Tyrimų kryptys

Mokslinių tyrimų projektų klausimais konsultuoja KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto mokslo prodekanė Olga Strikulienė:

Tel. nr. +370 45 596253, el. paštas: olga.strikuliene@ktu.lt

Tyrimų kyptis „Tvarus augimas ir sociokultūrinė raida“ apima dvi sritis: Augimo, inovacijų ir konkurencingumo tyrimai „Darbo rinkos poveikio organizacinei aplinkai tyrimai“, "Tvaraus verslo vystymo perspektyvų tyrimai", „Kredito rizikos vertinimas ir valdymas“, „Socio-ekonominių pokyčių valdymas, generuojant žinias, vystant kompetencijas ir gebėjimus“, "Tiekimo grandinės valdymo ekonomika", „Lyderystės raiškos tyrimai“, „Lietuvos ekonominės pažangos skatinimas antreprenerystės pagrindu“ bei Darni, inovatyvi ir saugi visuomenė srities tyrimai: „Lietuvos akademinio jaunimo užimtumo formos: savanorystė ir verslininkystė“.

Tyrimų kyptis Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos tyrimai atliekami dviejose srityse: Automatika, valdymas ir Robotika, tiriant mobiliųjų ir pramoninių robotų valdymo galimybes - "Robotų valdymas ir kompiuterinė rega". Tarpdisciplininių modelių srityje atlikti "Investicinio portfelio optimizavimo" tyrimai, taip pat naudojant "fuzzy logic" ir statistinius metodus atliktas "Socialinių ir ekonominių reiškinių modeliavimas, taikant agentinius metodus, neraiškiąją logiką ir statistiką".

Tyrimų kyptis Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms apima tyrimus Išmaniosiųjų medžiagų tema, kur tyrimai atliekami su "Miniatiūrizuotais fosfolipidiniais jutikliais" ir atliekami "Mikromembraninių įtaisų panaudojimas specifinės antigeno-antikūno sąveikos registravimui" tyrimai.

Tyrimų kyptis Technologijos darniam vystymuisi ir energetika tyrimai vykdomi dvejose srityse: Aplinkos ir aplinkos inžinerijos metodologiniai pagrindai: "Ištisinio sraigtinio gręžimo polių (CFA) įrengimo technologija", "A++ energinio naudingumo pastatų efektyvių sprendinių daugiatiksliai atrankos metodai", "Eismo saugos, transporto logistikos ir aplinkosaugos tyrimai" ir taip pat Mikro- ir nano-technologijų tyrimai: "Talpinių mikromontuojamų ultragarso keitiklių panaudojimas mikrokanaliniuose diagnostiniuose įtaisuose", "Mikro/nanooptikos elementų formavimas lazerinės ir elektronų pluošto litografijos metodais".

Projektai

Tarptautiniai vykdomi projektai:

TEMPUS projektas "Studijų programų kokybės užtikrinimas virtualioje aplinkoje". Projekto koordinatorius Lietuvoje doc. B. Stanikūnienė. 2014-2016 metai.

Nacionaliniai vykdomi projektai:

Šiuo metu vykdomų projektų nėra.

Nacionaliniai įgyvendinti projektai:

1. Mikromembraninių itaisų panaudojimas specifinės antigeno-antikūno sąveikos registravimui (ImunoCMUT). LMT. Projekto vadovas doc. D. Viržonis. 2012-2014.

2. Mikro/nanooptikos elementų formavimas lazerinės ir elektronų pluošto litografijos metodais (Mikrošviesa). LMT. Projekto vadovas lektor. dr. T. Jukna. 2012-2014.

3. Tarpdalykinio performanso, apjungiančio šokį, muziką ir robotiką, idėjos plėtojimas. LMT. Projekto vadovas prof. V. Sinkevičius, 2013-2014 m.

4. Akademinio jaunimo judumo darbo tikslais tyrimas. LMT. Projekto vadovė doc. N. Kvedaraitė. 2012-2013. 

Europos sąjungos struktūrinių fondų vykdomi projektai:

Šiuo metu vykdomų projektų nėra.

