Mokslas

KTU tradiciškai plėtojami fizinių, technologijos ir socialinių mokslų tyrimai ir eksperimentinė plėtra, skatinami biomedicinos ir humanitarinių mokslų tyrimai. Moksliniai tyrimai: 2015 m. ataskaita.

Universitete yra 8 mokslo institutai. Universiteto mokslinės produkcijos apsauga ir komercinimu užsiima Nacionalinis inovacijų ir verslo centras.

 
 
 
 

 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
Mokslas ir inovacijos

KTU yra 2 integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų – slėnių „Santaka“ ir „Nemunas“ – steigėjas. 2014 m. buvo įkurtas Nacionalinis inovacijų ir verslo centras (NIVC), kuris vienija mokslo ir verslo slėnių „Santaka“ bei „Nemunas“ veiklas. Tikimasi, kad šiuose slėniuose bus  sutelktas intelektinis, administracinis ir finansinis Lietuvos potencialas bei sukurtas didžiausias Lietuvoje taikomųjų mokslinių tyrimų ir inovacijų parkas.

2015 m. KTU mokslininkai vykdė 7 programos „Horizontas 2020“ ir 15 Septintosios bendrosios programos (7BP) projektų cheminės technologijos, biomedicininės inžinerijos, ultragarsinės matavimo technikos ir neardomosios kontrolės, socialinių, humanitarinių mokslų ir kitose mokslo srityse, dalyvavo 35 COST veiklose, publikavo daugiau nei 460 straipsnių užsienio leidyklų tarptautiniuose leidiniuose.

Universitetas leidžia penkis „ISI Web of Science“ duomenų bazėje referuojamus mokslo žurnalus: „Elektronika ir elektrotechnika“, „Informacinės technologijos ir valdymas“, „Mechanika“, „Medžiagotyra“, „Inžinerinė ekonomika“.

Nuo 2010 m. KTU veikia pirmasis ir moderniausias Lietuvoje Maisto mokslo ir technologijų kompetencijos centras, kuriame įrengtos keturios unikalios pusiau pramoninės maisto technologijų (duonos, alaus, mėsos, žuvies, pieno produktų) linijos.

Bendradarbiaujant su Aalto universitetu (Suomija) KTU įkurtas Jaunojo verslo vystymo skyrius „StartupSpace“, kuris tapo erdve jaunimui kurti inovatyvius technologijomis grįstus verslus, konsultuotis su verslo profesionalais, rasti partnerių užsienio rinkose. 

2014 m. lapkričio 14 d. oficialiai atidarytas vienas iš didžiausių ir moderniausių Baltijos regione atviros prieigos „Santakos“ slėnio KTU Mokslo ir technologijų centras bei Technologinio verslo inkubatorius. KTU Mokslo ir technologijų centre bei Technologinio verslo inkubatoriuje sutelktas ypač perspektyvių – darniosios chemijos ir biofarmacijos, ateities energetikos ir mechatronikos, informacinių ir komunikacinių technologijų – sričių mokslo ir studijų potencialas, greta kurio kuriasi glaudžiai su mokslo institucijomis bendradarbiaujančios verslo įmonės.

Mokslinė veikla

KTU universiteto Taryba 2012 m. patvirtino KTU strateginius veiklos prioritetus (Kauno technologijos universiteto Tarybos, 2012 m. sausio 27 d. nutarimas Nr. V7-T-0-1):

 • Talentingi ir motyvuoti studijuojantieji, dėstytojai ir tyrėjai
 • Kritinė masė pasaulinio lygio dėstytojų, tyrėjų bei užsienio studentų 
 • Studijų ir mokslo vienovė, sanglauda su pramone ir verslu 
 • Tarpkryptiniai ir tarpsritiniai moksliniai tyrimai ir studijos 
 • Tarptautinis pripažinimas priešakinių žinių ir ateities technologijų kūrime ir perdavime 
 • Dalyvavimas pasauliniuose žinių tinkluose 
 • Veiklos kokybė ir efektyvus valdymas 
 • Įkvepianti ir draugiška aplinka 
 • Žinių ir vertybių sklaida visuomenėje

Strateginius veiklos prioritetus Universitetas realizuoja per uždavinius:

 1. Plėtoti fizinių, biomedicinos, technologijos, socialinių ir humanitarinių mokslų bei tarptautinio lygmens, tarpsritinius ir tarpkryptinius mokslinius tyrimus ir kurti reikšmingą įtaką visuomenei bei ekonomikai darančias žinias; 
 2. Mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą kreipti į pramonės, verslo ir socialinės bei kultūrinės raidos poreikius; 
 3. Užtikrinti talentingų ir motyvuotų Lietuvos ir užsienio doktorantų bei podoktorantūros tyrėjų pritraukimą ir ugdymą bei kurti tarptautiniu mastu pripažintą doktorantūros mokyklą, jungtines studijų programas; 
 4. Suburti, palaikyti ir vystyti aukšto tarptautinio lygio tyrėjų potencialą; 
 5. Skatinti aukšto tarptautinio lygio mokslo tyrimų centrų plėtrą. 

Prioritetinės mokslo kryptys

2013 m. birželio 19 d. Senato nutarimu Nr. V3-S-35 buvo patvirtintos 5 prioritetinės Universiteto mokslo kryptys, suformuluotos kaip prioritetai ar rezultatai, kurių Universitetas siekia norėdamas spręsti tam tikrus verslui, mokslui ir valstybei svarbius iššūkius, įvertinant novatoriškus sektorius, kurie šiandien pirmauja arba bus vieni iš perspektyviausių ateityje.

Diagnostinės ir matavimo technologijos:
Biomechanika
Diagnostinės technologijos
Mašinų ir mechanizmų diagnostiniai tyrimai
Signalų ir vaizdų apdorojimas
Technologijos darniam vystymuisi ir energetika:
Aplinkosauga ir aplinkos inžinerija
Ateities gamyba
Mikro- ir nanotechnologijos
Pažangi energetika
Sveikas maistas
Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos:
Automatizavimas, valdymas ir robotika
Daiktų ir paslaugų internetas
Daugiadisciplininiai modeliai
Sistemų inžinerija
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida:
Inovacijos, augimas, ir konkurencingumas
Darni, inovatyvi ir saugi visuomenė
Tapatybės ir valdymas Europoje ir pasaulyje
Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms: 
Funkcinės molekulės ir medžiagos
Sumanios medžiagos
 

KTU mokslo žurnalai

2012 m. KTU mokslo žurnalų leidybai įdiegta mokslo žurnalų elektroninio publikavimo sistema Open Journal Systems (OJS). Ji suteikia galimybę interaktyviai (on-line) organizuoti ir valdyti visus mokslo žurnalų publikavimo etapus nuo rankraščių pateikimo iki publikavimo Open Journal Systems sistemoje. Joje šiuo metu talpinama keturiolika KTU mokslo žurnalų.

