Europos institutas

KTU Europos institutas (EI) įsteigtas KTU Senato 2001 sausio 2 d. reorganizavus KTU Socialinių mokslo fakulteto Europos integracijos katedrą, įkurtą 1998 m. 2002 m. įsteigta Jean Monnet katedra. Tai europinė sąvoka, apimanti katedrai vadovaujantį profesorių, doktorantus, atliekamus mokslinius tyrimus, rengiamas konferencijas ir leidybą. 2003 m. Europos Komisijos sprendimu įsteigtas Jean Monnet Europos kompetencijos centras. Jo veikla susijusi su Europos Sąjungos problematikos moksliniais tyrimais ir jų rezultatų platinimu Lietuvoje ir užsienyje. 2003 m. sutartimi su Europos Komisija įsteigtas Europos dokumentų centras.

Europos instituto misija – bendradarbiaujant su kitais Universiteto padaliniais, šalies ir Europos universitetais bei šalies ir Europos Sąjungos institucijomis:

 • organizuoti, koordinuoti ir vykdyti Europos gyvensenos bei eurointegracijos procesų ir galimų pasekmių kultūrinėje, socialinėje ir ekonominėje sferoje, ypač technologijų erdvėje ir gamyboje, tyrimus bei studijas;
 • vykdyti Europos studijų bakalauro ir Europos integracijos studijų magistro programas, dalyvauti doktorantų rengime;
 • Europos dokumentų centre kaupti ir skleisti Europos Sąjungos oficialiąją ir informacinę medžiagą;
 • vykdyti su Europos integracijos procesais susijusią švietėjišką veiklą.

Europos instituto veikla

 • Inicijuoja ir vykdo tyrimus bei taikomąsias programas ir projektus, skirtus Europos politikos, teisės, ekonomikos, aukštojo mokslo bei tyrimų, technologinės plėtros, kultūros, tautų sugyvenimo ir gyvensenos procesams bei problemoms nagrinėti;
 • kuruoja Europos studijų bakalauro programą, Europos integracijos studijų magistro programą bei doktorantūrą;
 • dalyvauja studentų ir dėstytojų mainų programose;
 • dalyvauja Jean Monnet programoje;
 • dalyvauja ES integraciniame tinkle;
 • kaupia, analizuoja, apibendrina ir skelbia analitinę bei informacinę medžiagą Europos problematika, ypatingą dėmesį skiriant Europos Sąjungos oficialiajai dokumentacijai;
 • skleidžia Europos Sąjungos oficialiąją informaciją Universiteto akademinei bendruomenei, valstybės institucijoms, verslo subjektams, švietimo darbuotojams ir kitoms visuomenės grupėms;
 • rengia mokslines, pažintines ir praktines konferencijas, seminarus, disputus ir kitus renginius Europos problematika;
 • tarpininkauja valstybės institucijoms dėl Universiteto akademinio potencialo įtraukimo į Europos integracijos problemų nagrinėjimą, šalies pasirengimo narystei procesą, propaguoja ir koordinuoja šiuos darbus universitete;
 • padeda pasirengti šaliai integruotis į Europos Sąjunga ir kitas europines institucijas, organizacijas ir judėjimus;
 • palaiko bendradarbiavimo ryšius su šalies bei užsienio institucijomis;
 • dalyvauja tęstinio lavinimosi procese Universiteto mastu bei šalyje Europos klausimais;
 • organizuoja švietėjišką veiklą Europos problematika;
 • organizuoja kitą veiklą, būtiną pagrindiniams Instituto tikslams pasiekti.

.

 
 
 
 

Studijos

Institutas, būdamas struktūriniu Universiteto padaliniu, vykdo mokslinius tyrimus ir jais grindžia Institute organizuojamas ir kuruojamas Europos integracijos magistro bei Europos studijų bakalauro studijas, aktyviai dalyvauja sukurtųjų mokslo rezultatų bei Europos procesų ir vertybių sklaidoje visuomenei bei tarptautiniame bendradarbiavime ir šalies stiprinime.

 


Mokslas

Mokslinių tyrimų kryptys

Institute vykdomi moksliniai tyrimai yra integruoti Universiteto Senato patvirtintame svarbiausių tyrimų sąvade kaip ilgalaikė skėtinė tema: Europos integracijos procesai. Koordinatorius Prof. habil.dr. Kęstutis Kriščiūnas.

Vykdant šią skėtinę temą ji plėtojama šiomis kryptimis:

 • Integraciniai procesai ir jų poveikis įvairiems ekonomikos subjektų funkcionavimo aspektams (prof. dr. Leonas Žitkus, lekt. dr Monika Mickevičienė);
 • ES smulkaus ir vidutinio verslo politika ir jos raiškos ypatumai (prof. habil. dr. P. Baršauskas, lekt. dr. Jolita Grėblikaitė);
 • Žiniomis grįstos ekonomikos (verslo) ir jų veiksnių apskritai bei Europos Sąjungoje raiškos ir raidos aktualijos (prof. habil. dr. Kęstutis Kriščiūnas, doc. dr. Rasa Daugėlienė, lekt. dr. Jolita Grėblikaitė, dokt. Jurgita Barynienė, dokt. Rita Babiliūtė-Jucevičienė);
 • Informacijos apie Europos integracinius procesus sklaida (prof. habil. dr. Kęstutis Kriščiūnas, doktorantė Živilė Paužaitė);
 • Europos programų ir projektų valdymas (doc. dr. Vaidotas Viliūnas).

Mokslinis žurnalas

Europos institutas leidžia mokslinį žurnalą "European integration studies". 

