Plėtros stabdis: įmonėms trūksta aplinkosaugos specialistų

2015-09-28 12:00

Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je veikiančios įmonės pastaruoju metu junta ap­lin­ko­sau­gos bei eko­lo­gi­jos spe­cia­lis­tų sto­ką. Nuo­lat griež­tė­jant ap­lin­kos ap­sau­gos rei­ka­la­vi­mams, o ir pa­čiam vers­lui pa­ti­riant vis dau­giau vi­suo­me­nės spau­di­mo tap­ti at­sa­kin­ges­niems, šis trū­ku­mas tam­pa tik ryš­kes­nis. Eks­per­tai prog­no­zuo­ja, kad dėl au­gan­čio po­rei­kio ne­tru­kus tu­rė­tų at­ei­ti nau­ja su­si­do­mė­ji­mo ap­lin­ko­sau­gos ir eko­lo­gi­jos spe­cia­ly­bė­mis ban­ga.

Lie­ka na­no ir bio­tech­no­lo­gi­jų šešėlyje

Pa­sak Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to (KTU) Che­mi­nės tech­no­lo­gi­jos fa­kul­te­to pro­de­ka­no, Ap­lin­ko­sau­gos tech­no­lo­gi­jos ka­ted­ros do­cen­to Dai­niaus Mar­tu­ze­vi­čiaus, ap­lin­kos ap­sau­gos stu­di­jos jau ku­rį lai­ką su­si­lau­kia ma­žiau po­pu­lia­ru­mo nei prieš de­šimt ar dar dau­giau me­tų. Moks­li­nin­ko tei­gi­mu, nuo­lat at­si­ran­da nau­jų spe­cia­ly­bių, ku­rios daž­nai ži­niask­lai­do­je ir pa­čių uni­ver­si­te­tų pri­sta­to­mos kaip itin pa­trauk­lios ir pers­pek­ty­vios. Da­lis jų iš tie­sų to­kios ir yra – na­no ar bio­tech­no­lo­gi­jos, op­ti­kos ar la­ze­rių moks­lai šian­dien yra tos sri­tys, ku­rios spar­čiai ju­da į prie­kį, jo­se įvyks­ta ne­ma­žai pro­ver­žių, tad daž­nai be­si­ren­kan­čių­jų tiks­liuo­sius, tech­ni­kos moks­lus akys kryps­ta bū­tent į jas.

„Dar prieš ku­rį lai­ką ap­lin­ko­sau­gos stu­di­jos bu­vo sie­ja­mos ir su sa­vo­tiš­ku pa­sip­rie­ši­ni­mu, da­lis žmo­nių jas rin­ko­si dėl no­ro opo­nuo­ti si­tua­ci­jai, ku­rio­je gam­tos ap­sau­gos klau­si­mai nu­stu­mia­mi į an­trą pla­ną. Da­bar si­tua­ci­ja jau pa­si­kei­tu­si – tai, ką bu­vo ga­li­ma lai­ky­ti ga­nė­ti­nai al­ter­na­ty­via po­zi­ci­ja, ta­po nor­ma. Eko­lo­gi­jos idė­jos šian­dien jau yra la­bai ga­jos, „ža­lią­sias“ ver­ty­bes dek­la­ruo­ja ne­ma­ža da­lis vi­suo­me­nės, vers­lo, po­li­ti­nių ins­ti­tu­ci­jų“, – dė­me­sį į be­si­kei­čian­čią si­tua­ci­ją at­krei­pia D. Mar­tu­ze­vi­čius.

Vis tik, do­cen­to tei­gi­mu, ne­tru­kus tu­rė­tų at­ei­ti nau­ja su­si­do­mė­ji­mo ap­lin­ko­sau­gos ir eko­lo­gi­jos spe­cia­ly­bė­mis ban­ga. Vi­sų pir­ma dėl pra­kti­nio po­rei­kio – įmo­nės tiek no­rė­da­mos įtik­ti vis la­biau eko­lo­gi­ją ver­ti­nan­tiems var­to­to­jams, tiek ver­čia­mos re­gu­liuo­jan­čių ins­ti­tu­ci­jų yra pri­vers­tos do­mė­tis įvai­riais bū­dais, ku­rie leis­tų sa­vo veik­lą pa­vers­ti kuo drau­giš­kes­ne ap­lin­kai ir tai­ky­ti nau­jau­sius me­to­dus bei tech­no­lo­gi­jas tam pa­siek­ti.

