Tyrimų kryptys

Fakulteto mokslininkai tyrimus atlieka šiose tyrimų kryptyse:

 • Apskaitos ir audito tyrimai ekonominių pokyčių kontekste
 • Tarptautinė ekonomika, prekyba ir finansų rinkos
 • Ekonomika ir pramonė globalizacijos kontekste 
 • Verslo aplinkos ir konkurencijos analizė ir prognozavimas
 • Sumani ekonomika
 • Miestų ir regionų vystymas
 • Finansų ekonomika ir vadyba
 • Finansinės institucijos ir rinkos

 • ​Vertės vartotojui suvokimas (pažinimas), kūrimas ir perdavimas
 • IRT poveikis verslo ir viešajam sektoriui
 • Socialinių-ekonominių sistemų sumanus vystymas ir konkurencingumas  
 • Organizacijų dinaminiai gebėjimai ir procesai
 • Antreprenerystė, novatoriški verslo modeliai, inovacijų ekosistemos ir jų internacionalizacija 
 • Žinioms ir technologijoms imlių paslaugų strateginis valdymas ir inovacijos 
 • Įtinklintos, efektyvios ir lanksčios procesų valdymo sistemos
 • Technologijų valdymas adaptyvioms organizacijoms ir veržliems startuoliams
 • Projektų valdymas
 • Žmonių išteklių valdymas: lyderystė, ŽIV sistemos ir kompetencijos
 • Žmogiškojo kapitalo formavimas ir vertinimas 
 • Darnus vystymasis
 • Naujausi tyrimų metodai ir metodologijos
 
 
 
 

Projektai

Tarptautiniai vykdomi projektai

Tarptautiniai įgyvendinti projektai

Nacionaliniai vykdomi projektai

Mokslininkų grupių projektai
 • Tarptautinio užkrato rizika: grėsmės ir pasekmės Vidurio ir Rytų Europos (VRE) šalims (2015-2018, lekt. dr. V. Deltuvaitė, Finansų katedra);
 • Saviorganizacija grįsto valdymo įgalinimas šiuolaikinėse inovacijų ekosistemose: „vėluojančios“ ekonomikos kontekstas (2015-2018, prof. dr. G. Jucevičius, Verslo strategijos institutas).

Nacionaliniai įgyvendinti projektai

Institucinė mokslinių tyrimų programa
Mokslininkų grupių projektai
 • Organizacijų inovacinės strategijos besiformuojančioje ekonominėje-institucinėje aplinkoje (INNOSTRAT) (2012–2014, prof. dr. G. Jucevičius, Strateginio valdymo katedra);
 • Prekės ženklo rizikos scenarijų kūrimo metodologija (PŽSK) (2012–2014, prof. dr. R. Vaitkienė, Strateginio valdymo katedra).
 • Gyvenimo kokybės gerinimo modelis vietos (savivaldybių) lygmeniu (GKGS) (2011–2012, Dr. Egidijus Rybakovas, Strateginio valdymo katedra).
 • Inovacijų sistemos žinių absorbcinis gebėjimas: sektorinė ir institucinė perspektyva (ISAG)  (2010–2011, Prof. Dr. Habil. Robertas Jucevičius, Verslo strategijos institutas). 
Visuotinės dotacijos
Visuotinės gerovės projektai
 • Atvirųjų inovacijų eksosistemos: technologinių, institucinių ir socialinių veiksnių sąveikų įgalinimas (2015-2016, prof. dr. M. Petraitė, Strateginio valdymo katedra)

Kiti projektai
 
 • MTEP (Inočekiai LT priemonė): „Informacinių technologijų taikymo verslo problemos sprendimui ar inovacijos diegimui įmonėje techninės galimybių studijos parengimo paslaugos: techninė galimybių studija“ (2014, lekt. dr. R. Urbonė, Strateginio valdymo katedra);
 • MTEP (Inočekiai LT priemonė): „Kėdainių turizmo klasterio įveiklinimas skatinant inovatyvių nišinių turizmo produktų formavimą Kėdainių mieste: galimybių studija” (2014, doc. dr. A. Rūtelionė, doc. dr. R. Hopenienė, Marketingo katedra);
 • KTU tarpsritinis / tarpkryptinis mokslo projektas, mokslo kryptis „Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos“: Mobiliųjų aplikacijų aplinkos poveikis vartotojų įsitraukimui (MOBIS), 2015, prof. dr. Rimantas Gatautis, Ekonomikos ir verslo fakultetas, Marketingo katedra)
 • KTU tarpsritinis/tarpkryptinis mokslo projektas, mokslo kryptis „Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė plėtra“: Cirkuliacinės ekonomikos modelio taikymo galimybių analizė Lietuvos gamybos sektoriuje (CEMTA), 2016, prof. dr. Lina Dagilienė, Ekonomikos ir verslo fakultetas, Apskaitos katedra);
 • Lietuvos kultūros fondo projektas „Lietuvos viešųjų bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sistemos modelio sukūrimas“, 2016, prof. dr. Rimantas Gatautis, Elektroninio verslo tyrimų centras.