Žurnalai

Technologijos mokslų sritys

Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba

Print ISSN: 1392-1649
Online ISSN: 2029-2139

Vyr. redaktorius prof. dr. Visvaldas Varžinskas

Cheminė technologija

Print ISSN: 1392-1231
Online ISSN: 2029-719X

Vyr. redaktorius prof. habil. dr. Vytautas Mickevičius

Elektronika ir elektrotechnika

Referuojamas Web of Science
(Web of Knowledge) duomenų bazėje

Print ISSN: 1392-1215
Online ISSN: 2029-5731

Vyr. redaktorius prof. dr. Algimantas Valinevičius

Informacinės technologijos ir valdymas

Referuojamas Web of Science
(Web of Knowledge) duomenų bazėje

Print ISSN: 1392-124X 
Online ISSN: 2335-884X

Vyr. redaktorius prof. Robertas Damaševičius

Mechanika

Referuojamas Web of Science (Web of Knowledge) duomenų bazėje

Print ISSN: 1392-1207
Online ISSN: 2029-6983

Vyr. redaktorius prof. habil. dr. Vytautas Ostaševičius

Medžiagotyra

Referuojamas Web of Science (Web of Knowledge) duomenų bazėje

Print ISSN: 1392–1320
Online ISSN: 2029–7289

Vyr. redaktorius prof. habil. dr. Sigitas Tamulevičius

Darnioji architektūra ir statyba

Print ISSN: 2029–9990
Online ISSN: 2335–2000

Vyr. redaktorius prof. dr. Žymantas Rudžionis

 

Humanitarinių ir socialinių mokslų sritys

European Integration Studies

Print ISSN: 1822-8402
Online ISSN: 2335-8831

Vyr. redaktorė doc. dr. Rasa Daugelienė

Viešoji politika ir administravimas 

Print ISSN: 1648-2603
Online ISSN: 2029-2872

Vyr. redaktorius prof. dr. Algis Junevičius/prof. dr. Tadas Sudnickas

Leidžiamas kartu su Mykolo Riomerio universitetu

Inžinerinė ekonomika

Referuojamas Web of Science (Web of Knowledge) duomenų bazėje

Print ISSN: 1392-2785
Online ISSN: 2029-5839

Vyr. redaktorius prof. dr. Bronius Neverauskas

Kalbų studijos

Print ISSN: 1648-2824
Online ISSN: 2029-7203

Vyr. redaktorė prof. dr. Vilmantė Liubinienė

   

Žurnalų archyvas (iki 2012 m.) » 

Mokslininko karjera

Mokslininko karjera parsideda pabaigus doktorantūros studijas ir sėkmingai apgynus daktaro disertaciją. Kauno technologijos universiteto (KTU) akademinių darbuotojų atrankos sistema aiškiai apibrėžia įdarbinto mokslininko kelią iki profesoriaus / vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigybės ir leidžia mokslininkams racionaliai paskirstyti laiką skiriamą moksliniams tyrimams, pedagoginei ir ekspertinei veiklai. Esminis atrankos sistemos principas – atranka į skelbiamas pozicijas yra vykdoma per viešą tarptautinį konkursą, o kandidatai turi pademonstruoti savo potencialą kopti akademinės karjeros laiptais.

Visi kandidatai turi turėti mokslo daktaro laipsnį ir įrodyti potencialą savarankiškai vykdyti mokslinius tyrimus ir / ar pedagoginę veiklą atitinkamoje pareigybėje.

Į dėstytojų ir mokslo darbuotojų, išskyrus mokslininkus stažuotojus, pareigas asmenys priimami viešo konkurso būdu 5 metų kadencijai. Kandidato atitikmuo konkrečios pareigybės reikalavimams vertinamas atsižvelgiant į mokslinių straipsnių skaičių ir lygį, taip pat tarptautinių sertifikatų, tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistų mokslo monografijų ir knygų skyrių, aukštųjų mokyklų vadovėlių, patentų, eksperimentinės ir socialinės plėtros darbų, reikšmingumą.

Dėstytojų ir mokslo darbuotojų eilinę atestaciją skelbia rektorius ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki kadencijos pabaigos. Atestuojant vertinama, ar dėstytojas arba mokslo darbuotojas tenkina jo pareigoms per kadenciją nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir kokiu lygiu. Reikalavimai taikomi proporcingai užimamai etato daliai.

Su asmeniu, antrą kartą iš eilės laimėjusiu konkursą toms pačioms dėstytojo ar mokslo darbuotojo pareigoms eiti, sudaroma neterminuota darbo sutartis šioms pareigoms eiti. Šis asmuo atestuojamas kas 5 metai universitete nustatyta tvarka. Neatestuotas asmuo atleidžiamas. Į aukštesnes dėstytojo ar mokslo darbuotojo pareigas priimama viešo konkurso būdu.


Mokslininkai stažuotojai Jaunieji mokslininkai kviečiami atlikti podoktorantūros stažuotes KTU, kur jiems sudaromos sąlygos rengtis savarankiškam tiriamajam darbui inicijuojant novatoriškas tyrimų temas bei inovatyvius projektus, kelti savo mokslinę, pedagoginę ir akademinės vadybos kvalifikaciją.  Į mokslininkų stažuotojų pareigas asmenys priimami ne ilgiau kaip 2 metams su galimybe pratęsti dar vieniems metams.


Mokslo darbuotojai Mokslo darbuotojo pareigas gali eiti mokslininkas. Mokslo darbuotojas turi atlikti mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą, skelbti šios veiklos rezultatus tarptautiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose citavimo indeksą.


Vyresnieji mokslo darbuotojai Vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali eiti mokslininkas. Vyresnysis mokslo darbuotojas turi vadovauti moksliniams tyrimams ir eksperimentinei (socialinei, kultūrinei) plėtrai, skelbti tyrimų rezultatus tarptautiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose citavimo indeksą.


Docentai Docento pareigas gali eiti mokslininkas arba pripažintas menininkas. Docento pareigas einantis mokslininkas turi dėstyti studentams, vykdyti mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą, skelbti šios veiklos rezultatus tarptautiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose citavimo indeksą. Docento pareigas einantis pripažintas menininkas turi rengti profesionalius menininkus, dėstyti studentams, dalyvauti meno veikloje.


Vyriausieji mokslo darbuotojai Vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas gali eiti mokslininkas. Vyriausiasis mokslo darbuotojas turi rengti mokslininkus, vadovauti moksliniams tyrimams ir eksperimentinei (socialinei, kultūrinei) plėtrai, skelbti tyrimų rezultatus tarptautiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose citavimo indeksą.


Profesoriai Profesoriaus pareigas gali eiti mokslininkas arba pripažintas menininkas. Profesoriaus pareigas einantis mokslininkas turi rengti mokslininkus, dėstyti studentams, vykdyti mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą ir jiems vadovauti, skelbti tyrimų rezultatus tarptautiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose citavimo indeksą. Profesoriaus pareigas einantis pripažintas menininkas turi rengti profesionalius menininkus, dėstyti studentams, dalyvauti meno veikloje ir (arba) formuoti meno mokslinių tyrimų kryptis ir jiems vadovauti, skelbti tyrimų rezultatus tarptautiniuose mokslo leidiniuose.


Kviestiniai dėstytojai ir mokslo darbuotojai KTU gali ne ilgiau kaip 2 metams kviesti dėstytojus ir mokslo darbuotojus dirbti pagal terminuotą darbo sutartį.

Mokslinės veiklos koordinavimas

 

KTU Mokslo ir inovacijų prorektorė Asta Pundzienė: „2016 m. prasidėjo naujas penkerių metų veikos periodas. 2011-2016 m. daug kartu nuveikėme vystydami MTEPI veiklos kokybę ir įdiegdami naujas veiklas, kurios buvo naujos ne tik KTU, bet ir Lietuvoje, kaip pvz.: akademinis startuolių inkubatorius KTU „Startup Space" arba Inovacijų ir verslo centras, kuris padėjo pagrindus profesionaliam žinių ir technologijų perdavimui Lietuvoje. Susigrąžinome fizikos doktorantūros teisę, susitarėme dėl naujų mokslingumo standartų ir išmokome dirbti kartu.

