Edukacinės kompetencijos centras

Edukacinės kompetencijos centras (EKC) – Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto padalinys, teikiantis kvalifikacijos tobulinimo paslaugas švietimo ir ugdymo srityje dirbantiems specialistams. EKC veikia nuo 1999 metų lapkričio 1 dienos ir turi 17 metų patirtį organizuojant pedagogų, socioedukacinio darbo ir kitų sričių specialistų kvalifikacijos tobulinimo kursus ir seminarus, vykdant seminarų ir kvalifikacijos kursų efektyvumo tyrimus, kuriant ir platinant šiuolaikines mokymo priemones, dalyvaujant šalies ir tarptautiniuose projektuose, dalinantis gerąja patirtimi, teikiant konsultavimo paslaugas.

EKC veikla grindžiama tinklaveikos ir bendradarbiavimo principais, tokiu būdu į centro veiklas įtraukiami visi akademiniai Universiteto padaliniai, intelektinis kapitalas ir modernios edukacinės bazės.

EKC vizija – modernus, atviras visuomenei, socialiai aktyvus, Lietuvos mastu pripažintas edukacinės patirties kaupimo, kvalifikacijos tobulinimo, mokslo žinių ir kompetencijos sklaidos centras.

EKC tikslas - skleisti edukologijos žinias, plėtoti edukacines inovacijas ir tokiu būdu prisidėti prie švietimo ir ugdymo srityje dirbančių specialistų kvalifikacijos tobulinimo.

EKC bendradarbiauja su 32 partneriais – bendrojo ugdymo mokyklomis, profesinėmis mokyklomis, ikimokyklinio ugdymo įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis. Ypač glaudi partnerystė yra su KTU gimanazija, KTU inžinerijos licėjumi, KTU Vaižganto progimnazija.

2014 - 2015 m. EKC vykdė į aukštojo mokslo didaktiką orientuotas veiklas. EDU_Lab projekto rėmuose buvo sukurtos ir vykdomos mokymų programos dėstytojams. Šiuo metu EDU_Lab projektas yra išplėtotas ir sėkmingai veikia kaip atskiras Kauno technologijos universiteto padalinys, kurio tikslas yra kurti ir diegti šiuolaikinės didaktikos kompetencijų ugdymo sistemą KTU. Vykdomi dėstytojų mokymai, kurie skatina ir suteikia kompetencijų taikyti inovatyvias didaktikos priemones studijų kokybei užtikrinti.

2016 m. EKC dėmesį telkia į naujų, inovatyvių programų, skirtų pedagogų kvalifikacijos tobulinimui, kūrimą ir vykdymą. 

 
 
 
 

Mokymai ir paslaugos

EKC  programų banke yra 66 institucinio lygmens neformalaus švietimo programos, skirtos pedagogų kvalifikacijos tobulinimui. Neformaliojo švietimo programos pedagogų kvalifikacijai tobulinti gali būti vykdomos tradiciniu ir virtualiu būdu.

Šiuo metu naujos programos kuriamos  atsižvelgiant į ŠMM Ugdymo plėtotės centro  2015 m. atliktą Lietuvos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo analizę. Orientuojamasi vykdyti ir skatinti pedagogus rinktis didžiausią naudą teikiančias, inovatyvias, ilgalaikes pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formas. Tai pat, naujomis EKC programomis siekiama sudaryti sąlygas kryptingai STEM (angl. Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) mokytojų kvalifikacijos tobulinimo orientacijai.

2016 m. kuriamos programos:

 • Mokytojo IKT priemonės taikyti inovatyvius į mokinį orientuotus pedagoginius požiūrius;
 • Šiuolaikinė instrumentinė analizė išplėstinio kurso chemijos pamokose;
 • Šiandienos mokykloje - fizika interaktyviai;
 • Nuo įdomiosios matematikos iki brandos egzaminų;
 • Bendrosios gimnastikos, netradicinio fizinio aktyvumo ir žaidimų elementų taikymas pradinių klasių kūno kultūros pamokose;
 • Skirtingų sporto šakų ir sveikatos technologijų taikymas pagrindinių ir vyresniųjų klasių kūno kultūros pamokose.

Šios programos bus realizuojamos nauja forma, organizuojant ilgalaikius mokymus.

Mokyklų bendruomenėms ir mokytojams teikiame konsultacijas šiose srityse:

 • Aukštasis mokslas
 • Socialinė pedagogika
 • Ugdymo institucijos vadyba
 • Švietimo politika
 • Pedagogų rengimas
 • Mokytojo vaidmenys ir veikla
 • Didaktika ir mokymasis mokytis
 • Ugdymo turinys (planavimas ir organizavimas)
 • Dėl konsultacijų laiko suderinimo prašome kreiptis elektroniniu paštu arba telefonu.