Tarpkryptiniai mokslo klasteriai

Lyderiaujančiuose mokslo institucijose tyrėjai dirba mokslo grupėse, taip užtikrindami veiklos institucinio lygmens kryptingumą ir pasiekdami sinergijos efektą. KTU Ekonomikos ir verslo fakultetas savo veiklos organizavimo principus keičia pagal nusistovėjusias pasaulines tendencijas. Todėl aktyvinami tarp-sritiniai, tarp-kryptiniai bei tarp-šakiniai moksliniai tyrimai EVF viduje ir su kitais tyrėjais. Nuo 2015 m. EVF veikia 4 tarp-kryptiniai mokslo klasteriai, kurie specializuojasi:

Mokslo žurnalai

Nuo 1990 m. fakultete leidžiamas periodinis mokslo darbų rinkinys „Inžinerinė ekonomika“, kurio straipsniai įtraukti į 7 tarptautinių duomenų bazių sąrašą.

Nuo 2008 m. fakultete leidžiamas periodinis mokslo darbų rinkinys „Ekonomika ir vadyba“.

 
 
 
 

Konferencijos

Ekonomikos ir verslo fakultetas kartu su partneriais organizuoja šiuos mokslo renginius: 

Studentų mokslinė konferencija vyksta pavasario semestro metu.

Kviečiame įvairių mokslo sričių bei studijų pakopų studentus bei jaunuosius mokslininkus dalyvauti konferencijoje, dalintis sukauptomis teorinėmis ir praktinėmis žiniomis bei problemomis, diskutuoti apie mokslines ir praktines problemas, jų sprendimus siekiant atskleisti globalizacijos kontekste iškylančius iššūkius.

Pranešimai ir straipsniai rengiami lietuvių ar bet kuria užsienio kalba. Visi straipsniai, atitinkantys mokslo publikacijoms keliamus reikalavimus, bus spausdinami moksliniame žurnale „Tiltas į ateitį“.

Dalyvavimas konferencijoje suteikia pridėtinę vertę studijoms universitete tęsti!

XV-oji studentų mokslinė konferencija „Mokslo horizontai: jaunųjų tyrėjų įžvalgos" organizuoja:

 • KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas;
 • KTU Ekonomikos ir verslo fakultetas;
 • KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto studentų atstovybė;
 • KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto studentų atstovybė.

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE 2017 M. KONFERENCIJĄ.

REGISTRACIJA

Kilus klausimams, kreiptis el. paštu:stud.konferencija@ktu.lt

 

TARC 2017 konferencija „Apskaitos mokslo tendencijos“

KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto Apskaitos katedra kartu su Lodzės Universitetu (Lenkija), Linnaeus Universitetu (Švedija) ir Kylio Taikomųjų Mokslų Universitetu (Vokietija) organizuoja mokslinę konferenciją TARC 2017. Konferencijos metu plenarinius pranešimus skaitys žymūs apskaitos mokslininkai,  vyks doktorantų mokymai, mokslinių tyrimų pristatymai interaktyviose straipsnių sesijose bei socialinės veiklos. Pagrindinis konferencijos tikslas - sukviesti tyrėjus iš įvairių šalių diskusijai, skirtai naujausioms apskaitos mokslo problemoms ir tendencijoms aptarti. Konferencijoje daug dėmesio bus skirta apskaitos tyrimų tarpdiscipliniškumui bei šiuolaikinių technologijų poveikiui apskaitos informacijos sistemoms, audito metodams ir sprendimų priėmimui.

Laukiame apskaitos mokslo tyrėjų iš viso pasaulio 2017 m. spalio 4-6 d. Kaune (Lietuva).

