Strateginio valdymo katedra

Strateginio valdymo katedra – pagrindinis mokslinės kompetencijos centras nacionalinio ir įmonių konkurencingumo, įmonių klasterių ir tinklų vystymo, inovacijų ir žinių valdymo bei verslo įžvalgos srityse.

Katedros mokslininkai, realizuodami savo misiją, aktyviai talkina Lietuvos Ūkio, Švietimo ir mokslo ministerijoms, Lietuvos Pramonininkų konfederacijai, Kauno ir kitų miestų savivaldybėms, pramonės ir verslo įmonėms bei kitoms organizacijoms spręsti iškilusias veiklos strategines problemas.Dalyvaujama tarptautiniuose Europos Komisijos inicijuotuose mokslo, technologijų ir inovacijų politikos ekspertinio vertinimo bei formavimo tinkluose (TRENDCHART on Innovation, ERAWATCH, ETEPS).

Mokslininkai bei dėstytojai aktyviai dalyvauja tarptautinėse konferencijose, daugelio profesinių organizacijų veikloje. Tarp jų – Tarptautinė konkurencijos tyrimų profesionalų asociacija, Europos Antreprenerystės tyrimų asociacija, Europos žinių taryba bei kitos.

Katedros mokslininkai nuolat vykdo taikomuosius mokslo tyrimus Lietuvos Vyriausybės ir Europos Komisijos inicijuotuose projektuose.

 
 
 
 

Studijos

Marija De Potestad - Deprofes ekspertė (Ispanija)
"Mane studijos šioje programoje sužavėjo. Prieš tai buvau baigusi Lietuvoje kitą universitetą, todėl galiu objektyvai palyginti studijas. Ši programa ir pačios studijos, bendravimas su dėstytojais – savo srities profesionalais mane „uždegė“, išmokė įžvelgti strateginius iššūkius, juos suprasti. Daug analizavome pasaulio lyderių ir sėkmingiausių įmonių sėkmės modelius, o tai paskatino pačiai siekti tapti lyderiu. Svarbiausia – supratau, kad tai visai realu."

Bakalauro studijos: Verslo administravimas
Magistrantūros studijos: Strateginė lyderystė, Tarptautinis verslas, Inovacijų valdymas ir antreprenerystė

Mokslas

Tyrimų tematika:

 • Socialinių-ekonominių sistemų sumanus vystymas ir konkurencingumas  
 • Organizacijų dinaminiai gebėjimai ir procesai
 • Antreprenerystė, novatoriški verslo modeliai, inovacijų ekosistemos ir jų internacionalizacija 
 • Žinioms ir technologijoms imlių paslaugų strateginis valdymas ir inovacijos 
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra

Krypties studijų programų vadovai

STUDIJŲ KRYPTIS: VADYBA

Vadovė: Lina Užienė
lina.uziene@ktu.lt
Interesantai priimami:
Antradieniais 11:00-13:00 val.
Gedimino g. 50, 334 kab.

STUDIJŲ PROGRAMOS: Industrinių technologijų vadyba (B), Projektų vadyba (M), Įmonių valdymas (M), Inovacijų valdymas ir antreprenerystė (M)

STUDIJŲ KRYPTIS: VERSLAS

Vadovė: Rita Jucevičienė
e.p. rita.juceviciene@ktu.lt
Interesantai priimami:
Pirmadieniais 12.30-14.00 val.
Gedimino g. 50, 334 kab.

STUDIJŲ PROGRAMOS: Verslas ir antreprenerystė (B), Tarptautinis verslas (M)

Dėstytojai


Profesoriai

Prof. dr. Monika Petraitė
Gedimino g. 50, 414 kab.,  
+370 
61 007 419 monika.petraite@ktu.lt
Mokslinių interesų sritys: žinių ekonomika ir jos sistemos, moderni organizacijų vadyba, inovacijų vadyba, žinių valdymas, inovacijų valdymas, inovacijų sistemos. 
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Technologinė antreprenerystė; magistrantūros studijos - Modernus organizacijų valdymas, Žinių organizacijos valdymas, Organizacinė lyderystė, Inovacijų vadyba.

Prof. dr. Jurgita Sekliuckienė
Gedimino g. 50, 415 kab.,   
jurgita.sekliuckiene@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: verslo internacionalizacija, tarptautinio verslo vadyba, tarptautinė antreprenerystė, atvirosios inovacijos, strateginis valdymas, augančios rinkos.   
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Tarptautinis verslas, Verslas augančiose rinkose, International Business; magistrantūros studijos - Tarptautinio verslo organizavimas, Paslaugų verslo internacionalizacija, International Business Management.

