Mokymai

Baziniai didaktikos kompetencijų tobulinimo mokymai

 

Šių mokymų tikslas: 

skatinti dėstytojus rinktis ir taikyti tinkamus bei pažangius didaktikos metodus siekiant užtikrinti aukštą studijų kokybę. Jūs kartu su kitais mokymų dalyviais galėsite apmąstyti savo dėstymo įgūdžius ir pagerinti bendrą savo studijų modulio struktūrą.

Mokymų programa:

Diena /laikas

Turinys

Ko mokysimės?

Pirma diena

(9:00 - 15:00)

Mokomosios veiklos kūrimas:
-
mokymo ir mokymosi procesas;
- studijų rezultatai;
- studijų modulio struktūra.
- Kaip kurti/tobulinti studijų modulį.
- Kaip formuoti studijų rezultatus.
- Analizuosime studijų modulio struktūrą

Antra diena

(9:00 - 15:00)

Dėstymas:
- mokymo metodai.
- Kokius mokymo metodus naudoti dirbant su didelėmis grupėmis.
- Kokius mokymo metodus naudoti dirbant su mažomis grupėmis.

Trečia diena

(9:00 - 15:00)

Dėstymas:
- konstruktyvus grįžtamasis ryšys
- dalyvių vedama mini paskaita arba pratybos.
- Kaip suteikti konstruktyvų grįžtamąjį ryšį.

Ketvirta diena

(9:00 - 15:00)

Vertinimas:
- vertinimo metodai;
- kokybės užtikrinimas prieš ir po vertinimo.
- Kaip pasirinkti tinkamus vertinimo metodus.

 

Jūsų prašome:

 • susiplanuokite savo darbotvarkę taip, kad visas dienas galėtumėte skirti tik mokymams,
 • būkite pasirengę išjungti mobiliuosius telefonus,
 • aktyviai vykdykite mokymuose skiriamas užduotis ir diskutuokite su kitais mokymų dalyviais, kad mokymai būtų naudingi ir Jums, ir kolegoms, ir mokymų dėstytojams,
 • nebijokite klysti, nes klaidos – geriausi mokytojai. Mes siekiame sukurti saugią aplinką, kurioje išbandytos naujovės galėtų tapti Jūsų kasdienio darbo instrumentais.
 

Dalyvių atsiliepimai:

Manau, kad kiekvienai mokymų temai būtų galima skirti atskirus mokymus ir visi jie būtų naudingi.

Labai patiko užsiėmimai apie SMP (gebėjimai) ir vertinimo metodus - panaudosiu praktiškai.

Geri kursai, kurie atitinka iškeltus tikslus, daug naudingų patarimų iš mentorių ir dalyvių. Viskas super!

Savita programa. būtų galima intensyvinti, bet nuogąstaučiau dėl žaismingumo praradimo.

Man patiktų mokymai, einantys "gilyn" į siauresnes temas...

Šiuose mokymuose turi dalyvauti visi KTU dėstantys dėstytojai.

Ačiū už nuoširdų bendravimą! Noriu padėkoti už sukurtą šiltą ir saugią atmosferą, dalinimąsi patirtimi.

Džiaugiuosi, kad tokie mokymai vyksta

Sumažinkit namų darbų kiekį! :)

Dalyko dėstymas užsienio (anglų) kalba

 

Šių mokymų tikslas:

tobulinti dėstymo anglų kalba įgūdžius. Jūs galėsite pademonstruoti savo dėstymo anglų kalba įgūdžius, parengti arba patobulinti tarptautiniams studentams skirtą studijų modulį, o taip pat pasirengti savo kalbinių gebėjimų tobulinimo planą.

Mokymų programa:

Diena/ laikas Turinys

Pirma diena

(9:00 - 16:00)

- Dėstymo užsienio kalba ypatumai.
- Dėstytojo kompetencijos ir iššūkiai.
- Turinio planavimas ir bendravimas paskaitų metu.
- Praktinių pavyzdžių nagrinėjimas.
- Teorija ir diskusijos apie bendravimo dėstant užsienio kalba mažose grupėse ypatumus.
- Praktinių pavyzdžių nagrinėjimas.
- Akademinės anglų kalbos žodyno (Academic Wordlist) ir jo taikymo galimybių pristatymas ir praktinės užduotys.

