai draugiškas technologijas, studijų metu derinami tradiciniai taršos mažinimo ir prevenciniai metodai, skatinamas tarpdisciplininis požiūris į aplinkosaugos problemas. Studijų metu kiekvienas studentas vykdo mokslinių tyrimų projektą vienoje iš šių sričių: nuotekų valymo, aplinkos oro kokybės gerinimo, kietųjų atliekų apdorojimo. Studentai turi galimybę prisijungti prie Aplinkosaugos technologijos katedroje vykdomų mokslinių tyrimų projektų įgyvendinimo.
Baigę vieną iš magistrantūros programų, gabiausieji studentai gali tęsti studijas Aplinkos inžinerijos krypties doktorantūroje.
 
Katedros kuruojamos studijų programos:
 
Katedros kuruojami studijų moduliai:

Bakalauro studijų moduliai

T270B803 Darnaus vystymosi principai (prof. L. Kliučininkas)
T270B116 Būvio ciklas ir ekologinis projektavimas (doc. D. Jankūnaitė)
T270B112 Procesai aplinkoje (doc. V. Kaunelienė)

T270B117 Toksikologija ir rizikos vertinimas (lekt. I. Radžiūnienė, lekt. T. Prasauskas)
T270B118 Užterštų teritorijų tvarkymas (doc. V. Kaunelienė)
T270B105 Oro taršos mažinimas (doc. D. Martuzevičius)
T270B111 Atliekų tvarkymo pagrindai (prof. G. Denafas)
T270B119 Vandenruoša ir vandentieka (doc. V. Račys)
T270B120 Fizinė aplinkos tarša (prof. L. Kliučininkas)
T270B012 Nuotekų valymo technologijos (doc. V. Račys)
T270B121 Aplinkos ekonomika ir teisė (lekt. I. Stasiulaitienė)
T270B110 Klimato kaita (lekt. I. Stasiulaitienė)

Magistro studijų moduliai

T270M121 Aplinkos procesų ir technologijų modeliavimas (prof. L. Kliučininkas)
T270M122 Eksperimento planavimas ir duomenų analizė aplinkosaugoje (doc. D. Martuzevičius)
T270M123 Cheminės medžiagos aplinkoje (doc. V. Kaunelienė)
T270M003 Aplinkosaugos teisė ir organizavimas (lekt. I. Stasiulaitienė)
T350M001 Pramonės taršos prevencija (doc. D. Jankūnaitė)
P305M002 Cheminės analizės metodai aplinkosaugoje (doc. D. Jankūnaitė)
B230M010 Eksperimentinė aplinkos mikrobiologija (lekt. I. Radžiūnienė, lekt. E. Krugly)
T270M009 Aplinkos oro teršalų susidarymas, išmetimai ir sklaida (doc. D. Martuzevičius)
T270M028 Aplinkos oro teršalų šalinimo teorija ir technologijos (doc. D. Martuzevičius)
T270M106 Komunalinių atliekų tvarkymo planavimas ir optimizavimas (prof. G. Denafas)
T270M827 Pavojingų atliekų nukenksminimo technologijos (prof. G. Denafas)
T270M010 Pramoninių nuotekų valymo technologijos (doc. V. Račys)
B410M831 Užterštų teritorijų tvarkymo technologijos (doc. V. Kaunelienė)
T270M005 Vandenvalos technologijos (doc. V. Račys)
T270M829 Aplinkos informacinės sistemos (prof. L. Kliučininkas)
T270M823 Aplinkos monitoringas (lekt. I. Radžiūnienė, lekt. E. Krugly)

Doktorantūros studijų moduliai

T270D836 Šiuolaikinės aplinkosaugos technologijos (prof. G. Denafas)
T270D103 Komunalinių atliekų tvarkymo planavimas ir optimizavimas (prof. G. Denafas)
T270D109 Biologinio nuotekų valymo procesai ir technologijos (doc. V. Račys)
T270D104 Oro taršos mažinimo teorija ir technologijos (doc. D. Martuzevičius)
T270D835 Pažangios vandenvalos technologijos (doc. V. Račys)
T270D101 Pažangios atliekų tvarkymo technologijos (prof. G. Denafas)
T270D102 Nanotechnologijos ir aplinkosauga (doc. D. Martuzevičius)
T270D111 Miesto transporto sistema ir aplinkosauga (prof. L. Kliučininkas)