Spe­cia­lis­tų rei­kia vis daugiau

Tai, kad ap­lin­kos ap­sau­gos spe­cia­lis­tų, eko­lo­gų po­rei­kis Lie­tu­vo­je au­ga pa­tvir­ti­na ir di­džiau­sios ša­ly­je pa­vo­jin­gų ir ne­pa­vo­jin­gų at­lie­kų tvar­ky­mo bend­ro­vės „Žal­va­ris“ ap­lin­ko­sau­gos va­do­vė Ing­ri­da Du­baus­kie­nė.

„Šian­dien mū­sų įmo­nė­je dir­ba dvi­gu­bai dau­giau ap­lin­ko­sau­gos spe­cia­lis­tų nei, tar­ki­me, prieš de­šimt me­tų ir to­kių dar­buo­to­jų po­rei­kis tik au­ga. Prieš tuos pa­čius de­šimt me­tų įmo­nių, ku­rios no­rė­tų sis­te­min­gai tvar­ky­tis, siek­ti nuo­sai­kes­nio san­ty­kio su ap­lin­ka bu­vo ma­žu­ma. Šian­dien eko­lo­gi­jos, gam­tos ap­sau­gos as­pek­tai yra ge­ro­kai svar­bes­ni ir šio­se sri­ty­se spar­čiai ju­da­ma į prie­kį. Vie­na ver­tus, taip yra dėl to, kad dau­gė­ja in­for­ma­ci­jos – ji pa­sie­kia tiek įmo­nių va­do­vus, tiek jų klien­tus, var­to­to­jus bei bend­ruo­me­nes, ku­rių kai­my­nys­tė­je jos įsi­kū­ru­sios, au­ga vi­suo­me­nės su­vo­ki­mas, no­ras pri­si­dė­ti prie ap­lin­kos tau­so­ji­mo, – pa­ste­bi ap­lin­ko­sau­gos spe­cia­lis­tė. – Ki­ta ver­tus, tos pa­čios vi­suo­me­nės įga­lio­ti po­li­ti­kai ir prie­žiū­ros ins­ti­tu­ci­jos įmo­nėms tai­ko vis griež­tes­nius ap­lin­ko­sau­gos rei­ka­la­vi­mus, o jų ne­si­lai­kan­čioms or­ga­ni­za­ci­joms ski­ria bau­das.“

I. Du­baus­kie­nė pa­brė­žia, kad ap­lin­ko­sau­gos spe­cia­lis­tams, dir­ban­tiems skir­tin­go­se sri­ty­se, rei­kia la­bai spe­ci­fi­nių ge­bė­ji­mų, tad tai nė­ra itin uni­ver­sa­li spe­cia­ly­bė, o no­rin­tiems pe­rei­ti iš vie­nos ap­lin­ko­sau­gos sri­ties į ki­tą ga­li kil­ti su­nku­mų.