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE KONFERENCIJĄ

Kilus klausimams, kreiptis el. paštu: tarc@ktu.lt

 
 
 
 

Paslaugos verslui

Kas valdo informaciją, tas valdo pasaulį. Daugelis organizacijų gana sistemingai kaupia informaciją. Tačiau kaip ji panaudojama? Jei ypač svarbios informacijos trūksta arba ji sunkiai pasiekiama, verslo sprendimai dažniausiai priimami remiantis nuojauta. Mūsų tyrėjai pasiūlys realaus laiko informacijos valdymo įrankius („Bloomberg Professional“ platforma) ir metodikas, kurios leis identifikuoti reikalingą naudoti informaciją ir priimti efektyvius sprendimus jūsų verslui ir vartotojams. 

 • Verslo aplinkos analizė ir prognozavimas
 • Pramonės šakų konkurencingumo tyrimai
 • Tarptautinių atsiskaitymų rizikos organizacijoje vertinimas/apsidraudimo priemonių parinkimas
 • Tarpusavyje susijusių organizacijų veiklos, klasterių ir tinklų tyrimai
 • Realaus laiko duomenų rinkimas, analizė ir prognozavimas („Bloomberg Professional“ platforma)
 • Organizacijos duomenų analitika ir modeliavimas
 • Organizacijos veiklos finansinė analizė
 • Investicijų efektyvumo vertinimas
 • Galimybių studijų/investicinių projektų finansinis vertinimas
 • Investicinių projektų ekonominis ir socialinis vertinimas;
 • Verslo skaitmenizacijos potencialo vertinimas

Kontaktinis asmuo: dr. Aušra Rūtelionė
Kauno technologijos universitetas 
Ekonomikos ir verslo fakultetas
Gedimino g. 50, LT-44239, Kaunas
Tel. +370 686 46757 / el. p: ausra.rutelione@ktu.lt 

Aplinką pakeisti sunku, bet ją analizuoti ir prognozuoti yra būtina. Organizacijas veikia tarptautinė ir vidinė šalies situacija, ekonominis augimas ir infliacija, naujos technologinės galimybės ir klimato kitimas. Mūsų tyrėjai atliks tyrimus ir konsultuos kaip išvengti didelių pokyčių, kuriuos veikia aplinkos veiksniai.

 • Verslo aplinkos analizė ir prognozavimas
 • Pramonės šakų konkurencingumo tyrimai
 • Tarptautinių atsiskaitymų rizikos organizacijoje vertinimas/apsidraudimo priemonių parinkimas
 • Tarpusavyje susijusių organizacijų veiklos, klasterių ir tinklų tyrimai
 • Žmogiškojo kapitalo, darbo rinkos struktūrinių pokyčių bei darbo rinkos lankstumo tyrimai
 • Darbo užmokesčio lygio sektoriniai tyrimai
 • Veiklos vertinimo sistemos darnos su verslo aplinka vertinimas

Kontaktinis asmuo: dr. Aušra Rūtelionė
Kauno technologijos universitetas
Ekonomikos ir verslo fakultetas
Gedimino g. 50, LT-44239, Kaunas
Tel. +370 686 46757 / el. p: ausra.rutelione@ktu.lt 

Jei pažįsti vartotoją ir sugebi jį įtraukti į bendrakūrą, tai sėkmė garantuota. Šiandien vartotojai yra išprusę, patys pasirenkantys kelią iki produkto, norintys įsitraukti į produkto kūrimą ir sklaidą. Mūsų tyrėjai, pasitelkdami naujausias neormarketingo, sužaidybinimo ir vartotojų elgsenos metodikas, pasiūlys jūsų verslui inovatyvių vertės vartotojui ir vartotojų lojalumo sprendimų.

 • Vartotojų, jų sprendimų priėmimo, įtraukimo ir lojalumo tyrimai
 • "Y" ir  "Z" kartų vartotojų elgsenos tyrimai
 • Prekės/paslaugos patrauklumo tikslinei rinkai tyrimai
 • Vertės vartotojui kūrimo, prekės ženklo vystymo sprendimai
 • Marketingo komunikacijos sprendimų veiksmingumo tyrimai
 • Organizacijos viešųjų ryšių planavimas
 • Organizacijos įvaizdžio žiniasklaidoje, reputacijos tyrimai
 • Paslaugų vartotojų patirties vertinimas
 • E. paslaugų / interneto svetainių kokybės tyrimai 
 • Tvaraus vartojimo elgsenos tyrimai
 • Tarptautinio marketingo strategijos parengimas

