Aukštesnis studijų semestras

Priėmimas į aukštesnį studijų semestrą

Į aukštesnį studijų semestrą konkurso būdu priimami asmenys, pageidaujantys grįžti į Universitetą po studijų nutraukimo arba baigę kolegines studijas ir norintys tęsti studijas Universitete bei įgyti bakalauro kvalifikacinį laipsnį, arba norintys studijuoti dar vieną pirmosios ar antrosios studijų pakopų programą. Stojant į aukštesnį semestrą įskaitomi ankstesnėse studijose pasiekti studijų rezultatai pagal ketinamas studijuoti tas pačias arba kitas studijų programas. Priėmimas į aukštesnį semestrą vyksta dviem etapais: pirmasis etapas – 2017 m. liepos  31 – rugpjūčio 31 d., antrasis etapas – 2018 m. sausio 2 – 31 d. Į aukštesnį semestrą priimama tik į valstybės nefinansuojamas vietas. Studijų įmoka skaičiuojama už kiekvieną pasirinkto individualiojo studijų plano modulio kreditąStudijų programoje atsiradus laisvai valstybės biudžeto lėšomis apmokamai vietai, studentas turi teisę Universiteto nustatyta konkurso tvarka pagal studijų rezultatus užimti šią laisvą vietą, jei nėra priežasčių, kurioms esant valstybės finansavimas studijoms neskiriamas. Atsiradusios laisvos vietos užimamos iki kiekvieno semestro pradžios.

 1. Prašymai leisti dalyvauti priėmimo į aukštesnį studijų semestrą konkurse pateikiami fakultetų studijų centruose.
 2. Pateikiant prašymą, privaloma užpildyti visus reikiamus anketinius duomenis ir nurodyti motyvuotą studijų programos pageidavimą.
 3. Su prašymu pateikiamos šių dokumentų kopijos:
  • asmens tapatybės kortelės arba paso;
  • brandos atestato ir jo priedo ar kito įgytą vidurinį išsilavinimą patvirtinančio dokumento (stojant į pirmosios studijų pakopos (bakalauro) studijų programas);
  • diplomo ir jo priedelio (priedo) ar kito įgytą aukštąjį išsilavinimą patvirtinančio dokumento (stojant į antrosios studijų pakopos (magistrantūros) studijų programas);
  • pažymos apie išklausytus dalykus;
  • pažymos apie neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų įvertinimą;
  • dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu.
 4. Prašyme galima nurodyti vieną pageidavimą:
 5. Būtinų dokumentų kopijos pateikiamos kartu su prašymu. Nepateikus šios informacijos, prašymas nebus nagrinėjamas.
 6. Prašymas pradedamas nagrinėti Universitetui gavus iš banko pranešimą apie stojamosios studijų įmokos sumokėjimą, stojamoji studijų įmoką  - 12 eurų. Stojamąją įmoką už stojantįjį gali sumokėti ir kitas fizinis arba juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis – mokėtoją, įmokos paskirtį. Neteisingai nurodžius mokėtoją, įmokos paskirtį ir įmokos kodą, lėšos nebus įskaitomos. Užregistravus prašymą leisti dalyvauti studijų konkursuose, stojamoji studijų įmoka negrąžinama
 7. Gavus kvietimą studijuoti, prieš sudarant studijų sutartį, privaloma sumokėti 40 eurų registracijos studijoms įmoką.

Datos ir priėmimo terminai

Etapai Priėmimo procedūros Datos ir terminai
Pirmasis etapas Priėmimo į aukštesnį semestrą konkurso paskelbimas, prašymų pateikimas ir stojamosios studijų įmokos sumokėjimas nuo 2017-07-31 8 val.
iki 2017-08-21, iki 12 val.
Stojančiojo dokumentų įvertinimas priėmimo komisijose nuo 2017-08-22 8 val.
iki 2017-08-25, iki 16 val.
Stojančiojo  kvietimo studijuoti paskelbimas iki 2017-08-31, iki 14 val.
Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas iki 2017-08-31, iki 17 val.
Antrasis etapas Priėmimo į aukštesnį semestrą konkurso paskelbimas, prašymų pateikimas ir stojamosios studijų įmokos sumokėjimas nuo 2018-01-02 8 val.
iki 2018-01-22, iki 12 val.
Stojančiojo dokumentų įvertinimas priėmimo komisijose nuo 2018-01-23 8 val.
iki 2018-01-26, iki 16 val.
Stojančiojo kvietimo studijuoti paskelbimas iki 2018-01-31, iki 14 val.
Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas iki 2018-01-31, iki 17 val.

