Silikatų technologijos katedra

Silikatų technologijos katedros pavadinimas atsirado kuriantis Kauno politechnikos institutui (KPI) aukštojo mokslo ministro 1950 m. gruodžio 15 d. įsakymu „Dėl KPI struktūros“.  Steigiamame institute  greta kitų 40 katedrų buvo „Silikatų technologijos katedra“, kuri buvo priskirta Cheminės technologijos fakultetui. Tačiau iš tikrųjų ši katedra egzistavo jau anksčiau, tik kitu – „Neorganinės technologijos katedros“ pavadinimu Kauno universitete, kurio tiesioginis įpėdinis buvo KPI. Neorganinės technologijos katedra buvo įkurta Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Technikos fakulteto bazėje 1940 m. rugpjūčio 15 d. Atsižvelgiant į tai, Silikatų technologijos katedros įkūrimo data ir yra 1940 m. rugpjūčio 15 d. Katedros įkūrėjas ir pirmasis jos vedėjas buvo prof. Pranas Jodelė.

Silikatų technologijos katedros misija – vykdyti tarptautinio lygmens mokslinius tyrimus, rengti aukštos kvalifikacijos chemijos inžinerijos neorganinių medžiagų specializacijos bakalauro, magistro ir doktorantūros studijų absolventus, gebančius taikyti įgytas žinias moksle ir versle. Katedroje kartu dirba jauni tyrėjai ir didelę patirtį turintys aukštos kvalifikacijos dėstytojai, vykdantys intensyvią mokslinę veiklą, dalyvaujantys tarptautiniuose ir nacionaliniuose studijų ir mokslo projektuose.

 
 
 
 

Studijos

Katedroje rengiami neorganinių medžiagų cheminės technologijos bakalaurai ir trijų specializacijų (rišamųjų medžiagų cheminės technologijos, keraminių medžiagų cheminės technologijos ir stiklo cheminės technologijos) magistrai ir chemijos inžinerijos krypties mokslo daktarai.
Katedra koordinuoja pirmosios studijų pakopos programos „Cheminė technologija ir inžinerija“ bei antrosios studijų pakopos programos „Chemijos inžinerija“ įgyvendinimą. Strateginis prioritetas studijų programų tobulinimui – tarptautiniu mastu konkurencingas studijų programų turinys ir dėstymo kokybė. Studijos jungia technologinį ir inžinerinį įvairių chemijos pramonės procesų suvokimą. Studijų metu studentai gali naudotis naujausia studijų literatūra, visiškai nauja ir moderniausia mokymo bei moksline įranga, kompiuterinio ir technologinio modeliavimo priemonėmis.  Bakalauro ir magistro studijų programas vykdomos lietuvių ir anglų kalbomis. Katedroje ypač didelis dėmesys skiriamas trečiajai studijų pakopai – doktorantūrai. Studentai, studijuojantys „Chemijos inžinerijos“ doktorantūros studijose, turi galimybę įsisavinti naujausius instrumentinės analizės metodus, išvykti stažuotis į užsienio universitetus ir vykdyti tarptautinio lygmens tyrimus.
 
Katedros kuruojamos studijų programos:
 

Mokslas

Silikatų technologijos katedros mokslinės kompetencijos sritis apima dvi prioritetines kryptis: „Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms“ bei „Technologijos darniam vystymuisi ir energetika“. Skiriamos dvi specializacijos: „Kalcio hidrosilikatų sintezė, savybės ir naudojimas“ ir „Cementų, gamtinių išteklių bei technogeninių produktų tyrimas ir jų naudojimo technologijos“. Katedroje veikia dvi mokslinės grupės, kurių specializacijos nėra ryškiai atskirtos, todėl, esant poreikiui, šių grupių nariai gali kartu spręsti iškeltus tikslus. Katedroje kartu dirba jauni tyrėjai ir didelę mokslinę patirtį turintys darbuotojai, garantuojantys katedros mokslinės veiklos tęstinumą. Katedroje geriausiems jauniems tyrėjams sudarytos sąlygos kopti karjeros laiptais. Padalinyje veikiančios dvi stiprios mokslo grupės įsisavino visą turimą naujausią tyrimų aparatūrą, įsigytą pagal NKP ir „Slėnio“ programas. Turima tyrimų įranga įgalina pasiekti aukščiausius mokslinius rezultatus.