„Be­sis­pe­cia­li­zuo­jan­tys van­dens tar­šos sri­ty­je, ko­vo­jan­tys su oro che­mi­niu už­terš­tu­mu, dir­ban­tys su at­lie­kų per­dir­bi­mu tu­ri la­bai skir­tin­gas ži­nias ir kom­pe­ten­ci­jas, ku­rias daž­niau­siai įgy­ja jau at­ra­dę sa­vo ni­šą, at­ėję dirb­ti į kon­kre­čią įmo­nę ar ins­ti­tu­ci­ją. Aukš­to­sios mo­kyk­los ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams su­tei­kia tik pa­grin­dus, tad šią sri­tį pa­si­rin­ku­sių žmo­nių iš es­mės lau­kia dar vie­nas mo­ky­mo­si eta­pas jau įsi­dar­bi­nus. Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kus ir eko­lo­gus sam­dan­čios įmo­nės re­tai ka­da tu­ri ga­li­my­bę į dar­bą pri­im­ti jau vi­siš­kai pa­si­ruo­šu­sį spe­cia­lis­tą. Gal­būt toks pri­si­ri­ši­mas prie siau­ros spe­cia­li­za­ci­jos nuo šios sri­ties stu­di­jų at­bai­do ir da­lį be­si­do­min­čių ap­lin­ko­sau­ga bei eko­lo­gi­ja“, – apie ap­lin­ko­sau­gi­nin­ko spe­cia­ly­bės niuan­sus pa­sa­ko­ja I. Du­baus­kie­nė.

Įmo­nės „Žal­va­ris“ ap­lin­ko­sau­gos va­do­vė pa­žy­mi, kad ap­lin­ko­sau­gos spe­cia­lis­tais ir eko­lo­gais į įmo­nę dau­giau­siai at­ei­na dirb­ti jau­ni, iki 30 me­tų am­žiaus, žmo­nės, to­dėl ap­lin­ko­sau­gą drą­siai ga­li­ma va­din­ti jau­ni­mo spe­cia­ly­be, juo­lab, kad ir eko­lo­gi­jos, gam­tos tau­so­ji­mo idė­jos la­biau­siai pa­pli­tu­sios tarp jau­nes­nių kar­tų at­sto­vų.

Fi­zi­nių ir tech­no­lo­gi­jos moks­lų kri­zė – vi­so­je Va­ka­rų Europoje

KTU Che­mi­nės tech­no­lo­gi­jos fa­kul­te­to pro­de­ka­nas D. Mar­tu­ze­vi­čius sa­ko, kad si­tua­ci­ja su ap­lin­ko­sau­gos spe­cia­lis­tais ir bend­rai su fi­zi­nių ir tech­no­lo­gi­jos moks­lų stu­den­tais – kai jų po­rei­kis au­ga, bet be­si­ren­kan­čių­jų va­di­na­mas „kie­tą­sias“ stu­di­jas ne­dau­gė­ja, yra pa­na­ši vi­so­je Va­ka­rų Eu­ro­po­je.

„Ko­le­gos ki­to­se ša­ly­se jau ku­rį lai­ką kal­ba apie sa­vo­tiš­ką kri­zę, iš­ti­ku­sią fi­zi­nius ir tech­no­lo­gi­jos moks­lus, kai uni­ver­si­te­tams vis su­nkiau se­ka­si su­do­min­ti jau­ni­mą šios sri­ties stu­di­jo­mis. Va­ka­rų uni­ver­si­te­tuo­se ši prob­le­ma spren­džia­ma pri­trau­kiant stu­den­tus iš tre­čių­jų ša­lių, pa­vyz­džiui, In­di­jos, kur tiks­lie­ji ir tech­ni­kos moks­lai yra po­pu­lia­rūs“, – pa­sa­ko­ja D. Mar­tu­ze­vi­čius.

Tie­sa, universiteto at­sto­vas pa­brė­žia, kad ne vi­sos fi­zi­nių ir tech­no­lo­gi­jos moks­lų spe­cia­ly­bės Lie­tu­vo­je ga­li skųs­tis stu­den­tų sto­ka. Anot jo, to­kios spe­cia­ly­bės kaip in­for­ma­ti­kos in­ži­ne­ri­ja, mais­to tech­no­lo­gi­jos ar, pa­ly­gin­ti, nau­jos stu­di­jos, pa­vyz­džiui, kū­ry­bi­nės in­dus­tri­jos, su­trau­kia dau­gy­bę no­rin­čių jas stu­di­juo­ti. D. Mar­tu­ze­vi­čius ti­ki­si, kad ar­ti­miau­siu me­tu tarp šių spe­cia­ly­bių vėl at­si­ras ir ap­lin­ko­sau­gos tech­no­lo­gi­jos. Tu­rint ome­ny­je plin­tan­čias eko­lo­gi­jos ten­den­ci­jas, vi­suo­me­nės, o vis daž­niau ir val­džios ins­ti­tu­ci­jų su­si­rū­pi­ni­mą kli­ma­to kai­ta, ap­lin­ko­sau­gos spe­cia­ly­bių įsit­vir­ti­ni­mas tarp pa­trauk­lių stu­di­jų tu­rė­tų bū­ti ne už kal­nų.