Studijų sutarties pasirašymas


 1. Priėmę kvietimą studijuoti Universitete konkrečios studijų programos aukštesniame semestre, asmenys turi su Universitetu pasirašyti studento studijų sutartį. Priimtiesiems į aukštesnį semestrą  studijų pradžia sutampa su rudens arba pavasario semestro pradžia.
 2. Studijų sutartis sudaroma tik pateikus įrodymą iš banko apie sumokėtą registracijos studijoms įmoką.
 3. Studijų sutartį sudaryti galima nuotoliniu būdu, per Universiteto elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą, visus priėmimo informacinėje sistemoje pateiktus dokumentus privaloma pateikti fakulteto studijų centre rugsėjo (arba vasario) mėnesį atvykus studijuoti.
 4. Studijų sutartį sudaryti galima tiesioginiu būdu fakultetuose. Šiuo būdu sudarydami studijų sutartį stojantieji privalo pateikti  nurodytų dokumentų originalus (parodyti) ir turėti jų kopijas (palikti):
 • asmens tapatybės kortelės arba paso;
 • brandos atestato ir jo priedo ar kito įgytą vidurinį išsilavinimą patvirtinančio dokumento (stojant į pirmosios studijų pakopos (bakalauro) studijų programas);
 • diplomo ir jo priedelio (priedo) ar kito įgytą aukštąjį išsilavinimą patvirtinančio dokumento (stojant į antrosios studijų pakopos (magistrantūros) studijų programas);
 • pažymos apie išklausytus dalykus;
 • pažymos apie neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų įvertinimą;
 • dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu.
 1. Sudarant studijų sutartį nuotraukų būsimiems studentams pateikti nereikia.

Sąskaitų įmokoms rekvizitai


Stojamąją studijų įmoką* 12 Eur – galima mokėti į bet kurią iš nurodytų sąskaitų:

 • Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – „Swedbank“, AB, sąskaitos Nr. LT54 7300 0100 0251 0317, banko kodas – 73000, sutrumpintas įmokos pavadinimas – „Stojamoji studijų įmoka“, kodas – 2881, mokėtojo kodo skiltyje rašomas stojančiojo asmens kodas
 • Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – AB SEB bankas, sąskaitos Nr. LT75 7044 0600 0310 4494, banko kodas – 70440, sutrumpintas įmokos pavadinimas – „Stojamoji studijų įmoka“, kodas – 2881, mokėtojo kodo skiltyje rašomas stojančiojo asmens kodas,
 • Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – AB DNB bankas, sąskaitos Nr. LT70 4010 0425 0240 0369, banko kodas – 40100, sutrumpintas mokesčio pavadinimas – „Stojamoji studijų įmoka“, kodas – 2881, mokėtojo kodo skiltyje rašomas stojančiojo asmens kodas.

Registracijos studijoms įmoką* 40 Eur (moka visi priimtieji) – galima mokėti į bet kurią iš nurodytų sąskaitų:

 • Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – „Swedbank“, AB, sąskaitos Nr. LT54 7300 0100 0251 0317, banko kodas – 73000, sutrumpintas įmokos pavadinimas – „Registracijos studijoms įmoka“, kodas – 103170, mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento asmens kodas
 • Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas –AB SEB bankas, sąskaitos Nr. LT75 7044 0600 0310 4494, banko kodas – 70440, sutrumpintas įmokos pavadinimas – „Registracijos studijoms įmoka“, kodas – 103170, mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento asmens kodas,
 • Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – AB DNB bankas, sąskaitos Nr. LT70 4010 0425 0240 0369, banko kodas – 40100, sutrumpintas mokesčio pavadinimas – „Registracijos studijoms įmoka“, kodas – 103170, mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento asmens kodas.

Įmokas už studijas* kaina nurodyta studijų sutartyje  galima mokėti į bet kurią iš nurodytų sąskaitų:

 • Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – „Swedbank“, AB, sąskaitos Nr. LT54 7300 0100 0251 0317, banko kodas – 73000, sutrumpintas įmokos pavadinimas – „Už studijas“, kodas – 103161, mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento asmens kodas
 • Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas –AB SEB bankas, sąskaitos Nr. LT75 7044 0600 0310 4494, banko kodas – 70440, sutrumpintas įmokos pavadinimas – „Už studijas“, kodas – 103161, mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento asmens kodas,
 • Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – AB DNB  bankas, sąskaitos Nr. LT70 4010 0425 0240 0369, banko kodas – 40100, sutrumpintas mokesčio pavadinimas – „Už studijas“, kodas – 103161, mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento asmens kodas.

