Edukologijos katedra

KTU Edukologijos mokslinė grupė veikia daugiau nei 50 metų (nuo 1962 m.). Šiuo metu ji vienija 22 mokslininkus (iš jų: 4 profesoriai, 13 docentų). Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 1990 metais šalies ir tarptautinei bendruomenei KTU edukologijos mokslininkai daugiausiai buvo žinomi kaip atstovaujantys KTU Socialinių mokslų fakulteto Edukologijos institutą. Vykstant restruktūrizacijai Kauno technologijos universitete buvo stambinami akademiniai padaliniai. 2014 metais Socialinių mokslų fakultetas buvo sujungtas su Humanitarinių mokslų fakultetu, įkuriant Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetą, o Edukologijos institutas ir jo struktūros tapo Edukologijos katedra. Todėl siekiant veiklos tęstinumo aiškumo  pristatomas KTU edukologijos mokslininkų įdirbis ir pasiekimai. Keli edukologijos mokslininkai dirba kituose padaliniuose, tačiau dalyvauja mokslinės grupės veikloje.

KTU Edukologijos mokslinės mokyklos  pagrindiniai pasiekimai:

Nuo 1990 m. Lietuvoje inicijavo pedagogikos, kaip ugdymo procesą nagrinėjančio mokslo, plėtrą į edukologiją, kaip mokymosi visa gyvenimą įgalinimo mokslą.

Nuo 1994 m. pradėjo leisti mokslinį žurnalą „Socialiniai mokslai“ (4 tomai per metus), referuojamą tarptautinėse duomenų bazėse.

1998 m. inicijavo  Lietuvos edukacinių tyrimų asociaciją (LETA),   tapusią Europos edukacinių tyrimų asociacijos (EERA) kolektyviniu nariu.

2001 metais inicijavo savo miesto Kauno vystymą į besimokantį miestą. 2013 metais UNESCO pasirinko  Kauno miestą tarp kelių kitų pasaulio miestų pilotiniam besimokančių miestų tarptautinių indikatorių nustatymui. Nacionalinis UNESCO Besimokančių miestų ekspertas yra KTU edukologijos mokslinės grupės narys.

Dvi edukologijos mokslininkės 2003 m. ir 2007 m. Kembridžo universiteto Šv. Edmundo koledžo Mokslo tarybos išrinktos šio koledžo narėmis – vizituojančiomis mokslininkėmis.

2007 metais Nacionalinio Studijų kokybės vertinimo centro ekspertai KTU edukologijos mokslinę grupę pripažino Išskirtiniu mokslo centru, kuri pirmoji Lietuvoje:

 • pradėjo vykdyti aukštojo mokslo tyrimus (nuo 1962 metų); 1998 metais UNESCO apdovanojo šios grupės mokslinę vadovę Comenius diplomu už tyrimus, padariusius įtaką aukštojo mokslo reformai;
 • gavo teisę 1992 m vykdyti edukologijos doktorantūros studijas (jungtinė 4 universitetų doktorantūra, KTU – koordinatorius);
 • parengė ir pradėjo vykdyti šias programas: Socialinės edukologijos bakalauro programą, Edukologijos magistrantūros programą, turinčią švietimo vadybos orientaciją; Edukacinių technologijų magistrantūros programą, iš visų KTU programų 2015 m. gavusią aukščiausią Studijų kokybės vertinimo centro ir jo užsienio ekspertų įvertinimą (6 metų akreditaciją).
 
 
 
 

Studijos

Šiuo metu vykdomos šios studijų programos:

 • Pirmosios pakopos studijų programa „Socialinė pedagogika“ (specializacijos – socioedukacinio darbo vadyba, socioedukacinis darbas bendruomenėje, šeimos ir vaiko teisių apsauga arba Psichologijos gretutinės studijos).
 • Gretutinių studijų programa „Pedagogika“, skirta kitų studijų krypčių bakalaurams. 
 • Antros pakopos - 1) Edukologija – (specializacijos: a) Švietimo vadyba; b) Socialinė pedagogika; 2) Edukacinės technologijos.
 • Trečios pakopos – doktorantūra – 4 metai (Socialiniai mokslai: edukologija). KTU apgintos 75 edukologijos daktaro disertacijos, dar 8 edukologijos daktarai parengti kituose Lietuvos universitetuose, vadovaujant KTU edukologijos mokslininkams. Doktorantūros studijų programą sudaro 30 ECTS kr   modulių, tiriamasis darbas, mokslo rezultatų sklaida, disertacijos parengimas ir gynimas. Akcentuojamas doktoranto veiklos tarptautiškumas: užsienio mokslininkų  vedami moduliai  paskaitos; dalyvavimas doktorantų tarptautiniuose tinkluose, vasaros mokyklose  ir kt.
 • Laipsnio nesuteikiančios studijos – programa „Pedagogikos studijos“ (1-erių metų studijos).

