Maisto mokslo ir technologijos katedra

Maisto mokslo ir technologijos katedra (iki 2014 m. Maisto produktų technologijos katedra) įkurta 1951 m. rusėjo mėn. 1 d. Katedros pirmtaku laikoma Kauno Universiteto Organinės technologijos katedra, kuri iki 1951 m. greta kitų specialybių specialistų parengė ir 56 inžinierius-technologus maisto pramonei. Pirmuoju Maisto produktų technologijos katedros vedėju tapo prof. J. Z. Venskevičius.
Nuo 1954 m. iki 1958 m. buvo išleidžiami mėsos ir pieno produktų technologijos inžinieriai.
Nuo 1958 m. inžinieriai buvo rengiami pagal specialybės „Maisto produktų technologija“ kompleksinius mokymo planus paruošiant juos darbui mėsos, pieno, cukraus, duonos, konditerijos, vaisių-daržovių perdirbimo, fermentacijos, riebalų ir kai kurių kitų maisto pramonės šakų įmonėms.
1965 m. pradėti rengti ir „Visuomeninio maitinimo technologijos ir organizavimo“ specialybės inžinieriai-technologai.
1991 m. Kauno politechnikos institutui suteikus Kauno technologijos universiteto statusą, reformuotos studijų programos: pradėti rengti maisto produktų technologijos specialybės bakalaurai (4 m.), maisto produktų technologijos magistrai inžinieriai (5,5 m.), ir maisto mokslo magistrai (6 m.). Nuo 2014 atnaujinus studijų programas, katedroje ruošiami Maisto mokslo ir technologijos bakalaurai ir Maisto produktų technologijos bei Maisto mokslo ir saugos magistrai. Katedra taip pat vykdo doktorantūros programas Maisto mokslo srityje (Chemija ir Cheminės inžinerijos kryptyse).

Maisto mokslo ir technologijos katedros misija – rengti aukštos kvalifikacijos Maisto technologijų bakalauro, magistro ir doktorantūros studijų absolventus, plėtoti tarptautiniu lygiu pripažintus mokslinius tyrimus maisto technologijų, kokybės ir saugos tyrimų srityje, ieškant naujų žaliavų resursų, tenkinant šalies ūkio poreikius naujiems produktams ir technologijoms kurti, inovacijoms diegti.
Maisto mokslo ir technologijos katedros veiklos:
Svarbiausia katedros veiklos ypatybė tiek studijų, tiek ir mokslinių tyrimų srityje visapusiškas katedros integravimasis į Europos studijų ir tyrimų erdvę. 1992 m. katedra įsijungė į ES finansuojamus studijų (TEMPUS) ir mokslinių tyrimų (INCO Copernicus) projektus. Buvo pasirašyta per 15 dvišalio bendradarbiavimo sutarčių su įvairiais Europos universitetais (Socrates, Erasmus); pagal šias sutartis kiekvienais metais kelių mėnesių stažuotei išvyksta 3-6 studentai, plėtėsi ir dėstytojų mainai. Katedra dalyvavo 3 tarptautinių studijų programų kūrimo, 4 intensyviųjų programų ir 4 tinkliniuose maisto studijų projektuose (prof. P. R. Venskutonis). Tinkliniame projekte ISEKI Food (Saugos ir ekologijos žinių integravimas į maisto studijas siekiant subalansuotos Europos plėtros) dalyvavo beveik 100 Europos universitetų ir mokslinių tyrimų institutų; toks projektas atvėrė puikias galimybes bendradarbiavimui plėtoti, tobulinti studijų procesą. Nuo 2007 m. katedra įsijungė į ISEKI Mundus projektą, kuriame dalyvauja viso pasaulio maisto mokslo ir studijų institucijos. 2006-2007 m. kartu su partneriais katedra laimėjo 2 ES struktūrinių fondų remiamus projektus (prof. D. Leskauskaitė), kurie skirti studijų modulių bei mokymo programų tobulinimui ir kūrimui (Maisto kokybės ir saugos specialistų – magistrantų, mokslininkų ir kitų tyrėjų – kompetencijos užtikrinimas) ir mokymo bei mokslinės bazės tobulinimui.   2010 m. gruodžio mėn. atidarytas Maisto mokslo ir technologijų kompetencijos centras (plačiau apie centrą http://3dpanorama.lt/virtualus-turai/ktu-chemijos-fakulteto-maisto-katedros-laboratoriju-centras/), kuris yra sudėtinė Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“ dalis.
 