Antra diena

(9:00 - 16:00)

- Jūsų parengto studijų modulio užsienio kalba pristatymas ir analizė.
- Teorija ir diskusijos apie vertinimo ir grįžtamojo ryšio suteikimo ypatumus užsienio kalba.
- Bandomųjų paskaitų arba praktinių užsiėmimų fragmentų pristatymas ir aptarimas.
- Bandomųjų paskaitų arba praktinių užsiėmimų fragmentų pristatymas ir aptarimas.
- Asmeninio anglų kalbos tobulinimo plano sudarymas.
- Mokymų apžvalga ir rezultatų aptarimas.

 

Jūsų prašome:
 • susiplanuokite savo darbotvarkę taip, kad abi dienas galėtumėte skirti tik mokymams,
 • būkite pasirengę išjungti mobiliuosius telefonus,
 • aktyviai vykdykite mokymuose skiriamas užduotis ir diskutuokite su kitais mokymų dalyviais, kad mokymai būtų naudingi ir Jums, ir kolegoms, ir mokymų dėstytojams,
 • nebijokite klysti, nes klaidos – geriausi mokytojai. Mes siekiame sukurti saugią aplinką, kurioje išbandytos naujovės galėtų tapti Jūsų kasdienio darbo instrumentais.

Svarbu:
Mokymai vyksta anglų kalba. Mokymų dalyviai turi būti pasiekę B2 anglų kalbos lygį.

Virtualaus (e.) mokymosi priemonės ir metodai

 

Šių mokymų tikslas:

susipažinti su naujomis mokymosi priemonėmis ir metodikomis, sužinoti, kaip galima organizuoti vieningą mokymosi procesą esantiems auditorijoje, nutolusiems bei dėl užimtumo negalintiems paskaitose dalyvauti studentams. Jūs galėsite praktiškai išbandyti darbą su kai kuriomis virtualaus mokymosi priemonėmis ir sistemomis. Praktika rodo, jog virtualus mokymasis sudomina ir aktyvina studentus, gerina mokymosi kokybę, didina efektyvumą.

Mokymų programa:

Laikas

Turinys

Iki pietų

(9:00 - 12:00)

 • Virtualaus mokymosi būdai ir metodai, sąsajos su tradiciniu mokymusi, supažindinama su mokymosi veiklomis virtualioje aplinkoje.
 • Mokymosi praktinė patirtis ir rezultatai.

Po pietų

(13:00 - 16:00)

Praktiniai užsiėmimai su virtualaus mokymosi priemonėmis ir sistemomis.

Dalyviai supažindinami su kai kuriomis virtualaus mokymosi priemonėmis ir sistemomis, praktiškai išbando darbą su jomis.

Jūsų prašome:
 • susiplanuokite savo darbotvarkę taip, kad visą dieną galėtumėte skirti tik mokymams,
 • būkite pasirengę išjungti mobiliuosius telefonus,
 • aktyviai vykdykite mokymuose skiriamas užduotis ir diskutuokite su kitais mokymų dalyviais, kad mokymai būtų naudingi ir Jums, ir kolegoms, ir mokymų dėstytojams,
 • nebijokite klysti, nes klaidos – geriausi mokytojai. Mes siekiame sukurti saugią aplinką, kurioje išbandytos naujovės galėtų tapti Jūsų kasdienio darbo instrumentais.

Virtualiojo mokymosi įgūdžių lavinimas

 

Šių mokymų tikslas:

įgyti  žinių ir įgūdžių organizuoti virtualųjį ir mišrųjį mokymąsi, taikant VM metodus ir priemones.

Mokymų programa:

Laikas:
9:00 – 17:00
Turinys Ko mokysimės?

Pirma diena

 

Darbo su AC pagrindų apžvalga.

Kaip: prisijungti klausytojo teisėmis, dirbti su langais, pasiruošti paskaitai, parengti balsavimo priemones, rengti apklausas ir pravesti apklausas, naudoti chat langą, surasti vaizdo įrašą ir jį parengti darbui.

Virtualiojo sinchroninio „mokymosi kartu“ scenarijus.

Virtualiojo sinchroninio „mokymosi kartu“ scenarijaus pagrindinius elementus.

Pasirengimas interaktyviajai paskaitai.

Mokysimės paruošti paskaitos pravedimo planą, numatant aktyvinimo elementus, kaip kelti į AC virtualųjį kambarį skaidres, kaip parengti apklausos klausimus ir kaip paruošti programą arba tinklalapį demonstravimui.

 

Praktinis interaktyvių paskaitų pravedimas.