Taip pat praėję penkeri metai leido pamatyti ir naujus iššūkius siekiant tapti Universitetu lyderiu Europoje – tai tyrėjo karjeros patrauklumo didinimas, pagalba pritraukinat konkursinį MTEP finansavimą, tarptautinės doktorantūros mokyklos konkurencingumo stiprinimas bei žinių ir technologijų perdavimas kitų šalių, globalioms įmonėms. Būtent šie nauji iššūkiai lėmė mokslo ir inovacijų veiklas administruojančių padalinių persitvarkymą – iš Nacionalinio inovacijų ir verslo centro bei Mokslo departamento suformuoti keturi mažesni, tačiau tikslingi, lankstūs ir į bendrą darbą su fakultetais ir mokslo institutais orientuoti padaliniai: Mokslo ir inovacijų kompetencijos centras (MIKC), Tarptautinę doktorantūros mokyklą administruojantis padalinys (TDM), Nacionalinis inovacijų ir verslo centras (NIVC), įskaitant KTU „Startup Space" bei Mokslo ir inovacijų departamentas (MID).

Tikiu, kad dirbdami kartu ir pro-aktyviai mokydamiesi vieni iš kitų, o taip pat ir iš kitų šalių universitetų patirties per ateinančius penkis metus būsime tarp 400 Europos mokslo ir inovacijų universitetų."

Šiandien mokslo ir inovacijų prorektorės komandą sudaro keturi padaliniai, kuriuose dirba savo sričių profesionalai.

 

Kontaktai:

MOKSLO IR INOVACIJŲ PROREKTORĖ
Prof. Asta Pundzienė
K. Donelaičio g. 73-418
tel. 8 (37) 300 003, 324 013
e. p. asta.pundziene@ktu.lt

TARPTAUTINĖS DOKTORANTŪROS MOKYKLA
Vadovas dr. Leonas Balaševičius
K. Donelaičio g. 73 (4 aukštas)
tel. 8 (37) 300 702; 8 (615) 31 969
e. p. leonas.balasevicius@ktu.lt

NACIONALINIS INOVACIJŲ IR VERSLO CENTRAS
L.e.p. centro vadovė - Rasa Venciuvienė
K. Baršausko g. 59 (4 aukštas)
tel. 8 (37) 300 696;  nivc@ktu.lt
Mob. tel. 8 (686) 26351
e.p. rasa.venciuviene@ktu.lt

MOKSLO IR INOVACIJŲ DEPARTAMENTAS
Vadovė dr. Eglė Gaulė
K. Donelaičio g. 73 (4 aukštas)
tel. 8 (37) 300 702,
8 (611) 22 879
e. p. egle.gaule@ktu.lt

MOKSLO IR INOVACIJŲ KOMPETENCIJŲ CENTRAS
Vadovė Vilma Karoblienė
K. Donelaičio g. 73 -417; mikc@ktu.lt;
tel. 
8 (611) 22 879
e. p. vilma.karobliene@ktu.lt

MOKSLO IR INOVACIJŲ PROREKTORĖS 
Referentė Lina Vilčinskaitė
K. Donelaičio g. 73-418
tel. 8 (37) 300 013
e. p. lina.vilcinskaite@ktu.lt

MOKSLO IR INOVACIJŲ DEPARTAMENTAS

Duomenų analitikė
Irena Švarplienė

K. Donelaičio g. 73-424
tel. 8 (37) 300 043

e. p. irena.svarpliene@ktu.lt

Duomenų analitikė
Neringa Žebrauskienė

K. Donelaičio g. 73-424
tel. 8 (37) 300 043

e. p. neringa.zebrauskiene@ktu.lt

Mokslo ir inovacijų sklaidos
projektų vadovė Giedrė Bilbokaitė

K. Donelaičio g. 73-424
tel. 8 (671) 50 633

e. p. giedre.bilbokaite@ktu.lt

Vyriausioji mokslo projektų vadovė
Adriana Kviklienė

K. Donelaičio g. 73-424
tel. 8 (37) 300 081
e. p. adriana.kvikliene@ktu.lt

Vyr.  informacinių sistemų projektų vystymo
vadovas
Kęstutis Morkūnas
K. Donelaičio g. 73-424
tel. 8 (37) 300 048
e. p. kestutis.morkunas@ktu.lt

Mokslo kokybės projektų vystymo vadovė
dr. Daiva Tereščenko

K. Donelaičio g. 73-424
tel. 8 (37) 300 048
e. p. daiva.terescenko@ktu.lt

MOKSLO IR INOVACIJŲ KOMPETENCIJŲ CENTARS    

Tarptautinių mokslo projektų vadovė
Oksana Palekienė
K. Donelaičio g. 73 -417;
tel. 
8 (37) 30 01 97
e. p. oksana.palekiene@ktu.lt

Tarptautinių mokslo projektų vadovė
Laura Vilutienė

K. Donelaičio g. 73 -417;
tel. 
8 (37) 30 01 97
e. p. laura.vilutiene@ktu.lt

Mokslo ir inovacijų projektų vadovė
Giedrė Karčiauskienė

K. Donelaičio g. 73 -417;
tel. 
8 (37) 30 01 97
e. p. giedre.karciauskiene@ktu.lt

TARPTAUTINĖS DOKTORANTŪROS MOKYKLA

Doktorantūros projektų vadovė
Jolita Steponkevičiūtė

K. Donelaičio g. 73–423
tel. 8 (37) 30 00 42
e. p. jolita.steponkeviciute@ktu.lt

 

Doktorantūros projektų vadovė
Reda Žilėnaitė

K. Donelaičio g. 73–423
tel. 8 (37) 30 00 42
e. p. reda.zilenaite@ktu.lt

Doktorantūros projektų vadovė
Vita Daudaravičienė

K. Donelaičio g. 73–423
tel. 8 (37) 30 00 42
e. p. vita.daudaraviciene@ktu.lt

NACIONALINIS INOVACIJŲ IR VERSLO CENTRAS

Intelektinės nuosavybės valdymo
projektų vadovė Greta Žėkienė

K. Baršausko g. 59 - A447
Mob. tel. 8 (693) 28 611
e. p. greta.zekiene@ktu.lt


 

Vyriausiasis technologijų perdavimo
projektų vadovas
Kęstutis Morkūnas
K. Baršausko g. 59 - A448
Mob. tel. 8 (695) 37 440
e. p. kestutis.morkunas@ktu.lt

Technologijų perdavimo projektų
vadovė
Odeta Brigaitytė
K. Baršausko g. 59 - A447
Mob. tel. 8 (674) 94 935
e. p. odeta.brigaityte@ktu.lt

Technologijų perdavimo projektų
vadovas
  Paulius Kozlovas
K. Baršausko g. 59 - A448
Mob. tel. 8 (612) 41 517
e. p. paulius.kozlovas@ktu.lt

Technologijų perdavimo projektų
vadovas
Robertas Armonaitis
K. Baršausko g. 59 - A448
Mob. tel. 8 (698) 57 989
e. p. robertas.armonaitis@ktu.lt

 

Verslininkystės ir verslo ugdymo grupės vadovas Donatas Smailys
Studentų g. 67, 51392 Kaunas
Mob. tel. 8 (641) 11 191
e.p. donatas.smailys@ktu.lt

Verslo vystymo specialistas
Tomas Proscevičius

Studentų g. 67, 51392 Kaunas
Mob. tel. 8 (612) 47 594
e.p. tomas.proscevicius@ktu.lt

