Informacija apie š.m. lapkričio 2 dieną paskelbtą naują pakuočių atitikties deklaravimo tvarką

2015-11-02 15:15

Š.m. lapkričio 2 dieną buvo paskelbta nauja LR Aplinkos ir Ūkio ministrų Įsakymo (Nr. 4-701/D1-793) redakcija, kuria koreguojamas LR vidaus rinkai tiekiamų pakuočių atitikties Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nurodytiems pakuočių reikalavimams įgyvendinimo tvarkos aprašas. Tai jau ketvirtasis tvarkos aprašo keitimas, kuriuo bandoma šalyje įgyvendinti rinkai teikiamų pakuočių atitikties LR Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo Įstatymo užtikrinimo ir kontrolės mechanizmą. Įstatymo nuostatos perkelia ES Direktyvos 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų reikalavimus, tačiau jų praktinis taikymas Lietuvoje (bandomas įgyvendinti jau nuo 2012 m.) niekaip neprasideda. 

Paskelbus jau ketvirtą tvarkos aprašo projektą aiškumo ūkio subjektams, kaip reikės įgyvendinti ES Direktyvos 94/62/EB ir Įstatymo reikalavimus nepadaugėjo. Siekiant Lietuvos gamintojams ir importuotojams padėti suprasti naujo dokumento redakciją, KTU Pakavimo inovacijų ir tyrimų centro specialistai pateikia naujo dokumento analizę ir apžvelgia esminius pokyčius.

KAS NESIKEIČIA:

 1. Rinkai gali būti tiekiamos tik tos pakuotės, kurios atitinka Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme pakuotėms nustatytus reikalavimus. Tai yra: a) projektuojamos ir gaminamos taip, kad jų tūris ir masė būtų kuo mažesni; b) projektuojamos, gaminamos, parduodamos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip panaudoti; c) pagamintos taip, kad kuo didesnę pakuotės masės dalį būtų galima perdirbti į produktus, atitinkančius tiems produktams Europos Sąjungoje ir (ar) Lietuvos Respublikoje taikomus standartus; d) gaminamos taip, kad pakuotes, pakuočių atliekas ar jų tvarkymo liekanas deginant ar šalinant sąvartyne į išmetamus teršalus, pelenus ar filtratą patektų kiek galima mažiau pakuotėse ar jų sudedamosiose dalyse esančių kenksmingų ir kitų pavojingų medžiagų.

 2. Rinkai tiekiamos pakuotės laikomos atitinkančiomis Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nustatytus reikalavimus, jeigu pakuočių pateikimo rinkai dieną jos atitinka ES Darniuosius (harmonizuotus) standartus (LST EN 13427-13432) (4 tvarkos aprašo punktas).
 3. Ūkio subjektas raštu patvirtina (deklaruoja) apie rinkai tiekiamos pakuotės atitiktį aukščiau minėtiesiems ES Darniesiems (harmonizuotiems) standartams. Tvarkos aprašo 4 punkte esanti sąlyga „ir (arba) raštu patvirtina“  deklaravimui alternatyvų nesudaro. Naujos deklaracijos formą patvirtinti įgaliota kontroliuojanti institucija (8 tvarkos aprašo punktas). Tikėtina, kad iš esmės ši forma keistis neturėtų, nes ji parengta pagal LST EN 13427 reikalavimus.
 4. Ūkio subjektai, rinkos priežiūros institucijos prašymu, turi pateikti pakuočių atitiktį Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nurodytiems reikalavimams patvirtinančius dokumentus. Akivaizdu, kad viešai deklaruojant atitiktį standartams, ūkio subjektas turi būti tikras ir pasitikrinęs dėl tiekiamo produkto/pakuotės atitikties minėtiems standartams pagal juose išdėstytus reikalavimus ir iš anksto surinkęs atitiktį pagrindžiančius dokumentus.
 5. Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų pakuočių atitikties Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nurodytiems pakuočių reikalavimams priežiūrą atlieka Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos. Kontroliuojanti institucija išlieka ta pati.
 6. Kontroliuojanti institucija turi teisę pareikalauti deklaruojamą atitikį patvirtinančių dokumentų paketą (parengtą pagal ES Darniųjų (harmonizuotų) standartų reikalavimus), paimti pakuočių bandinius tyrimams ir radus pažeidimus ar neatitiktį taikyti įstatymuose nustatytas poveikio priemones. 
 7. Tvarkos aprašas taikomas visai pakuočių medžiagų, komponentų, užbaigtų pakuočių ir užpildyto jų bei platintojų tiekimo grandinei. Tvarkos aprašu turi vadovautis gaminius pakuojantys (net jeigu pakavimo operacijas sutartiniais pagrindais atlieka kitas asmuo) gamintojai (pakuočių naudotojai), importuotojai, importuojantys ir (ar) iš kitos valstybės įvežantys gaminių pripildytą pakuotę į Lietuvos Respublikos teritoriją, tuščių pakuočių ir pakuočių komponentų, medžiagų gamintojai ir importuotojai (toliau kartu – ūkio subjektai). Tvarkos aprašas taikomas visoms rinkai tiekiamoms tuščioms ir gaminių pripildytoms pakuotėms (toliau kartu – pakuotė), išskyrus gaminių pripildytas pakuotes, naudojamas savoms reikmėms.