Mokslas

KTU edukologijos mokslininkai atlieka tyrimus ir daktaro disertacijos rengiamos bei ginamos šiose edukologijos tyrimų kryptyse:

 • Aukštasis mokslas: filosofija, sistemos, didaktika
 • Švietimo vadyba; edukacinių inovacijų valdymas
 • Mokymosi įgalinimas kuriant edukacines ir mokymosi aplinkas
 • Edukacinės technologijos ir e-mokymasis; curriculum vystymas
 • Besimokančių organizacijų, tinklų, regionų vystymas
 • Žmogiškųjų išteklių vystymas ir žinių valdymas
 • Pedagogų rengimas : skirtingų kartų besimokančiųjų kontekstas
 • Išmanūs edukaciniai scenarijai siekiant darnios socialinės įtraukties
 • Komunikacija ir multikultūrinis ugdymas

Šiuo metu KTU edukologijos mokslininkai savo pastangas vienija vykdydami KTU mokslo programą Mokymosi visą gyvenimą,  socialinės įtraukties ir edukacinių inovacijų  tyrimai saugiai, sveikai, besimokančiai ir sumaniai visuomenei.

Projektai

 • Horizon 2020 projektas “OpenAIRE2020”
  Vadovė – G. Tautkevičienė. Projekto trukmė: 2014–2017. Programa: Call: H2020-EINFRA-2014-1, Topic: EINFRA-2-2014 e-Infrastructure for Open Access. Paraiškos registracijos numeris: SEP-210148861. Projekto numeris: ID643410.
 • Summer school “Promoting Open Science among Young Researchers: Challenges and Opportunities”
  Projekto vadovė – Gintarė Tautkevičienė. Programa: Call for proposals to host FOSTER training events on open access, open data and open science. Koordinuojanti institucija: KTU (dalyvauja: Edukologijos katedra, Viešosios politikos ir administravimo institutas). Projekto trukmė: 2014–2015 m.

Vykdyti projektai:

 • FP7 project ‘2nd-Generation Open Access Infrastructure for Research in Europe‘ (OpenAIREplus) (2011-2014);
 • FP7 project ‘Science Teacher Education Advanced Methods’ (S-TEAM) (2009-2012);
 • Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas mokslininkų grupių projektas „ Viešojo ir privataus sektoriaus organizacijų inovacinės kultūros profilių studija“ (2010-2011 m.);
 • Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos finansuotas tyrimas “Bibliotekų kokybė bendrojo lavinimo ir aukštosiose mokyklose: mokymo/mokymosi poreikių tenkinimo kontekstas“ (2008);
 • ES Socialinio fondo ir ŠMM finansuotas projektas “Pedagogų rengimo studijų programų analizės metodologijos pagrindimas” (“Mokytojas Europai”) (2006)
 • Prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių projektas “ Piliečių dalyvavimo žinių ir besimokančio  miesto kūrime aktyvinimas plėtojant jų inovacinę kultūrą” (ŽINOVA) (remtas Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo; 2003-2006).

Vykdomi tarptautiniai vystymo projektai ( Erasmus+ K2 strateginės partnerystė):

 • ‘European Literacy and Citizenship Education-ELlClT+’ (2014-2017). Coordinating institution: University of Limoges (France);
 • ‘Teachers Continuing Professional Development: Qualified Teachers= Successful Learners?’ (2014-2016) Coordinating institution: Xunta de Galicia (Spain).