Mokslas

Per pastarąjį dešimtmetį katedra suformavo mokslo partnerių tinklą. Bendradarbiaujama ne tik su kitais KTU padaliniais, bei partneriais Lietuvoje (VFTMC FI, VGTU, ASU), bet ir  užsienio kolegomis. Paminėtinas Olandijos Darnių vandens technologijų centras (WETSUS), su kuriuo pasirašyta ilgalaikio bendradarbiavimo sutartis. Katedra taip pat atstovauja universitetą klasteryje Balticnet PlasmaTec (Vokietija). Katedros mokslo grupė vykdo užterštų terpių (oras, vanduo, dirvožemis) tyrimus, tobulina procesus ir metodus, bei technologijas šiose srityse: 

  • Aplinkos ir patalpų oro teršalų emisijų mažinimas;
  • Atliekų tvarkymas;
  • Vandenvalos procesai.

Dėstytojai


Profesoriai

prof. dr. Linas Kliučininkas
korp. C, 505 kab., tel. (8 37) 30 01 83, el. p. linas.kliucininkas@ktu.lt
Tyrimų sritys: Aplinkos oro kokybės gerinimas, dujinių išlakų užterštumo mažinimas.
Dėstomi moduliai: Darnaus vystymosi principai; Aplinkos procesų ir technologijų modeliavimas; Aplinkos informacinės sistemos; Fizinė aplinkos tarša.
Profesinė patirtis: Tarptautinių žurnalų Management of Environmental Quality (Emerald Group Publishing) ir Environment and Sustainable Development (Inderscience Ltd.) redakcinių kolegijų narys; FP6 programos Aplinkosaugos ir energetikos infrastruktūros ekspertas, Tarptautinės Baltijos Universiteto Programos nacionalinio centro direktorius; Aplinkosaugos studijų programų kokybės vertinimo ekspertas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.
prof. dr. Gintaras Denafas
korp. C, 503 kab., tel. (8 37) 30 01 80, mob. tel. +370 698 70 760, el. p. gintaras.denafas@ktu.lt
Tyrimų sritys: Pramonės, energetikos ir atliekų tvarkymo sistemos objektų poveikis aplinkai; atliekų tvarkymo sistemų modeliavimas ir vertinimas, išteklių atgavimas iš antroposferos, atliekų savybės ir  techninės tvarkymo galimybės.
Dėstomi dalykai: Atliekų tvarkymo pagrindai; Komunalinių atliekų tvarkymo planavimas ir optimizavimas; Pavojingų atliekų nukenksminimo technologijos.
Narystė profesinėse organizacijose: Kauno technologijos universiteto Aplinkos inžinerijos krypties doktorantūros komisijos narys, A. Tsereteli valstybinio universiteto (Kutaisis, Gruzija) Aplinkos inžinerijos krypties doktorantūros komisijos pirmininkas.
Ekspertinė veikla: MITA ekspertų tarybos narys, Eurostar ekspertas, H2020 programos ekspertas, Ecoprog GmbH ekspertas Lietuvai.
Redkoleginė veikla: Kauno technologijos universiteto mokslo žurnalo „Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba“ („Environmental Research, Engineering and Management), A.Stulginskio universiteto mokslo žurnalo „Žemės ūkio inžinerija“ („Agriculture Engineering“) ir Permės valstybinio politechninio universiteto (Rusija) mokslo žurnalo „PNRPU Bulletin, Applied ecology. Urban development“ redkolegijų narys.