 
 
 

Studijos

Katedra koordinuoja 2014 m. atnaujintų pirmosios pakopos „Maisto mokslas ir technologija“ ir antrosios pakopos „Maisto mokslas ir sauga“ bei „Maisto produktų technologija“ studijų programų įgyvendinimą. Studijų metu kiekvienas studentas vykdo mokslinių tyrimų projektą maisto technologijų, kokybės ar saugos tyrimų srityje.
Studijų procese vyksta glaudus bendradarbiavimas su partneriais ir kolegomis iš pramonės įmonių bei užsienio universitetų.
Baigę vieną iš magistrantūros programų, gabiausieji studentai gali tęsti studijas Maisto mokslo (Chemijos ir Cheminės inžinerijos krypties) doktorantūroje.
Katedros kuruojamos studijų programos:

Mokslas

Katedroje dirba 3 mokslo grupės, susiformavusios pagal darbų kryptis ir tematikas.
Augalinės kilmės bioaktyvių medžiagų ir terminių bei oksidacijos reakcijų maiste tyrimo grupei vadovauja prof. dr. P. R. Venskutonis. Vykdomi natūralių maisto priedų ir kitų biologiškai vertingų maistinių medžiagų išskyrimo, analizės, perdirbimo ir panaudojimo maisto produktų gamyboje bei superkrizinės ekstrakcijos ir mikroįkapsuliavimo procesų taikymo tyrimai. Kuriami veikliųjų medžiagų išskyrimo iš augalinės kilmės žaliavų ir jų frakcionavimo procesai, kuriamos ir tiriamos kompleksinio augalinės žaliavos perdirbimo šalutinių produktų perdirbimo į aukštos vertės funkcionaliuosius maisto ingredientus inovatyvios technologijos, taikant beatliekinio biorafinavimo koncepciją.
Inovatyvių biotechnologinių sprendimų ir greitų metodų kūrimo saugesnių ir didesnės mitybinės vertės, atitinkančių vartotojų poreikius maisto produktų gamybai, grupėje, vadovaujamoje prof. G. Juodeikienės, vystomos technologijos, pritaikant biotechnologinius sprendimus natūralių antimikrobinių bioproduktų gavybai, maisto produktų funkcionalumo didinimui, saugos užtikrinimui ir realizavimo trukmės prailginimui; fermentinių preparatų kompozicijų sudarymui grūdinės žaliavos perdirbimo efektyvumo didinimui ir kokybės gerinimui, maisto pramonės atliekų ir antrinių produktų perdirbimui į chemines medžiagas ir/ar bioproduktus. Kuriami greiti akustiniai metodai ir prietaisai mikotoksinų grūduose aptikimui ir laikomų grūdų saugos kontrolei bei poringų maistinių sistemų ir gelių tekstūros vertinimui. Vystoma inovatyvi vartotojų poreikių maisto produktams vertinimo metodologija, taikant empatines kompiuterines programas.
Maisto biopolimerų funkcionalumas ir maisto produktų struktūrų projektavimo grupėje, vadovaujamoje prof. D. Leskauskaitės, kuriamos maisto produktų struktūros, skirtos produktų stabilumui, kokybei ir biologinei vertei didinti.
Katedros mokslo grupių kompetenciją gerai atskleidžia sėkmingas jų dalyvavimas tarptautiniuose 7-osios bendrosios programos, EUREKA programos, Europos bendradarbiavimo mokslinių ir techninių tyrimų srityse programos COST projektuose bei Lietuvos nacionalinės programos Sveikas ir saugus maistas, Pramoninės biotechnologijos plėtros Lietuvoje programos projektuose.

