PRATĘSIAMAS VIEŠO KONKURSO TERMINAS IŠORINIAMS KANDIDATAMS Į KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO TARYBOS NARIUS ATRINKTI

2017 m. Gegužės 3 d.

 

           Vadovaujantis Kauno technologijos universiteto Universitetinės tarybos narių rinkimų komisijos 2017 balandžio 26 d. protokolu Nr. 3, pratęsiamas kandidatų dokumentų pateikimo terminas iki 2017 m. gegužės 3 d. 17.00 val.
 
           Kauno technologijos universiteto (toliau – Universitetas) (viešoji įstaiga, K. Donelaičio g. 73, LT-44249 Kaunas, juridinio asmens kodas 111950581) Universitetinė tarybos narių rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Kauno technologijos universiteto statutu (toliau – Statutas) ir Kauno technologijos universiteto tarybos narių rinkimų tvarkos aprašu  (toliau – Aprašas), patvirtintu Universiteto senato (toliau – Senatas) 2017 m. kovo 22 d. nutarimu Nr. V3-S-20 „Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos narių rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“, skelbia viešą konkursą (toliau – Konkursas) išoriniams kandidatams į Universiteto tarybos (toliau – Taryba) narius (kadencijos trukmė – 5 metai) atrinkti iš kiekvienos veiklos srities:
- aukštųjų technologijų pramonės,
- technologijoms imlaus verslo,
- ūkio ir / ar finansų administravimo,
- kultūros (meno), viešojo sektoriaus.
          Išoriniai kandidatai į Tarybos narius – tai asmenys, nepriklausantys Universiteto personalui ir studentams (išskyrus asmenis, kurių pagrindinė darbovietė ar mokymosi įstaiga yra kita aukštoji mokykla arba jie yra išrinkti į kitų aukštųjų mokyklų valdymo ar savivaldos organus), kurie pretenduoja tapti Tarybos nariais.
          Iš atrinktų išorinių kandidatų bus renkama po vieną Tarybos narį iš kiekvienos veiklos srities.
          Taryba atlieka šias funkcijas:
1) įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina Universiteto viziją ir misiją, rektoriaus pateiktą strateginį veiklos planą;
2) įvertinusi Senato siūlymus, teikia Lietuvos Respublikos Seimui tvirtinti Statuto pakeitimus;
3) svarsto ir tvirtina rektoriaus teikiamus Universiteto struktūros pertvarkos planus;
4) įvertinusi Senato siūlymus, nustato Universiteto lėšų (taip pat lėšų, skirtų administracijos ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarką;
5) įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina Universiteto rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarką. Renka, skiria rektorių į pareigas ir atleidžia iš jų. Rektoriaus teikimu skiria prorektorius. Mokslo ir studijų veiklos organizavimo funkcijas atliekantys prorektoriai parenkami iš mokslininkų;
6) nustato Universiteto administracijos ir kitų darbuotojų parinkimo ir vertinimo principus;
7) tvirtina Universiteto vidaus tvarkos taisykles;
8) rektoriaus teikimu nustato studijų kainą ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu, dydžius;
9) įvertinusi Senato siūlymus, nustato bendrą studijų vietų skaičių, atsižvelgdama į galimybes užtikrinti studijų ir mokslo, meno veiklos kokybę;
10) per vieną mėnesį patvirtina rektoriaus pateiktą Universiteto metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir šios sąmatos įvykdymo ataskaitą; gali inicijuoti Universiteto ūkinės ir finansinės veiklos auditą;
11) per vieną mėnesį tvirtina rektoriaus pateiktą Universiteto metinę veiklos ataskaitą, vertina veiklos atitiktį Universiteto strateginiam veiklos planui, pasiektus rezultatus ir jų poveikį;
12) užtikrina Universiteto atskaitingumą ir ryšį su visuomene bei steigėju, kiekvienais metais Universiteto leidiniuose ir interneto svetainėje informuoja visuomenę apie Universiteto strateginio veiklos plano vykdymo rezultatus iki kitų metų kovo 31 dienos;
13) kartu su Senatu ir administracija rūpinasi parama Universitetui ir užtikrina jo veiklos finansavimą;
14) įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina Universiteto reorganizavimo arba likvidavimo planus ir teikia juos Lietuvos Respublikos Seimui;
15) rengia metinę savo veiklos ataskaitą ir kiekvienais metais iki balandžio 1 dienos ją paskelbia viešai Universiteto interneto svetainėje;
16) atlieka Statute ir kituose teisės aktuose nustatytas kitas funkcijas.
          Konkurse gali dalyvauti nepriekaištingos reputacijos asmenys, ėję ar einantys atsakingas pareigas švietimo, mokslo, kultūros (meno), viešosios veiklos ar verslo srityje (-se) ir turintys žinių bei gebėjimų, padedančių įgyvendinti Universiteto misiją ir siekti Universiteto strateginių tikslų.
          Tarybos nariu tas pats asmuo gali būti ne ilgiau kaip dvi Tarybos kadencijas iš eilės.
          Tarybos nariais negali būti Lietuvos Respublikos Prezidentas, Seimo ir Vyriausybės nariai bei politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai.
          Kandidatai į išorinius Tarybos narius ne vėliau kaip iki 2017 m. gegužės 3 d. 17.00 val. Universiteto Žmogiškųjų išteklių administravimo skyriui (adresu K. Donelaičio g. 73, 320 kab., LT-44249 Kaunas, tel. (8 37) 30 00 84, el. pašto adresas kristina.kolesnikiene@ktu.lt) privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
2. užpildytą ir pasirašytą išorinio kandidato į Kauno technologijos universiteto tarybą anketą ir jos elektroninę versiją MS Word formatu, kuri turi būti siunčiama aukščiau nurodytu elektroninio pašto adresu;
3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
          Kandidatai gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku.
         
          Išoriniai kandidatai į Tarybos narius atrenkamai viešo konkurso būdu ir, atsižvelgus į Aukštojo mokslo tarybos atliktą kandidatų vertinimą, renkami Tarybos narių rinkimų konferencijoje, kuri įvyks 2017 m. birželio 19 d. Apie konferencijos laiką, vietą ir darbotvarkę bus skelbiama Universiteto interneto tinklalapyje ne vėliau kaip prieš 20 dienų iki numatytos konferencijos datos. 
          Detalus išorinių kandidatų atrankos ir rinkimų būdas nustatytas Aprašo VII–VIII skyriuose
 
          Rinkimų rezultatai bus skelbiami Universiteto interneto tinklalapyje, visi kandidatai apie rezultatus bus informuojami el. paštu, nurodytu jų užpildytoje anketoje.

Susiję skelbimai

2018 m. Rugsėjo 30 d.