Ekonomikos katedra

Ekonomikos katedros istorija prasidėjo 1950 m. gruodžio mėn. 15 d., kai Kauno universitetas buvo reorganizuotas į Kauno politechnikos institutą (KPI) ir Kauno medicinos institutą. Kaip tik tuo metu ši katedra buvo pavadinta Politinės ekonomijos katedra. Nuo 1990 m. spalio 13 d., kai KPI atgavo universitetinį statusą, keitėsi fakulteto pavadinimai, o tuo pačiu ir katedros: 1990 m. - Ekonomikos teorijos katedra; 1997 m. – Ekonomikos katedra; 1999 m. - Tarptautinės ekonomikos ir prekybos katedra, kuri 2004 m. išskirta į dvi katedras: Ekonomikos ir tarptautinės prekybos bei Įmonių ekonomikos. Nuo 2014 m. sausio 1 d. Ekonomikos ir verslo fakultete, susijungus dviem ekonomikos krypties katedroms į vieningą ir stiprią ekonomikos specialistų ruošimo struktūrą, atsirado viena didžiausių savo kiekybine ir kokybine sudėtimi – Ekonomikos katedra.

Ekonomikos katedros tikslas  – vykdyti tarptautinio lygio mokslinius tyrimus, rengti aukštos kvalifikacijos bakalauro, magistro ir doktorantūros studijų ekonomikos specialistus, paklausius nacionaliniu ir tarptautiniu mastu, gebančius įgytas žinias taikyti moksle ir versle.

Ekonomikos katedros veiklos:

 • Pedagoginė - katedros mokslininkų bei pedagogų praktikų komanda yra parengusi akredituotas bakalauro (Ekonomika) ir magistro (Ekonomika, Tarptautinė ekonomika ir prekyba ir Verslo ekonomika) studijų programas, suteikiančias žinias apie naujausias ekonomines tendencijas nuolat kintančioje nacionalinėje ir globalioje rinkoje, strategiškai mąstyti įžvelgiant verslo galimybes, remiantis naujausioms moderniomis ekonominėmis koncepcijomis ir metodikomis, novatoriškai taikyti įgytus specializuotus gebėjimus versle.
 • Didėjantis originalios mokomosios literatūros leidimas (studijų programų dėstytojų parengti vadovėliai yra baziniai ekonomikos studijų vadovėliai kituose universitetuose), universiteto ir fakulteto bibliotekų aprūpinimas žinomiausių pasaulio akademinių leidyklų vadovėliais, studijų kompiuterizavimas sudaro galimybes teorinius ir praktinius minėtų studijų programų universitetinių studijų užsiėmimus sėkmingai derinti su sistemingu studentų savarankišku darbu.
 • Katedros kuruojami studentai skatinami aktyviai dalyvauti studijų mainų programose Europoje (ERASMUS, ERASMUS + programos).
 • Mokslinė – aktyvus dėstytojų dalyvavimas mokslinėje tiriamojoje veikloje, didėjantis mokslinių publikacijų Lietuvos bei užsienio mokslo leidiniuose ir apgintų disertacijų skaičius užtikrina mokslo ir studijų proceso vienybę.
 • Katedros dėstytojai bendradarbiauja su kitomis nacionalinėmis ir užsienio mokslo institucijomis, aktyviai dalyvauja įvairių tarptautinių konferencijų organizaciniuose komitetuose, periodinių mokslo leidinių redkolegijose, kitų organizacijų veikloje. Dėstytojai kelia kvalifikaciją ir panaudoja savo žinias bei įgūdžius, dalyvaudami įvairiuose šalies bei tarptautiniuose projektuose.
 • Verslo/švietėjiška – katedros dėstytojai aktyviai dalyvauja fundamentaliųjų ekonomikos mokslo žinių sklaidoje verslumo skatinimo tikslais, ypatingą dėmesį skirdami glaudžiam bendradarbiavimui su Lietuvos įmonėmis ir verslo atstovais.

 

 
 
 
 

Studijos

Žilvinas Karalevičius
UAB "LSG Sky Chefs Airo Catering Services Lietuva"
Pardavimų plėtros Rytų Europai vadovas
„Vertindamas savo darbuotojų - Ekonomikos programos absolventų - darbą, matau, kad jie turi naujausių ekonomikos žinių, geba jas panaudoti įvairiuose valdymo lygiuose įmonės veikloje. Jie puikiai supranta įmonės finansinius dokumentus, sugeba juos analizuoti, vertinti ir numatyti bei pasiūlyti prioritetines veiklos tobulinimo kryptis. Dauguma iki šiol sutiktų KTU Ekonomikos programos absolventų, su kuriais teko bendrauti ir dirbti, be abejonės yra geri, kompetentingi specialistai“.
Žilvinas Žilinskis
A. Žilinskio ir Ko UAB direktorius
„Studijos KTU Ekonomikos ir verslo fakultete man suteikė išsamių žinių, reikalingų vedant didžiausią nacionalinę infrastruktūros sprendimų įmonę nelengvu rinkos ekonomikos ir stiprėjančios tarptautinės konkurencijos keliu. Studijuodamas taip pat išmokau strateginio bei analitinio mąstymo, būtino šiuolaikiniam vadovui“.