Praktinės užduotys susiję su: prisijungimu prie AC virtualaus kambario, pasiruošimu paskaitai, interaktyviąja paskaita aktyvinant dalyvius, programos ar tinklalapio demonstravimu ekrane ir lange, baltos lentos naudojimu, apklausos pravedimu.

Antra diena

 

Praktiniai užsiėmimai pagal „apverstos klasės“ scenarijų.

 

 

Seminarai, visiems paeiliui pabūnant dėstytoju ir pranešėju.

MOODLE mokymai pradedantiesiems

 

Šių mokymų tikslas:

Suteikti dėstytojams virtualiosios mokymosi aplinkos MOODLE praktinio taikymo studijų procese įgūdžių.

Trukmė – 16 akad. val. (4 praktikos susitikimai po 3 val.)

Diena

Turinys

Pirma diena

Susipažinimas su VMA Moodle
Įvadas: VMA, Moodle, e. studijų organizavimas universitete.
Sistemos pradžios puslapis
Sistemos dalyviai ir asmeninių duomenų tvarkymas

Naujo kurso kūrimas
Naujo kurso pridėjimas ir prisijungimas prie kurso
Kurso aplinkos rengimas ir tvarkymas 

Antra diena

Mokymosi išteklių tvarkymas
Kurso failų įkėlimas ir tvarkymas
Mokymosi medžiagos – išteklių kurso temose pateikimas ir tvarkymas
Multimedijos  (Youtube) pateikimas
Vaizdo ir garso konferencijos: ViPs.

Bendravimo organizavimas. Žodynėlis
Bendravimo organizavimas ir atitinkamų priemonių naudojimas kurse
Bendravimas žinutėmis
Sąvokų ir santrumpų žodynų rengimas ir naudojimas

Užduočių kūrimas
Užduočių rengimas, atlikimas ir vertinimas 

Trečia diena

Užduočių ir testų ruošimas
Vertinimas pagal kriterijus ir rubriką
Studentų įkeltų darbų vertinimas PDF formatu
Studentų įsivertinimo ir tarpusavio vertinimo galimybės
Testų rengimas, atlikimas ir vertinimas

Ketvirta diena

Darbas su studentais
Kurso dalyvių informavimo būdai ir priemonės
Kurso dalyviai ir jų valdymas
Grupių formavimas ir kurso veiklų su grupėmis organizavimas
Studentų pažangos stebėsenos galimybės

Vertinimas. Pasiruošimas naujam semestrui
Įvertinimų ir veiklos ataskaitos bei jų tvarkymas
Kurso kopijavimas, atnaujinimas ir parengimas naujoms studijoms

Įskaita – savarankiškas darbas (60 min.)

 

Studijų programos konstravimas

 

Šių mokymų tikslas:

apžvelgti studijų programos konstravimo ypatumus tam, kad dirbdami drauge su skirtingomis suinteresuotomis šalimis (studentais, dėstytojais, socialiniais partneriais ir kt.) galėtumėte parengti studijų programą, kuri atlieptų naujausius aukštojo mokslo programų kūrimo nuostatus ir rinkos tendencijas.

Diena /laikas Turinys

Pirma diena

(9:00 - 17:00)

 • Studijų programa kaip sistema.
 • Studijų programos vizijos formavimas.
 • Studijų programos archetipo konstravimas.

Antra diena

(9:00 - 17:00)

 • Studijų programos archetipo konstravimas
 • Studijų programos pristatymas ir refleksija

Jūsų prašome:

 • susiplanuokite savo darbotvarkę taip, kad visą dieną galėtumėte skirti tik mokymams,
 • būkite pasirengę išjungti mobiliuosius telefonus,
 • aktyviai vykdykite mokymuose skiriamas užduotis ir diskutuokite su kitais mokymų dalyviais, kad mokymai būtų naudingi ir Jums, ir kolegoms, ir mokymų dėstytojams,
 • nebijokite klysti, nes klaidos – geriausi mokytojai. Mes siekiame sukurti saugią aplinką, kurioje išbandytos naujovės galėtų tapti Jūsų kasdienio darbo instrumentais.

 

Problemų sprendimu grįstas ir projektinis mokymas(is)

 

Šių mokymų tikslas:

Suteikti dėstytojams žinių ir praktinių gebėjimų kaip taikyti problemų sprendimu grįstą ir projektinį mokymąsi studijų procese.

Diena /laikas

Turinys

Ko mokysimės?