Docentai

doc. dr. Viktoras Račys
korp. C, 402 kab., tel. (8 37) 30 01 82, el. p. viktoras.racys@ktu.lt
Tyrimų sritys: Vandens tiekimas ir nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir apdorojimas
Dėstomi dalykai: Vandenruoša ir vandentieka; Nuotekų valymo technologijos; Pramoninių nuotekų valymo technologijos; Vandenvalos technologijos.
Kita veikla: Tarptautinės Eco-Tech konferencijos (Švedija) tarptautinio mokslinio komiteto narys. European centre of Excellence for sustainable Water Technology (WETSUS) ekspertas.
doc. dr. Violeta Kaunelienė
korp. C, 402 kab., Tel. (8 37) 30 01 82, el. p. violeta.kauneliene@ktu.lt  
Tyrimų sritys: Oro kokybės gerinimas, aplinkos kokybės vertinimas.
Dėstomi moduliai: Procesai aplinkoje; Užterštų teritorijų tvarkymas; Cheminės medžiagos aplinkoje.
doc. dr. Dainius Martuzevičius
korp. C, 504 kab., tel. (8 37) 30 01 80,faks. (8 37) 30 01 52, el. p. dainius.martuzevicius@ktu.lt
Tyrimų sritys: Aplinkos ir patalpų oro kokybės gerinimas, dujinių išlakų užterštumo mažinimas.
Dėstomi dalykai: Oro taršos mažinimas; Eksperimento planavimas ir duomenų analizė aplinkosaugoje; Aplinkos oro teršalų susidarymas, išmetimai ir sklaida; Aplinkos oro teršalų šalinimo teorija ir technologijos.
Narystė profesinėse organizacijose: Šiaurės šalių aerozolių draugijos (NOSA), Švedija, narys; Tarptautinės patalpų oro ir klimato draugijos (ISIAQ), JAV, narys; Asociacijos „Futura scientia“, Lietuva, narys; Lietuvos biomasės asociacijos (LitBioma) mokslinio techninio komiteto narys.
doc. dr. Dalia Jankūnaitė
korp. C, 402 kab., tel. (8 37) 30 01 82, el. p. dalia.jankunaite@ktu.lt
Tyrimų sritys: Aplinkos analizė, pramonės taršos prevencija, vandens ir nuotekų valymo procesai.
Dėstomi dalykai: Būvio ciklas ir ekologinis projektavimas; Taikomoji ekologija ir mikrobiologija; Pramonės taršos prevencija; Cheminės analizės metodai aplinkosaugoje.
doc. dr. Inga Stasiulaitienė
korp. C, 402 kab., Tel. (8 37) 30 01 82, el. p. inga.stasiulaitiene@ktu.lt
Tyrimų sritys: Klimato kaita ir jos mažinimo galimybės, aplinkos ekonomika ir teisė, būvio ciklo analizė, aplinkos ir patalpų oro taršos tyrimai.
Dėstomi moduliai: Būvio ciklas ir ekologinis projektavimas; Aplinkos ekonomika ir teisė; Klimato kaita; Aplinkosaugos teisė ir organizavimas; Pramonės įrenginių aplinkosauginis vertinimas ir projektavimas.

Lektoriai

Lektorė dr. Inga Radžiūnienė
Korp. C, 402 kab., tel. 8-37-300182, el. paštas inga.radziuniene@ktu.lt
Tyrimų sritys: Vandens ir nuotekų mikrobiologinė kontrolė, biologinio nuotekų valymo procesai, gyvsidabrio turinčių atliekų nukenksminimas, cheminių medžiagų rizikos vertinimas.
Dėstomi dalykai: Toksikologija ir rizikos vertinimas; Eksperimentinė aplinkos mikrobiologija; Aplinkos monitoringas.
Narystė nacionalinėse ir tarptautinėse asociacijose: Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 83 “Cheminių ir biologinių veiksnių darbo vietoje vertinimas” narė – ekspertė.
Lektorius dr. Edvinas Krugly
korp. C, 502 kab., mob. tel. +37067524358, el. p. edvinas.krugly@ktu.lt
Tyrimų sritys: Aplinkos ir patalpų oro taršos tyrimai, Teršalų analizės tyrimai, vandens taršos tyrimai ir technologijos, plazminių technologijų taikymas aplinkosaugoje.
Dėstomi dalykai: Aplinkos monitoringas.
Narystė tarptautinėse organizacijose: Amerikos chemikų draugijos (ACS) narys, Šiaurės šalių aerozolių tyrimų draugijos (NOSA), Švedija, narys.
Lektorius dr. Tadas Prasauskas
korp. C, 502 kab., mob. tel. +37061777184, el. p. tadas.prasauskas@ktu.lt
Tyrimų sritys: Aplinkos ir patalpų oro taršos tyrimai, emisijų tyrimai iš statybinių medžiagų, pastatų mikroklimatas, oro teršalų analizės metodai, plazminių technologijų taikymas aplinkosaugoje.
Dėstomi dalykai: Toksikologija ir rizikos vertinimas, fizinė aplinkos tarša, aplinkos procesu ir technologijų modeliavimas, semestro projektas.
Narystė tarptautinėse organizacijose: Šiaurės šalių aerozolių draugijos (NOSA), Švedija, narys; Tarptautinės patalpų oro ir klimato draugijos (ISIAQ), JAV, narys. 

