Atvirųjų inovacijų valdymo tyrimai

Atvirųjų inovacijų tyrimų klasteris siekia vystyti atvirųjų inovacijų valdymo tyrimus, orientuotus į naujų inovacijų valdymo modelių sukūrimą ir įveiklinimą atvirumo paradigmos kontekste. Atvirųjų inovacijų valdymo tyrimų problematika apima inovacijų atvirumo kaip verslo modelių inovacijų prielaidų tyrimus, globalios tinklaveika grindžiamos antreprenerystės tyrimus, žinių valdymo ir atvirųjų inovacijų absorbcinių gebėjimų tyrimus, organizacijų atvirųjų inovacijų dinaminių gebėjimų tyrimus, bei atvirųjų inovacijų ekosistemų ir veikėjų sąveikų tyrimus.

Klasterio veiklos uždaviniai apima keturias tarpusavyje susijusias sritis:

 1. Atvirųjų inovacijų valdymo verslo organizacijose ir jų tinkluose tyrimus;
 2. Vartotojų dalyvavimo ir įveiklinimo atvirosioms inovacijoms tyrimus;
 3. Atvirųjų inovacijų ir verslo internacionalizacijos sąsajų tyrimus;
 4. Atvirųjų inovacijų valdymo metrikas mikro, mezo ir makro lygiuose.
 
 

KLASTERIO VADOVĖ

Prof. dr. Monika Petraitė
Strateginio valdymo katedra, Ekonomikos ir verslo fakultetas
tel. +370 37 300 120,
e.p. monika.petraite@ktu.lt
Gedimino g. 50, 414 kab.,  
Mokslinių interesų sritys: žinių ekonomika ir jos sistemos, moderni organizacijų vadyba, inovacijų vadyba, žinių valdymas, inovacijų valdymas, inovacijų sistemos. 
Moto „ the future belongs to the open networks of innovators, creative dynamics of actors across the highly underpinned innovation ecosystems on a global, and at the same time, local scale“.

KLASTERIO TYRĖJAI

Prof. dr. Rimgailė Vaitkienė
Strateginio valdymo katedra, Ekonomikos ir verslo fakultetas
tel. +370 37300 122
e.p. rimgaile.vaitkiene@ktu.lt

Gedimino g. 50, 411 kab.,
Mokslinių interesų sritys: organizacijų valdymas,vartotojų integracija į inovacijas, strateginis marketingo valdymas, verslo ir vadybos tyrimų metadologija.

Prof. dr. Jurgita Sekliuckienė

tel. +370 37 300 121
e.p.  jurgita.sekliuckiene@ktu.lt
Gedimino g. 50, 415 kab.,   
Mokslinių interesų sritys: verslo internacionalizacija, tarptautinio verslo vadyba, tarptautinė antreprenerystė, atvirosios inovacijos, strateginis valdymas, augančios rinkos.   

Doc. dr. Lina Užienė
Strateginio valdymo katedra, Ekonomikos ir verslo fakultetas
tel. +370 37 300 126
e.p. lina.uziene@ktu.lt
Gedimino g. 50, 415 kab.,
Mokslinių interesų sritys: organizacijų intelektinio kapitalo vertinimas ir valdymas, miestų ir regionų intelektinio kapitalo vertinimas ir valdymas, įmonių veiklos ir verslo vertinimas, intelektinės nuosavybės valdymas, atvirosios inovacijos, žinių valdymas.

Prof. dr. Vilmantė Kumpikaitė-Valiūnienė
Vadybos katedra, Ekonomikos ir verslo fakultetas
tel. +370 37 300 592,  
e.p. vilmante.kumpikaite@ktu.lt ,
Gedimino g. 50, 401 kab.

Mokslinių interesų sritys: tarptautinės migracijos priežastys ir motyvai, savanoriška ekspatriacija, dvasingumas, dvasinės ir  moralinės vertybės darbo vietoje, žmonių išteklių ugdymas ir jo vertinimas, modernūs mokymo ir mokymosi metodai.

Doc. dr. Jovita Vasauskaitė
Ekonomikos katedra, Ekonomikos ir verslo fakultetas
tel. +370 37 300 562
e.p. jovita.vasauskaite@ktu.lt
Gedimino g. 50, 501 kab.
Mokslinių interesų sritys: daugiakriterinės analizės metodai ir jų taikymas įmonėse, pramonės įmonių tarptautinis konkurencingumas, technologijų diegimo sprendimai pramonės įmonėse. 
 