Aktyvus dėstytojų dalyvavimas mokslinėje tiriamojoje veikloje, didėjantis mokslinių publikacijų tarptautiniu mastu pripažintuose leidiniuose ir apgintų disertacijų skaičius užtikrina mokslo ir studijų proceso vienovę.

Partneriai

Studijų procese ir moksliniuose tyrimuose katedra glaudžiai bendradarbiauja su verslo ir socialiniais partneriais. Katedra palaiko glaudžius ryšius su silikatų pramonės įmonėmis: AB „Akmenės cementas”, UAB „Matuizų dujų silikatas“, AB „Kauno stiklas”, AB „Rokų keramika”, AB „Palemono keramika”, AB „Silikatas“, AB „Kalcitas“ ir kt.

Dėstytojai


Profesoriai

Prof. dr. Raimundas Šiaučiūnas
Korp. C, 151 kab., Tel. (8 37) 30 01 63, El. p. raimundas.siauciunas@ktu.lt
Tyrimų sritis: Cemento chemija: kalcio hidrosilikatų sintezė, savybės ir panaudojimas. Priedų įtaka keraminių gaminių mineralinei sudėčiai, struktūrai ir savybėms.
Dėstomi moduliai: Keraminių medžiagų cheminė technologija; Ugniai atspari ir šiuolaikinė keramika; Statybinė ir dailioji keramika; Šiuolaikinė keramika; Modernioji keramika ir stiklas; Silikatinės ir oksidinės junginių sistemos.
Prof. dr. Kęstutis Baltakys
Korp. C, 166 kab., Tel. (8 37) 30 01 63, El. p. kestutis.baltakys@ktu.lt
Tyrimų sritis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms.
Dėstomi moduliai: Kristalografija ir minerologija; Terminė ir rentgenodifrakcinė analizė; Kristalų chemija ir fizika; Terminės ir rentgeno spinduliuotės analizių metodai; Medžiagų struktūros analizės metodai; Neorganinių medžiagų spektroskopija.
Prof. dr. Rimvydas Kaminskas
Korp. C, 154 kab., tel. (8 37) 300161, el. p. rimvydas.kaminskas@ktu.lt
Tyrimų sritis: Cemento chemija: įvairūs cementai, priedai cementui, kompoziciniai rišikliai, silikatiniai gaminiai
Tarptautinės konferencijos „Baltsilica“ mokslinio komiteto narys,  Kauno technologijos universiteto mokslo žurnalo „Journal of Sustainable Architecture and Civil Engineering“ redakcinės kolegijos narys, KTU Cheminės technologijos fakulteto tarybos narys, Chemijos inžinerijos bakalauro studijų kvalifikacinės komisijos narys.
Dėstomi moduliai: Rišamųjų medžiagų cheminė technologija, Kompozicinės rišamosios medžiagos, Rišamųjų medžiagų statybiniai gaminiai, Rišamųjų medžiagų gaminių technologija, Silikatinės ir oksidinės junginių sistemos, Rišamųjų medžiagų chemija, Aukštesnioji neorganinių medžiagų chemija ir technologija.