Verslo vystymo specialistė
Gintarė Ambrozaitytė

Studentų g. 67, 51392 Kaunas

Mob. tel. 8 (674) 94 857
e.p. gintare.ambrozaityte@ktu.lt

 

 

Doktorantūra

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektai

 

KTU vykdomi tarptautiniai mokslinių tyrimų projektai

Programos „Horizontas 2020“ projektai (sąrašas)
7-osios bendrosios programos projektai (sąrašas)
 •  
EUROSTARS/EUREKA programų projektai (sąrašas)

      EUROSTARS programos projektai 

 •  

      EUREKA programos projektai 

 •  

      EUREKA / ITEA2 klasterio projektai 

 •  
COST programos veiklos (sąrašas)
 • CA15104, 5G ir aukštesnės kartos integraciniai radijo ryšio tinklai, 2016–2019, Elektros ir elektronikos fakultetas, Telekomunikacijų katedra, dr. S. Japertas
 • CA15107, Daugiafunkcinės, anglies nanodarinių turinčios, kompozitų sistemos, 2016–2020, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, Fizikos katedra, dr. L. Marcinauskas
 • CA15109, Europos bendradarbiavimas duomenų mokslo tinklo statistikai, 2016–2020, Statybos ir architektūros fakultetas, Architektūros ir urbanistikos katedra, dr. I. Matijošaitienė
 • CA15114, Antimikrobinių dangų, apsaugančių pažeidimus nuo infekcijų, inovacijos, 2016–2020, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, Medžiagų inžinerijos katedra, dr. R. Milašius
 • CA15115, Išteklių išgavimas iš europinės antroposferos, 2016–2020, Cheminės technologijos fakultetas, Aplinkosaugos technologijos katedra, dr. G. Denafas
 • CA15120, Daugiaskalės sistemos medicinai (OpenMultiMed), 2017–2020, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, Taikomosios matematikos katedra, dr. T. Iešmantas
 • CA15122, Senyvo amžiaus žmonių socialinės atskirties sumažinimas: bendradarbiavimas tarp mokslo ir politikos, 2016–2019, Informatikos fakultetas, Multimedijos inžinerijos katedra, dr. R. Maskeliūnas
 • CA15125, Triukšmą mažinančių medžiagų ir konstrukcijų kūrimas, 2016–2020, Architektūros ir statybos institutas, dr. K. Miškinis
 • CA15127, Atsparios elektroninių ryšių paslaugos, saugančios vartotojų taikomąsias programas nuo sutrikimų nelaimės metu (RECODIS), 2016–2020, Elektros ir elektronikos fakultetas, Telekomunikacijų katedra, dr. R. Brūzgienė
 • CA15128, Molekulinė spintronika, 2016–2019, Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra, dr. R. Lygaitis
 • CA15129, Apšvitos sąlygotų neužkrečiamųjų ligų diagnostika, monitoringas ir prevencija, 2016–2019, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, Fizikos katedra, dr. D. Adlienė
 • CA15130, Studijų užsienyje tyrimas: Europos perspektyva (SAREP), 2016–2020, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Šiuolaikinių kalbų ir tarpkultūrinės komunikacijos katedra, dr. S. Juzelėnienė
 • CA15140, Gamtos įkvėpto optimizavimo taikomumo pagerinimas sujungiant teoriją ir praktiką, 2016–2020, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, Matematinio modeliavimo katedra, habil. dr. M. Ragulskis
 • CA15202, Savaiminis sustiprėjimas – kaip prevencinis betono konstrukcijų remontas, 2016–2020, Statybos ir architektūros fakultetas, Statybinių medžiagų katedra, dr. A. Augonis
 • CA15208, Normavimas – neatlikti arba uždelsti slaugos veiksmai: tarptautinė daugiaaspektė problema, 2016–2020, Ekonomikos ir verslo fakultetas, Vadybos katedra, dr. R. Čiutienė
 • CA15212, Piliečių mokslinė veikla kūrybiškumui, moksliniam raštingumui ir inovacijoms Europoje skatinti, 2016–2020, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Viešosios politikos ir administravimo institutas, dr. E. Butkevičienė
 • CA15216, Europos bioadhezijos įvertinimo tinklas: fundamentalios žinios pažangioms technologijoms skatinti (ENBA), 2017–2020, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, Gamybos inžinerijos katedra, dr. V. Jankauskaitė
 • CA15225, Trupmeninės eilės sistemos: analizė, sintezė ir svarba ateities projektavime, 2016–2020, Elektros ir elektronikos fakultetas, Elektros inžinerijos katedra, dr. D. Andriukaitis
 • CA16101, Multimodalių vaizdų įrankiai įkalčių rinkimui, 2017–2021, Informatikos fakultetas, Multimedijos inžinerijos katedra, dr. R. Maskeliūnas
 • CA16105, Europos tinklas – kalbų mokymasis ir bendruomeniniai ištekliai, 2017–2021, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Šiuolaikinių kalbų ir tarpkultūrinės komunikacijos katedra, dr. R. Kasperavičienė
 • CA16107, Mokslo žinių apie Xanthomonadaceae integravimas į integruotą augalų ligų valdymą Europoje, 2018–2021, Maisto institutas, dr. J. Šalomskienė
 • CA16110, Žmogui patogeninių mikroorganizmų kotrolė augalų produkcijos sistemose, 2017–2021, Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra, dr. P. P. Danilovas
 • CA16113, CliniMARK: „geroji biomarkerio praktika“ padidinti kliniškai patvirtintų biomarkerių skaičių, 2017–2021, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, Taikomosios matematikos katedra, dr. T. Ruzgas
 • CA16114, Naujas požiūris į tvarumą, remiantis regeneracine ekonomika, 2017–2020, Aplinkos inžinerijos institutas, dr. Ž. Stasiškienė
 • CA16121, Nuo dalinimosi iki rūpinimosi: bendradarbiavimo ekonomikos socio-technologiniai aspektai, 2017–2020, Ekonomikos ir verslo fakultetas, Ekonomikos, verslo ir vadybos akademinis centras, dr. J. Banytė
 • CA16122, Biomedžiagos ir šiuolaikiniai fiziniai metodai regeneruojančiai kardiologijai ir neurologijai, 2017–2020, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, Medžiagų inžinerijos katedra, dr. E. Adomavičiūtė
 • CA16205, Europos tinklas, skirtas su virškinamojo trakto absorbcija susijusių procesų supratimui, 2017–2021, Cheminės technologijos fakultetas, Maisto mokslo ir technologijos katedra, dr. D. Leskauskaitė
 • CA16206, Socialinių įmonių tyrėjų naujos kartos įgalinimas, 2017–2021, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Viešosios politikos ir administravimo institutas, dr. E. Butkevičienė
 • ES1403, Nauji iššūkiai ir galimybės pakartotinai naudojant nuotekas, 2014–2018, Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra, dr. R. Rutkaitė
 • ES1407, Europinis tinklas inovatyvaus retųjų žemės metalų ir kitų kritinių metalų atgavimo iš elektros ir elektronikos atliekų strategijoms, 2015–2019, Cheminės technologijos fakultetas, Aplinkosaugos technologijos katedra, dr. G. Denafas
 • FA1403, Nuo žmogaus savitumų priklausančios atsako į augalinės kilmės maisto bioaktyvių junginių suvartojimą variacijos ir jas apsprendžiantys veiksniai (POSITIVe), FA1403, 2014−2018, Cheminės technologijos fakultetas, Maisto mokslo ir technologijos katedra, dr. V. Kitrytė
 • FP1306, Lignoceliuliozinės biomasės šalutinių srautų panaudojimas tvariai chemikalų, medžiagų ir degalų gamybai naudojant mažo poveikio aplinkai technologijos, 2014–2018, Cheminės technologijos fakultetas, Maisto mokslo ir technologijos katedra, habil. dr. G. Juodeikienė
 • FP1405, Aktyvios ir išmaniosios pakuotės pluoštų pagrindu – inovacijos ir įdiegimas į rinką, 2015–2019, Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra, dr. R. Rutkaitė
 • FP1407, Medienos modifikavimo supratimas taikant integruotą mokslo poveikio aplinkai požiūrį (ModWoodLife), 2017–2019, Statybos ir architektūtos fakultetas, Statybinių medžiagų katedra, dr. D. Vaičiukynienė
 • IC1402, Vykdymo atestavimas stebint (ARVI), 2014–2018, Informatikos fakultetas, Programų inžinerijos katedra, habil. dr. R. Šeinauskas
 • IS1410, Vaikų skaitmeninis raštingumas ir įvairių modalumų veiklos, 2015–2019, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Šiuolaikinių kalbų ir tarpkultūrinės komunikacijos katedra, dr. V. Liubinienė
 • MP1307, Patvarūs naujos kartos saulės elementai: organinių saulės elementų degradacijos mechanizmų išaiškinimas remiantis papildomais charakterizavimo metodais, 2014–2018, Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra, habil. dr. J.V. Gražulevičius
 • MP1308, Oksidų sluoksniai elektronikai (TO-BE), 2014–2018, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, Fizikos katedra, dr. L. Marcinauskas
 • MP1407, Elektrocheminio apdirbimo metodologijos bei apsauga nuo korozijos įrenginių ir sistemų miniatiūrizacijai, 2015–2019, Medžiagų mokslo institutas, dr. M. Andrulevičius
 • TD1405, Europos tinklas jungtinių sveikatos technologijų bendram vertinimui, 2015–2018, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, Taikomosios matematikos katedra, dr. R. Alzbutas
 • TD1406, Naujovės išmanaus kultūros paveldo pastatų valdyme, 2014–2019, Statybos ir architektūros fakultetas, Pastatų energinių sistemų katedra, dr. A. Jurelionis
 • TD1409, Matematika industrijoje (MI-NET), 2017–2019, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, Matematinio modeliavimo katedra, dr. A. Kabašinskas
 • TU1403, Fasadų funkcinės sistemos, 2014–2018, Architektūros ir statybos institutas, dr. R. Bliūdžius
 • TU1404, Naujos kartos standartai taikomi nustatyti cementinių medžiagų ir struktūrų eksploatacijos trukmę, 2014–2018, Architektūros ir statybos institutas, E. Smetonaitė
 • TU1405, Europinis sekliosios geoterminės energijos taikymo pastatuose ir infrastruktūroje tinklas (GABI), 2016–2019, Statybos ir architektūros fakultetas, Pastatų energinių sistemų katedra, dr. A. Jurelionis
Kitų Europos Sąjungos mokslinius tyrimus remiančių programų projektai (sąrašas)