Europos sąjungos struktūrinių fondų įgyvendinti projektai:

1. Miniatiūrizuoti fosfolipidiniai biojutikliai. Vadovas doc. D. Viržonis.  2013-04-18 iki 2015-04-17

2. Jaunimo savanoriška tarnyba. ES. Savanorių mentorė S. Jakštienė.  2013 m. spalio mėn. – 2015 m. liepos mėn.  

Kiti projektai:

Lietuvos mokslo tarybos vykdomas projektas Studentų mokslinės veiklos skatinimas".

2014 m. paramą gavo:

 • Studentė Sandra Misiūnaitė, tema: „Įmonių socialinės atsakomybės ribotumų tyrimas", praktikos vadovė –  prof. D. Žostautienė.
 • Studentė Ieva Misevičiūtė, tema: „F. Herzberg dviejų veiksnių teorijos veikimo Lietuvos organizacijose ypatumai", praktikos vadovė – doc. D. Lipinskienė.
 • Studentė Skaistė Putauskienė , tema: „Pokyčių raiška organizacijų moderniame valdyme, aktyvinant ir įtraukiant darbuotojus: teorinės įžvalgos ir praktinis taikomumas", praktikos vadovė – prof. A. Valackienė.
 • Studentė Edita Kovarskė , tema: „Lietuvos akademinio jaunimo dalyvavimas verslininkystėje: motyvai ir kliūtys pradėti verslą", praktikos vadovė –  doc. N. Kvedaraitė.
 • Studentė Greta Kojutytė, tema: „Savanorystė kaip studentų įtrauktį į darbo rinką stiprinanti prielaida", praktikos vadovė – doc. A. Repečkienė.

2013 m. paramą gavo:

 • Studentas Dovydas Karosas (PE-1 gr.), vadovas doc. D. Viržonis, tema: „Automatizuotas mikroelektromechaninių įtaisų savybių matavimas".
 • „Etnocentrinių Lietuvos gyventojų bruožų tyrimas" (doc. dr. L. Kazokienė).
 • „Padidinto minimalaus darbo užmokesčio projekcijos darbdavių elgsenoje: socialiai atsakingo verslo aspektas" (doc.dr. D. Micevičienė).  
 • „Valdymo sprendimų decentralizavimo galimybės" (doc.dr. N. Kvedaraitė). 

2012 m. paramą gavo:

 • Magistrantūros studentas Nerijus Užsienis (PME-1 gr.), vadovas doc. D. Viržonis, tema: „Talpinių mikromontuojamų ultragarso keitiklių nuostolių tyrimas", terminas nuo 2011-11-14 d iki 2012-03-14 d.;
 • Studentas Remigijus Stankaitis (PS-8 gr.), vadovas doc. A. Stasiškis, tema: „Betono priedų įtaka drėgmės judėjimui betone", terminas nuo 2011-11-14 iki 2012-02;
 • Studentas Dovydas Barauskas (PE-9 gr.), vadovas dr. M. Mikalajūnas, tema: „Mikromontuojamo slėgio jutiklio konstrukcijos ir technologijos tyrimas", nuo 2012-02-15.
 • R. Dirsė, vadovas doc. dr. D. Viržonis, tema: „Arduino kompiuterio panaudojimas SU8 apdorojime", nuo 2012-07-02.
 • Studentas Marijus Jalinskas (PE-9 gr.), vadovas dr. M. Mikolajūnas, tema „MEMS technologijos tyrimas", terminas nuo 2012-09-19 iki 2013-01-19;
 • Studentas Dovydas Barauskas (PE-9 gr.), vadovas doc. D. Viržonis, tema: „Paviršinio mikromontavimo technologijos tyrimas", terminas nuo 2012-09-19 iki 2013-01-19.
 • „Įmonių socialinės atsakomybės strategijos parengimas" (prof. dr. A. Valackienė.)
 • „Darbo vietos patrauklumo ir darbuotojų įsipareigojimo organizacijai sąsajos"  (doc. dr. D. Lipinskienė).