Docentai

Doc. dr. Irmantas Barauskas
Korp. C, 171 kab., Tel. (8 37) 30 01 63, El. p. irmantas.barauskas@ktu.lt.
Tyrimų sritis: Neorganinės rišamosios medžiagos.
Dėstomi moduliai: Šilumos ir masės pernaša; Srautų dinamika; Chemijos inžinerija.
Doc. dr. Anatolijus Eisinas
Korp. C, 157 kab., Tel.(8 37) 30 01 63, El. p. anatolijus.eisinas@ktu.lt
Tyrimų sritis: Kalcio hidrosilikatų sintezė, savybės ir panaudojimas.
Dėstomi moduliai: Chemijos inžinerijos procesų projektavimas; Biotechnologijos procesų projektavimo pagrindai; Bioprocesų inžinerija; Procesų inžinerija 1; Procesų inžinerija 2; Statybinių medžiagų chemija.
Doc. dr. Aras Kantautas
Korp. C, 152 kab., Tel. (8 37) 30 01 63, El. p. aras.kantautas@ktu.lt
Tyrimų sritis: Cemento chemija, kalcio hidrosilikatų, ceolitų sintezė, savybės ir panaudojimas. Priedų įtaka rišamųjų medžiagų mineralinei sudėčiai, struktūrai ir savybėms.
Dėstomi moduliai:  Procesų modeliavimas ir optimizavimas;  Automatizuotasis projektavimas ir optimizavimas; Procesų inžinerija 1; Procesų inžinerija 2.
Doc. dr. Edita Prichockienė
Korp. C, 161 kab., Tel. (8 37) 30 01 63, El. p. edita.rupsyte@ktu.lt
Tyrimų sritis: Cemento chemija: kalcio hidrosilikatų sintezė, savybės ir naudojimas. Šiuolaikinės keraminės medžiagos.
Dėstomi moduliai: Šiuolaikinės keraminės medžiagos; keraminių medžiagų cheminė technologija, Šiuolaikinė keramika; Modernioji keramika ir stiklas; Reaktorių inžinerija; Statybinė ir dailioji keramika; Ugniai atspari ir šiuolaikinė keramika; Tyrimų optimizavimas.
Doc. dr. Giedrius Vaickelionis
Korp. C, 040 kab., Tel.(8 37) 30 01 63, El. p.giedrius.vaickelionis@ktu.lt
Tyrimų sritis: Pjuvenų betonas, mineraliniai pucolaniniai priedai, medienos ekstraktai, stiklo ir stiklo gaminių technologija.
Dėstomi moduliai: Silikatų chemija; Stiklo cheminė technologija; Stiklas ir stiklo gaminiai; Stiklo inžinerija; Dailiojo ir techninio stiklo gamybos technologijos; Statybinių medžiagų chemija; Silikatinės ir oksidinės junginių sistemos; Procesų inžinerija 1; Procesų inžinerija 2.
Kauno technologijos universiteto mokslo žurnalo „Cheminė technologija“ („Chemical technology“) redakcinės kolegijos narys, atsakingasis sekretorius.
KTU Chemijos inžinerijos magistro studijų kvalifikacinės komisijos sekretorius.
KTU Cheminės technologijos fakulteto internetinio puslapio administratorius.
Doc. dr. Zenonas Valančius
Korp. C, 162 kab., el.(8 37) 30 01 63, El. p. zenonas.valancius@ktu.lt
Tyrimų sritis: Gipsinės rišamosios medžiagos: gamyba, savybės ir panaudojimas.
Dėstomi moduliai: Procesų inžinerija 1; Procesų inžinerija 2; Šilumos ir masės pernaša; Chemijos inžinerija.
KTU Senato narys, tarptautinės Baltijos šalių mokslinės konferencijos „Silikatinės medžiagos“ organizacinio komiteto ir redakcinės komisijos narys.
Doc. dr. Virginija Valančienė
Korp. C, 150 kab., Tel.(8 37) 30 01 63, El. p. virginija.valanciene@ktu.lt
Tyrimų sritis: Keraminių medžiagų technologija; Priedų įtaka keraminių gaminių mineralinei sudėčiai, struktūrai ir savybėms.
Dėstomi moduliai: Bendroji cheminė technologija; Silikatų pramonės įrengimai.

Lektoriai

Lektorė, m. d. dr. Nora Kybartienė
Korp. C, 155 kab., Tel.(8 37) 30 01 63, El. p. nora.kybartiene@ktu.lt
Tyrimų sritis: Pushidratis fosfogipsas, jo sudėtis, savybės ir panaudojimas.
Dėstomi moduliai: Aplinkos procesų modeliavimas; Procesų modeliavimas ir analizė.
Lektorė, m. d. dr. Agnė Bankauskaitė
Korp. C, 164 kab., Tel. (8 37) 45 60 89, El. p. agne.bankauskaite@ktu.lt
Tyrimų sritis: Sluoksniuotų dvigubų hidroksidų sintezė, savybės ir panaudojimas; kalcio hidrosilikatų sintezė, savybės ir panaudojimas.
Dėstomi moduliai: Medžiagų mokslas;  Aukštatemperatūrių medžiagų sintezė; Chemijos pramonės įmonių projektavimas.

