Socialinės atsakomybės tyrimų centras

Socialinės atsakomybės tyrimų centras įsteigtas 2014 m.  vasario 19 d. KTU Ekonomikos ir verslo fakultete kaip antro lygio padalinys.

Socialinės atsakomybės tyrimų centro tikslas – suburti mokslininkus mokslinių ir taikomųjų tyrimų atlikimui, socialinės atsakomybės idėjų sklaidai, ugdant atsakingus ateities verslininkus.

Centrui vadovauja – prof.habil.dr. Žaneta Simanavičienė.

 
 
 
 

Pagrindinės centro tyrimų kryptys

 • Atsakingo verslininko mokykla.
  Pagrindinis mokyklos tikslas – ugdyti jaunuosius lyderius 21-ojo amžiaus atsakingam verslui, grįstam inovacijomis ir socialine atsakomybe. Mokymosi procese laukia pažintis su šiuolaikinio verslo aplinka tiesiai iš verslininkų lūpų, idėjų generavimas, atsakingo verslo kūrimo ir valdymo pradmenys, inovatyvios technologijų laboratorijos ir dar daug įvairių veiklų.     
 • Atsakingas vartojimas.
  Tikslas - vykdyti mokslinius tyrimus atsakingo vartojimo, įmonių socialiai atsakingos veiklos poveikio vartotojų sprendimams, socialinio marketingo srityse, prisidėti prie vartotojų atsakomybės ugdymo ir vartotojų švietimo.

 • Šiuolaikinis miestas ir regionas.
  Tikslas – formuoti ir skleisti šiuolaikinio miesto ir regiono, atitinkančio naujausius gyvenimo, darbo, verslo, mokymosi bei pasiekiamumo reikalavimus, koncepciją ir skatinti praktinį jos įgyvendinamumą urbanistiniame ir regioniniame lygmenyje.
 • Socialiai atsakinga technologinė plėtra.
  Tikslas – atlikti kritinius tyrimus, analizuojant šiuolaikinių technologijų ir procesų raišką organizacijoje ir visuomenėje bei socialiai atsakingos technologinės plėtros ir procesų idėjų sklaida.
 • Socialinė atskaitomybė.
  Tikslas - vystyti socialinės atskaitomybės metodologinius ir kokybinius tyrimus.

Tyrimų centro įgyvendinti/įgyvendinami projektai:

 • HORIZON 2020:  Collaborative Reccomendations and adaptive control for Personalized Energy Saving (enCompass) (2016 - 2018).
 • Interreg IVC programa - COGITA Nr. 1009R4. Verslo socialinė ir aplinkosaugos atsakomybė viešosios politikos požiūriu.
 • Nordplus Higher Education programos remiamas projektas  „Moralinės kompetencijos ugdymas lyderystėje ir vadyboje“.
 • Centras yra partneris Vilniuje 2014 m. birželio 18-19 d. vyksiančiame Europos tarpdisciplininių tyrimų forume „Pažangos varomosios globalioje visuomenėje" (European Interdisciplinary Forum 2014 (IF 2014): Drivers for Progress in the Global Society).  
 • Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 2007–2013 m. finansuotas projektas „Regionų verslo plėtros skatinimo metodologinių pagrindų kūrimas (LT-LV)“. Regionų ir verslo plėtros ekonominio modeliavimo programa.

Atsakingo verslininko mokykla


doc. dr. Rita Vilkė
el. p.
rita.vilke@ktu.lt
Mokslinių interesų sritys: organizacijų socialinė atsakomybė; socialinis verslumas; socialinės inovacijos; darnus organizacijų vystymas.

 

Atsakingas vartojimas


lekt. dr. Agnė Gadeikienė
el. p. agne.gadeikiene@ktu.lt
Mokslinių interesų sritys: įmonių socialiai atsakingos veiklos poveikis vartotojo sprendimams; socialiai atsakingo vartojimo charakteristikos ir perspektyvos; tarpkultūrinė vartotojų elgsena; kokybinių ir kiekybinių tyrimų praktikos.


 

doc. dr. Aušra Rutelionė
el. p. ausra.rutelione@ktu.lt
Mokslinių interesų sritys: į socialines problemas orientuotas marketingas ir komunikacija; antrepreneriškų ir mažų įmonių marketingas ir komunikacija, patyriminė ir interaktyvi vartotojų elgsena.


 

Darnus miestas ir regionas


doc. dr. Jurgita Bruneckienė
el. p. jurgita.bruneckiene@ktu.lt
Mokslinių interesų sritys: ateities miestai; sumani ekonomika; miestų ir regionų konkurencingumas; strateginis planavimas; darni plėtra; kartelių ekonomika.

lekt. Oksana Palekienė
el. p. oksana.palekiene@ktu.lt
Mokslinių interesų sritys: darni regionų plėtra; atsakingas miestas ir regionas.

dokt. Ineta Zykienė
el. p. ineta.zykiene@ktu.lt

Socialiai atsakinga technologinė plėtra


prof. dr. Vilmantė Kumpikaitė – Valiūnienė
el. p. vilmante.kumpikaite@ktu.lt
Mokslinių interesų sritys: darbuotojų moralinės ir dvasinės vertybės; darbuotojų  mokymas ir ugdymas; socialiai atsakingas mokymas; darnus vystymasis.