 

KAS ATSIRADO NAUJO:

 1. Pirmas pokytis – paskelbtas naujas tvarkos aprašas įsigalioja nuo 2016 m. sausio 1 dienos. Tai reiškia porą papildomų mėnesių parengti reikiamus dokumentus.
 2. Antras pokytis – atsiranda lengvata pakuotėms, kurias ūkio subjektai yra pagaminę ir (ar) įsigiję iki šio įsakymo įsigaliojimo (2016-01-01). Šioms pakuotėms ūkio subjektai neprivalės rengti pakuočių atitikties LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nurodytiems reikalavimams patvirtinančių dokumentų iki 2020 m. sausio 1 d. Taigi ši išimtis jau įsigytoms prekėms (ar pakuotėms), kurias likviduoti reikia per 4 metus. Pastebėtina, kad tvarkos apraše ūkio subjektai atleidžiami tik nuo prievolės rengti atitiktį pagrindžiančius dokumentus (tvarkos aprašo 6.1. punktas), tačiau neatleidžiami nuo prievolių esančių tvarkos aprašo 6.2-6.5 punktuose – paimti pakuočių bandinius, esant pažeidimui įspėti apie tai ūkio subjektą ar taikyti įstatymuose nustatytas poveikio priemones.
 3. Trečias pokytis – aiškiai nustatoma, kad atitiktis LR Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nustatytiems reikalavimams yra prilyginama atlikčiai ES  Darniųjų standartų sistemai (LST EN 13427-13432), kurioje esantys tyrimai, dokumentų formos ir atitikties pagrindimo metodai yra pripažįstami kaip vieninteliai įrodyti atitiktį.

 

KO NAUJAME DOKUMENTE NEBELIEKA:

 1. Naujame tvarkos apraše nebelieka jokių deklaracijos formų (nors prievolė raštu tvirtinti atitiktį (deklaruoti) išlieka. Tvarkos aprašo 8 punkte nurodoma, kad pavyzdinius dokumentus turi parengti ir patvirtinti kontroliuojanti institucija. Tikėtina, kad iki šios tvarkos aprašo redakcijos įsigaliojimo pradžios (2016-01-01) šie dokumentai bus patvirtinti.
 2. Naujame tvarkos apraše nebelieka „lygiaverčio dokumento“ sąvokos (kalbama apie kitos Europos Sąjungos valstybės narės išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad rinkai tiekiama pakuotė atitinka toje valstybėje narėje galiojančiuose teisės aktuose nurodytus pakuočių reikalavimus), kuri buvo skirta importuotojams. Ankstesnėje tvarkos aprašo redakcijoje buvo numatytas palengvinimas, kad iš ūkio subjektų, turinčių „lygiavertį dokumentą“ negali būti reikalaujama papildomai užpildyti ir turėti Tvarkos aprašo 5 punkte nurodytą Deklaraciją. Naujame Įsakyme jokių palengvinimų nebelieka ir 2 punkte apibrėžiamos visos ūkio subjektų grupės (pakuočių gamintojai, pakuočių užpildytojai ir importuotojai) ir suvienodinamos jų prievolės atitikti Įstatymo reikalavimus. Tai reiškia, kad importuotojai ir platintojai (kaip ir gamintojai) visoms savo platinamoms prekėms: 1) raštu patvirtina (deklaruoja) apie rinkai tiekiamos pakuotės atitiktį aukščiau minėtiesiems ES Darniesiems (harmonizuotiems) standartams; 2) rinkos priežiūros institucijos prašymu, turi pateikti visus pakuočių atitiktį Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nurodytiems reikalavimams patvirtinančius dokumentus (dokumentų paketą pagal ES Darniuosius standartus).
 3. Naujajame tvarkos apraše nebelieka prieš tai buvusios apibrėžtos prievolės tuščių pakuočių, pakuočių komponentų ir medžiagų gamintojams ir importuotojams, kurie  ūkio subjektams privalėjo teikti informaciją apie jų tiekiamų pakuočių, pakuočių komponentų ir medžiagų charakteristikas, kuria remdamiesi ūkio subjektai galėtų priimti pakuotės optimizavimo sprendimus, taip pat pateikti pakuotės vartotojui ar pakuotės atliekų tvarkytojui tinkamą informaciją apie pakuotėse esantį sunkiųjų metalų, pavojingų cheminių medžiagų kiekį, pakuotės pakartotinį naudojimą, pakuotės medžiagos perdirbimą ar kitokius pakuočių atliekų tvarkymo sprendimus. Akivaizdu, kad specifine informacija apie pakuočių komponento savybes, sunkiųjų metalų ar cheminių medžiagų kiekį sudėtyje disponuoja pakuočių komponentų gamintojas, tačiau naujame tvarkos apraše išnykus prievolei šią informaciją pateikti, galimas tik laisvanoriškas informacijos teikimas. Pakuočių komponentų tiekėjui atsisakius informuoti apie pakuočių savybes, chemines medžiagas ar sunkiųjų metalų kiekį sudėtyje, prievolė pasitikrinti (atlikti reikiamus laboratorinius tyrimus) ir našta siekiant atitiktį Įstatymo reikalavimams tenka pakuotės užpildytojui ar importuotojui.
 4. Naujajame apraše nebelieka nuostatos, kad atitiktis deklaruojama kiekvienai pakuotės grupei. Pakuotę atitinkamai pakuočių grupei buvo galima priskirti atsižvelgiant į medžiagą, iš kurios ji pagaminta (pagal Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl  Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, 1 priedą), ir pakuotės naudojimo būdą (pagal Deklaracijos 1.4 papunktį). Tai, pagal senesnę tvarkos aprašo redakciją, leido gamintojams ir importuotojams sugrupuoti į rinką išleidžiamas pakuotes ir sumažinti administracinį krūvį. Pagal naują tvarkos aprašo redakciją, atitiktis deklaruojama kiekvienai skirtingai pakuotei atskirai, o  pakuočių atitiktį Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nurodytiems reikalavimams patvirtinančius dokumentus rengti taip pat reikia kiekvienai pakuotei. Šis pasikeitimas ypač padidins gamintojų ir importuotojų administracinę naštą.

 

APIBENDRINIMAS

Nors nauja LR Aplinkos ir Ūkio ministrų pasirašyto Įsakymo redakcija patvirtinamas jau ketvirtasis pakuočių atitikties vertinimo aprašo variantas, sunku tikėtis, kad paskutinis taps lengviausiai įgyvendinamu iš visų iki šiol buvusių. Didelė našta ir atsakomybė už sėkmingai įgyvendinamą rinkos priežiūrą tenka rinkos priežiūros institucijai, kuriai pavesta parengti pavyzdinių dokumentų formas. Dar didesnė našta teks importuotojams ir platintojams, kurių daugelis (pasiruošdami š.m. lapkričio 1 dieną įsigaliojusiam tvarkos aprašo projektui) jau gavę „lygiaverčius“ dokumentus iš tiekėjų ir buvo ramūs dėl savo rinkai teikiamos produkcijos atitikties deklaravimo. Pagal naują tvarkos aprašą, kiekvienam produktui visą atitikties vertinimo procedūrą teks daryti nuo pradžių ir kitaip.

Jei Jums kils klausimų ar reikalinga konsultacija pakuočių atitikties Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nurodytiems reikalavimams patvirtinančių dokumentų rengimo klausimais, prašome visada kreiptis.

 

Tel.+370 37 323887

Studentų g. 54, LT-51424 Kaunas

http://pakavimas.ktu.lt

Facebook PITC profilis