Doc. dr. Evelina Meilienė
Vadybos katedra, Ekonomikos ir verslo fakultetas
tel. +370 686 44 074, +370 37 300 691
e.p. evelina.meiliene@ktu.lt
Gedimino g. 50, 407 kab.
Mokslinių tyrimų sritys: projektų valdymas, strateginis valdymas.

 

Dr. Lina Klovienė
Apskaitos  katedra, Ekonomikos ir verslo fakultetas
e.p. lina.kloviene@ktu.lt
Gedimino g. 50, 210 kab.
Mokslinių interesų sritys: valdymo apskaita, strateginė valdymo apskaita, įmonės veiklos vertinimas ir veiklos vertinimo sistemos, pokyčių valdymas.


 

J. m. d. Elena Vitkauskaitė
Marketingo katedra, Ekonomikos ir verslo fakultetas
e.p. elena.vitkauskaite@ktu.lt
Gedimino g. 50, 527 kab.,
Mokslinių interesų sritys: informacinių technologijų poveikis organizacijų veiklai, marketingo sprendimai socialinių tinklų interneto svetainėse, kultūrinių skirtumų vaidmuo virtualioje erdvėje.

 

Dokt. Rimantė Morkertaitė
Strateginio valdymo katedra, Ekonomikos ir verslo fakultetas
e.p. rimante.morkertaite@ktu.edu
Mokslinių interesų sritys: Mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) internacionalizacija, verslo tinklai, tarptautinė antreprenerystė, atvirosios inovacijos.

 

Dokt. Asta Tarutė
Marketingo katedra, Ekonomikos ir verslo fakultetas
Mokslinių interesų sritys: vartotojų kompulsyvi pirkimo elgsena, pirkėjų suvokiamos hedonistinės vertės ir elgsenos sąsajos, vertės kūrimas informacinių ir ryšio technologijų plėtros kontekste, vartotojų įtraukimas į vertės kūrimą.

 

Dokt. Rūta Adlytė
Apskaitos  katedra, Ekonomikos ir verslo fakultetas

 

 

 

Dokt. Jolita Čeičytė
Strateginio valdymo katedra, Ekonomikos ir verslo fakultetas
e.p. jolita.ceicyte@ktu.edu
Mokslinių interesų sritys: inovacijų filosofija ir vadyba, inovacijų sistemos, atsakingųjų inovacijų vadyba, atvirosios inovacijos, darniosios inovacijos.
 

 

Dokt. Vytautė Dlugoborskytė
Strateginio valdymo katedra, Ekonomikos ir verslo fakultetas
e.p. vytaute.dlugoborskyte@ktu.edu 

Mokslinių interesų sritys: kūrybinės inovacinės komandos, MTEP imlios ir antrepreneriškos organizacijos, gimusios globaliomis įmonės.

 

 

Dokt. Ilma Pranciulytė-Bagdžiūnienė
Strateginio valdymo katedra, Ekonomikos ir verslo fakultetas
e.p. ilma.pranciulyte-bagdziuniene@ktu.edu
Mokslinių interesų sritys: atvirosios inovacijos; mokslui, technologijoms ir eksperimentinei plėtrai imlus procesas ir jo valdymas,  bendradarbiavimas tinkluose.
 

Dokt. Aistė Vaišnorė
Strateginio valdymo katedra, Ekonomikos ir verslo fakultetas
e.p. aiste.vaisnore@ktu.edu

 

 

Dokt. Sigita Neverauskaitė
Vadybos katedra, Ekonomikos ir verslo fakultetas
e.p. sigita.neverauskaite@ktu.edu

ASOCIJUOTIEJI TYRĖJAI

Dr. Rūta Klimašauskienė
UAB „Alfa idėjos ir technologijos“ / FITIN Mokymų grupės vadovė
Personalo valdymo konsultantė, koučingo specialistė, lektorė, sertifikuota kūrybingumo ugdymo konsultantė.
e.p. ruta@fitin.lt  
Mokslinių interesų sritys: žmogiškųjų išteklių valdymas, ugdymas, ugdymo rezultatų vertinimas, veiksmingi mokymo(si) metodai, motyvacija, inovatyvios komandos.

 

KLASTERIO PARTNERIAI (IŠORINIAI)

Akademiniai partneriai: • Technishe universitaet Hamburg – Harburg, Innovation and Technology management institute, Vokietija;
 • Lappeenranta university of technology, School of Industrial Engineering and Management, Suomija;
 • GLORAD tyrimų centras.