      LIFE programos projektai

 • LIFE14 ENV/LV/000174, Pavojingų medžiagų pakeitimas ir išteklių efektyvumo didinimas, siekiant sumažinti emisijas į aplinką Baltijos jūros regione (Fit for REACH), 2015–2020, Aplinkos inžinerijos institutas, dr. J. Kruopienė

Teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos INTERREG EUROPE projektai

 • PGI01568, Naujas regioninių ir vietos valdžios institucijų vaidmuo energijos vartotojų elgsenos pokyčiuose įgyvendinant mažo anglies dioksido kiekio technologijas (LOCARBO), 2016–2020, Aplinkos inžinerijos institutas, dr. J. Dvarionienė
 • PGI02049, Elektrinės transporto priemonės miestų atsinaujinančios energijos sistemose (EV ENERGY), 2016–2021, Aplinkos inžinerijos institutas, dr. J. Dvarionienė

Medžiagų mokslo ir inovacijų M-ERA.NET programos projektai

 • project4297, Aukštos kokybės hibridiniai kompozitai su gamtinės kilmės trumpais pluoštais injekciniam liejimui (HyBiCo), 2017–2019, Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra, dr. P. P. Danilovas
 • project4199, Polimerinių kompozicinių medžiagų armuotų ištisiniu pluoštu gamyba sluoksniais aukštos kokybės struktūroms (3D-CFRP), 2017–2019, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, Gamybos inžinerijos katedra, dr. M. Rimašauskas
Kitų mokslinius tyrimus remiančių programų projektai (sąrašas)

     Europos kosmoso agentūros Europos bendradarbiaujančių valstybių programos (PECS) projektas

 • Grafeno ir silicio Šotkio kontakto plazmoniniai infraraudonosios spinduliuotės jutikliai (PLASMOGRAF), 2017–2019, Medžiagų mokslo institutas, dr. Š. Meškinis
Tarpvyriausybinių mokslinių tyrimų programų projektai (sąrašas)

     Latvijos – Lietuvos – Taivano bendradarbiavimo programos projektai

 • Aukšta tripletinės būsenos energija pasižyminčių medžiagų mėlyniems organiniams šviesos diodams sintezė ir tyrimai (BLUEOLEDS), 2017–2019, Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra, habil. dr. J. V. Gražulevičius
 • 2D nanostruktūros su metalų nanodalelėmis biojutikliams (2D Nano), 2018–2020, Medžiagų mokslo institutas, dr. S. Tamulevičius

      Lietuvos – Prancūzijos integruotos veiklos programos "Žiliberas" projektai

 • Tvarkūs metalų oksidų nanovamzdelių masyvai dujų jutikliams (Gaz-Sens), 2017–2018, Medžiagų mokslo institutas, dr. T. Tamulevičius

     Lietuvos – Ukrainos bendradarbiavimo programos projektai

 • Vakarų Ukrainos ir Lietuvos etnografinės tekstilės ornamentika: universalūs ir unikalūs parametrai (ORNETEX), 2018–2019, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, Gamybos inžinerijos katedra, dr. E. Kumpikaitė

     Lietuvos – Baltarusijos bendradarbiavimo programos projektai

 • Greitai kietėjančių didelio stiprumo sulfoaliumoferitinių cementų sintezės ir hidratacijos metu vykstančių fazinių virsmų tyrimas (SAFEC), 2017–2018, Cheminės technologijos fakultetas, Silikatų technologijos katedra, dr. R. Šiaučiūnas

      Atviros partnerystės mokslo projektai

 • Efektyviems šviesą emituojantiems diodams skirtų naujų organinių puslaidininkių sintezė, charakterizavimas ir panaudojimas prietaisuose (SEMILED), 2016–2018, Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra, dr. S. Grigalevičius
Tarpinstitucinių mokslinių tyrimų projektai (sąrašas)

      Tarpinstitucinis projektas su Lehigh universitetu (JAV)

 • Naujų optinių defektoskopijos metodų polimerinėms plėvelėms, skirtoms poligrafinių gaminių ir pakuočių gamybai, sukūrimas, 2012–2018, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, Gamybos inžinerijos katedra,  habil. dr. E. Kibirkštis