Prof. habil. dr. Robertas Jucevičius
Gedimino g. 50, 226 kab.,  
robertas.jucevicius@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: strateginis valdymas, konkurencingumas, inovacijos, verslo įžvalga, sumanus organizacijų, miestų ir šalies valdymas.
Dėstomi moduliai: magistrantūros studijos - Strateginis valdymas, Verslo įžvalga, Organizacinė lyderystė.

Prof. dr Giedrius Jucevičius
Gedimino g. 50, 414 kab.,  
+370 37 300 129 giedrius.jucevicius@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: lyginamoji tarptautinė vadyba, tarporganiaciniai santykiai ir mokymasis, klasteriai, inovacijų sistemos, žinių sklaida.
Dėstomi moduliai: magistrantūros studijos - Verslo modelių inovacija.

Prof. dr. Asta Pundzienė
Gedimino g. 50,  
+370 37 300 003 asta.pundziene@ktu.lt

Mokslinų interesų sritys: žmogiškųjų išteklių plėtra, karjeros plėtra ir kaitos vadyba. 

Prof. dr.  Rimgailė Vaitkienė
Gedimino g. 50, 411 kab., 
+370 37300 122 rimgaile.vaitkiene@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: organizacijų valdymas,vartotojų integracija į inovacijas, strateginis marketingo valdymas, verslo ir vadybos tyrimų metadologija.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Socialinių tyrimų metodai, Socialinių tyrimų metodai, Įvaizdis ir reputacija; magistrantūros studijos - Socialinių tyrimų metodologija,
Inovacinių produktų marketingas, Rinkos strategijos, Tiriamasis projektas.

Prof. dr. Liudmila Bagdonienė
Gedimino g. 50, 415 kab.,  
+370 37 300 126 liudmila.bagdoniene@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: vertės bendrakūra, rinkos dalyvių santykių marketingas, paslaugų sistemos, paslaugų inovacijos, vartotojų patirties valdymas.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Paslaugos ir inovacijos,Tarptautinių paslaugų vadyba; magistrantūros studijos - Santykių su vartotojais valdymas, Strateginis paslaugų valdymas, Paslaugų dizainas, Vietos marketingas; doktorantūros studijos - Paslaugų vadybos teorija.

Prof. dr. Maximilian von Zedtwitz
Mokslinių interesų sritys:
Tyrimų ir plėtros valdymas globaliu mastu 9 (angl. RTD), inovacijų valdymas globaliuose tinkluose.
Dėstomi moduliai: Inovatika ir inovacinės technologijos, Inovacijų vadyba.


Docentai

Doc. dr. Egidijus Rybakovas
Gedimino g. 50, 411 kab.,
 +370 37 300 122 egidijus.rybakovas@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: strateginis valdymas, strateginė analizė, konkurencingumas ir jo tyrimai, klasterizacijos procesai ir jų tyrimai, suinteresuotųjų požiūris ir jo taikymas, socialinis - ekonominis vystymasis, regionų vystymasis, institucinė socialinės sistemos sąranga ir jos poveikio vystymosi procesams tyrimai.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Verslo strategija, Vertės inovacija; magistrantūros studijos - Strateginis valdymas, Strateginė analizė, Tarptautinis konkurencingumas, Socialinių tyrimų metodologija, Tarptautinės vertės kūrimo grandinės.

Doc. dr. Lina Užienė
Gedimino g. 50, 415 kab.,
+370 37 300 126 lina.uziene@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: organizacijų intelektinio kapitalo vertinimas ir valdymas, miestų ir regionų intelektinio kapitalo vertinimas ir valdymas, įmonių veiklos ir verslo vertinimas, intelektinės nuosavybės valdymas, atvirosios inovacijos, žinių valdymas.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos – Intelektinė nuosavybė, Intelektinės nuosavybės valdymas, Įmonių veiklos analizė; magistrantūros studijos - Intelektinio kapitalo vertinimas, Intelektinio kapitalo valdymas, Intelektinės nuosavybės valdymas.

Doc. dr. Rita Jucevičienė
Gedimino g. 50, 414 kab.,  
+370 37 300 129 rita.juceviciene@ktu.lt
Mokslinių interesų sritys: tarporganizaciniai santykiai, organizacijų tinklai, antreprenerystė.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Technologijų antreprenerystė, Antreprenerystė, Inovacijų vadyba; magistrantūros studijos - Verslo modelių inovacija, Technologinio verslo vystymas.

Lektoriai

Lekt. Inga Uus
Gedimino g. 50, 412 kab.,  
inga.uus@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: strateginio marketingo valdymas, verslo strategijos, organizacijų tinklai bei kūrybiškas problemų sprendimas, rinkodara vaikams.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Kūrybiškų sprendimų priėmimas, kūrybiškas mąstymas, irtualūs tinklai; magistrantūros studijos - Kūrybiškas problemų sprendimas, Strateginis valdymas, Rinkos strategijos.