Kontaktinis asmuo: dr. Aušra Rūtelionė
Kauno technologijos universitetas 
Ekonomikos ir verslo fakultetas
Gedimino g. 50, LT-44239, Kaunas
Tel. +370 686 46757 / el. p: ausra.rutelione@ktu.lt

Būti atsakingu - ne mada, o būtinybė. Socialinę atsakomybę galima apibrėžti kaip bandymą siekti tvarios verslo sėkmės tokiais būdais, kurie gerbia etines vertybes, žmones, bendruomenes. Socialinė atsakomybė siejama su generuojamų pajamų, o ne pelno paskirstymu. Mūsų tyrėjai padės jums įsivertinti jūsų organizacijos polinkį tvarumui ir pasiūlys įrankių, kaip sėkmingai panaudoti pajamas ilgalaikiams tikslams.

 • Socialinės atsakomybės  įtakos organizacijos vertei vertinimas
 • Darnaus vystymosi vertinimo metodikos taikymas organizacijoje
 • Įmonės socialinės atsakomybės (ĮSA) ir atskaitomybės diegimo galimybių studija
 • ĮSA informacijos atskleidimo, atsižvelgiant į suinteresuotųjų šalių, poreikius, tyrimai
 • Filantropijos poveikio organizacijos ekonominės veiklos rezultatams tyrimai
 • Įmonių socialinės atsakomybės iniciatyvų poveikis vartotojo sprendimams

Kontaktinis asmuo: dr. Aušra Rūtelionė
Kauno technologijos universitetas 
Ekonomikos ir verslo fakultetas
Gedimino g. 50, LT-44239, Kaunas
Tel. +370 686 46757 / el. p: ausra.rutelione@ktu.lt 

Visose organizacijose egzistuoja procesai, kuriuos reikia ne tik žinoti, bet ir valdyti. Vadovams svarbu įsisąmoninti, kad nėra finišo linijos verslo procesų ir kokybės tobulinime. Tai veikla, kuri vykdoma nuolat, kurios dėka pasiekiami organizacijos tikslai. Mūsų tyrėjai padės sistemingai sutvarkyti verslo procesus, įvertinti organizacijos vertės efektyvumą ir pasiūlyti sprendimus kokybei gerinti.

 • Verslo procesų optimizavimas, taikant įvairius metodus: BMP, TQM, 6 sigma, LEAN, TOC, Reinžinieringas.
 • ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000 ir kitų serijų standartų reikalavimais grįstų vadybos sistemų kūrimas
 • EMAS standarto diegimo modeliavimas organizacijoje
 • CE ženklinimo galimybių studijos
 • Kokybės kaštų tyrimai ir analizė
 • Organizacijos vertės grandinės efektyvumo tyrimai

Kontaktinis asmuo: dr. Aušra Rūtelionė
Kauno technologijos universitetas 
Ekonomikos ir verslo fakultetas
Gedimino g. 50, LT-44239, Kaunas
Tel. +370 686 46757 / el. p: ausra.rutelione@ktu.lt 

Skaitmenizacija keičia verslo modelius. Dinamiška verslo aplinka, didelė konkurencija verslą skatina eiti skaitmenizacijos keliu, diegti technologijas ir taikytis prie vartotojų poreikių. Kuo toliau, tuo daugiau paslaugų ir produktų vartotojams tampa pasiekiami nuotoliniu būdu, vis daugiau galimybių rinktis norimą prekę, nesvarbu, kurioje šalyje būtų tiekėjas. Tačiau skaitmenizacija įmones taip pat skatina imtis strateginių pokyčių. Mūsų tyrėjai padės jums priimti pamatuotus verslo skaitmenizacijos sprendimus.