Bakalauro studijos: Ekonomika
Magistrantūros studijos: Ekonomika, Verslo ekonomika

Mokslas

Tyrimų tematika:

 • Tarptautinė ekonomika, prekyba ir finansų rinkos
 • Ekonomika ir pramonė globalizacijos kontekste
 • Verslo aplinkos ir konkurencijos analizė ir prognozavimas
 • Miestų ir regionų vystymas 
 • Sumani ekonomika
 • Žmogiškojo ir intelektinio kapitalo tyrimai

Mokslinių tyrimų koordinatorius padalinyje: doc. Dr. Rita Vilkė, rita.vilke@ktu.lt

 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra

Krypties studijų programų vadovas

STUDIJŲ KRYPTIS: EKONOMIKA

Vadovė: Vaida Pilinkienė
e.p. vaida.pilinkiene@ktu.lt
Interesantai priimami:
Antradieniais 15:00-17:00 val.
Gedimino g. 50, 334 kab.

STUDIJŲ PROGRAMOS: Ekonomika (B), Ekonomika (M), Verslo ekonomika (M)

Dėstytojai


Profesoriai
Prof. dr. Gražina Startienė
Gedimino g. 50, 502 kab.,
+370
68 220 330, grazina.startiene@ktu.lt
Mokslinių interesų sritys: mikro- ir makroekonomika, tarptautinė prekyba, tarptautinės prekybos finansavimas, tarptautiniai atsiskaitymai ir valiutos kurso rizika.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Vadybos ekonomika, Tarptautiniai atsiskaitymai, Tarptautinės prekybos finansavimas, Mikroekonomika; doktorantūros studijos - Mikroekonominės analizės problemos

Prof. dr. Dalia Bernatonytė
Gedimino g. 50, 501 kab., 
+370 37 300 562 dalia.bernatonyte@ktu.lt 

Mokslinių interesų sritys: tarptautinė ekonomika, tarptautinė prekyba, tarptautinio verslo ekonomika ir vadyba, smulkus ir vidutinis verslas.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Tarptautinės ekonomikos modeliai, Tarptautinės prekybos pagrindai; magistrantūros studijos - Tarptautinės prekybos ekonomika, Tarptautinė prekyba, Tarptautinė ekonomika ir verslas

Prof. dr. Jadvyga Čiburienė
Gedimino g. 50, 501 kab.,
+370 37 300 562 jadvyga.ciburiene@ktu.lt 

Mokslinių interesų sritys: ekonomikos stabilizavimo problemos, fiskalinės ir monetarinės politikos instrumentai, ekonomikos subalansavimo  problemos, tarptautiniai ekonominiai santykiai.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Makroekonomika 1, Makroekonomika 2, Makroekonomika; doktorantūros studijos - Makroekonominės analizės problemos

Prof. dr. Daiva Dumčiuvienė
Gedimino g. 50, 505 kab.,  
+370 37 300 576 daiva.dumciuviene@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys:  Europos Sąjungos ekonomika, konkurencingumas, ekonominė politika.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Europos Sąjungos ekonomika, Europos Sąjungos ekonominė politika; magistrantūros studijos - Europos Sąjungos konkurencingumo ir sanglaudos ekonomika.

Prof. dr. Vaidas Gaidelys
Gedimino g. 50, 501 kab.,  
+370 37 300562 
vaidas.gaidelys@ktu.lt
Mokslinių interesų sritys: ofšorinių bendrovių veikla, konkurencinės žvalgybos metodikos taikymas versle, mokesčių surinkimo į valstybės biudžetą problematika, verslo aplinkos vertinimo metodikų taikymas versle.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Tarptautinis verslas ir mokesčiai, Europos Sąjungos ekonomika, Valstybės ekonominė politika, Mikroekonomika.

Prof. dr. Valentinas Navickas
Gedimino g. 50, 501 kab., 
+370 37 300 562 valentinas.navickas@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: valdymo kontrolė tarptautinėse bendrovėse, infrastruktūros ekonomika, turizmo ekonomika, Europos rinkų ypatumai, įmonių socialinė atsakomybė, klasterizacija, filantropija, konkurencingumas.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Valdymo kontrolė tarptautinėse firmose, Mikro - makroekonomika (prancūzų ir rusų kalba), Tarptautinio verslo ekonomika ir vadyba (rusų kalba); magistrantūros studijos - Europos rinkų ypatumai, Specialiosios ryšių su užsieniu problemos, Globalinių rinkų ypatumai, Tarptautinės bendrovės ir prekyba.