Partneriai

Katedros tarptautinio bendradarbiavimo studijų srityje (studentų ir dėstytojų mainai) geografija nuo Azorų universiteto (Portugalija) vakaruose iki Geziantepo universiteto (Turkija) rytuose, o pagrindiniai mokslinių tyrimų bendradarbiavimo partneriai buvo ir išlieka:
Vageningeno universitetas,
Lundo universitetas,
Graco technikos universitetas,
Tulūzos politechnikos universitetas,
Gento universitetas,
Vienos gamtos resursų ir taikomųjų gyvenimo mokslų universitetas,
Danijos technikos universitetas,
Karališkasis veterinarijos ir žemės ūkio (dabar Kopenhagos) universitetas,
Norvegijos gyvenimo mokslų universitetas,
Helsinkio universitetas.
Bendradarbiaujama beveik su visų Europos ir kai kurių kitų pasaulio valstybių mokslininkų grupėmis, dirbančiomis maisto mokslo ir technologijų srityje.
Šalyje katedra glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialais: Sodininkystės ir daržininkystės institutu ir Lietuvos žemdirbystės institutu, Botanikos institutu, VDU Kauno botanikos sodu, Kauno Sveikatos mokslų universitetu.
Įmonės partnerės – Vičiūnų įmonių grupė, Kauno grūdų įmonių grupė, UAB Moguntia Baltija, UAB EFIS, UAB Zelandia, UAB Pieno žvaigždės, AB Žemaitijos pienas, UAB „Marijampolės pieno konservai“, UAB Švyturys - Utenos Alus, AB Volfas Engelman, UAB Naujasis Nevėžis, UAB Ustukių malūnas, UAB Fazer kepyklos, UAB ICECO, UAB Baltijos enzimai.

Dėstytojai


Profesoriai

prof. dr. Daiva Leskauskaitė
Radvilėnų pl. 19, korp. A, 114 kab., el. p. daiva.leskauskaite@ktu.lt
Veiklos sritis: biopolimerų (baltymų ir polisacharidų) funkcinių savybių ir maisto produktų struktūrinų formavimo tyrimai bei galimybių juos pritaikyti maisto produktų tekstūros gerinimui tyrimai.
Dėstomi dalykai: Maisto įmonės sanitarija; Maisto mokslo ir technologijos pagrindai; Įvadas į maisto technologijas; Maisto chemija ir analizė 1; Higiena ir sanitarija; Aukštesnioji maisto chemija; Maisto saugos įstatymai; Maisto kokybės valdymas, Maisto reologija.
Narystė Lietuvos ir tarptautinėse organizacijose: Programos Horizontas 2020  komiteto „Maisto tiekimo užtikrinimas, pažangus žemės ūkis, jūriniai tyrimai ir bioekonomika“ ekspertė; MITA Biomedicinos ir žemės ūkio mokslų sričių ekspertų tarybos narė; Nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“ vykdymo grupės narė; KTU Cheminės technologijos fakulteto tarybos narė; Saugomų nuorodų ekspertų komiteto prie LR Žemės ūkio ministerijos pirmininkė; Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės ir maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių gamybos sektorinio profesinio komiteto narė; Žemės ūkio mokslo tarybos narė; LSMU Farmacijos fakulteto atestacinės komisijos narė.
prof. dr. Rimantas Petras Venskutonis
Radvilėnų pl. 19, korp. A, 116 kab., tel. (8 37) 45 66 47, el. p. rimas.venskutonis@ktu.lt
Veiklos sritis: Bioaktyvūs augalų junginiai ir terminės reakcijos maiste.
Dėstomi dalykai: Aukštesnioji maisto chemija; Funkcionaliojo maisto produktai ir maisto papildai; Molekulinė maisto technologija; Specialioji maisto chemija ir biochemija.
Narystė Lietuvos ir tarptautinėse organizacijose: Tarptautinės maisto mokslo ir technologijos sąjungos (IUFoST) Lietuvos delegatas nuo 1994 m.; Europos maisto mokslo ir technologijos federacijos (EFFoST) Lietuvos delegatas nuo 1994 m.; JAV Maisto technologų instituto (IFT) narys nuo 2002 m.; ISEKI-Food (IFA) Maisto asociacijos Lietuvos delegatas; Tarptautinės maisto papildų ir funkcionaliojo maisto draugijos (ISNFF) narys nuo 2009 m.; Europos chemijos ir molekulinių mokslų asociacijos (EUCHEMS) Maisto chemijos skyriaus (FCD) Lietuvos delegatas nuo 2008 m; Pasaulinės harmonizavimo iniciatyvos (GHI) Lietuvos ambasadorius nuo 2011 m.; Europos higieniško inžinerinio projektavimo grupės (EHEDG) narys nuo 2011 m.; Šiaurės Amerikos fitochemijos draugijos (PSNA) narys nuo 2012 m.;
2005–2014 m. – COST programos srities „Maistas ir žemės ūkis“ komiteto Lietuvos atstovas; Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto TK11 „Fermentacijos produktai“ narys.
prof. habil. dr. Gražina Juodeikienė
Radvilėnų pl. 19, korp. A, 101 kab., tel. (8 37) 45 65 57, el. p. grazina.juodeikiene@ktu.lt
Veiklos sritis: Maisto mokslas, maisto kokybė ir sauga, mitybos toksikologija, pramoninė (bio)technologija: nauji tausojantys aplinką bioprocesai, antimikrobiniai bioproduktai ir cheminės medžiagos, naujų augalinės žaliavos kokybės kontrolės metodų kūrimas.
Dėstomi dalykai: Augalininkystės produktų chemija; Maisto sauga ir toksikologija; Pramoninių bioprocesų technologija 2; Grūdų ir konditerijos produktų mokslas ir technologija; Mikroorganizmai bioproduktų sintezei; Augalinio maisto mokslas; Augalinio maisto technologija ir inžinerija; Maisto mokslo ir technologijos pagrindai.
Narystė Lietuvos ir tarptautinėse organizacijose: KTU atstovė Tarptautinėje grūdų chemijos ir technologijos asociacijoje (ICC); Tarptautinės Amerikos grūdų chemikų asociacijos (AACC International) narė; Lietuvos Standartizacijos departamento (LSD) - Technikos komiteto Nr. 15 „Grūdai, grūdų produktai, duona, pašarai“ (prie Aplinkos ministerijos) pirmininkė; LŽŪM ekspertė komitete „Nacionaliniai maisto produktai“.
prof. dr. Pranas Viškelis
tel. (8 37) 55 54 39, el. p. pranas.viskelis@ktu.lt
Veiklos sritis: žemės ūkio produktų kokybė, cheminiai ir fizikiniai kitimai, laikymas ir perdirbimas. 
Dėstomi dalykai: Vaisių ir daržovių mokslas ir technologija.
Narystė Lietuvos ir tarptautinėse organizacijose: Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys; Lietuvos standartizacijos departamento TK6 „Vaisiai, daržovės ir jų produktai“ narys; Lietuvos fiziologų draugijos narys.