 • Verslo procesų sužaidybinimo scenarijaus parengimas
 • E. paslaugų / interneto svetainių kokybės tyrimai
 • Internetinių sprendimų emocinio poveikio vartotojui vertinimas
 • Komunikacijų strategijos virtualioje erdvėje parengimas
 • Organizacijų virtualumo tyrimai
 • IRT panaudojimo verslo skaitmenizavimui galimybių studijos
 • Minios panaudojimo įmonių veiklos procesuose galimybių studijos
 • Vartotojų prioritetų ir elgsenos panaudojant išmaniuosius įrenginius vertinimas

Kontaktinis asmuo: dr. Aušra Rūtelionė
Kauno technologijos universitetas 
Ekonomikos ir verslo fakultetas
Gedimino g. 50, LT-44239, Kaunas
Tel. +370 686 46757 / el. p: ausra.rutelione@ktu.lt 

Verslo sėkmę lemia inovatyvumas ir proaktyvus strateginis požiūris. Paprastai yra labai sunku ilgą laiką išlaikyti stiprią inovacijų kultūrą organizacijose. Inovacijos kyla iš kūrybiškumo, o jį palaikyti yra nelengva. Tai didelis iššūkis organizacijų įkūrėjams ir strategams. Mūsų tyrėjai, naudodami JAV Silicio slėnyje taikomas metodikas, atliks verslo plėtros greitai augančiose/nestabiliose rinkose tyrimus, parengs verslo strategijas vietinei ir globaliai rinkai.

 • Verslo plėtros greitai augančiose nestabiliose rinkose galimybių studija ir strategijos parengimas
 • Spartaus verslo augimo alternatyvų identifikavimas ir strategijos parengimas
 • Jauno globalaus technologinio verslo vystymo strategijos parengimas
 • Atvirų inovacijų plėtros galimybių studija konkrečiam verslo profiliui
 • Rizikos investicijų galimybių studija ir parengties investicijoms auditas
 • Projektų valdymo proceso projektavimas ir informacinės sistemos diegimo studija
 • Organizacijos inovacinių gebėjimų vertinimas ir vystymo sistemos sukūrimas
 • Organizacijos plėtros užsienio rinkose tyrimai ir eksporto strategijos parengimas
 • Organizacijos intelektinės nuosavybės portfelio (patentai, pramoninis dizainas, prekių ženklai. kt.) auditas
 • Organizacijos pokyčių poreikio diagnostika

Kontaktinis asmuo: dr. Aušra Rūtelionė
Kauno technologijos universitetas 
Ekonomikos ir verslo fakultetas
Gedimino g. 50, LT-44239, Kaunas
Tel. +370 686 46757 / el. p: ausra.rutelione@ktu.lt 

Šiandien organizacijos sėkmė priklauso nuo sugebėjimo išlikti. Didelį vaidmenį šiuolaikinių organizacijų veikloje vaidina gebėjimas suprasti esminius vertę kuriančius procesus, užtikrinti veiklos efektyvumą bei tobulinti veiklos vertinimo sistemas, aprūpinančias vadovus verslo valdymui reikalinga informacija. Be to, kiekvienas valdymo sprendimas turi būti pagrįstas finansinės, ekonominės vertės kūrimu. Mūsų tyrėjai pasiūlys sprendimus, kurie leis užtikrinti įmonės veiklos bei finansų valdymo sprendimų efektyvumą. 

 • Organizacijos duomenų analitika ir modeliavimas
 • Organizacijos veiklos finansinė analizė
 • Investicijų efektyvumo vertinimas
 • Galimybių studijų/investicinių projektų finansinis vertinimas
 • Valdymo apskaitos tinkamumo organizacijai vertinimas
 • Laiko ir kaštų apskaitos integravimo organizacijoje tyrimai
 • Vidaus audito efektyvumo ir atitikimo tarptautiniams standartams vertinimas
 • Organizacijos turto valdymo ir vertinimo sistemos sukūrimas
 • Organizacijos veiklos vertinimo sistemos atitikimo verslo aplinkai analizė

Kontaktinis asmuo: dr. Aušra Rūtelionė
Kauno technologijos universitetas 
Ekonomikos ir verslo fakultetas
Gedimino g. 50, LT-44239, Kaunas
Tel. +370 686 46757 / el. p: ausra.rutelione@ktu.lt 

Žmonės - brangiausias organizacijos turtas. Tačiau jį gana sunku pritraukti, išlaikyti ir ugdyti. Mūsų tyrėjai pasiūlys, kaip diferencijuoti darbo užmokesčio struktūrą, motyvuoti darbuotojus ir skatinti jų kūrybiškumą ir inovatyvumą, didinti efektyvumą. 

