SKELBIAMAS KONKURSAS DĖSTYTOJŲ IR MOKSLO DARBUOTOJO PAREIGOMS

2017 m. Gegužės 31 d.
ELEKTROS IR ELEKTRONIKOS FAKULTETE
 
Padalinio pavadinimas
Pareigų pavadinimas
Etato dalis
Studijų kryptis
Reikalingos kompetencijos
 
Elektros energetikos sistemų katedra
Profesorius
1,0
07T Informatikos inžinerijos
Ne mažesnė kaip 10 metų pedagoginio darbo patirtis. Ne mažesnė kaip 10 metų mokslinio darbo patirtis Informatikos inžinerijos (07T) mokslo kryptyje.
Šioje mokslo kryptyje turi būti paskelbęs ne mažiau kaip 20 publikacijų Mokslinės informacijos instituto duomenų bazės „ISI Web of Science“ leidiniuose, turinčiuose citavimo indeksą. Ne mažiau kaip 12 publikacijų paskelbta per  pastaruosius 5 metus.
Vadovavimo patirtis doktorantams.
Patirtis rengiant tarptautinių mokslinių tiriamųjų darbų projektų paraiškas.
Patirtis vykdant ir vadovaujant tarptautiniams moksliniams tiriamiesiems darbams.
Ne mažesnė kaip 10 metų patirtis taikant skaitinio intelekto, mašininio mokymo, duomenų analizės metodus.
Patirtis dalyvaujant komitetų ir komisijų darbe, pavyzdžiui, doktorantūros komitete.
Patirtis dalyvaujant ekspertinėje ir recenzavimo veikloje.
Patirtis ruošiant studijų literatūrą: yra bent vienos mokomosios knygos arba vadovėlio ar kitokios mokomosios priemonės universiteto studentams autorius arba bendraautorius.
 
INFORMATIKOS FAKULTETE
Padalinio pavadinimas
Pareigų pavadinimas
Etato dalis
Studijų kryptis
Reikalingos kompetencijos
Taikomosios informatikos katedra
Docentas
 
1,0
Informatika,
B01
 1. Gebėjimas vesti paskaitas, praktinius užsiėmimus.
 2. Gebėjimas rengti metodinę medžiagą.
 3. Kompetencija turi apimti šias dalykų sritis:
 • Algoritmų sudarymas ir analizė,
 • Informacinių technologijų paslaugos debesų kompiuterijoje,
 • Paslaugų programavimas debesų kompiuterijoje.
 • Matematinės ir didaktinės žinios, gebėjimas kurti ir programuoti šiems akademiniams kursams skirtus pavyzdžius.
BIOMEDICININĖS INŽINERIJOS INSTITUTE
Padalinio pavadinimas
Pareigų pavadinimas
Etato dalis
Studijų kryptis
Reikalingos kompetencijos
Biomedicininės inžinerijos institutas
Vyriausiasis mokslo darbuotojas
0,5
Elektra ir elektronika, 01T
Mokslinio darbo patirtis elektros ir elektronikos kryptyje (medicininė elektronika, biomedicininė inžinerija, ultragarsinė diagnostika, sveikatos stebėsena, duomenų apdorojimas). Vadovavimo mokslinių tyrimų projektams bei elektros ir elektronikos doktorantams patirtis.
 Privalumu laikoma tarptautinės veiklos patirtis, tarpdiscipliniškumas, pažangių metodų (įskaitant virtualias mokymosi platformas) patirties turėjimas.
 
Pateikiami dokumentai:
 • laisvos formos prašymas leisti dalyvauti konkurse (adresuotas KTU rektoriui);
 • nustatytos formos akademinės veiklos aprašas ;
 • KTU bibliotekos ar paties pretendento, jeigu jis nedirba KTU, sudarytas, pretendento pasirašytas ir KTU Mokslo departamento patvirtintas (turintiems daktaro mokslo laipsnį - tik po daktaro laipsnio suteikimo datos) paskelbtų mokslo darbų sąrašas. Ne KTU darbuotojai paskelbtų mokslo darbų sąrašą pateikia laisva forma; šiuo atveju informacijos tikrumą patikrina ir patvirtina KTU Mokslo departamentas (kontaktinis asmuo: Irena Švarplienė, K. Donelaičio g. 73, 422 kab., 44249 Kaunas, tel. (8 37) 30 00 43).
 • aukštojo mokslo diplomo, mokslo laipsnių diplomų, pedagoginių vardų atestatų kopijos (jeigu jų nėra KTU Žmogiškųjų išteklių administravimo skyriuje saugomoje asmens byloje);
 • gyvenimo aprašymas;
 • papildomi dokumentai ir medžiaga, kuri rodo pretendento mokslinę ir pedagoginę veiklą arba kvalifikaciją (pretendento nuožiūra).
Pretendentų pareigoms užimti dokumentai priimami KTU Žmogiškųjų išteklių administravimo skyriuje (K. Donelaičio g. 73, Kaunas, 320 kab. ir 322 kab.). Telefonai pasiteirauti: (8 37) 30 00 75, (8 37) 30 00 97, (8 37) 30 00 96.
Dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki 2017-05-31.
 

Susiję skelbimai

2018 m. Rugsėjo 30 d.