Docentai

doc. dr. Loreta Bašinskienė
Radvilėnų pl. 19, korp. A, 111 kab., tel. (8 37) 45 64 26, el. p. loreta.basinskiene@ktu.lt
Veiklos sritis: augalinių produktų cheminės sudėties ir technologinių savybių tyrimai, naujų technologijų ir biopriemonių kūrimas saugių ir aukštesnės vertės augalinių produktų gamybai, taikant biotechnologines priemones; maisto produktų juslinių savybių tyrimai ir naujų kokybės tyrimo metodų kūrimas.
Dėstomi dalykai: Juslinis gaminių vertinimas; Naujų maisto produktų kūrimas; Maisto toksikologija; Riebalų mokslas ir technologija.
Narystė Lietuvos ir tarptautinėse organizacijose: Lietuvos Standartizacijos departamento technikos komitetų LST TK 15 „Grūdai, grūdų produktai, duona, pašarai“ ir LST TK 51 „Maisto analizė“ narė; Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų mokymo programų, tradicinių mugių sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų sertifikavimo ir atestavimo ekspertų komisijos narė; Lietuvos biochemikų draugijos narė.
doc. dr. Rimgailė Degutytė
Radvilėnų pl. 19, korp. A, 104C kab., el. p. rimdegu@ktu.lt
Veiklos sritis: Biochemija, organinė chemija
Dėstomi dalykai: Biochemijos pagrindai; Biochemija.
Narystė Lietuvos ir tarptautinėse organizacijose: Lietuvos biochemikų draugijos narys.
doc. dr. Jonas Damašius
Radvilėnų pl. 19, korp. A, 103 kab., tel. 861168693, el. p. jonas.damasius@ktu.lt
Veiklos sritis: Pieno mokslas ir technologija, maisto produktų (pieno produktų) prototipų kūrimas ir vystymas, maisto biotechnologiniai tyrimai. 
Dėstomi dalykai: Pieno ir pieno produktų mokslas ir technologija; Maisto pramonės įmonių projektavimo ir statybos pagrindai; Gyvūninio maisto mokslas; Gyvūninio maisto technologija ir inžinerija; Pramoninių bioprocesų technologija 2.
Narystė Lietuvos ir tarptautinėse organizacijose: Standartizacijos departamento Pieno ir pieno produktų komiteto narys, ŽŪR Nacionalinio pienininkystės komiteto narys.
doc. dr. Rimantas Henrikas Kublickas
Radvilėnų pl. 19, korp. A, 112 kab., el. p. rimantas.kublickas@ktu.lt
Veiklos sritis: fermentacijos technologijos, aludarystė, baltymų ir vandenyje tirpių biologiškai aktyvių junginių bei polimerų tyrimai.
Dėstomi dalykai: Maisto biochemija; Fermentacijos mokslas ir technologija; Augalinio maisto mokslas; Augalinio maisto technologija ir inžinerija; Maisto mokslas.
Narystė Lietuvos ir tarptautinėse organizacijose: Aleksandro fon Humboldto mokslinė draugija.
doc. dr. Antanas Šarkinas
tel. (8 37) 31 23 93, el. p. antanas.sarkinas@ktu.lt
Veiklos sritis: Mikrobiologija
Dėstomi dalykai: Maisto produktų mikrobiologija; Taikomoji mikrobiologija.
Narystė Lietuvos ir tarptautinėse organizacijose: KTU Maisto instituto recenzuojamo žurnalo „Maisto chemija ir technologija“ redaktorių kolegijos narys; LSMU Veterinarijos akademijos recenzuojamo žurnalo „Veterinarija ir zootechnika“ redaktorių kolegijos narys; Žemės ūkio mokslo tarybos prie Žemės ūkio ministerijos narys; Išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų tarybos narys; LSMU Veterinarijos akademijos dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo ir atestacijos komisijos narys; LSMU Veterinarijos akademijos Gyvulininkystės instituto mokslo darbuotojų priėmimo ir atestacijos komisijos narys.