Vykdyti tarptautiniai vystymo projektai:

 • ‘Quality review & recognition at policy level/ Elos QR’ LLP COMENIUS project (2012-2014);
 • 'Elos – CFEC & national educational priorities’ LLP KA1 project (2011-2012);
 • ‘Quality Framework for Learning Regions’ LLP GRUNDTVIG project (2009-2011);
 • Elos: Study and Work with Europe Competence – LLP Transversal Key Activity 4 (2008-2010);
 • Elos: Europe as a learning environment in schools – COMENIUS 3 (Comenius Networks) project (2005-2008);
 • ‘New Models of Activism in European Social Work’ – Erasmus Project (2006 – 2008);
 • PENR3L - Pascal European Network of Learning Regions – Socrates Accompanying Measures  (2006 – 2008);
 •  KTU Edukologijos instituto koordinuotas (partneriai – MRU, VU) ES SF remtas studijų projektas „Visuomenės darnaus vystymosi tarpdalykinė jungtinė magistrantūra” (DARNA) (2006-2008);
 • Mentoring for Trainee Teachers of Foreign Languages: Implementation, Monitoring and Evaluating – ‘MenTTime’ – COMENIUS 2.1 project (2002-2005). 

Bendradarbiaujame

Vykdant mokslinę, studijų ir projektinę veiklą bei dalyvaujant mokslininkų bendruomenėse bendradarbiaujama su Europos, Š. Amerikos ir Azijos universitetais. Ilgamečiai ryšiai su: Kembridžo universitetu (D.Britanija), Haifos universitetu (Izraelis), Kalifornijos valstybiniu universitetu Fullertone (JAV), Hradec Kralovy universitetu (Čekija), Oulu taikomųjų mokslų universitetu (Suomija), Lisabonos universitetu (Portugalija) ir kt.

 

Dėstytojai


Profesoriai

Prof. habil. dr. Palmira Jucevičienė
A. Mickevičiaus g. 37, 1203 kab.
palmira.juceviciene@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 01 32
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: edukologijos mokslo metodologinės problemos, šiuolaikinės ugdymo sistemos, mokymosi aplinkos, kompetencijų vystymo ir pripažinimo, edukacinių novacijų, aukštojo mokslo modernizavimo, švietimo vadybos, organizacijos elgsenos klausimai.
Prof. dr. Nijolė Bankauskienė
A. Mickevičiaus g. 37, 1203 kab.
nijole.bankauskiene@ktu.lt
Tel. 8 682 39005
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: pedagogų rengimas, pedagogų kompetencijos, socioedukacinė veikla, pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimas, filologinis prusinimas.
Prof. dr. Edita Štuopytė
A. Mickevičiaus g. 37, 1205 kab.
edita.stuopyte@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 01 35
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: Socialinis ugdymas bendruomenėje, vaikų socializacijos problemos, nevyriausybinių organizacijų socialinė edukacinė veikla bendruomenėje, socialinė edukacinė pagalba pabėgėliams ir migrantams.