Mokantiems iš užsienio banko sąskaitos:

 • Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – „Swedbank“, AB, sąskaitos Nr. LT54 7300 0100 0251 0317, SWIFT XABALT 22, mokėjime būtina nurodyti pakviestojo studijuoti vardą ir pavardę bei asmens kodą (jei asmens kodą turi),
 • Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – „SEB bankas“, AB, sąskaitos Nr. LT75 7044 0600 0310 4494, SWIFT CBVI LT 2X, mokėjime būtina nurodyti pakviestojo studijuoti vardą ir pavardę bei asmens kodą (jei asmens kodą turi),
 • Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – „DNB bankas“, AB, sąskaitos Nr. LT70 4010 0425 0240 0369, SWIFT AGBLLT 2X, mokėjime būtina nurodyti pakviestojo studijuoti vardą ir pavardę bei asmens kodą (jei asmens kodą turi).

Studijų kaina


Į aukštesnį semestrą priimama tik į valstybės nefinansuojamas vietas. Studijų programoje atsiradus laisvai valstybės biudžeto lėšomis apmokamai vietai, studentas turi teisę Universiteto nustatyta konkurso tvarka pagal studijų rezultatus užimti šią laisvą vietą, jei nėra priežasčių, kurioms esant valstybės finansavimas studijoms neskiriamas. Atsiradusios laisvos vietos užimamos iki kiekvieno semestro pradžios. Studijų įmoka skaičiuojama už kiekvieną pasirinkto individualiojo studijų plano modulio kreditą. Kreditų kainos pateikiamos 1 ir 2 lentelėse.

Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vieno kredito kaina
1 lentelė
Eil. Nr. Studijų krypčių grupė Vieno kredito kaina, EUR
1 Filosofijos, paveldo studijų kryptys, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės 21,13
26,001
2 Matematikos mokslų studijų krypčių grupė 25,80
3 Lingvistikos studijų kryptis 31,32
4 Ugdymo mokslų, informatikos mokslų, fizinių mokslų, technologijų mokslų, inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės, architektūros2, vertimo studijų kryptys 37,37
5 Muzikos studijų kryptis 88,30

Antrosios pakopos vieno kredito kaina
2 lentelė
Eil. Nr. Studijų krypčių grupė Vieno kredito kaina, EUR
1 Filosofijos studijų kryptis, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijų4 krypčių grupės 37,70
40,401
2 Matematikos mokslų studijų4 krypčių grupė 42,37
3 Ugdymo mokslų, informatikos mokslų, fizinių mokslų, technologijų mokslų, inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės, architektūros3, medicinos technologijų, vertimo studijų kryptys 53,93
4 Muzikos studijų krypčių grupė 104,87

Pastabos
1) Kaina taikoma Ekonomikos ir verslo fakulteto studijų programoms.
2) Kredito kaina nurodyta už pirmąją architektūros vientisųjų studijų dalį.
3) Kredito kaina taikoma ir už antrosios architektūros vientisųjų studijų dalį.
4) Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės studijų programai Apskaita ir auditas (anglų kalba) ir matematikos mokslų studijų krypčių grupės studijų programai Didžiųjų verslo duomenų analitika (anglų kalba), vieno kredito kaina – 51,67 Eur.

Kontaktai

Informacija apie priėmimo į aukštesnį semestrą tvarką Universitete teikiama darbo dienomis: pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8 iki 17 val., penktadieniais nuo 8 iki 15:45 val., pietų pertrauka 12:00-12:45 val. fakultetų studijų centruose. Prašymai dalyvauti priėmimo į aukštesnį semestrą konkurse priimami ir konsultacijos teikiamos fakultetų, kuriuose vykdomos atitinkamos programos, studijų centruose.

Fakulteto pavadinimas Dokumentų pateikimo vieta Kontaktai
Cheminės technologijos fakultetas Radvilėnų pl. 19,
C korpusas, 237 kab.
tel. +370 37 300 156
mob. +370 682 46 815
ausra.vaitkiene@ktu.lt
Ekonomikos ir verslo fakultetas Gedmino g. 50,  332 kab. tel. +370 37 300583
renata.babeckaite@ktu.lt
Elektros ir elektronikos fakultetas Studentų g. 48, 215 kab. tel. +370 37 300250
agne.grigaliunaite@ktu.lt
Informatikos fakultetas Studentų g. 50, 411 kab. tel. +370 37 300350
nida.maciuleviciene@ktu.lt
Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas Studentų g. 50, 220 kab. tel. +370 37 300300
mob. +370 610 60 279
evelina.valaityte@ktu.lt
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas Studentų g. 56, 144 kab. tel. +370 37 300400
vita.skuciene@ktu.lt
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas A. Mickevičiaus g. 37, 102 kab. tel. +370 37 300124
shmmf.priemimas@ktu.lt
Statybos ir architektūros fakultetas Studentų g. 48, 407 kab. tel. +370 37 300450
daiva.jureliene@ktu.lt
Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas Nemuno g. 33, 203 kab.
Panevėžys
tel.  +370 45 465687
mob. +370 686 54890
ptvf.priemimas@ktu