Į empirinius tyrimus numatoma įtraukti:


 
 

KLASTERIO VEIKLOS

Vykdomi projektai:

Projektas AISTIS siekia sukurti kompleksinį nacionalinės inovacijų sistemos atvirumo analizės vertinimo ir vystymo sprendinį, integruojant makro, mezo ir mikro lygmens sistemos veikėjų tyrimų studijas. Projekto metu bus surinkti ir pateikti originalūs makro indikatorių rinkiniai ir jais grindžiama analizė, pirminiai Lietuvos organizacijų atvirųjų inovacijų valdymo, procesų ir gebėjimų duomenys, bei atvejų analize pagrįstų skirtingų socialinių kontekstų įveiklinimo dalyvauti atvirųjų inovacijų ekosistemose duomenys. Projektas orientuojasi į originalių, naujų ir tarptautiniu mastu palyginamų duomenų surinkimą Lietuvai pereinant į naują inovacinės raidos augimo etapą, bei kompleksiniu mokslo duomenimis grįstų gerovės visuomenės raidos sprendinių pateikimą. Bus surinkti originalūs stambūs makro duomenų masyvai, leidžiantys vertinti atvirųjų inovacijų ekosistemos raidos tendencijas, originalūs duomenys iš 500 organizacijų, leidžiantys įvertinti ir analizuoti atvirųjų inovacijų ekosistemos veikėjų profilį, sąveikas, bei išskirti kitus reikšmingus parametrus, bei atvejų studijos, leidžiančios vertinti diversifikuotus ir specifinius atvirųjų inovacijų ekosisitemos sąveikų kontekstus.

Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas Gerovės visuomenės projektas „Atvirųjų inovacijų eksosistemos: technologinių, institucinių ir socialinių veiksnių sąveikų įgalinimas“. Vadovė prof. dr. M. Petraitė, mokslo darbuotojai: prof. dr. Max von Zedtwitz, prof. dr. J. Sekliuckienė, prof. dr. B. Janiūnaitė, doc. dr. L. Užienė, dokt. V. Dlugoborskytė, dokt. R. Morkertaitė, dokt. J. Čeičytė.

Sklaida konferencijose:

 
 • 2015 gruodžio 4-5 d. dokt. Vytautė Dlugoborskytė dalyvavo ir skaitė pranešimą 4-ojoje metinėje tarptautinėje konferencijoje “Cultural and Creative Industries. Economic Development and Urban Regeneration” Romoje.
 • 2015 gruodžio 1-3 J.Sekliuckienė dalyvavo EIBA konferencijoje, kur skaitė pranešimą “Exploring the conceptual link between SMEs internationalization and open innovation”  (parengtą su bendraautore R.Morkertaite).
 • 2015 birželio 18-21 d. prof. dr. J. Sekliuckienė dalyvavo mokslinėje konferencijoje “QUIS14 : Accelerate the Impact of Service Research”Shanghai, China, skaitė pranešimą “Transition of service culture across national borders: the role of managers and employees” (parengtą su bendraautoriais Saito, H.; Solnet, D.; Kandampully, J.)
 •  
 • 2015 m. birželio 17-20 d. prof. dr. M. Petraitė dalyvavo ir skaitė pranešimą tarptautinėje EURAM 2015 konferencijoje Varšuvoje ”The integration of responsibility dimensions in open innovation management: conceptual model”.
 • 2015 birželio 14-17d. prof. dr. M. Petraitė virtualiai dalyvavo ir skaitė pranešimą tarptautinėje ISPIM XXVI konferencijoje Budapešte, Vengrijoje „What Skills and Competences are required to Implement Open Innovation?“ (parengtą kartu su bendraautoriais: Podmetina D., Lappeenranta University of Technology, Joachim Hafkesbrink, Rhein-Ruhr Institute for Applied System Innovation e.V. (RIAS), Roman Teplov, Lappeenranta University of Technology, Justyna Dąbrowska, Lappeenranta University of Technology, Kouvola).
 • 2015 birželio 23-26 d. prof. dr. M. Petraitė dalyvavo ir skaitė pranešimą tarptautinėje RADMA 2015 konferencijoje Pizoje „Designing and Developing Organizational Competence Portfolio for Open Innovation“ (parengtą kartu su bendraautoriais: Podmetina D., Eric K. Soderquist).
 • 2015 birželio 25-26 d. dokt. V. Dlugoborskytė dalyvavo ir skaitė pranešimą Vilniaus Gedimino technikos universiteto organizuotoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Kūrybinės industrijos ir tvarus vystymasis“.
 • 2015 liepos 2-4 d. dokt. J.Čeičytė dalyvavo ir skaitė pranešimą tarptautinėje EGOS konferencijoje “Organizations and the Examined Life: Reason, Reflexivity and Responsibility” Graikijoje.
 • 2015 liepos 9-12 d. dokt. J.Čeičytė dalyvavo ir skaitė pranešimą St. Anne's College, Oxford organizuotoje tarptautinėje konferencijoje “Philosophy of Management”.
 • 2015 rugsėjo 16-18 d. prof. dr. M. Petraitė, prof. dr. J. Sekliuckienė, dokt. V. Dlugoborskytė ir dokt. R. Morkertaitė dalyvavo ir skaitė pranešimus EUROMED Academy of Business konferencijoje "Innovation, entrepreneurship and sustainable value chain in a dynamic environment" Veronoje.