doc. dr. Rimantė Vinauskienė
Radvilėnų pl. 19, korp. A, 113 kab., el. p. rimante.vinauskiene@ktu.lt
Veiklos sritis: Mėsos ir jos pakaitalų funkcinių savybių tyrimai. Sintetinių maisto priedų mažinimo galimybių paieška, siekiant išsaugoti mėsos produktų vartotojiškąsias savybes ir padidinti biologinę vertę.
Dėstomi dalykai: Mėsos produktų mokslas ir technologija ; Gyvūninio maisto mokslas; Gyvūninio maisto technologija; Technologijos 2; Maisto mokslo ir technologijos pagrindai.
Narystė Lietuvos ir tarptautinėse organizacijose: Lietuvos standartizacijos departamento (LST) technikos komiteto (LST TK 3) Mėsa ir mėsos produktai narė; Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacijos (LPMA) narė.
doc. dr. Milda Keršienė
Radvilėnų pl. 19, korp. A, 118 kab., el. p. milda.kersiene@ktu.lt
Veiklos sritis: Maisto produktų savybių formavimas, jų pokyčiai technologinio proceso metu.
Dėstomi dalykai: Maitinimo produktų technologija ir inžinerija 1; Maitinimo produktų technologija ir inžinerija 2; Gamybos organizavimas maitinimo įmonėse; Specialiosios maitinimo produktų technologijos; Maitinimo paslaugų valdymas; Maisto chemija ir analizė 1 (laboratoriniai darbai).
doc. dr. Audrius Pukalskas
Radvilėnų pl. 19, korp. A, 113 kab., el. p. audrius.pukalskas@ktu.lt
Veiklos sritis: Fitochemija, gamtinių antioksidantų paieška, riebalų oksidacijos procesų tyrimai.
Dėstomi dalykai: Maisto chemija ir analizė 2; Maisto biotechnologija; Molekulinės maisto technologijos; Nauji maisto produktų apdorojimo būdai; Šiuolaikiniai maisto analizės ir kokybės kontrolės metodai.
Narystė Lietuvos ir tarptautinėse organizacijose: Lietuvos biochemikų draugija; EUCheMS Maisto chemijos skyriaus narys.
doc. dr. Ina Jasutienė
Radvilėnų pl. 19, korp. A, 112 kab., el. p. ina.jasutiene@ktu.lt
Veiklos sritis: Biologiškai aktyvių junginių tyrimai maisto matricose.
Dėstomi dalykai: Maisto kokybės ir saugos valdymas; Maisto kokybės valdymas; Mityba ir maisto toksikologija; Augalinio maisto technologija ir inžinerija; Augalinio maisto mokslas.
Narystė Lietuvos ir tarptautinėse organizacijose: Saugomų nuorodų ekspertų komiteto prie ŽŪM narys, Išskirtinės kokybės produktų ekspertų komiteto narys.
doc. dr. Aušra Šipailienė
Radvilėnų pl. 19, korp. A, 114 kab., el. p. ausra.sipailiene@ktu.lt
Veiklos sritis: Mikrobiologija, gamtinių antimikrobinių medžiagų paieška, žuvies mokslas ir technologija.
Dėstomi dalykai: Mikrobiologija; Gyvūninio maisto mokslas; Maisto technologijos 2; Žuvų produktų mokslas ir technologija.
Narystė Lietuvos ir tarptautinėse organizacijose: COST-FA1202 komiteto narė; Standartizacijos departamento TK33 „Žuvininkystė“ narys.