Nacionaliniai projektai

Lietuvos mokslo tarybos parama moksliniams tyrimams
Nacionalinės mokslo programos „Gerovės visuomenė“ projektai (sąrašas)
Nacionalinės mokslo programos „Sveikas senėjimas“ projektai (sąrašas)
 • 3D mikrostruktūrizuotų ir kolageninių konstruktų su chondrogeninėmis ląstelėmis sukūrimas ir jų transliacinis panaudojimas kremzlės regeneracijai (REGEN), 2015–2018, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, Plastiko ir odos gaminių tyrimų centras, dr. Virginija Jankauskaitė
 • Išmanioji gerontechnologija sveikam senėjimui (iGeronTech), 2016–2018, Informatikos fakultetas, Realaus laiko kompiuterių sistemų centras, dr. Egidijus Kazanavičius
 • Oro taršos poveikiai plaučiuose: stebėsenos rodikliai ir reguliavimas fitocheminėmis medžiagomis (Air pollution and lung health), 2016–2018,Cheminės technologijos fakultetas, Aplinkosaugos technologijos katedra, dr. Dainius Martuzevičius
Nacionalinės mokslo programos „Link ateities technologijų“ projektai (sąrašas)
 • Metaloorganinių perovskitų fotodetektoriai (MOPED), 2016–2018, Cheminės technologijos fakultetas, Organinės chemijos katedra, dr. Marytė Daškevičienė
 • Optinis bioplastikų 3D mikro- ir nanoformavimas (OPTIBIOFORM), 2017–2018, Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra, dr. Jolita Ostrauskaitė
Nacionalinės mokslo programos „Modernybė Lietuvoje“ projektai (sąrašas)
 • Lietuvos miestų modernizacijos 1960-1990 m. ir jos pasekmių Lietuvos urbanistikai kaip erdviniam-socialiniam fenomenui kompleksiškas tyrimas (Miesto DNR), 2017–2019, Statybos ir architektūros fakultetas, Architektūros ir urbanistikos katedra, dr. Kęstutis Zaleckis
Mokslininkų grupių projektai (sąrašas)
 • Tarptautinio užkrato rizika: grėsmės ir pasekmės Vidurio ir Rytų Europos šalims (TUR), 2015–2018, Ekonomikos ir verslo fakultetas, Finansų katedra, dr. Vilma Deltuvaitė
 • Saviorganizacija grįsto valdymo įgalinimas šiuolaikinėse inovacijų ekosistemose: „vėluojančios“ ekonomikos kontekstas (SELFORG), 2015–2018, Ekonomikos ir verslo fakultetas, Strateginio valdymo katedra, dr. Giedrius Jucevičius
 • Paveldas kaip konfliktas: modernistinės ir po-modernistinės paveldosaugos sampratų skirtis Lietuvoje (Paveldas kaip konfliktas), 2015–2018, Architektūros ir statybos institutas, dr. Vaidas Petrulis
 • Biopolimerai bioaktyvių medžiagų pernašai (BIOPERNEŠA), 2015–2018, Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra, dr. Ramunė Rutkaitė
 • Bioskaidūs polimeriniai kompozitai iš organinių gamybos atliekų (Polikomp), 2015–2018, Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra, dr. Jolita Ostrauskaitė
 • Nauji kalbos signalo analizės metodai Parkinsono ligai identifikuoti (Parkinson), 2015–2018, Elektros ir elektronikos fakultetas, Elektros energetikos sistemų katedra, habil. dr. Antanas Verikas
 • Algebriniai laiko eilučių tyrimo metodai ir algoritmai (ALETMA), 2015–2018, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, Matematinio modeliavimo katedra, habil. dr. Minvydas Ragulskis
 • Naujo tipo mikrorezonatoriaus mikroelektromechaninėms sistemoms kūrimas ir tyrimas (Microresonator), 2015–2018, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, Mechanikos inžinerijos katedra, dr. Giedrius Janušas
 • Naujos straublio tipo robotų klasės sukūrimas, teorija ir tyrimai (SmartTrunk), 2015–2018, Mechatronikos institutas, habil. dr. Ramutis Bansevičius
 • Inovacinės neinvazinės žmogaus smegenų kraujotakos autoreguliacijos stebėsenos technologijos klinikiniai tyrimai (SKAR2), 2015–2018, Sveikatos telematikos mokslo institutas, dr. Vytautas Petkus
 • Kraujagyslių rekanalizacijos ir funkcinės reparacijos ultragarso sistemų generuojamais kavitaciniais srautais eksperimentinis-klinikinis tyrimas (IntraMed), 2015–2018, Mechatronikos institutas, habil. dr. Algimantas Bubulis
 • Triogerio bazės fragmentą molekulės centre turinčių dažiklių, skirtų efektyvių saulės elementų konstravimui, sintezė (SAULĖ), 2015–2018, Cheminės technologijos fakultetas, Organinės chemijos katedra, dr. Tadas Malinauskas
 • Daiktų interneto poveikis verslo modeliams (INMODE), 2017–2019, Ekonomikos ir verslo fakultetas, Marketingo katedra, dr. Rimantas Gatautis
 • Pažangiąja oksidacija paremtos kompleksinės oro valymo technologijos sukūrimas ir testavimas realiomis sąlygomis (OxiPurTec), 2017–2019, Cheminės technologijos fakultetas, Aplinkosaugos technologijos katedra, dr. Edvinas Krugly
 • Depresinio sutrikimo ankstyvos kompiuterinės diagnostikos metodo sukūrimas, vertinant emocinį atsaką į skirtingo skonio maisto savybes (EMOPSYCHOSCREEN), 2017–2020, Cheminės technologijos fakultetas, Maisto mokslo ir technologijos katedra, habil. dr. Gražina Juodeikienė
 • Naujos struktūros elektroaktyvios medžiagos efektyviems fosforescuojantiems organiniams šviestukams (E-MATERIALS), 2017–2020, Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra, habil. dr. Saulius Grigalevičius
 • Plazmoniniai nanokompozitiniai savaime įsisotinančios sugerties veidrodžiai skaiduliniams lazeriams (NASAM), 2017–2019, Medžiagų mokslo institutas, dr. Šarūnas Meškinis
 • 3D fantomo individualizuotai dozimetrijai spindulinėje terapijoje kūrimas (FANTOMAS), 2017–2019, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, Fizikos katedra, dr. Lars Johan Sören Mattsson
 • Trimačio spausdinimo būdu gaminami lankstieji elektroaktyvūs keitikliai minkštosios mechatronikos sistemoms (FLEXYMECH-3DP), 2017–2020, Mechatronikos institutas, dr. Rolanas Daukševičius
 • Eksperimentinė raketa: kūrimas ir tyrimas (Raketa), 2017–2020, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, Transporto inžinerijos katedra, habil. dr. Algimantas Fedaravičius
 • Metalo lydinių kristalinės gardelės įtempių ir atomų difuzijos anizotropija azotinimo metu (metaldif), 2017–2020, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, Fizikos katedra, habil. dr. Arvaidas Galdikas
 • Efektyvių organinių puslaidininkių, skirtų kietos būsenos saulės elementams, vienpakopė sintezė (Fotomolekulės), 2017–2020, Cheminės technologijos fakultetas, Organinės chemijos katedra, dr. Vytautas Getautis
 • Nauji nekontaktiniai ultragarsiniai matavimo metodai, skirti lakštinių kompozitinių struktūrų savybių tyrimams (ULTRAMAT), 2017–2020, Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas, habil. dr. Rymantas Jonas Kažys
 • Inovatyvių funkcinių nano/mikro elementų biomedicininiams mikrohidraulikos įrenginiams kūrimas ir tyrimas (MicroFluidicBio), 2017–2020, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, Mechanikos inžinerijos katedra, habil. dr. Arvydas Palevičius
 • Spektrofotometrijos ir ultragarso duomenų kompleksinės analizės metodas automatinei ankstyvajai piktybinių odos navikų diagnostikai atlikti (SkinImageFusion), 2017–2020, Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas, dr. Renaldas Raišutis
 • Aplinką tausojantis Ca/Si kompozicinių medžiagų gavimo būdas (AKASIM), 2017–2020, Cheminės technologijos fakultetas, Silikatų technologijos katedra, dr. Raimundas Šiaučiūnas
 • Kambario temperatūroje fosforescuojančios organinės medžiagos sensoriams (HEROS), 2017–2019, Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra, dr. Aušra Tomkevičienė
 • Mėsos produktų saugos ir kokybės pagerinimas panaudojant sveikatai naudingas funkcines medžiagas išskirtas iš uogų išspaudų (Berry4Meat), 2017–2020, Cheminės technologijos fakultetas, Maisto mokslo ir technologijos katedra, dr. Petras Rimantas Venskutonis
 • Didelio jautrio rezonansinių ultragarsinių globalinio šiltnamio efekto dujų jutiklių sukūrimas ir tyrimas (GasCMUT), 2017–2019, Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas, Technologijų katedra, dr. Darius Viržonis
 • Baltų šviesos diodų kūrimas, naudojant multi-eksipleksinius emiterius (OWEX), 2017–2019, Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra, dr. Dmytro Volyniuk
 • Poinsultinės būklės pacientų prieširdžių aritmijų ilgalaikės netrukdančios stebėsenos metodai (AFterSTROKE), 2017–2019, Biomedicininės inžinerijos institutas, dr. Vaidotas Marozas
 • Ultragarsinis radijodažninis galvos smegenų audinio savybių vertinimo metodas ankstyvai neurodegeneracijai diagnozuoti, 2017–2020, Biomedicininės inžinerijos institutas, dr. Andrius Sakalauskas
 • Akies mikrocirkuliacijos pokyčių, reikšmingų diagnozuojant ir gydant žmogaus organizmo kritines būkles, nustatymas ir parametrizavimas (MAPEYE), 2017–2019, Biomedicininės inžinerijos institutas, dr. Martynas Patašius
 • Išmanieji ortopediniai įtvarai senyvo amžiaus žmonių aktyvumui skatinti (ORTOSMART), 2017–2019, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, Gamybos inžinerijos katedra, dr. Daiva Mikučionienė
 • Socialinis klimato kaitos suvokimas: Lietuvos atvejis tarptautinėje Europos lyginamojoje perspektyvoje (KliKS), 2017–2020, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Viešosios politikos ir administravimo institutas, dr. Audronė Telešienė
 • Pramonės įmonių taupumo ir judrumo gebėjimų vystymo trajektorijos ir jas lemiantys veiksniai Pramonės 4.0 tendencijų kontekste (DIGFACTORY), 2017–2019, Ekonomikos ir verslo fakultetas, Vadybos katedra, dr. Mantas Vilkas
 • Migracinės kultūros tyrimas Nepriklausomoje Lietuvoje: 1990–2018 m. (MIGRACULT), 2017–2020, Ekonomikos ir verslo fakultetas, Vadybos katedra, dr. Vilmantė Kumpikaitė-Valiūnienė