Tyrėjai


 m. d., lektorė dr. Nora Kybartienė
Korp. C, 155 kab., Tel.(8 37) 30 01 63, El. p. nora.kybartiene@ktu.lt
Tyrimų sritis: Pushidratis fosfogipsas, jo sudėtis, savybės ir panaudojimas.
m. d. dr. Raimonda Kubiliūtė
Korp. C, 161 kab., Tel.(8 37) 45 60 89, El. p. raimonda.kubiliute@ktu.lt
Tyrimų sritis: Cementų sintezė, hidratacijos procesų, struktūros ir savybių tyrimai
Dėstomi moduliai: Procesų inžinerija 1; Procesų inžinerija 2.
 m. d., lektorė dr. Agnė Bankauskaitė
Korp. C, 164 kab., Tel. (8 37) 45 60 89, El. p. agne.bankauskaite@ktu.lt
Tyrimų sritis: Sluoksniuotų dvigubų hidroksidų sintezė, savybės ir panaudojimas; kalcio hidrosilikatų sintezė, savybės ir panaudojimas.

 

Doktorantai

Marius Baltakys
Korp. C, 153a kab., Tel. (8 37) 30 01 63, El. p. marius.baltakys@gmail.com
Veiklos sritis: Silikatinio akmens funkcinių savybių priklausomybė nuo jo mineralinės sudėties ir tekstūros.
 
Jolanta Donėlienė
Korp. C, 165  kab., Tel. (8 37) 30 01 63, El. p. jolanta.doneliene@ktu.lt
Veiklos sritis: kalcio hidroaliumosilikatų sintezė, savybės ir panaudojimas.
 
Skirmantė Zadavičiūtė
Korp. C, 161  kab., Tel. (8 37) 30 01 63, El. p. skirmante.zadaviciute@ktu.lt
Veiklos sritis: Tikslinių savybių oksidinių ir silikatinių medžiagų sintezė.
 
Agnė Šmigelskytė
Korp. C, 164  kab., Tel. (8 37) 30 01 63, El. p. agne.smigelskyte@ktu.lt
Veiklos sritis: Aplinką tausojančio pucolaninio portlandcemenčio sintezė ir tyrimas.
 
Deimantė Monstvilaitė
Korp. C, 164  kab., Tel. (8 37) 30 01 63, El. p. deimante.monstvilaite@ktu.lt
Veiklos sritis: Įvairūs priedai cemente.
 
Tadas Dambrauskas
Korp. C, 157 kab., Tel. (8 37) 30 01 63, El. p. tadas.dambrauskas@ktu.lt
Veiklos sritis: kalcio hidrosilikatų sintezė, savybės ir jų panaudojimas.
 
Giedrius Smalakys
Korp. C, 153a kab., Tel. (8 37) 30 01 63, El. p. giedrius.smalakys@ktu.edu
Veiklos sritis: efektyvios termoizoliacinės medžiagos iš kalcio hidrosilikatų: sintezė,  savybės ir panaudojimas.

 

Kontaktai

Vedėjas
prof. dr. Rimvydas Kaminskas
Korp. C, 154 kab., tel. (8 37) 300161, el. p. rimvydas.kaminskas@ktu.lt
 
Tyrimų sritis: Cemento chemija: įvairūs cementai, priedai cementui, kompoziciniai rišikliai, silikatiniai gaminiai.
Tarptautinės konferencijos „Baltsilica“ mokslinio komiteto narys,  Kauno technologijos universiteto mokslo žurnalo „Journal of Sustainable Architecture and Civil Engineering“ redakcinės kolegijos narys, KTU Cheminės technologijos fakulteto tarybos narys, Chemijos inžinerijos bakalauro studijų kvalifikacinės komisijos narys.
Administratorė
Elena Grybauskienė
Korp.C, 165 kab., tel. (8 37) 300163, el. p. elena.grybauskiene@ktu.lt