Publikacijos:

 • Sekliuckienė, J. Toward international entrepreneurial orientation and networking of born global firms / Jurgita Sekliuckiene // Neostrategic management: an international perspective on trends and challenges / Editors: Ivona Vrdoljak Raguž, Najla Podrug, Lara Jelenc. Cham: Springer, 2016. (Contributions to management science, ISSN 1431-1941), ISBN 9783319181844. p. 159-171.
 • L.Užienė "Open Innovation, Knowledge Flows and Intellectual Capital", Procedia - Social and Behavioral Sciences, 213( 2015), p. 1057 – 1062.
 • L.Užienė, E.Stankutė "Factors Influencing Intellectual Capital Measurement Practices", Procedia - Social and Behavioral Sciences, 213( 2015), p. 351 – 357.
 • V.Januškaitė, L.Užienė "Intellectual Capital Measurements and National Strategy Development: Explaining the Gap", Procedia - Social and Behavioral Sciences, 213( 2015), p. 161 – 166.
 • Dlugoborskyte, V., Petraite, M., & Buse, St. (2015). Linking Entrepreneurial, Strategic and Network Variables in Explaining the Emergence of Born Global R&D Intensive Firm. Social Sciences, 1(87), p. 7-18, Print ISSN 1392-0758, Online ISSN 2029-7319
 • Dlugoborskyte, V., Norvilaite, V., & Petraite, M. (2015). Creativity and Innovation Management: Team Performance Peculiarities. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 3(1), p. 25-39, Online ISSN 2345-0282
 • Sekliuckienė, Jurgita. International entrepreneurship: linking entrepreneurial motivation, orientation and network relationship // Amfiteatru economic / Academy of Economic Studies. Faculty of Commerce.  ucharest : Editura ASE. ISSN 1582-9146. 2015, Vol. 17, no. 38, p. 327-341.

Pateiktos spaudai:

 • Petraite, M., Janiūnaitė, B. Diversity of innovation culture profiles in business organizations (forthcoming in 2016) Journal of Central and Eastern European management studies Hampp Verlag, Germany. 2013 Impact-Factor SSCI: 0,406.
 • Petraite, M., Janiūnaitė, B. "Driving organizational innovation culture in the transition country: who leads the road? (case of Lithuania)" (forthcoming in 2016) Journal of Baltic Studies studies, Taylor and Francis, Canada, 2014 Impact Factor of 0.217.

Sklaida kituose renginiuose (viešinimas):

 • Prof. dr. M. Petraitė dalyvavo Erasmus + tinklo OI-NET susitikime Paryžiuje (kovo mėn.), Atėnuose (rugsėjo mėn.)
 • Prof. dr. M. Petraitė skaitė plenarinį pranešimą konferencijoje Baltic Dynamics 2015, balandžio 27 – 29 d. Kaune, pavadinimu “Open Innovation management competence wanted: the voice of European industries (Results from OI – NET European wide industry survey on open innovation management)
 • Prof. dr. M. Petraitė vedė industrinį seminarą Monterrey technologijų universitete, Meksikoje,  spalio 19 – 23 d. pavadinimu “Open Innovation management competence in industry”.