 • Prieštaravimai ir įtampos organizacijose pereinant į darnumą (DARLINK), 2017–2020, Ekonomikos ir verslo fakultetas, Vadybos katedra, dr. Jurgis Staniškis, dr. Eglė Staniškienė
 • Neformali politika Lietuvoje (INFORM), 2017–2019, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Viešosios politikos ir administravimo institutas, dr. Ainius Lašas
 • Vartotojo moralinio identiteto įtaka įsitraukimui į tvarų vartojimą asmeniniame gyvenime ir darbinėje aplinkoje (VIMIR), 2017–2020, Ekonomikos ir verslo fakultetas, Marketingo katedra, dr. Laura Šalčiuvienė, dr. Jūratė Banytė
 • Tarptautinė socialinio tyrimo programa: socialiniai tinklai, socialinė gerovė ir religija, ISSP LT‐STR (ISSP LT‐STR), 2017–2019, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Viešosios politikos ir administravimo institutas, dr. Eglė Butkevičienė
 • Šeimos verslo vadovo dinaminių gebėjimų poveikis įmonės novatoriškos veiklos rezultatams (FamBusDMC), 2017–2020, Ekonomikos ir verslo fakultetas, Strateginio valdymo katedra, dr. Asta Pundzienė
 • Pramoninių atliekų panaudojimas šarmu aktyvuoto betono gavimui (AKBET), 2017–2020, Statybos ir architektūros fakultetas, Statybinių medžiagų katedra, dr. Danutė Vaičiukynienė
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos parama moksliniams tyrimams
Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projektai (sąrašas)
 •  
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros parama moksliniams tyrimams
Technologinės plėtros projektai (sąrašas)
Struktūrinių fondų parama moksliniams tyrimams
Investicijų veiksmų programos priemonė "SmartInvestLT+" (sąrašas)
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto "Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas" priemonė Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ (sąrašas) 
 • Analizės, modeliavimo ir rizikos valdymo kompetencijų centro (I.MAMC) įkūrimas, Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0001, 2015–2019, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, dr. Živilė Rutkūnienė
Investicijų veiksmų programos priemonė "Intelektas. Bendri mokslo - verslo projektai" (sąrašas) 
 • Išmanaus transporto eismo kontrolės ir monitoringo technologijos MTEP, Nr. J05-LVPA-K-01-0078, 2017–2019, Elektros ir elektronikos fakultetas, Elektros inžinerijos katedra, dr. Darius Andriukaitis
 • Išmaniųjų lanksčių autonominių robotų sistemų tyrimas ir jų prototipų sukūrimas (Robotizacija), Nr. J05-LVPA-K-01-0212, 2017–2018, Elektros ir elektronikos fakultetas, Elektros inžinerijos katedra, dr. Vytautas Deksnys
 • Savaime apsimokanti, intelektuali vaizdo atpažinimo, statistikos surinkimo, analizės ir grafinio atvaizdavimo sistema, Nr. J05-LVPA-K-01-0244, 2017–2019, Elektros ir elektronikos fakultetas, Automatikos katedra, dr. Arūnas Lipnickas
 • Biokuro panaudojimo veiksmingumo didinimo bei taršos mažinimo technologijų tyrimas ir kūrimas, Nr. J05-LVPA-K-01-0161, 2017–2020, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, Šilumos ir atomo energetikos katedra, dr. Gintautas Miliauskas
 • Išmaniųjų debesų kompiuterijos aplikacijų technologija (SCAF), Nr. J05-LVPA-K-01-0260, 2017-2018, Informatikos fakultetas, Informacinių sistemų projektavimo technologijų centras, dr. Rimantas Butleris
 • UAB "Verdigo" investicijos į MTEP, Nr. J05-LVPA-K-01-0152, 2017-2019, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, Funkcinių medžiagų centras, dr. Virginija Jankauskaitė
 • UAB "Tavira" investicijos į MTEP ir infrastruktūrą, Nr. J05-LVPA-K-01-0171, 2017-2020,  Cheminės technologijos fakultetas, Aplinkosaugos technologijos katedra, dr. Dalia Jankūnaitė
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veikla „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas" (sąrašas) 
 • Ūkininkavimo sistemų poveikio žemės ūkio veiklos rezultatams kompleksinis vertinimas, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0103, 2017-2019, Ekonomikos ir verslo fakultetas, dr. Gražina Startienė, dr. Anastasija Novikova
 • Stikliški mėlynieji spinduoliai efektyviems nelegiruotiems organiniams šviestukams, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0105, 2017-2019, Cheminės technologijos fakultetas, dr. Juozas Vidas Gražulevičius, dr. Audrius Bučinskas
 • Organinių puslaidininkių savybių tyrimas ir modeliavimas kvantinės chemijos metodais, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0106, 2017-2019, Cheminės technologijos fakultetas, dr. Vytautas Getautis, dr. Viktorija Mimaitė
 • Funkcionaliųjų komponentų iš daržovių ir vaisių šalutinių perdirbimo produktų išskyrimas taikant inovatyvius biorafinavimo metodus, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0121, 2017-2019, Cheminės technologijos fakultetas, dr. Petras Rimantas Venskutonis, dr. Ramunė Bobinaitė
 • Bendrosios paskirties skaičiavimų GPGPU algoritmai temperatūros veikiamo dinaminio irimo analizei diskrečiųjų elementų metodu, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0131, 2017-2019, Informatikos fakultetas, dr. Rimantas Barauskas, dr. Ruslan Pacevič
 • Plazmos įtakos skirtingų kuro mišinių degimo proceso efektyvumui ir stabilumui tyrimas, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0168, 2017-2019, Cheminės technologijos fakultetas, dr. Dainius Martuzevičius, dr. Rolandas Paulauskas
 • Biopolimerais pagrįstos sumanios medžiagos gliukozės jutimo reikmėms, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0180, 2017-2019, Medžiagų mokslo institutas, dr. Sigitas Tamulevičius, dr. Sourbh
 • UV srities plazmoninių aliuminio nanodarinių sintezė ir jų elektrooptinių savybių tyrimai ultrasparčios spektroskopijos metodais, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0185, 2017-2019, Medžiagų mokslo institutas, dr. Šarūnas Meškinis, dr. Domantas Peckus
 • Majenito sintezė ir panaudojimas, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0188, 2017-2019, Cheminės technologijos fakultetas, dr. Kęstutis Baltakys, dr. Anatolijus Eisinas
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veikla „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“ (sąrašas) 
 • Polifunkcinių „užsigydančių“ kompozitų naujos kartos liečiamiesiems ekranams kūrimas ir tyrimas, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0074, 2018-2021, Medžiagų mokslo institutas, dr. Algirdas Lazauskas
 • Bipolinių organinių puslaidininkių, pasižyminčių aukštomis liuminescencijos kvantinėmis išeigomis kietoje būsenoje, sintezė, tyrimai, taikymai, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0140, 2018-2021, Cheminės technologijos fakultetas, habil. dr. Juozas Vidas Gražulevičius
 • Antimikrobinių titano oksido plonų sluoksnių paviršių savybių prognozavimo modelio kūrimas, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0162, 2018-2021, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, dr. Žilvinas Rinkevičius, dr. Giedrius Laukaitis
 • Neekonominių veiksnių reikšmė Lietuvos gyventojų emigracijai, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0170, 2018-2021, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, dr. Thomas Andrew Bryer
 • Grafeno ir susijusių 2D nanomedžiagų heterosandūros ir supergardelės fotovoltaikai (3D FOTOGRAF), Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0183, 2018-2021, Medžiagų mokslo institutas, dr. Šarūnas Meškinis
 • Nuotolinės pacientų priežiūros paslaugų dinaminių gebėjimų ir radikaliųjų inovacijų sveikatos priežiūros ekosistemoje palyginamasis empirinis tyrimas, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0193, 2018-2021, Ekonomikos ir verslo fakultetas, dr. David John Teece, dr. Asta Pundzienė
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veikla „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“ (sąrašas)
 • Vertikalieji organiniai šviečiantys tranzistoriai sudaryti iš spinduolių pasižyminčių termiškai aktyvuota uždelstąja fluorescencija, Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0015, 2017-2021, Cheminės technologijos fakultetas, habil. dr. Juozas Vidas Gražulevičius
 • Naujų funkcinių medžiagų sukūrimas biorafinuojant uogų išspaudas ir jų pritaikymas maisto saugai ir sveikumui pagerinti (BERRY4FOOD), Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0017, 2017-2021, Cheminės technologijos fakultetas, dr. Petras Rimantas Venkutonis
 • Personalizuotos dėvimos technologijos gyvybei pavojingoms sveikatos būsenoms įvertinti lėtine inkstų liga sergantiems pacientams – KidneyLife, Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0030, 2018-2021, Biomedicininės inžinerijos institutas, dr. Vaidotas Marozas
 • Masės pernašos ir katalizės procesų tyrimai suformuotuose vienos kameros kietojo oksido vandenilio kuro elementuose, Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0071, 2017-2021, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, habil. dr. Arvaidas Galdikas
 • Biotechnologinių procesų adaptyvaus valdymo algoritmų ir sistemų kūrimas ir tyrimai, Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0082, 2017-2021, Elektros ir elektronikos fakultetas, dr. Vytautas Galvanauskas
 • Inovatyvus pažangios terapijos konstruktas sąnarinės kremzlės regeneracijai (ICAR), Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0078, 2017-2021, Cheminės technologijos fakultetas, dr. Dainius Martuzevičius
 • Aukštos skyros daugelio laisvumo laipsnių pjezoelektrinės sistemos precizinėms technologijoms, Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0010, 2017-2021, Mechatronikos institutas, dr. Vytautas Jūrėnas

