Ekonomikos ir verslo katedra

Ekonomikos ir verslo katedra įkurta 2014 m. sausio 1 d., reorganizavus Vadybos ir administravimo fakultetą ir susijungus Ekonomikos bei Vadybos mokslų katedroms į vieną mokslinį ir akademinį padalinį – Ekonomikos ir verslo katedrą. Laikinuoju katedros vedėju dirbo doc. dr. Donatas Bakšys. Nuo 2014 m. liepos 1 d. katedrai vadovauja doc. dr. Nida Kvedaraitė.

Katedros istorija prasidėjo 1998 m. lapkričio 2 d., kai įsteigus Vadybos ir administravimo fakultetą, vienu iš jo padalinių tapo Bendrųjų dalykų mokslų katedra. 2001 m. balandžio 4 d. ši katedra buvo pavadinta Ekonomikos katedra. Nuo 1998 m. iki 2000 m. katedrai vadovavo doc. dr. Stasys Stoškus, 2000-2001 m. - doc. dr. Jonas Bikulčius, 2001-2011 m. - doc. dr. Rasa Glinskienė ir 2011- 2014 m. doc. dr. Lina Kazokienė.

Tuo pat metu suformuotas kitas Vadybos ir administravimo fakulteto padalinys - Socialinių mokslų katedra, kuri 2001 m. balandžio 4 d. pavadinta Vadybos mokslų katedra. Nuo 1998 m. iki 2002 m. katedrai vadovavo doc. dr. Stasys Stoškus, 2002-2008 m. - doc. dr. Diana Lipinskienė, 2008-2014 m. - doc. dr. Donatas Bakšys.

 
 
 
 

Studijos

Katedra kuruoja pirmos pakopos (bakalauro) studijų programas:

Antros pakopos (magistrantūros) studijų programą:

Mokslas

Ekonomikos ir verslo katedroje vykdomi moksliniai tyrimai derantys su fakulteto pagrindinių tyrimų krypčių tematika, o savo atliekamais moksliniais tyrimais dėstytojai siekia prisidėti prie mokslo, studijų ir verslo vienovės, inovatyvios ir socialiai aktyvios visuomenės kūrimo. Katedros mokslininkai dalyvauja tarptautiniuose ir nacionaliniuose projektuose bei skelbia naujausias mokslo žinias pripažintuose mokslo leidiniuose ir tarptautinėse konferencijose.

Mokslinių tyrimų tematikos:

1. Lietuvos akademinio jaunimo įsitraukimas/dalyvavimas darbo rinkoje, savanorystė ir verslininkystė (doc. dr. N. Kvedaraitė, doc. dr. A. Repečkienė, doc. dr. R. Žvirelienė). Atliekant tyrimus gilinamasi į savanorystės fenomeno konceptą bei savanorystę kaip akademinio jaunimo judumo potencialą, tiriamos akademinio jaunimo – savanorių – dalyvavimo savanoriškoje veikloje prasmės, patirtis ir motyvai. Taip pat analizuojami akademinio jaunimo motyvai ir kliūtys imtis nuosavo verslo, verslo pradžios sėkmės ir nesėkmės. Rengiamos akademinio jaunimo dalyvavimo savanorystėje ir verslininkystėje tyrimų metodikos, instrumentai, identifikuojamos esminės Lietuvos akademinio jaunimo integracijos į darbo rinką galimybės ir prielaidos.

2. Tiekimo grandinės valdymo ekonomika (doc. dr. D. Micevičienė). Atliekamas produktų užsakymo iš tiekėjų ir distribucijos matematinis-statistinis modeliavimas. Remiantis konkrečios įmonės esamo tiekimo grandinės valdymo modelio parametrais, formuojamas unikalus statistinis matematinis produktų užsakymų modelis klasterizuojant prekes pagal ABC sistemą. Analogiškai konstruojamas distribucijos modelis. Tiriant šių modelių savybes, nustatomi įmonės tiekimo grandinės ribotumai. Taikant agentinio modeliavimo, tikimybinio tankio ir pasiskirstymo tikėtiniausias ypatybes, 3 sigmų pasiskirstymo metodus ir kt. tikimybines vertes, siūlomi paklausos, atsargų formavimo, distribucijos procesų optimizavimo sprendimai, maksimizuojantys veiklos aprūpinimo laiku tikimybę ir tenkinantys ekonominius apribojimus.

3. Kredito rizikos vertinimas ir valdymas (doc. dr. R. Mileris). Vykdomi įmonių kredito rizikos vertinimo tyrimai siekiant suformuoti veiksmingus statistinius ir dirbtinio intelekto modelius įmonių finansinių įsipareigojimų neįvykdymo tikimybės nustatymui. Atsižvelgiant į naujausias Bazelio bankų priežiūros komiteto rekomendacijas išdėstytas III-ame kapitalo susitarime ieškoma sprendimų, galinčių padėti bankams įgyvendinti būtinąsias kredito rizikos valdymo priemones, įvertinančias makroekonominės aplinkos veiksnius ir jų įtaką skolininkų kredito rizikos lygiui. Bankų finansinių ir valstybių ekonominių rodiklių statistinės analizės pagrindu formuojamos rekomendacijos komercinių bankų kredito politikai ir efektyviam kredito rizikos valdymui.