Leidinys skirtas Europos integracijos procesų problemoms spręsti bei aktualijoms nagrinėti.

Žurnalą sudaro trys dalys - socialinė Europos evoliucija, Europos Sąjungos ekonomika ir Europos integracijos vadybos aspektai.

Leidinyje skelbiami Lietuvos aukštųjų mokyklų, mokslo institucijų mokslininkų ir užsienio šalių mokslininkų darbai. Mokslo žurnale taip pat spausdiname vadovėlių, monografijų ir kitų mokslinių knygų recenzijas.

Mokslo žurnalas referuojamas EBSCO (Business Source Complete) ir EBSCO (Central &Eastern European Academic Source Database Coverage List) bazėse.

Daugiau informacijos apie žurnalą rasite čia.

Konferencijos

Europos institutas kasmet organizuoja studentų mokslines konferencijas, tarptautines mokslines konferencijas, mokslinius - taikomuosius seminarus bei švietėjiškus renginius.

Mokslinės

 • ES integracija globalioje erdvėje: pasiekimai, iššūkiai ir perspektyvos (2012)
 • Politiniai iššūkiai, skatinantys strateginius pasirinkimus žinių ekonomikos link (2012)
 • Teisinės, politinės ir ekonominės iniciatyvos žinių Europos link (2011)
 • ES integracija globalioje erdvėje: pasiekimai, iššūkiai ir perspektyvos (2011)
 • Politinės, teisinės ir ekonominės iniciatyvos žengiant žinių Europos link (2009)
 • Politinės, teisinės ir ekonominės iniciatyvos žengiant žinių Europos link (2008)
 • Politinės, teisinės ir ekonominės iniciatyvos žengiant žinių Europos link (2007)
 • Politinės, teisinės ir ekonominės iniciatyvos žengiant žinių Europos link (2006)
 • Išsiplėtusi Europos Sąjunga Europos namuose: vidinės ir išorinės problemos (2005)
 • ES plėtra ir Lisabonos proceso tikslai (2004)
 • Europos Sąjunga 2004: iššūkiai, procesai ir Europos studijos (tarptautinė) (2003)
 • Europos integracijos procesai (2002-05-17)

Mokslinės - taikomosios

 • Lietuvos narystės Europos Sąjungoje patirtis ir perspektyvos (2006 - 2007)
 • Lietuvos narystės Europos Sąjungoje patirtis ir perspektyvos (2005 - 2006)
 • Išsiplėtusios ES kultūrinė, politinė ir ekonominė ateitis (2004 - 2005)
 • Europos integracija ir Lietuva (2003 - 2004)
 • Keturios Europos Bendrosios rinkos laisvės: galimybės Lietuvos piliečiams ir verslui (2001-11-27)
 • Laisvas asmenų judėjimas Europos Sąjungoje: pasekmės Lietuvai ir jos gyventojams (2001-10-02)
 • Pirmieji Europos Sąjungos ir Lietuvos derybų metai (2001-04-06)
 • Europos Sąjungos pagalba Lietuvai rengiantis narystei joje (2000-04-16)
 • Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą procesai ir perspektyvos (1999-04-16)

Švietejiškos

 • Lietuvos regionų perspektyvos Europos Sąjungoje bendradarbiavimo link (2002-09-26): PHARE SPP projekto baigiamoji konferencija
 • Dalyvavimas ES akademinių mainų programose: sėkmės, nesėkmės, patarimai (2001-04)
 • Dalyvavimas ES akademinių mainų programose: sėkmės, nesėkmės, patarimai (2001-09-21)

EURO-KONTAKTAI: fondinių lėšų pritraukimas (2001-08-27)

Europos instituto mokslo grupės veiklos ataskaita 2013-2016 m.

Partneriai

          

       

 

 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra

Dėstytojai


 

Docentai

Doc. dr. Rasa Daugėlienė
A. Mickevičiaus g. 37,
rasa.daugeliene@ktu.lt

Doc. dr. Audronė Telešienė
A. Mickevičiaus g. 37, 1106 kab.
audrone.telesiene@ktu.lt

Lektoriai
Lekt. dr. Jurgita Barynienė
A. Mickevičiaus g. 37,
jurgita.baryniene@ktu.lt

Lekt. Jonas Urbanavičius
A. Mickevičiaus g. 37, 110 kab.

jonas.urbanavicius@ktu.lt

Vizituojantys dėstytojai

Prof. Philippe Perchoc
Liuveno universitetas    
Belgija
Prof. Henri Malosse
President of European Economic and Social Committee
Brussels Area
Belgium
Prof. Dr. Pawel Mlodkowski
Faculty of Business, Sohar University, Sohar, Sultanate of Oman    
Oman
Prof. Habil. dr. Stanislaw Uminski
Gdansko universitetas   
Lenkija
Prof. Jari Stenvall
Faculty of Social Sciences
University of Lapland
 
Dr. Manfredas Limantas
ES delegacijos buvusioje Jugoslavijos respublikoje Makedonijoje programų vadovas ir patarėjas
Dr. Žygimantas Pavilionis
Lietuvos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius JAV ir Meksikai
Lekt. dr. Laurynas Kasčiūnas
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas
Vilniaus universitetas
Lietuva

Prof. dr. Gediminas Vitkus
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas
Vilniaus universitetas
Lietuva

 

 

Direktorius

Doc. dr. Audronė Telešienė
A. Mickevičiaus g. 37, 1100 kab.

tel. (8 37) 30 01 10
e. p. audrone.telesiene@ktu.lt

 

Koordinatorė - Marija Grigaliūnienė

A. Mickevičiaus g. 37, 1100 kab.
marija.grigaliuniene@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 01 10