Kitos naujienos

image
2017-06-21 13:15
Tarptautinės ISEKI FOOD asociacijos, vienijančios aukštojo mokslo, tyrimų centrų ir institutų bei maisto verslo organizacijas iš 56 pasaulio šalių, studijų kokybės ženklas EQAS-Food Label suteiktas KTU Cheminės technologijos fakulteto bakalauro studijų programai Maisto mokslas ir technologija bei magistrantūros...
image
2017-05-18 15:15
Pristatome KTU jaunųjų mokslininkų porą moksle ir gyvenime: Nadzeya (Nadya) Kukhta ir Tomą Matulaitį. Nadya į Kauną atvyko daugiau nei prieš 5 metus. Pabaigusi magistratūros studijas Minske, mergina tarptautiniam Europos projektui prisijungė prie KTU mokslininkų, netrukus čia pradėjo ir doktorantūros studijas. Be...
2017-05-08 11:15
Birželio 3 d. Kauno technologijos universiteto (KTU) absolventus kviečiame sugrįžti į savo Alma mater: pasivaikščioti fakulteto koridoriais, susitikti studijų draugus ir dėstytojus, pasėdėti auditorijose, pamatyti, kaip per pastaruosius metus pasikeitė Jūsų aukštoji mokykla. Universitetas Jūsų lauks atvertomis...
image
2017-04-03 18:00
Kviečiame susipažinti su Aurimu Bieliausku. Pristatysime jaunąjį mokslininką, jo darbą bei pasiekimus. Baigęs vidurinę Kaune, Aurimas pastaruosius dešimt metų dirba KTU Sintetinės chemijos institute. Kaip gan dažnas lietuvis, mokslininkas sportuoja. Dar jaunystėje svajojęs apie krepšinio karjerą, Aurimas neapleidžia...
image
2017-03-21 20:00
Kovo 20 d. Kauno technologijos universitete (KTU) trečią kartą vyko renginys „Švęsk Žemės dieną su KTU“, kuriuo siekiama atkreipti moksleivių, mokytojų ir akademinės bendruomenės dėmesį į Žemės išsaugojimą.  Iškilmingai pakėlus vėliavą šalia KTU Cheminės technologijos fakulteto, dekanas prof. Eugenijus Valatka...
2017-03-04 15:15
„Chemikų dienos“ –  jau 22 metus iš eilės vykstantis chemiškiausias renginių ciklas, organizuojamas KTU Cheminės technologijos fakulteto studentų atstovybės  „VIVAT chemija“.  Sparčiu tempu 2017–aisiais prabėgsiančios „Chemikų dienos“ stebins studentus įvairiomis jau tradicija tapusiomis veiklomis. Šis...
image
2017-02-20 13:30
Europos gyventojas per metus vidutiniškai išmeta beveik 160 kg pakuočių, iš kurių 19 proc. sudaro plastikas. Lietuva vis dar atsilieka nuo Europos Sąjungos rekomenduojamo atliekų perdirbimo lygio (60 proc.). „Iš neatsinaujinančių šaltinių gauti, gamtoje neirūs plastikai pagrinde naudojami ir maisto pakuočių gamybai....
image
2017-01-11 11:00
Pratęsiame naujosios mokslininkų kartos rubriką su doktorantu 2016 metais prisijungusiu prie cheminės technologijos fakulteto. Pristatome Luką Jasiūną, Organinės chemijos katedros pirmo kurso doktorantą. Baigęs mokyklą Vilniuje akademinės laimės dar 2010-siais metais mūsų pašnekovas patraukė ieškoti į Skandinaviją....