Lekt. Auksė Blažėnaitė
Gedimino g. 50, 412 kab.,  
+370 37 300 122 aukse.blazenaite@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: Paslaugų universitetas, organizacijos ir individo komunikacija, tarptautinė komunikacija, derybos.
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Derybos, Efektyvus prezentavimas, Lyderio veiklos metodai, Tarpkultūrinė komunikacija, žinių vadyba; magistrantūros studijos - Komunikacija ir derybos, Modernus organizacijos valdymas, Organizacinė lyderystė.

 

Lekt. Daiva Koponen
Gedimino g. 50
daiva.valiukonyte@ktu.lt 

Mokslinių interesų sritys: marketingas, integruotos marketingo komunikacijos, verslo strategija, nacionalinio lygmens verslo sistemos, konkurencingumas, inovacijos, klasteriai.

 

Lekt. dr. Vestina Vainauskienė
Gedimino g. 50, 412 kab.,  
+370 37 300 142 vestina.vainauskiene@ktu.lt
Mokslinių interesų sritys: ateities numatymo metodai, prekės ženklo pažeidžiamumas, prekės ženklo rizika.
Dėstomi moduliai: Žinių valdymas, Žmogiškųjų išteklių valdymas intelektualioje organizacijoje, Žinių vadyba.


Jaunesnieji mokslo darbuotojai

J.m.d. Kristina Grumadaitė
kristina.grumadaite@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: saviorganizacija grindžiamų industrinių sistemų formavimosi įgalinimas, industrijų savireguliacija, saviorganizacijos veiksniai organizacijose, sumanus socialinių sistemų vystymas.
Dėstomi moduliai: Tarptautinė vadyba 

J.m.d. Jolita Čeičytė
jolita.ceicyte@ktu.edu

Doktorantai

Dokt. Aistė Vaišnorė
aiste.vaisnore@ktu.edu

Dokt. Remigijus Kinderis
remigijus.kinderis@ktu.edu
Mokslinių interesų sritys: verslo modeliai, tarporganizaciniai ryšiai, komplementarumas

Dokt. Neringa Gerulaitienė
Mokslinių interesų sritys:
 antreprenerystė, organizacijos pokyčių valdymas, pokyčių priežastys.  
Dėstomi moduliai: bakalauro studijos - Pokyčių valdymas, Technologijų antreprenerystė.

Dokt. Aistė Sarulienė
aiste.saruliene@ktu.edu

Mokslinių interesų sritys:
Dėstomi moduliai:

Dokt. Audronė Pauliukevičiūtė
Mokslinių interesų sritys:
Dėstomi moduliai:

Dokt. Auksė Galbuogienė
aukse.galbuogiene@ktu.edu

Mokslinių interesų sritys:
Dėstomi moduliai:

 

Dokt. Edgaras Vaškaitis
edgaras.vaskaitis@ktu.edu

 

Dokt. Raminta Jokubauskienė
raminta.tvarijonaviciute@ktu.edu

 

Dokt. Ilma Pranciulytė - Bagdžiūnienė
ilma.pranciulyte-bagdziuniene@ktu.edu
Mokslinių interesų sritys: atvirosios inovacijos; mokslui, technologijoms ir eksperimentinei pletrai imlus procesas ir jo valdymas,  bendradarbiavimas tinkluose.

 

Dokt. Inga Stravinskienė
inga.stravinskiene@ktu.edu

 

Dokt. Gintarė Vaklauskienė
gintatre.valkauskiene@ktu.edu

Dokt. Jolanta Stanislovaitienė
Mokslinių interesų sritys:
Dėstomi moduliai:

Dokt.Jurgita Giniūnienė
Mokslinių interesų sritys:
Dėstomi moduliai:

Dokt.Kristina Kleinauskė
kristina.stabokaite@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys:
Dėstomi moduliai:

Dokt. Imantė Markevičiūtė
imante.markeviciute@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys:
Dėstomi moduliai:

Dokt. Jolita Čeičytė
Mokslinių interesų sritys:
Dėstomi moduliai:

Vedėja

 
Prof. dr. Monika Petraitė
Gedimino g. 50, 414 kab.,  
Tel. +370 
61 007 419
e.p. monika.petraite@ktu.lt

Administratorė

Lina Šereckienė

Gedimino g. 50 - 413a LT - 44239 Kaunas
Tel. (8 37) 30 01 20
El. p. laura.sereckiene@ktu.lt; evf.svk@ktu.lt