4. Lyderystės raiškos tyrimai (doc. dr. B. Stanikūnienė). Vykdant tyrimus nagrinėjama lyderystės bruožų raiška sisteminės lyderystės, pasidalytosios lyderystės ir transformacinės lyderystės teorijų kontekste. Ypatingas dėmesys skiriamas lyderystės raiškai švietime, akcentuojant lyderystės mokymuisi koncepciją.

5. Tvaraus verslo vystymo perspektyvų tyrimai (doc. dr. D. Susnienė, prof. dr. D. Žostautienė). Vykdoma tvaraus verslo ir socialinės atsakomybės analizė iš suinteresuotųjų šalių ryšių valdymo perspektyvos. Analizuojama suinteresuotųjų šalių ryšių valdymo svarba organizacijų veikloje bei tiriamos priežastys sąlygojančios ribotumus diegiant socialinę atsakomybę Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Kuriamas konceptualus metodologinis suinteresuotųjų šalių valdymo analizės pagrindas remiantis neraiškiosios logikos modeliu. Formuojamos įžvalgos identifikuojant suinteresuotųjų šalių įtaką. Gilinamasi į organizacijos ir marketingo kultūros sinergiją kaip socialiai atsakingo verslo prielaidą siekiant tvarios plėtros.

6. Socio-ekonominių pokyčių valdymas, generuojant žinias, vystant kompetencijas ir gebėjimus (prof. A. Valackienė). Šioje tematikoje dirbama mokslinės analizės srityje, identifikuojant pokyčius visuomenėje ir organizacijų (verslo ir viešojo sektoriaus) lygmenyje. Atliekama organizacinių pokyčių valdymo tinklaveikos aspektu analizė. Organizacijoms siūloma padėti pasirengti pokyčių institucionalizavimui, pokyčių strategijos konstravimui ir įgyvendinimui, išryškinant pokyčių valdymo organizacijoje sąveiką, identifikuojant verslo tęstinumo, socialinės atsakomybės stiprinimo, pokyčių komunikacijos ir darbuotojų į(si)traukimo lauką. 

  • Šioje kategorijoje įvykių nėra
  • Šioje kategorijoje įvykių nėra
  • Šioje kategorijoje įvykių nėra
  • Šioje kategorijoje įvykių nėra
  • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
  • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
  • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
  • Šioje kategorijoje skelbimų nėra

Dėstytojai

Dėstytojų konsultavimo grafiką rasite čia

Prof. dr. Asta Valackienė

Nemuno g. 33-208, Panevėžys

asta.valackiene@ktu.lt

 

Prof. dr. Daiva Žostautienė

Nemuno g. 33-218, Panevėžys

daiva.zostautiene@ktu.lt

Tel. (8 45) 51 01 57

Doc. dr. Diana Lipinskienė

Nemuno g. 33-301, Panevėžys

diana.lipinskiene@ktu.lt

 

Doc. dr. Diana Micevičienė

Nemuno g. 33-301, Panevėžys

diana.miceviciene@ktu.lt

 

Doc. dr. Ričardas Mileris

Nemuno g. 33-301, Panevėžys

ricardas.mileris@ktu.lt

 

Doc. dr. Aušra Repečkienė

Nemuno g. 33-301, Panevėžys

ausra.repeckiene@ktu.lt

 

Doc. dr. Brigita Stanikūnienė

Nemuno g. 33-220, Panevėžys

brigita.stanikuniene@ktu.lt

Tel. (8 45) 59 62 53

 

Doc. dr. Dalia Susnienė

Nemuno g. 33-209, Panevėžys

dalia.susniene@ktu.lt

 

Doc. dr. Renata Žvirelienė

Nemuno g. 33-301, Panevėžys

renata.zvireliene@ktu.lt

 

Dr. Jūratė Baltušnikienė

Nemuno g. 33-301, Panevėžys

jurate.baltusnikiene@ktu.lt

 

Asist. Česlovas Bartkus

Nemuno g. 33-301, Panevėžys

ceslovas.bartkus@ktu.lt 

Doktorantai

Šiuo metu doktorantų nėra.

Vedėja

Doc. dr. Nida Kvedaraitė

Nemuno g. 33-302, Panevėžys

nida.kvedaraite@ktu.lt

Tel. (8 45) 59 62 57

 

Administratorė - Vilma Bujokienė

Nemuno g. 33-302, Panevėžys

vilma.bujokiene@ktu.lt

Tel. (8 45) 59 62 57