Užmegzti bendradarbiavimo ryšiai su Ukmergės rajono savivaldybe

2015-10-08 13:45

Rugsėjo 28 d. KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Ukmergės savivaldybe. KTU atstovai - dekanė prof. Daiva Žostautienė ir fakulteto Tarybos narys doc. dr. Jonas Valickas su Ukmergės rajono savivaldybės meru Rolandu Janicku susitarė dėl bendradarbiavimo rengiant ir įgyvendinant mokslinių tyrimų, žmoniškųjų išteklių ir kitų sričių projektus; dalyvavimo bendruose renginiuose ir galimybės viešintis.

Po sutarties pasirašymo ceremonijos svečiai - fakulteto dekanė prof. Daiva Žostautienė ir KTU Panevėžio instituto Technologijų fakulteto dekanas doc. dr. Jonas Valickas - su savivaldybės vadovais kalbėjo apie įgytą patirtį, akcentavo studijų arčiau gyvenamosios ir darbo vietos privalumus, aptarė konkrečias sutarties vykdymo priemones.

Jau dvi ukmergiškių, studijavusių KTU Panevėžio Technologijų ir verslo fakultete, laidos gavo Kau­no tech­no­lo­gi­jų uni­ver­si­te­to bakalauro diplomus. Eko­no­mi­kos ir va­dy­bos stu­di­jos organizuojamos Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje. Taip uk­mer­giš­kiams yra su­tei­kta ga­li­my­bė įgyti uni­ver­si­te­ti­nį iš­si­la­vi­ni­mą KTU, ne­iš­vyks­tant iš Uk­mer­gės. Pa­to­gu čia stu­di­juo­ti ir ap­lin­ki­nių ra­jo­nų gy­ven­to­jams.