Kompetencijų ugdymas/ svečių paskaitos, organizuotos klasterio iniciatyva:

 • 2015 m. lapkričio 2-5 d. prof. Hans Ruedinger Kaufmann skaitė intensyvų kursą integruotą į “Tarptautinio verslo organizavimo” modulį magistrantūros studentams.
 • 2015 m. balandžio 7 d. Strateginio valdymo katedra ir Atvirųjų inovacijų valdymo klasteris pakvietė fakulteto darbuotojus ir studentus į prof. Max von Zedtwitz - pasaulinės mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų eksperto - seminarą „INTERNATIONALISATION OF RESEARCH: building blocks to improve research output“.
 • 2015 m. gegužės 6 d. Tarptautinės verslo mokyklos ESSEC (Paryžius) profesorius ir Strateginio valdymo katedros vizituojantis profesorius Xavier Pavie skaitė seminarą doktorantams ir tyrėjams tema „Understanding spiritual exercises: On how „spirituality“ is necessary for action“.
 • 2015 m. rugsėjo 28 d. iki 2015 m. spalio 2 d. Strateginio valdymo katedros vizituojantis Prof. Dr. Max von Zedtwitz bei Prof. dr, Cornelius Herstatt skaitė intensyvų kursą doktorantūros studentams tema „Innovation and Global Knowledge Economy“.
 
 

JAUNŲJŲ TYRĖJŲ UGDYMAS

Rengiamos susijusios disertacijos:

 • Dokt. Jolita Čeičytė, disertacijos tema „Atsakingų inovacijų valdymas verslo organizacijose: atsakomybės dimensijų integracija į inovacinį procesą“, vadovė prof. dr. M. Petraitė
 • Dokt. Vytautė Dlugoborskytė, disertacijos tema „Kūrybinių inovacijų komandų valdymas MTEP imliose organizacijose“, vadovė prof. dr. M. Petraitė
 • Dokt. Ilma Pranciulytė-Bagdžiūnienė, disertacijos tema „MTEP imlių atvirųjų inovacijų valdymas verslo organizacijose“, vadovė prof. dr. M. Petraitė
 • Dokt. Aistė Vaišnorė (Gasiūnaitė), disertacijos tema „Mokslo ir technologinėms žinioms imlios antreprenerystės prielaidos“, vadovė prof. dr. M. Petraitė
 • Dokt. Rimantė Morkertaitė, disertacijos tema “Gimusių globaliomis įmonių tinklaveikos įgalinta internacionalizacija”, vadovė prof. dr. J. Sekliuckienė

Jaunųjų tyrėjų dalyvavimas kitose veiklose:

 • 2015 m. lapkričio 17 d. - gruodžio 16 d. dokt. Jolita Čeičytė Olandijoje išklausė modulį "Philosophy of Responsible Innovation", organizuojamą Dutch Research School in Philosophy (Erasmus University Rotterdam University, Wageningen University, Maastricht University, Twente University).
 • Dokt. V. Dlugoborskytė laimėjo Archimedes Foundation finansavimą 2015/2016 m. m. mokslo tyrimų vizitui Talino technologijos universitete studijai “Palyginamoji evoliucinė inovacinių sistemų vystymosi Baltijos regione studija” atlikti.
 • Dokt. V. Dlugoborskytė laimėjo Erasmus + finansavimą 2015 m. gegužės - rugpjūčio mėn. mokslinei praktikai atlikti ESSEC Business School, Prancūzija. 
 • Dokt. R. Morkertaitė pagal Erasmus+ mainų programą 2015 m. spalio – lapkričio mėn. atlieka praktiką Pavia universitete, Ekonomikos ir Vadybos fakultete, Italijoje.
 • Dokt. J. Čeičytė laimėjo Erasmus + finansavimą 2015 m. balandžio – gegužės mėn. praktikai atlikti ESSEC Business School vystant tyrimus atsakingųjų inovacijų tematika. 
 • Dokt. J. Čeičytė laimėjo Erasmus + finansavimą 2015 m. nuo spalio 19 d. iki gruodžio 18 d. praktikai atlikti Wageningen Universitete, Olandijoje, bei išklausyti intesyvų kursą atsakingųjų inovacijų tematika. 

Oponavimas disertacijoms, dalyvavimas gynimo tarybose:

 • Prof.dr. M.Petraitė oponavo daktaro disertacijai Lappeenrantos technologijų universitete
 • Prof.dr. M.Petraitė oponavo Lauros Liugailaitės – Radzvickienės daktaro disertacijai „Miesto inteligentiškumo vystymas“ Kauno technologijos universitete (2015 m. gruodžio 10 d.).