Konferencijos

Studentų mokslinė konferencija

Technologijų ir verslo aktualijos 2017

 

Data: 2017 m. balandžio 28 d., Panevėžys

Kontaktai: mokslo prodekanė Olga Strikulienė (el. p. olga.strikuliene@ktu.lt)

Tarptautinė mokslinė konferencija

FORUM ON INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT FOR SUSTAINABILITY' 2018

Two International Conferences:

* The 12th International Conference "Intelligent Technologies in Logistics and Mechatronics Systems", ITELMS'2018

* The 7th International Scientific Conference "Changes in social and business environment", CISABE'2018

Date: 2018 m. balandžio 26-27 d.

Contacts: itms@ktu.lt

"10th International Conference Intelligent Technologies in Logistics and Mechatronics Systems - ITELMS' 2015"

Date: 2015 May 21-22, Panevezys.
Contats: prof. Ž. Bazaras (zilvinas.bazaras@ktu.lttel. no. +370 616 50071), prof. V. Kleiza (el. p. vytautas.kleiza@ktu.lt, tel. no. +370 618 13455).
 INVITATION-ITELMS-2015.doc, Maniscript example 2015Authors Guarantee-2015

Conference Program 2015

Studentų mokslinė konferencija Technologijų ir verslo aktualijos 2015

Data: 2015 m. balandžio 24 d., Panevėžys

 

The 5th International Scientific Conference "CHANGES IN SOCIAL AND BUSINESS ENVIRONMENT" CISABE’2013.

Date: November 7-8, 2013

More information: http://www.ppf.ktu.lt/konferencijos/cisabe/

 

 

Paslaugos ir konsultacijos verslui

Atliktos mokslinio tyrimo paslaugos 2013/ 2014 m. ("Inočekiai LT")

1. „Mobilios platformos paslaugų robotams galimybių tyrimas“.

2. „Mobilios platformos, valdomos interneto prieiga,  eksperimentinio maketo sukūrimas bei tyrimų atlikimas“.

3. „Pramoninio roboto interaktyvaus valdymo „nesvarumo būklėje“ galimybių tyrimas“.

4. „Biopotencialo pritaikymas mobilių robotų valdyme“.

5. „Patalpų bei transporto išorinės robotizuotos kontrolės sistemos galimybių tyrimas“.

6. Baldų detalių padengimo apsaugine plėvele įrenginio projektavimas ir detalių jam gamybai iš užsakovo pateiktų medžiagų. 

Atliktos mokslinio tyrimo paslaugos 2014/ 2015 m. ("Inočekiai LT")
 1. „10-ties judrumo laipsnių valdomo griebtuvo prototipas ir jo panaudojimo galimybių tyrimas". „Robotizuotos detalių suvirinimo celės modelis".
 2. „Socialinio roboto platformos valdymo būdų modeliavimo sistema".
 3. „Paslaugų roboto dvirankio manipuliatoriaus valdymo tyrimas".
 4. „ Įmonės tiekimo grandinės valdymo modelio patobulinimo sprendimai optimizuojant produktų paklausos, atsargų formavimo, distribucijos procesus ir numatant klientų valdymo programos korekcijas".
 5. „Eismo intensyvumo ir sudėties Panevėžio miesto transporto koridoriuje tyrimai kaip pagrindas koordinuoto šviesoforinio valdymo sistemai įdiegti".
 6. „ Daugiabučių namų modernizavimo investicinių planų skaičiavimo bei modeliavimo sistema ir bandomoji daugiavartotojiška Web Sąsaja".

 

Neformalaus švietimo paslaugos

Siekiantiems persikvalifikuoti, pakelti kvalifikaciją, patobulinti profesinius įgūdžius KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas siūlo lanksčias socialinių ir technologijos mokslų sričių neformaliojo švietimo programas. Rengiami įvairios trukmės ir intensyvumo seminarai ir kursai pagal individualius poreikius.