Pirma diena

(9:00 - 16:00)

Problemos sprendimu grįstas mokymas(is): teorija ir praktika


 
RYTE:
PBL kaip metodas/sistema
Privalumai, etapai, rolės
Praktinis metodo taikymas
 
PO PIETŲ:
Vertinimas
Aptarimas, namų darbai

Antra diena

(9:00 - 16:00)

Projektinis mokymas(is): teorija ir praktika
 
RYTE:
PBL kaip sistema
PBL (projekto) taikymo metodai
Problemos formulavimas
 
PO PIETŲ:
Studentų parengimas
Projekto eiga
Vertinimas
 

 

Jūsų prašome:

 • susiplanuokite savo darbotvarkę taip, kad visą dieną galėtumėte skirti tik mokymams,
 • būkite pasirengę išjungti mobiliuosius telefonus,
 • aktyviai vykdykite mokymuose skiriamas užduotis ir diskutuokite su kitais mokymų dalyviais, kad mokymai būtų naudingi ir Jums, ir kolegoms, ir mokymų dėstytojams,
 • nebijokite klysti, nes klaidos – geriausi mokytojai. Mes siekiame sukurti saugią aplinką, kurioje išbandytos naujovės galėtų tapti Jūsų kasdienio darbo instrumentais.

Dizainu grįstas mokymasis

 

Šių mokymų tikslas:

Suteikti dėstytojams žinių ir praktinių gebėjimų kaip taikyti dizainu grįstą mokymąsi studijų procese.

Diena /laikas

Turinys

Ko mokysimės?

Pirma diena

(9:00 - 16.30)

Dizainu grindžiamas mąstymas: teorija ir praktika


 
RYTE:
Dizainu grindžiamo mąstymo metodo esmė
 
PO PIETŲ:
Praktinis metodo taikymas:
Supratimo ir stebėjimo fazės

Antra diena

(9:00 - 16:30)

Dizainu grindžiamas mąstymas: teorija ir praktika
 
RYTE:
Praktinis metodo taikymas:
Požiūrio ir įsivaizdavimo  fazės
 
PO PIETŲ:
Praktinis metodo taikymas:
Kūrimo ir tobulinimo  fazės
Aptarimas
 

sų prašome:

 • susiplanuokite savo darbotvarkę taip, kad visą dieną galėtumėte skirti tik mokymams,
 • būkite pasirengę išjungti mobiliuosius telefonus,
 • aktyviai vykdykite mokymuose skiriamas užduotis ir diskutuokite su kitais mokymų dalyviais, kad mokymai būtų naudingi ir Jums, ir kolegoms, ir mokymų dėstytojams,
 • nebijokite klysti, nes klaidos – geriausi mokytojai. Mes siekiame sukurti saugią aplinką, kurioje išbandytos naujovės galėtų tapti Jūsų kasdienio darbo instrumentais.

Atvejo analizės metodo taikymas studijų procese

 

Šių mokymų tikslas:

Suteikti dėstytojams žinių ir praktinių gebėjimų kaip taikyti atvejo analizės metodą studijų procese.

Laikas

(9:00 - 16:00)

Turinys

Ko mokysimės?

Iš ryto

Atvejo analizės taikymas studijų procese: teorija ir praktika

 • · Atvejo analizė. Privalumai, etapai, rolės
 • · Dėstytojo ir studento pasiruošimas atvejo analizei
 • · Atvejo sudėtingumo lygmenys
 • · Vertinimas
Po pietų Atvejo analizės taikymas studijų procese: teorija ir praktika
 
 • Atvejo analizės etapai
 • Gero atvejo požymiai
 • Darbas auditorijoje
 • Iššūkiai naudojant atvejo analizę
 • Aptarimas

Jūsų prašome:

 • susiplanuokite savo darbotvarkę taip, kad savo laiką galėtumėte skirti tik mokymams;
 • susiplanuokite savo darbotvarkę taip, kad galėtumėte skirti truputį laiko susipažinimui su pateiktu atveju;
 • būkite pasirengę išjungti mobiliuosius telefonus;
 • aktyviai vykdykite mokymuose skiriamas užduotis ir diskutuokite su kitais mokymų dalyviais, kad mokymai būtų naudingi ir Jums, ir kolegoms, ir mokymų dėstytojams;
 • nebijokite klysti, nes klaidos – geriausi mokytojai. Mes siekiame sukurti saugią aplinką, kurioje išbandytos naujovės galėtų tapti Jūsų kasdienio darbo instrumentais.