Lektoriai

lektorė dr. Vaida Kitrytė
Radvilėnų pl. 19, korp. A, 103 kab., el. p. vaida.kitryte@ktu.lt
Veiklos sritis: Bioaktyvių junginių paieška įvairiuose augaluose bei maisto produktų tiekimo grandinės augalinės kilmės šalutiniuose produktuose, jų išskyrimas, identifikavimas, funkcionaliųjų savybių tyrimai ir panaudojimo galimybių įvertinimas; Natūralių biologiškai veiklių komponentų pokyčiai terminio žaliavų bei maisto produktų apdorojimo metu bei įvairių fitokomponentų įtaka termiškai apdorotų maisto produktų juslinėms savybėms, maistinei vertei, oksidaciniam stabilumui ir saugai.
Dėstomi dalykai: Maisto medžiagų mokslas; Maisto produktų savybės; Maisto biochemija; Maisto sauga ir toksikologija (pratybos lietuvių ir angų kalbomis); Mityba ir maisto toksikologija (laboratoriniai darbai); Maisto chemija ir analizė 2 (laboratoriniai darbai); Mokslinio tyrimo praktika.
Narystė Lietuvos ir tarptautinėse organizacijose: Lietuvos atstovė COST veiklos FA1403 „Interindividual variation in response to consumption of plant food bioactives and determinants involved - POSITIVe (Plant bioactives Interindividual Variation)“ valdymo komitete.
lektorė dr. Milda Pukalskienė
Radvilėnų pl. 19, korp. A, 112 kab., el. p. milda.skemaite@ktu.lt
Veiklos sritis: Fitochemija, gamtinių antioksidantų paieška, riebalų oksidacijos procesų tyrimai.
Dėstomi dalykai: Ląstelės biologija.
lektorė dr. Renata Žvirdauskienė
Radvilėnų pl. 19, korp. A, 118 kab., el. p. renata.zvirdauskiene@ktu.lt
Veiklos sritis: Maisto produktų mikrobiologija.
Dėstomi dalykai: Bendroji mikrobiologija; Higiena ir sanitarija.
lektorė dr. Dalia Čižeikienė
Radvilėnų pl. 19, korp. A, 104B kab., el. p. dalia.cizeikiene@ktu.lt
Veiklos sritis: Biotechnologinių priemonių (fermentų ir mikroorganizmų) taikymas augalinės žaliavos perdirbimo efektyvumui didinti, fermentuotų produktų panaudojimas įvairioms duonos rūšims kepti, organinių rūgščių, bioetanolio ir kitų vertingų komponentų iš augalinės žaliavos šalutinių produktų gamybai.
Dėstomi dalykai: Pramoninių bioprocesų technologija 2;  Augalinio maisto mokslas (laboratoriniai darbai); Augalinio maisto technologija ir inžinerija (laboratoriniai darbai); Įvadas į maisto technologijas (laboratoriniai darbai); Maisto technologijos 1 (laboratoriniai darbai, pratybos); Enzimologija (laboratoriniai darbai).
lektorė Židronė Valatkevičienė
Radvilėnų pl. 19, korp. A, 118 kab., el. p. zydra.valatkeviciene@ktu.lt
Veiklos sritis: Maitinimo produktų gamybos technologijos.
Dėstomi dalykai: Viešojo maitinimo aptarnavimo technologija; Dietologija; Maitinimo paslaugų valdymas;
Maitinimo įmonių statybos ir projektavimo pagrindai (pratybos); Maitinimo produktų technologija ir inžinerija 1 (laboratoriniai darbai); Maitinimo produktų technologija ir inžinerija 2 (laboratoriniai darbai), Naujų maisto produktų kūrimas (laboratoriniai darbai); Maisto mokslo ir technologijos pagrindai (laboratoriniai darbai); Sanitarija ir higiena (laboratoriniai darbai).