Prof. dr. Irena Pekarskienė
Gedimino g. 50, 507 kab.,  
+370 37 324 073 irena.pekarskiene@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys:  vertybinių popierių rinka, užsienio investicijos, tarptautinė prekyba, rinkos struktūrų analizė, globalizacijos procesas.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Mikroekonomika, Mikroekonomika 1, Mikroekonomika 2, Rinkos galia ir rinkos ribotumas; doktorantūros studijos - Mikroekonominės analizės problemos.

Prof. dr. Vaida Pilinkienė
Gedimino g. 50, 332 kab., 
vaida.pilinkiene@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: verslo aplinkos prognozavimas, prognozavimo metodai ir jų taikymas, konkurencingumas ir jo vertinimas.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Tarptautiniai ekonominiai santykiai, Tarptautinė ekonomika; magistrantūros studijos - Tarptautinė ekonomika ir verslas.

Prof. dr. Vytautas Snieška
Gedimino g. 50, 227 kab., 
vytautas.snieska@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys:  tarptautinė ekonomika, ekonomikos cikliškumas, verslo aplinkos analizė ir prognozavimas.
Dėstomi moduliai: Bakalauro studijos: Tarptautinė ekonomika ir valiutiniai santykiai; Magistrantūros studijos: Verslo aplinkos prognozavimas globalioje ekonomikoje, Konkurencijos analizė ir prognozavimas, Tarptautinis verslas, Tarptautinio verslo vadyba, Tarptautinė ekonomika ir verslas, Tarptautinė gamyba ir verslas; Doktorantūros studijos: Mikroekonominės analizės problemos, Makroekonominės analizės problemos, Įmonė rinkos ekonomikoje, Tarptautiniai finansiniai santykiai.


Docentai

Doc. dr. Jurgita Bruneckienė
Mokslinių interesų sritys: regionų ekonomika ir strateginis planavimas, regionų ir miestų konkurencingumo vertinimas.

Doc. dr. Vilda Gižienė
Gedimino g. 50, 507 kab., 
+370 37 324 073 vilda.giziene@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: žmogiškasis kapitalas, investicijos į aukštąjį mokslą, žmogiškieji ištekliai, darbo rinka, ekonomikos plėtra, konkurencingumas.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Mikro- ir makroekonomika, Inžinerinė ekonomika, Ekonomikos pagrindai; magistrantūros studijos - Rinkų organizacija.

Doc. dr. Alina Stundžienė
Laisvės al. 55, kab. 507
+370 37 324 073 alina.stundziene@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: ekonomikos modeliavimas, ekonominių rodiklių prognozavimas, ekonometriniai modeliai, įmonių finansinė analizė ir vertinimas.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Ekonometrija (lietuvių ir anglų kalbomis), Ekonominė statistika (lietuvių ir anglų kalbomis), Kiekybiniai ir kokybiniai tyrimų metodai ekonomikoje; magistrantūros studijos - Verslo aplinkos prognozavimas globalioje ekonomikoje; doktorantūros studijos - Ekonominis modeliavimas.

Doc. dr. Daiva Laskienė
Gedimino g. 50, 507 kab., 
+370 37 324 073 daiva.laskiene@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: tarptautinė prekyba, tarptautinės užsienio investicijos, regionų konkurencingumas.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Vadybos ekonomika, Makroekonomika, Makroekonomika 1 ir Makroekonomika 2, Inžinerinė ekonomika.

Doc. dr. Asta Sabonienė
Gedimino g. 50, 507 kab.,  

+370 37 324 073  asta.saboniene@ktu.lt
Mokslinių interesų sritys: mikroekonomika, makroekonomika,  pramonės restruktūrizacija ir konkurencingumas, eksporto specializacija.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Mikro- ir makroekonomika; Ekonominės minties istorija; Ekonomikos pagrindai; magistrantūros studijos - Tarptautinė ekonomika ir verslas.

Doc. dr. Jovita Vasauskaitė
Gedimino g. 50, 501 kab., 
+370 37 300 562 jovita.vasauskaite@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: daugiakriterinės analizės metodai ir jų taikymas įmonėse, pramonės įmonių tarptautinis konkurencingumas, technologijų diegimo sprendimai pramonės įmonėse.  
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Mikroekonomika (lietuvių ir anglų kalbomis).