Tyrėjai

 
 
Vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Edvinas Krugly
korp. C, 502 kab., mob. tel. +37067524358, el. p. edvinas.krugly@ktu.lt
Tyrimų sritys: Aplinkos ir patalpų oro taršos tyrimai, Teršalų analizės tyrimai, vandens taršos tyrimai ir technologijos, plazminių technologijų taikymas aplinkosaugoje.
Dėstomi dalykai: Aplinkos monitoringas.
Narystė tarptautinėse organizacijose: Amerikos chemikų draugijos (ACS) narys, Šiaurės šalių aerozolių tyrimų draugijos (NOSA), Švedija, narys.
Vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Tadas Prasauskas
korp. C, 502 kab., mob. tel. +37061777184, el. p. tadas.prasauskas@ktu.lt
Tyrimų sritys: Aplinkos ir patalpų oro taršos tyrimai, emisijų tyrimai iš statybinių medžiagų, pastatų mikroklimatas, oro teršalų analizės metodai, plazminių technologijų taikymas aplinkosaugoje.
Dėstomi dalykai: Toksikologija ir rizikos vertinimas, fizinė aplinkos tarša, aplinkos procesu ir technologijų modeliavimas, semestro projektas.
Narystė tarptautinėse organizacijose: Šiaurės šalių aerozolių draugijos (NOSA), Švedija, narys; Tarptautinės patalpų oro ir klimato draugijos (ISIAQ), JAV, narys.
Mokslo darbuotojas dr. Darius Čiužas

Doktorantai

Doktorantas Jonas Varneckas
korp. C, 502 kab., el. p. jonas.varneckas@ktu.edu
Veiklos sritis: vandens taršos tyrimai ir technologijos.
 
Doktorantas Maksym Tatariants
korp. C, 503 kab., el. p. maksym.tatariants@ktu.edu
Veiklos sritis: išteklių atgavimas iš sąvartynų.
 
Doktorantas Martynas Tichonovas
korp. C, 331 kab., el. p. martynas.tichonovas@ktu.edu
Veiklos sritis: Vandens taršos tyrimai ir technologijos, plazminių technologijų taikymas aplinkosaugoje.
 
Doktorantė Rūta Sidaravičiūtė
korp. C, 505 kab., el. p. ruta.sidaraviciute@ktu.edu
Veiklos sritis: Aplinkos ir patalpų oro kokybės gerinimas, plazminių technologijų taikymas aplinkosaugoje.
 
Doktorantė Aistė Karpušenkaitė
korp. C, 503 kab., el. p. aistė.karpusenkaite@ktu.edu
Veiklos sritis: Pavojingų atliekų tvarkymo sistemų modeliavimas ir vertinimas.
 
Doktorantas Algimantas Bučinskas
korp. C, 503 kab., el. p. algimantas.bucinskas@ktu.edu
Veiklos sritis: Išteklių atgavimas iš sąvartynų, sąvartynų eksploatacijos ir veiklos po uždarymo modeliavimas.
 
Doktorantė Dalia Buivydienė
korp. C, 502 kab., el. p. dalia.buivydiene@ktu.edu
Veiklos sritis: Nanopluoštų filtravimo savybių tyrimas.

Kontaktai

Vedėjas
prof. dr. Linas Kliučininkas
Korp.C, 505 kab., tel. (8 37) 300183, el. p. linas.kliucininkas@ktu.lt
 

1985 m. baigė KPI. 1990 m. apgynė technikos mokslų kandidato disertaciją. 1995 m. suteiktas docento vardas. 1998-2007 m. dirbo tuometinės Inžinerinės ekologijos katedros vedėju. Nuo 2013 m. dirba profesoriaus pareigose. Nuo 2014 m. vadovauja Aplinkosaugos technologijos katedrai.
 
 
Administratorė 
Rūta Sidaravičiūtė
Korp.C, 505 kab., tel. (8 37) 351008, el. p. ruta.sidaraviciute@ktu.lt