KTU MTEPI fondo remiami mokslo projektai

Bendri Kauno technologijos universiteto ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokslininkų grupių projektai (sąrašas)
Kauno technologijos universiteto tarpsritiniai / tarpkryptiniai mokslo projektai (sąrašas)

Prioritetinė mokslo kryptis „Diagnostinės ir matavimo technologijos“

Prioritetinė mokslo kryptis „Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos“

 • Hologramos difrakcinio vaizdo projekcijų algoritmo sukūrimas bei realizavimas išmaniesiems įtaisams (HoloApp), 2017, dr. Tomas Tamulevičius, Medžiagų mokslo institutas

Prioritetinė mokslo kryptis „Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms“

 • Organinių spinduolių funkcinių sluoksnių struktūros įtaka termiškai aktyvuojamos uždelstos fluorescencijos efektyvumui (X-rayTADF), 2017, dr. Dmytro Volyniuk, Cheminės technologijos fakultetas
 • Organinės bipolinės medžiagos lankstiems elektrochrominiams prietaisams (BALTIC), 2017, dr. Dalius Gudeika, Cheminės technologijos fakultetas

Prioritetinė mokslo kryptis „Technologijos darniam vystymuisi ir energetika“

 • Inovatyvūs mikrobiniai kuro elementai tvariai bioelektros gamybai (MicrobElas), 2017, dr. Kristina Kantminienė, Cheminės technologijos fakultetas
 • Kombinuoto poveikio efektyvi technologija daržovių ir vaisių greitam sterilizavimui atlikti (Kombister), 2017, dr. Darius Černauskas, Maisto institutas

Prioritetinė mokslo kryptis „Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida“

 • Atvirųjų inovacijų modeliai medicinos inžinerijos sektoriaus transformacijai: MTEPI ir vartotojų bendruomenių sąveikų įgalinimas sveikatos iššūkių sprendimui (AIM MED), 2017, dr. Monika Petraitė, Ekonomikos ir verslo fakultetas