Neformaliojo švietimo programų sąrašas

Lektoriai

EKC pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų kūrėjai ir lektoriai yra itin aukštos kompetencijos Universiteto dėstytojai, turintys praktinę patirtį dirbant su mokytojais. Didžioji dalis lektorių yra KTU Socialinių, humanitarinių mokslų fakulteto Edukologijos katedros dėstytojai. Nuo 2016 m. EKC naujas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programas kuria, bendradarbiaujant su Cheminės technologijos fakulteto dekanu, profesoriumi Eugenijumi Valatka, Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto dekane, docente Brone Narkevičiene, Fizikos katedros vedėju, profesoriumi Giedriumi Laukaičiu. Toliau pristatomi EKC pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų lektoriai bei jų mokslinės ir/ar praktinės veiklos sritys:

Doc. dr. Nida Ambrasė - bendroji didaktika, informacinių komunikacinių technologijų /elektroninio mokymosi diegimo galimybės, pedagogų rengimas, suaugusiųjų mokymasis, šeimos pedagogika.

Lektorė Audronė Astrauskienė - sveikatinimo edukacinės technologijos, kūno kultūra, tinklinis.

Doc. dr. Aldona Augustinienė - ugdymo psichologija, ugdymas karjerai, socialinė atsakomybė, pedagogų rengimas, el. mokymas(is), lietuvių kalbos mokymas ir mokymasis, mentorystė ir reversinė mentorystė.

Prof. dr. Nijolė Bankauskienė - bendroji didaktika, informacinių komunikacinių technologijų /elektroninio mokymosi diegimo galimybės, pedagogų rengimas, suaugusiųjų mokymasis, šeimos pedagogika.

Doc. dr. Vaino Brazdeikis - IKT taikymas ugdyme, IKT taikymas švietimo vadyboje, Pedagogų IKT taikymo kompetencijų vertinimas

Doc. dr. Gintautas Cibulskas - švietimo vadyba, lyderystė, mokslinių tyrimų metodologija, Lyderystės vystymas ir raiška, pokyčių organizacijoje valdymas, strateginis planavimas organizacijoje, švietimo sistemos bei jos organizacijų valdymas, asmenybės potencialas ir jo realizavimo galimybės, socialiniai tyrimai.

Doc. dr. Nijolė Čiučiulkienė - pedagogų rengimas, pedagogų kompetencijos, užsienio kalbų dėstymas, komunikavimo emancipavimas, viešasis kalbėjimas ir retorika, argumentavimo kompetencijų ugdymas, mentoriaus kompetencijų ugdymas, anglų literatūros kritika.

Prof. habil. dr. Palmira Jucevičienė - edukologijos mokslo metodologinės problemos, šiuolaikinės ugdymo sistemos, mokymosi aplinkos, kompetencijų vystymo ir pripažinimo, edukacinių novacijų, aukštojo mokslo modernizavimo, švietimo vadybos, organizacijos elgsenos klausimai.

Doc. dr. Irina Klizienė - asmenų, dėl sveikatos problemų (patiriančių nespecifinį/lėtinį nugaros skausmą, motorinės sistemos atsparumas ūminiam raumenų skausmo sindromui) esančių atskirtyje, įtraukimas į aktyvų visuomeninį gyvenimą, sveikatinimo edukacinės technologijos, profesinė sveikata.

Prof. dr. Giedrius Laukaitis – šiuolaikinė fizika ir demonstracijos pamokose.

Lektorius Mantas Masaitis - IKT taikymas ugdyme.

Doc. dr. Raimonda Minkutė-Henrickson aukštasis mokslas; profesinė etika, dalykinė komunikacija.

Doc. dr. Bronė Narkevičienė – įdomioji matematika, gabiųjų vaikų mokymas, pasiruošimas matematikos brandos egzaminui.

Lektorius Vytautas Pliauga - kūno kultūra, krepšinis.

Doc. dr. Vilija Stanišauskienė - ugdymas karjerai, karjeros kūrimas, suaugusiųjų mokymasis.

Prof. dr. Edita Štuopytė - socialinis ugdymas bendruomenėje, vaikų socializacijos problemos, nevyriausybinių organizacijų socialinė edukacinė veikla bendruomenėje, socialinė edukacinė pagalba pabėgėliams ir migrantams.

Prof. dr. Eugenijus Valatka – šiuolaikinė instrumentinė analizė chemijos pamokose.

Jeigu jums kilo klausimų, rašykite Edukacinės kompetencijos centrui el. adresu: indre.rauleckiene@ktu.lt

Gerosios patirties bankas

2016 m. balandžio 27 – 28 d. vyko pedagogų kvalifikacijos tobulinimo seminaras “Pedagoginės veiklos tobulinimas ir tyrimai”, renginyje dalyvavo 40 dalyvių. Renginio metu SHMMF Edukologijos katedros profesorė Nijolė Bankauskienė, docentės Nijolė Čiučiulkienė ir Raimonda Minkutė-Henrickson su dalyviais dalinosi gerąja patirtimi, pristatė SHMMF Edukologijos katedros dėstytojų parengtą ir išleistą literatūrą, metodines priemones, buvo galimybė susipažinti su edukologijos mokslo krypties disertacijomis, bendrauti ir konsultuotis aktualiais edukologijos klausimais.

 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra

A.Mickevičiaus g. 37-103, 44244 Kaunas
Tel. 8 37 322992
El. paštas shmmf.ekc@ktu.lt
educentras.ktu.edu

 

Direktorė

Indrė Rauleckienė
A. Mickevičiaus g. 37-103
indre.rauleckiene@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 29 92, +370 676 22127