Tyrėjai


v. m. d. dr. Daiva Žadeikė
Radvilėnų pl. 19, korp. A, 104B kab., el. p. daivavid@ktu.lt
Veiklos sritis: Maisto mokslas ir (bio)technologija; naujų produktų kūrimas; maisto produktų kokybė ir sauga; naujų maisto kokybės kontrolės metodų kūrimas.
Dėstomi dalykai: Augalinio maisto mokslas; Augalinio maisto technologija ir inžinerija; Grūdų ir konditerijos produktų mokslas ir technologija; Pramoninė biotechnologija.
j. m. d. Renata Baranauskienė
Radvilėnų pl. 19, korp. A, 102 kab., el. p. renata.baranauskiene@ktu.lt
Veiklos sritis: Gamtinių bioaktyvių maisto komponentų (kvapiųjų medžiagų, eterinių aliejų, antioksidantų, baktericidų) išskyrimas iš augalinės žaliavos, jų mikroįkapsuliavimas ir panaudojimas funkcinio maisto kompozicijų kūrimui. Eterinių aliejų ir ekstraktų lakiųjų aromato junginių cheminės sudėties analizė bei jų sąveikos su įkapsuliuojančiomis dangomis kinetikos, termodinamikos ir stabilumo tyrimai dujų chromatografijos ir dujų chromatografijos-masių spektrometrijos metodais.
Dėstomi dalykai: Maisto biochemija (laboratoriniai darbai).
j. m. d. Ramutė Maždžierienė
Radvilėnų pl. 19, korp. A, 106 kab., el. p. ramute.mazdzieriene@ktu.lt
Veiklos sritis: Maisto žaliavų ir medžiagų agro- ir bio-rafinavimas, taikant šiuolaikiškus ekstrakcijos, frakcionavimo ir kitokio perdirbimo būdus. Nauji gamtinės kilmės funkcionalieji  komponentai maistui, maisto papildams ir kitiems tikslams.
j. m. d. Rita Kazernavičiūtė
Radvilėnų pl. 19, korp. A, 119 kab., el. p. rita.kazernaviciute@ktu.lt
Veiklos sritis: Riebalų ir aliejaus oksidacijos mechanizmai, priemonės lipidų oksidacijos procesams sulėtinti, natūralių, radikalus sujungiančių ir antioksidacinėmis savybėmis pasižyminčių, kompozicijų kūrimas ir naudojimo perspektyvos; maisto priedai; jų cheminės sudėties tyrimai dujine bei skystine chromatografija.
Augalinės kilmės bioaktyvių junginių iš prieskoninių, aromatinių ir vaistinių augalų išskyrimas, savybių tyrimai bei jų panaudojimo galimybės funkcinių maisto produktų kūrimui.
Dėstomi dalykai: Maisto chemija ir analizė 2 (laboratoriniai); Riebalų mokslas ir technologija (laboratoriniai); Maisto medžiagų mokslas (laboratoriniai); Šiuolaikiniai maisto analizės ir kokybės kontrolės metodai (laboratoriniai); Molekulinė maisto technologija (pratybos); Augalinio maisto mokslas (laboratoriniai).

Doktorantai

Vaida Šulniūtė
Radvilėnų pl. 19, korp. A, 013 kab., el. p. vaida91@yahoo.com
Veiklos sritis: Įvairių Salvia genties rūšių augalų fitocheminių antioksidantų sudėties ir funkcinių savybių tyrimas bei analizė.
Dėstomi dalykai: Įvadas į maisto technologijas (laboratoriniai darbai).
 
Viktorija Eisinaitė
Radvilėnų pl. 19, korp. B, 109 kab., el. p. viktorija.eisinaite@ktu.edu
Veiklos sritis: Dvigubų emulsijų gamyba, stabilumo tyrimai ir potencialaus pritaikymo galimybės mėsos gaminiuose.
Dėstomi dalykai: Įvadas į maisto technologijas (laboratoriniai darbai); Gyvūninio maisto technologija ir inžinerija (laboratoriniai darbai); Gyvūninio maisto mokslas (laboratoriniai darbai).
 