 • Žmogiškųjų išteklių valdymo poveikis įmonės veiklos rezultatams
 • Darbuotojų veiklos efektyvumo didinimas
 • Darbuotojų motyvavimo sistemų rengimas ir diegimas
 • Darbuotojų  kompetencijų tyrimas
 • Darbuotojų lojalumo ir novatoriškumo tyrimai
 • Darbuotojų pasipriešinimo pokyčiams tyrimai
 • Organizacijos kultūros tyrimai
 • Kartų valdymo organizacijoje tyrimai 

Kontaktinis asmuo: dr. Aušra Rūtelionė
Kauno technologijos universitetas 
Ekonomikos ir verslo fakultetas
Gedimino g. 50, LT-44239, Kaunas
Tel. +370 686 46757 / el. p: ausra.rutelione@ktu.lt 

Apgintos disertacijos


PAVARDĖ,
VARDAS

DISERTACIJOS PAVADINIMAS

DARBO
VADOVAS

GYNIMO
METAI

Jolanta Stanislovaitienė

Sumaniojo viešojo valdymo dimensijų raiška: Lietuvos atvejis

 Robertas Jucevičius

2016

Stankevičiūtė Živilė

Tvarumo dimensija organizacijos žmonių išteklių valdyme

Savanevičienė Asta

2015

Liugailaitė-Radzvickienė
Laura

Miesto inteligentiškumo vystymo prielaidos

Jucevičius Robertas

2015

Vita Juknevičienė

Regioninės inovacijų sistemos absorbcinio gebėjimo vystymas

Vladislavas Domarkas
Robertas Jucevičius

2015

Vainauskienė Vestina

Prekės ženklo pažeidžiamumas: scenarijų kūrimo metodologija

Rimgailė Vaitkienė

2015

Gadeikienė Agnė

Įmonių socialiai atsakingos veiklos įtaka santykių su vartotojais ilgalaikiškumui

Banytė Jūratė

2014

Stankevičė Inga

Organizacijų inovacijų strategijų institucinė dimensija

Jucevičius Giedrius

2013

PAVARDĖ,
VARDAS

DISERTACIJOS PAVADINIMAS

DARBO
VADOVAS

GYNIMO
METAI

Bakanovė Agnė

Paslaugų teikėjų ir klientų bendrakūros vystymas informacinėmis technologijomis grįstose verslo paslaugose

Bagdonienė Liudmila

2013

Klovienė Lina

Veiklos vertinimo sistemos adekvatumas verslo aplinkai

Gimžauskienė Edita

2012

Jucevičienė Rita

Pasitikėjimo tarp organizacijų vystymo vadybiniai veiksniai

Kriščiūnas Kęstutis

2013

Deltuvaitė Vilma

Sisteminės rizikos valdymo sprendimų priėmimo modeliavimo bankų sektoriuje platforma

Vaškelaitis Vytautas,

Loreta Valančienė

2013

Strumickas Marius

Valdymo apskaitos sistemos subalansavimo modelis

Valančienė Loreta

2012

Kazokienė Lina

Verslo įmonių ryšių su visuomene efektyvumo vertinimas

Stravinskienė Jurgita

2011

Keršienė Kristina

Tarptautinės organizacijos tarpkultūrinės kompetencijos valdymas

Savanevičienė Asta

2011

Piligrimienė Žaneta

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos paslaugų kokybė tarpdiscipliniu požiūriu

Bučiūnienė Ilona

2010

Šapkauskienė Alfreda

Laiko kaštų valdymo modelis

Boguslauskas Vytautas

2010

Virbickaitė Rūta

Įmonės krizinės situacijos diagnozavimas

Sakalas Algimantas

2010

Damkuvienė Milda

Klientų suvokiama ilgalaikių santykių su aukšto kontakto paslaugų organizacija vertė

Virvilaitė Regina

2010

Duoba Kęstutis

Organizacijų virtualumo raiška įvairiose Lietuvos ekonominės veiklos rūšyse

Savanevičienė Asta

2009

Vienažindienė Milita

Žmogiškųjų išteklių valdymo kaita pereinant iš viešojo administravimo į Naująją viešąją vadybą (Lietuvos savivaldybių pavyzdžiu)

Sakalas Algimantas

2009

Staškevičiūtė Inga

Inteligentiškos organizacijos vystymas vidinių organizacijos kokybių transformacijų kontekste