 

doc. dr. Kęstutis Duoba
el. p. kestutis.duoba@ktu.lt
Mokslinių interesų sritys: darbuotojų moralinės ir dvasinės vertybės; darbuotojų mokymas ir ugdymas; socialiai atsakingas mokymas; darnus vystymasis.

 

doc. dr. Mantas Vilkas
el. p. mantas.vilkas@ktu.lt
Mokslinių interesų sritys: verslo procesų valdymas, efektyvumo tobulinimo metodai, kokybės valdymas, praktikos (procesų, rutinų, gebėjimų) teorija, tinklų analizė.

 

 

lekt. dr. Inga Stankevičė
el. p. inga.stankevice@ktu.lt
Mokslinių interesų sritys: tarptautinė lyginamoji politinė, socialinė ir kultūrinė ekonomika; ateities ekonomika ir verslo formos, virtualūs tinklai; inovacijų strategijos, antreprenerystė, lyderystė; erdvinė miesto/kraštovaizdžio struktūra, sumanūs miestai (sąsajos su socialiniais procesais); tyrimų metodologija.

 

asist. dokt. Rasa Lalienė
el. p. rasa.laliene@ktu.lt
Mokslinių interesų sritys: mokslinė ir technologinė plėtra;  mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) efektyvumo vertinimas.

 

Socialinė atskaitomybė


doc. dr. Lina Dagilienė
el. p. lina.dagiliene@ktu.lt
Mokslinių interesų sritys: integruotos apskaitos/atskaitomybės tyrimai; socialinės apskaitos metodologiniai tyrimai; socialinės atskaitomybės kokybės vertinimas; audito tobulinimo kryptys verslo/viešajame sektoriuje; viešojo sektoriaus materialaus turto ir inovacijų vertinimas

 

doc. dr. Vilda Gižienė
el. p. vilda.giziene@ktu.lt
Mokslinių interesų sritys: žmogiškasis kapitalas; investicijos į aukštąjį mokslą; žmogiškieji ištekliai; darbo rinka; ekonomikos plėtra, konkurencingumas; socialinė atsakomybė; socialiai atsakinga darbo rinka; socialinė ekonomika.

 

doc. dr. Edmundas Jasinskas
el. p. edmundas.jasinskas@ktu.lt
Mokslinių interesų sritys: besimokanti organizacija; inovacijų vadyba; įmonės konkurencingumo vertinimas; įmonių socialinė atsakomybė; darni plėtra.

 

lekt. dr. Vilma Deltuvaitė
el. p.  vilma.deltuvaite@ktu.lt
Mokslinių interesų sritys: sisteminės rizikos valdymas bankų sektoriuje; bankų sektoriaus finansinis stabilumas; finansinės krizės, efektyvumo, koncentracijos ir konkurencijos bankų sektoriuje vertinimas; tvari bankininkystė.

 

lekt. dr. Lina Sinevičienė
el. p. lina.sineviciene@ktu.lt
Mokslinių interesų sritys: fiskalinė politika ir jos poveikis ekonomikos augimui bei privačioms investicijoms;  valstybės išlaidų poveikis privačioms investicijoms; valstybės išlaidų poveikis visuomenės gerovei; veiksniai lemiantys fiskalinės politikos efektyvumą; finansų sistemos ryšys su ekonomikos augimu ir privačiomis investicijomis.

 

asist. dokt. Ineta Žičkutė
el. p. ineta.zickute@ktu.lt
Mokslinių interesų sritys: migracijos procesai ir jų pasekmės visuomenei; ekonominiai veiksniai, darantys įtaką emigracijai; pajamų nelygybė.

 

Žalioji ekonomika


prof. dr. Daiva Dumčiuvienė
el. p. daiva.dumciuviene@ktu.lt
Mokslinių interesų sritys: integracijos ekonomika; perskirstymas; gerovės ekonomika; atvirų ekonomikų ekonominis augimas.

 

prof. dr. Dalia Bernatonytė
el. p. dalia.bernatonyte@ktu.lt
Mokslinių interesų sritys: tarptautinė ekonomika, tarptautinė prekyba, tarptautinio verslo ekonomika ir vadyba, smulkus ir vidutinis verslas.

 

prof. dr. Jadvyga Čiburienė
El. p. jadvyga.ciburiene@ktu.lt
Mokslinių interesų sritys: ekonomikos stabilizavimo problemos, fiskalinės ir monetarinės politikos instrumentai, ekonomikos subalansavimo  problemos, tarptautiniai ekonominiai santykiai.

 

Doc. dr. Jovita Vasauskaitė
el. p. jovita.vasauskaite@ktu.lt
Mokslinių interesų sritys: pramonės įmonių konkurencingumas; energijos išteklių taupymas pramonėje; naujų technologijų diegimo sprendimai pramonės įmonėse

 

lekt.  Asta Daunorienė
el. p. asta.daunoriene@ktu.lt
Mokslinių interesų sritys: kokybės kaštai; darnus kokybės valdymas; vertės kūrimo procesai.

Direktorė

Prof. habil.dr. Žaneta Simanavičienė
Gedimino g. 50, 225 kab.
Tel. (8 37) 30 05 89
e. p. zaneta.simanaviciene@ktu.lt
Mokslinių interesų sritys: socialinė atsakomybė; atsakingas vartojimas; socialinis verslas; lygios galimybės.