Laura Tamkutė
Radvilėnų pl. 19, korp. A, 013 kab. el. p. laura.tamkute@ktu.edu
Veiklos sritis: Funkcionaliųjų ingredientų išskyrimas iš augalinių žaliavų ir jų pritaikymas maisto produktų mitybinės vertės pagerinimui.
Dėstomi dalykai: Įvadas į maisto technologijas (laboratoriniai darbai); Maisto biochemija (laboratoriniai darbai);
 
Ieva Vidžiūnaitė
Radvilėnų pl. 19, korp. B, 109 kab., el. p. ieva.vidziunaite@ktu.lt
Veiklos sritys: Kukurūzų perdirbimo šalutinių produktų perdirbimas į vertingas medžiagas maistui, pašarams ir biokurui, taikant terminio ir biologinio apdorojimo technologijas
Dėstomi dalykai: Įvadas į maisto technologijas (laboratoriniai darbai).
 
Lijana Dienaitė
Radvilėnų pl. 19, korp. A, 119 kab., el. p. lijana.dienaite@ktu.edu
Veiklos sritis: biologiškai vertingų komponentų (antioksidatorių) iš augalinės kilmės žaliavų (aromatinių, prieskoninių ir vaistinių augalų bei uogų) išskyrimas, tyrimai ir panaudojimas.
Dėstomi dalykai: Įvadas į maisto technologijas (laboratoriniai darbai); Maisto biotechnologija (laboratoriniai darbai); Mokslinio tyrimo praktika.
 
Rūta Jukonytė
Radvilėnų pl. 19, korp. A, 104A kab., el. p. ruta.jukonyte@ktu.edu
Veiklos sritis: Ryžių kruopų gamybos atliekų perdirbimas į vertingus komponentus maistui: biologinio apdorojimo technologijų taikymas parenkant mikroorganizmus ir fermentus.
Dėstomi dalykai: Įvadas į maisto technologijas (laboratoriniai darbai).
 
Dovilė Grauzdytė
Radvilėnų pl. 19, korp. A, 106 kab., el. p. dovile707@gmail.com
Veiklos sritis: Mažai tirtų augalų rūšių fitocheminių antioksidantų sudėties ir funkcinių savybių tyrimai.
 
Dovilė Klupšaitė
Radvilėnų pl. 19, korp. A, 104A kab., el. p. dovile.klupsaite@ktu.edu
Veiklos sritis: Bioprocesų vystymas baltyminių augalinių ir gyvūninių medžiagų beatliekiniam perdirbimui į funkcines baltymines medžiagas ir antrinius produktus.
Narystė Lietuvos ir tarptautinėse organizacijose: KTU doktorantų draugija.
 
Lina Grunovaitė
Radvilėnų pl. 19, korp. A, 102 kab., el. p. linagrunovaite@inbox.lt
Veiklos sritis: Šiuolaikiškų metodų taikymas funkcionaliųjų komponentų išskyrimui iš augalinės žaliavos.
Dėstomi dalykai: Įvadas į maisto technologijas (laboratoriniai darbai).
 
Ignas Mackėla
Radvilėnų pl. 19, korp. A, 013 kab., el. p. i.mackela@amilina.com
Veiklos sritis: Kviečių perdirbimo metu gaunamų aukštos maistinės vertės komponentų gryninimas ir jų skoninių savybių gerinimo, bei stabilumo užtikrinimo metodikos kūrimas ir pritaikymas.

Kontaktai

Vedėja
doc. dr. Loreta Bašinskienė
Korp. A, 111 kab.,
tel. (8 37) 456426,
1988 m. baigė KPI. Įgyta Duonos, konditerijos produktų ir makaronų gamybos inžinieriaus technologo kvalifikacija.
Nuo 1993 m. mokslų daktarė.
1994–1997 m. – Maisto produktų technologijos katedros vyr. asistentė, nuo 1998 m. – docentė.
Maisto mokslo ir technologijos katedros vedėja nuo 2014 m. spalio mėn.
Administratorė
Ingrida Kaniauskienė
Korp. A, 115 kab.,
tel. (8 37) 300188, mob. tel. 8 612 12371,