 

Doc. dr. Deimantė Venclauskienė
Mokslinių interesų sritys: nekilnojamojo turto ekonomika, pereinamosios ekonomikos šalys ir tarptautinė prekyba.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Makroekonomika; magistrantūros studijos - Nekilnojamojo turto ekonomika.

Doc. dr. Akvilė Čibinskienė
Gedimino g. 50, 507 kab.,  

+370 37 324 073 akvile.cibinskiene@ktu.lt
Mokslinių interesų sritys:  energetikos ekonomika, tarptautinė logistika, turizmas, konkurencingumas.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos – Ekonomikos pagrindai (lietuvių ir anglų k.), Mikroekonomika (lietuvių ir anglų k.), Tarptautinė logistika, Tarptautiniai atsiskaitymai; magistrantūros studijos – Tarptautinių pervežimų valdymas.


Lektoriai


 

Lekt. dr. Tomas Stravinskas
Gedimino g. 50, 501 kab., 
+370 37 300 562 tomas.stravinskas@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys:  ekonomikos modeliavimas, tarptautinis verslas, globalizacijos procesai.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Mikroekonomika, Tarptautinio verslo vadyba.

Lekt. Vytautas Barkauskas
Gedimino g. 50, 507 kab., 

+370 37 324 073  vytautas.barkauskas@ktu.lt
Mokslinių interesų sritys: žmogiškieji ištekliai, konkurencingumo vertinimas, investicijų ir investavimo galimybių vertinimas, turizmas. 

 

Lekt. Rūta Bliekienė
Gedimino g. 50, 507 kab.,  
+370 37 323 729 ruta.bliekiene@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: ekonomino reiškinio, vadinamo "kainų burbulu" tyrimas, ekonometriniai tyrimai, realių ekonominių procesų formalizavimas, normalizavimas ir optimizavimas.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Ekonometrija.

 

Lekt. dr. Rozita Susnienė
Gedimino g. 50, 507 kab.,  
+370 37 324 073 rozita.susniene@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: globalizacijos procesas, globalizacijos įtaka ekonomikai, pramonės ekonomika.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos:  Mikroekonomika; Inžinerinė ekonomika.

Doktorantai

 

Dokt. Kristina Barkauskienė
Mokslinių interesų sritys: turizmo ekonomika, ekoturizmas, paslaugų konkurencingumas.

 

Dokt. Ugnė Daubaraitė

 

Dokt. Algimantas Venckus
Mokslinių interesų sritys: ofšoriniuose finansų centruose registruotų juridinių asmenų ūkinės komercinės veiklos Lietuvos Respublikoje poveikio nacionalinio biudžeto pajamų ir ekonominiams rodikliams vertinimas, investicinių projektų ekonominis vertinimas.

 

Dokt. Ineta Zykienė
Mokslinių interesų sritys:
miesto investicinio patrauklumo vertinimas; Ateities miestas sumanaus vystymosi kontekste; investicijų į fizinę infrastruktūrą poveikio miestų patrauklumui vertinimas.
Dėstomi moduliai: Inžinerinė ekonomika; Ekonominė statistika

 

Dokt. Ugnė Daubaraitė
Mokslinių interesų sritys:
kūrybinės ir kultūrinės industrijos; kūrybos ekonomika.

 

Dokt. Aistė Palevičienė
Mokslinių interesų sritys: ekonominis vystymasis ir plėtra; Europos Sąjungos sanglauda; tiesioginės užsienio investicijos.

 

Dokt. Aida Navikaitė
Mokslinių interesų sritys:
smulkus ir vidutinis verslas; įmonių konkurencingumas.

 

Dokt. Diana Komskienė
Mokslinių interesų sritys:
sporto ekonomika ir marketingas.

 

Dokt. Meda Andrijauskienė
Mokslinių interesų sritys:
Europos Sąjungos ekonomika; inovacijų politika.

 

Dokt. Eimantas Kisielius
Mokslinių interesų sritys:
socialinis verslas ir jo poveikis ekonomikai
Dėstomi moduliai: Įmonių socialinė atsakomybė; Valstybinis verslo rinkų reguliavimas.

 

Dokt. Ignas Valodka
Mokslinių interesų sritys:
tvari ekonomika; tarptautinė ekonomika; verslo aplinkos prognozavimas.

 

Dokt. Mantas Švažas
Mokslinių interesų sritys:
klasteriai; atsinaujinančios energetikos poveikis ekonomikai; regionų vystymasis.


Vedėja

 
Prof. dr. Gražina Startienė
Gedimino g. 50, 502 kab.,
e. p.  grazina.startiene@ktu.lt
+370
68 220 330

Administratorė

Raimonda Pauraitė
Gedimino g. 50, 505 kab.,
e. p.  raimonda.pauraite@ktu.lt+370 37 300 576