Dėl neformalaus suaugusiųjų švietimo paslaugų kreiptis į:

KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto studijų prodekanę doc. dr. Brigitą Stanikūnienę Nemuno g. 33,  220 kab., LT-37164 Panevėžys; tel. nr. +370 45 59 62 53; el. p. brigita.stanikuniene@ktu.lt

Suaugusiųjų mokymų tematikos:

 • Verslumas (rinkodara, verslo planavimas, projektų vadyba, verslo plėtra ir kt.)
 • Organizacinė elgsena (komandinis darbas, diskusijų grupės, personalo motyvavimas, kūrybiškumo ir inovacijų skatinimas ir kt.)
 • Valdymas (procesų optimizavimas, vidaus kontrolės sistema, veiklos ir valdymo auditas, pokyčių vadyba, efektyvus valdymas, pardavimų didinimas, organizacijos įvaizdžio ir reputacijos valdymas ir kt.)
 • Vadovavimas (lyderystė, derybos, oratorinis menas, įmonės atstovavimas, tarptautinis etiketas ir diplomatija, sprendimų priėmimas, analitinis vadovavimas ir kt.)
 • Asmeninių kompetencijų ugdymas (konfliktų, streso valdymas, bendravimo įgūdžiai, laiko planavimas, pasitikėjimo savimi lavinimas, vadybinių gebėjimų stiprinimas, koncepcijų žemėlapio metodo taikymas ir kt.)
 • Apskaita ir finansai (vyraujantys apskaitos modeliai, finansų analizė ir valdymas, dokumentų valdymas, finansinis auditas, viešieji pirkimai, ES finansavimas ir kt.)
 • IT (kompiuterinis raštingumas, duomenų rinkimas, apdorojimas ir analizė, kompiuterinis projektavimas, PHP programavimo kalba ir kt.)
 • Klientų aptarnavimas (klientų aptarnavimo kultūra, bendravimas telefonu, vartotojų elgsena, pardavimų efektyvumo didinimas, kliento lūkesčių patenkinimas, profesinė etika ir kt.)

 

Kiti mokymai ir kvalifikacijos kėlimo kursai:

 • Pedagogų kvalifikacijos kėlimo kursai
 • Valstybės tarnautojų mokymai
 • Programinio valdymo (CNC) staklių operatoriaus-technologo mokymai
 • Vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių kvalifikacijos kėlimo kursai

Organizuotų mokymų programų sąrašą galite rasti čia.

 

Apgintos disertacijos

Technologijų katedros darbuotojų apgintos disertacijos
Vardas, Pavardė Disertacijos pavadinimas Darbo vadovas Gynimo metai
Olga Fiodorova Mobilaus roboto koordinačių nustatymas naudojant žinomos aplinkos informaciją Prof. dr. K. Kiprijonas Šarkauskas 2016 m.
Justinas Tilindis Gamybos našumo optimizavimas, modeliuojant rankinius surinkimo procesus Prof. dr. Vytautas Kleiza 2016 m.
Donatas Aviža Pastato atitvarų racionalaus termoizoliacinio sluoksnio daugiatikslė selektonovacija Prof. dr. Zenonas Turskis 2016 m.
Saulius Sinkevičius Objekto atpažinimo pagal vaizdą algoritmų kūrimas ir tyrimas Prof.dr. Arūnas Lipnickas 2015 m.
Silvija Sėrikovienė Mokymosi veiklų modeliavimas ir optimizavimas Prof. habil. dr. J. Mockus 2013 m.
Nerijus Partaukas Sluoksniuotų strypų ir vamzdžių įtempių būvio ir stiprumo tyrimas Prof. dr. J. Bareišis 2012 m.
Gailius Vanagas Struktūrinių medžiagų savybių įtaka mikroelektromechaninių sistemų funkciniams parametrams Doc. dr. V. Grigaliūnas 2012 m.
Tomas Jukna Erdvinio krūvio vakuume panaudojimas paviršiaus varžai matuoti Prof. dr.  A. Ragauskas 2011 m.
Marius Mikolajūnas Membraninių silicio nitrido mikrodarinių formavimas ir tyrimas Dr. V. Grigaliūnas 2011 m.
Arūnas Tautkus Automobilių susidūrimų modeliavimas ir jų parametrų tyrimas Prof. dr. A. Jurkauskas 2006 m.
Lina Šumskienė Elektroninės optinės sistemos laukų įtakos modeliavimas Prof. dr. J. A. Virbalis 2006 m.
Andrius Stasiškis Gamybos proceso galimybių įvertinimas, kuriant naują gaminį Prof. dr. A. Bargelis 2004 m.
Aurimas Česnulevičius Mechaninių komponentų optimalios technologijos modeliavimas naudojant žinių bazes Prof. dr. A. Bargelis 2002 m.
Dainius Vaičiulis Tempiamų (gniuždomų) mechaniškai nevienalyčių žiedinio skerspjūvio suvirintųjų sujungimų stiprumas ir mažaciklis nuovargis Prof. dr. A. Bražėnas 2001 m.
Danas Garuckas
Sluoksniuotų konstrukcinių elementų stiprumas ir standumas
Prof. dr. J. Bareišis 2000 m.