Neverauskas Bronius

2009

Tijūnaitienė Rigita

Dalyvavimo pilietinės visuomenės organizacijose motyvacijos raiška ir plėtojimas

Neverauskas Bronius

2009

Gokienė Rūta

Materialaus kilnojamojo turto naudojimo išlaidų valdymo modelis

Boguslauskas Vytautas

2009

Rupšys Rolandas

Vidaus audito veiklos vertinimo modelis

Boguslauskas Vytautas

2009

Krušinskas Rytis

Technologijų adaptavimo sprendimų priėmimas įmonės vertės kūrimo kontekste

Vasiliauskaitė Asta

2008

Vilkas Mantas

Tinklaveika ir procesų pokyčių rezultatyvumas

Stancikas Edmundas - Regimundas

2008

Susnienė Dalia

Suinteresuotųjų šalių poreikių tenkinimo prielaidos organizacijų vadyboje (viešojo transporto įmonių pavyzdžiu)

Vanagas Povilas

2007

PAVARDĖ, VARDAS

DISERTACIJOS PAVADINIMAS

DARBO VADOVAS

GYNIMO METAI

Susnienė Rozita

Globalizacijos įtaka šalies apdirbamajai gamybai

Pekarskienė Irena

2016

Keizerienė Eglė

Nekilnojamojo turto kainų „burbulo“ kompleksinis vertinimas

Simanavičienė Žaneta

 2016

 Oksana Palekienė

 Regionų atsparumo ekonominiams šokams vertinimas

Simanavičienė Žaneta

 2016

Sigita Neverauskaitė

Šalies konkurencingumo verslumo aspektu vertinimas

Snieška Vytautas

 2016

Antonio Luis Mihi Ramirez

Socialinių ir ekonominių veiksnių įtaka tarptautinės migracijos srautams turtingose ir neturtingose šalyse 

Kumpikaitė-Valiūnienė Vilmantė

 2016

Rima Kontautienė

Įmonių socialinė atsakomybė kaip konkurencingumo veiksnys ekonomikos nuosmukio laikotarpiu

Navickas Valentinas

 2016

Saulius Adamauskas

Technologijų diegimo rinkos sąlygomis laiko nustatymo modelis

Krušinskas Rytis

2016

Lalienė Rasa

Mokslinių tyrimų organizacijų veiklos efektyvumo vertinimas

Sakalas Algimantas

2015

Rasa Viederytė

Lietuvos jūrinio sektoriaus klasterizacijos prielaidų ekonominis vertinimas

Vytautas Juščius

2015

Daunorienė Asta

Kokybės kaštų vertinimo pridėtinės vertės grandinės aspektu modelis

Snieška Vytautas

2014

Šeinauskienė Beata

Eksporto strategijos standartizacijos-adaptacijos įtaka įmonės veiklos rezultatams tarptautinėje rinkoje

Regina Virvilaitė

2014

Adlytė Rūta

Kompleksinio šalies investicijų į technologijas vertinimo indeksas

Loreta Valančienė

2014

PAVARDĖ, VARDAS

DISERTACIJOS PAVADINIMAS

DARBO VADOVAS

GYNIMO METAI

Giriūnienė Gintarė

Šalies mokesčių sistemos vertinimas verslumo skatinimo aspektu

Edita Gimžauskienė

2014

Stankevičius Evaldas

Mokesčių naštos poveikio ekonomikos konkurencingumui vertinimas socialinės aplinkos kontekste

Asta Vasiliauskaitė

2014

Lekavičius Vidas

Energijos išteklių pasiūlos pokyčių poveikio ekonomikai modeliavimas

Galinis Arvydas

2013

Simanavičius Artūras

Atvykstamojo turizmo komplekso rizikos suvokimo ekonominis vertinimas

Snieška Vytautas

2013

Drakšaitė Aura

Tvaraus vyriausybės skolos portfelio formavimas mažoje atviroje ekonomikoje

Snieška Vytautas

2013

Sinevičienė Lina

Valstybės fiskalinės politikos poveikis privačioms investicijoms 

Vasiliauskaitė Asta

2013

Masteikienė Rūta

Globalizacijos poveikio pereinamosios ekonomikos šalių verslo aplinkai veiksniai

Šliburytė Laimona

2013

Liepė Žeidūna

Žmogiškojo kapitalo sisteminis vertinimas makro lygyje

Sakalas Algimantas

2013

Jakštienė Sandra

Mikroekonominių ir makroekonominių veiksnių poveikio pažeidžiamiems darbo rinkos segmentams vertinimas