Docentai

Doc. dr. Vilija Stanišauskienė
A. Mickevičiaus g. 37, 1207 kab.
vilija.stanisauskiene@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 01 08
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: ugdymas karjerai, karjeros kūrimas, suaugusiųjų mokymasis.
Doc. dr. Laima Abromaitienė
A. Mickevičiaus g. 37, 1207 kab.
laima.abromaitiene@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 01 08
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: Socialinė atskirtis, socialinė integracija, delinkvencija, švietimo sistemos, profesinis perdegimas, profesiniai santykiai (supervizija).
Doc. dr. Nida Ambrasė
A. Mickevičiaus g. 37, 1205 kab.
nida.ambrase@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 01 35
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: bendroji didaktika, informacinių komunikacinių technologijų /elektroninio mokymosi diegimo galimybės, pedagogų rengimas, suaugusiųjų mokymasis, šeimos pedagogika.
Doc. dr. Gintautas Cibulskas
A. Mickevičiaus g. 37, 1206 kab.
gintautas.cibulskas@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 01 19
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: švietimo vadyba, lyderystė, mokslinių tyrimų metodologija, Lyderystės vystymas ir raiška, pokyčių organizacijoje valdymas, strateginis planavimas organizacijoje, švietimo sistemos bei jos organizacijų valdymas, asmenybės potencialas ir jo realizavimo galimybės, socialiniai tyrimai.
Doc. dr. Irina Klizienė
A. Mickevičiaus g. 37, 1206 kab.
irina.kliziene@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 01 19
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: asmenų, dėl sveikatos problemų (patiriančių nespecifinį/lėtinį nugaros skausmą, motorinės sistemos atsparumas ūminiam raumenų skausmo sindromui) esančių atskirtyje, įtraukimas į aktyvų visuomeninį gyvenimą, sveikatinimo edukacinės technologijos, profesinė sveikata.
Doc. dr. Laura Daniusevičiūtė
A. Mickevičiaus g. 37, 1207 kab.
laura.daniuseviciute@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 08 76
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: sveikos gyvensenos technologijos; Motorinės ir kognityvinės sistemos taikant skirtingas fizinio aktyvumo programas; Judesių valdymas; Neuromokslas.
Doc. dr. Aldona Augustinienė
A. Mickevičiaus g. 37, 1205 kab.
aldona.augustiniene@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 01 35
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: ugdymo psichologija, ugdymas karjerai, socialinė atsakomybė, pedagogų rengimas, el. mokymas(is), lietuvių kalbos mokymas ir mokymasis, mentorystė ir reversinė mentorystė.
Doc. dr. Nijolė Čiučiulkienė
A. Mickevičiaus g. 37, 1205 kab.
nijole.ciuciulkiene@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 01 35
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: pedagogų rengimas, pedagogų kompetencijos, užsienio kalbų dėstymas, komunikavimo emancipavimas, viešasis kalbėjimas ir retorika, argumantavimo kompetencijų ugdymas, mentoriaus kompetencijų ugdymas, anglų literatūros kritika.
Doc. dr. Onutė Visockienė
A. Mickevičiaus g. 37, 1204 kab.
ona.visockiene@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 01 30
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: didaktika, švietimo vadyba, ugdymo turinio diferencijavimas ir individualizavimas.
Doc. dr. Berita Simonaitienė
A. Mickevičiaus g. 37, 1204 kab.
berita.simonaitiene@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 00 40
Doc. dr. Gintarė Tautkevičienė
A. Mickevičiaus g. 37, 1204 kab.
gintare.tautkeviciene@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 06 50
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: Edukacinės ir mokymosi aplinkos, informacinis raštingumas, mokslinė komunikacija, atviroji prieiga, IKT ugdyme
Doc. dr. Vaino Brazdeikis
A. Mickevičiaus g. 37, 1204 kab.
vaino.brazdeikis@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 01 30
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: IKT taikymas ugdyme, IKT taikymas švietimo vadyboje, Pedagogų IKT taikymo kompetencijų vertinimas

Lektoriai

Lekt. Gintarė Edintaitė
A. Mickevičiaus g. 37, 1206 kab.
gintare.edintaite@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 01 19
Lekt. Audronė Astrauskienė
A. Mickevičiaus g. 37, 1207 kab.
audrone.astrauskiene@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 01 08
Lekt. Mindaugas Dubosas
A. Mickevičiaus g. 37, 1204 kab.
mindaugas.dubosas@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 08 75
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: edukacinės ir mokymosi aplinkos, informacinis raštingumas, mokslinė komunikacija, interaktyvios technologijos.
 
Lekt. Mantas Masaitis
A. Mickevičiaus g. 37, 1204 kab.
mantas.masaitis@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 01 30
 
Lekt. Jovita Vilkienė
A. Mickevičiaus g. 37,
jovita.vilkiene@ktu.lt
Asist. Vytautas Pliauga
A. Mickevičiaus g. 37, 1206 kab.
vytautas.pliauga@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 01 19

Vizituojantys dėstytojai

 
Prof. Hanan Alexander
University of Haifa (Izraelis)
 
Prof. Lily Orland-Barak 
University of Haifa (Izraelis)
 
Prof. Blair Stevenson
Oulu University of Applied Sciences (Suomija)
 
Prof. Ute Straub
Frankurt University of Applied Science, (Vokietija)
 
Doc. Leona Stašová
University of Hradec Králové (Čekija)
 
Lekt. Stanislava Hoferkova
University of Hradec Králové (Čekija)
 
Lekt. Raija Erkkila
Oulu University of Applied Sciences, School of Vocational (Suomija)
 
Lekt. Iris Happo
Oulu University of Applied Sciences, School of Vocational (Suomija)

Vedėjas

Prof. dr. Brigita Janiūnaitė
A. Mickevičiaus g. 37, 1202 kab.
brigita.janiunaite@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 01 31
Administratorė - Edita Gelbūdienė
A. Mickevičiaus g. 37, 1201 kab.
edita.adomaviciute@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 01 30