 

Ekonomikos ir verslo katedros darbuotojų apgintos disertacijos
Vardas, Pavardė Disertacijos pavadinimas Darbo vadovas Gynimo metai
Sandra Jakštienė Mikroekonominių ir makroekonominių veiksnių poveikio pažeidžiamiems darbo rinkos segmentams vertinimas Doc. dr. D. Beržinskienė 2013 m.
Asta Krašenkienė Lietuvos profesinės sąjungos: sandara, narystė ir efektyvumas Prof. dr. A. Krupavičius 2013 m.
Ričardas Mileris Įmonių kredito rizikos vertinimo modelis Prof. dr. V. Boguslauskas 2011 m.
Lina Kazokienė Verslo įmonių ryšių su visuomene efektyvumo vertinimas Prof. dr. R. Virvilaitė ir doc. dr. J. Stravinskienė 2010 m.
Rolandas Kripaitis Tausojančio ūkininkavimo plėtros valdymo strateginės nuostatos Šiaurės Lietuvos karstiniame regione darnaus vystymosi kontekste Doc. dr. A. Baležentis 2009 m.
Nida Kvedaraitė Šiuolaikinės mokyklos kaip besimokančios organizacijos bruožų raiška personalo savivaldaus mokymosi sklaidos procesuose Prof. habil. dr. A. Juodaitytė  2009 m.
Diana Micevičienė Transporto koridorių automobilių kelių infrastruktūros poveikio vidaus ekonomikos augimui modelis Prof. dr. J. Čiburienė 2009 m.
Jūratė Baltušnikienė Subnacionalinio valdymo struktūros ir teritorinių savivaldybių kompetencijos tobulinimo galimybės Lietuvoje Prof. habil. dr. S. Puškorius 2008 m.
Brigita Stanikūnienė Aukštosios mokyklos dėstytojo edukacinės kompetencijos ir mokymosi aplinkų santykis Prof. habil. dr. P. Jucevičienė 2007 m.
Donatas Bakšys Tarpinstitucinių elektroninių atsiskaitymų srautų modeliavimo ir optimizavimo metodų tyrimas Prof. habil. dr. L. Sakalauskas 2007 m.
Renata Žvirelienė Transporto priemonių prekybos įmonės santykių su vartotojais ir tiekėjais valdymas Prof. dr. I. Bučiūnienė 2006 m.
Daiva Beržinskienė Gyventojų užimtumas ir jo plėtros modeliai Prof. dr. B. Martinkus 2005 m.
Asta Valackienė Skirtingų kartų moterų profesinė karjera: padėties ir požiūrio vertinimas Lietuvoje Prof. dr. J. Leonavičius 2002 m.
Daiva Žostautienė Įmonės rinkodaros kultūra ir jos raiškos ypatumai Doc. dr. R. A. Urbanskienė 2002 m.
Diana Lipinskienė Edukacinė studentą  įgalinanti studijuoti aplinka Prof. habil. dr. P. Jucevičienė 2002 m. 
Rasa Glinskienė Muitų politikos įtaka pramonei, Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą Doc. dr. V. Pukelienė 2001 m.