Beržinkienė Daiva

2013

Valodkienė Gitana

Inovacijų įtaka tarptautiniam pramonės konkurencingumui ekonomikos nuosmukio laikotarpiu

Snieška Vytautas

2013

Venckuvienė Vitalija

Vyriausybės remiamų rizikos kapitalo fondų įtaka inovacijoms Lietuvos įmonėse

Snieška Vytautas

2013

Volochovič Andžej

Energijos taupymo galimybės dėl elgsenos pokyčių namų ūkiuose

Simanavičienė Žaneta

2013

Rimienė Kristina

Tiekimo grandinės paslankumo vertinimas

Bernatonytė Dalia

2013

Remeikienė Rita

Savarankiško užimtumo veiksniai pereinamosios ekonomikos šalyse

Startienė Gražina

2013

Gižienė Vilda

Investicijų į aukštąjį mokslą vertinimas žmogiškojo kapitalo kontekste

Simanavičienė Žaneta

2011

Malakauskaitė Asta

Turizmo klasterio konkurencingumo vertinimas gyvavimo ciklo pagrindu

Navickas Valentinas

2011

Mileris Ričardas

Įmonių kredito rizikos vertinimo modelis

Boguslauskas Vytautas

2011

Vasauskaitė Jovita

Naujos technologijos diegimo laiko parinkimas technologijos efektyvumo parametro pagrindu

Snieška Vytautas

2010

Kvedaravičienė Goda

Šalies vertinimo modelis išorinio kontraktavimo teikimo kontekste

Boguslauskas Vytautas

2010

Pilinkus Donatas

Makroekonomių rodiklių ir akcijų rinkos indekso sąryšio vertinimas

Boguslauskas Vytautas

2010

Kovaliov Ruslan

Įmonių socialinės atsakomybės įtaka įmonės vertei

Simanavičienė Žaneta

2009

Kundelienė Kristina

Verslo procesų apskaitos kokybės savybių vertinimas

Boguslauskas Vytautas

2009

Čibinskienė Akvilė

Inrastruktūros natūralių monopolijų kainų poveikio šalies konkurencingumui vertinimas

Navickas Valentinas

2009

Vaznonis Bernardas

Žemės ūkio viešųjų gėrybių teikimo reguliavimas ekonominės vertės pagrindu

Startienė Gražina

2009

Pridotkienė Jūratė

Eksportuotojo teikiamo prekinio kredito rizikos veiksnių vertinimas

Snieška Vytautas

2009

Vasiliauskienė Ligita

Sandorio kaštų įtaka išornaudos kontraktams

Snieška Vytautas

2009

Venclauskienė Deimantė

Būsto kainų lygio pereinamosios ekonomikos šalyje formavimosi modelis

Snieška Vytautas

2009

Meilienė Evelina

Pereinamosios ekonomikos šalies pramonės eksporto konkurencingumo vertinimas

Snieška Vytautas

2009

Šivickas Gintautas

Paramos smulkiam ir vidutiniam verslui įtakos darniam vystymuisi vertinimas

Simanavičienė Žaneta

2009

Bruneckienė Jurgita

Šalies regionų konkurencingumo įvertinimas regionų konkurencingumo indeksu

Snieška Vytautas

2008

Dagilienė Lina

Finansinių vertinimo metodų parinkimas investavimo ir valdymo tikslams

Boguslauskas Vytautas

2008

Lakštutienė Aušrinė

Šalies finansų sektoriaus rodiklių įtaka bendram vidaus produktui ir infliacijai

Vasiliauskaitė Asta

2008

Snieškienė Gabrielė

Eksporto kainodaros strategijos modelis

Startienė Gražina

2007

Zigmantavičienė Aida

Netarifinių barjerų įtaka tekstilės pramonės konkurencingumui

Snieška Vytautas

2007

Kontaktai


Mokslo prodekanas - Doc. dr. Kęstutis  Duoba
Gedimino g. 50 - 329, LT - 44239 Kaunas
tel. + 370 68 615 704
e.p. kestutis.duoba@ktu.lt

Mokslo projektų vadovė - Doc. dr. Aušra Rūtelionė
Gedimino g. 50, 331 kab.
tel. +370 68 646 757
e.p. ausra.rutelione@ktu.lt

Mokslo projektų vadovas - Doc. dr. Mantas Vilkas
Gedimino g. 50, 331 kab.
tel. +370 68 792 345
e.p. mantas.vilkas@ktu.lt