Socialinių,
humanitarinių mokslų
ir menų fakultetas

A. Mickevičiaus g. 37, 44244 Kaunas
Tel. (8 37) 30 01 00
El. p. shmmf@ktu.lt
 
 
 
 

Mes – tiltas tarp to, kas esi ir kuo būsi
T – talentai: mes padedame atsiskleisti talentams ir juos puoselėjame.
I – inovacijos: mes skatiname kūrybiškumą ir kritinį mąstymą.
L – laisvė: mums labai svarbi kūrybos ir pasirinkimo laisvė, nes tik
laisvas žmogus geba mokytis, kurti ir tobulėti.
T– tarptautiškumas: mes veržlūs ir atviri pasauliui, pozityvioms iniciatyvoms.
A – atsakomybė: mes rūpinamės ne tik savimi, bet ir aplinka, bendruomene,
savo šalimi, siekiame darnos.
S – sąžiningumas: mes sąžiningi sau ir kitiems.

Studijų išskirtinumas - humanitarinių mokslų ir technologijų integracija fakulteto studijų programose
Fakulteto absolventai, profesonaliai įvaldę savo studijuojamose srityse naudojamas technologijas, jau yra pranašesni už baigusiuosius kitas aukštąsias mokyklas - jiems nereikia papildomų studijų perprantant sudėtingą kompiuterinę ar programinę įrangą.

Tarptautiškumas

Išskirtinės studijų programos, sujungiančios technologijas ir socialinius, humanitarinius mokslus bei menus:
• Naudingi praktiniai įgūdžiai ugdomi studijų metu analizuojant gyvenimiškas situacijas, sprendžiant realias problemas bei vykdant projektines veiklas.
• Naujausios mokslo ir praktikos žinios iš Lietuvos ir pasaulio, kai patirtimi dalinasi ne tik Lietuvos, bet ir užsienio dėstytojai, praktinės patirties turintys savo srities
profesionalai.
• Tarptautinės mainų programos, leidžiančios studijuoti daugiau nei 50 užsienio universitetų.
• Patrauklios praktikos vietos Lietuvoje ar užsienyje, tokiose tarptautinėse organizacijose kaip JT, UNICEF, NATO, ES, EK, ambasadose, Ernst&Young ir kt.


Rūmai K. Donelaičio g. 50 / A. Mickevičiaus g. 37. Donelaičio ir Mickevičiaus gatvių kampe žvilgsnį patraukia stambus dviejų ir pusės aukšto pastatas. Istorijon jis įėjo kaip Lietuvos universiteto Pirmieji rūmai.

Lietuvos universiteto Pirmieji rūmai mena:

1922 m. vasario 16 d. Kaune Aukštųjų kursų pagrindu buvo įkurtas Lietuvos universitetas. 1922 m. kovo 24 d. Steigiamasis Seimas patvirtino Lietuvos universiteto statutą ir nuo šių metų Lietuvos universiteto pastatas visus penketą metų (iki 1927 m) buvo pagrindiniai ir vieninteliai Lietuvos universiteto rūmai. Nuo 1927 metų jie vadinti Pirmaisiais rūmais. Čia buvo įsikūręs Rektoratas ir veikė Teisių fakultetas, buvo Matematikos-gamtos fakultetų auditorijos. Čia yra didžioji Universiteto salė (aula), kurioje vykdavo ir dabar vyksta iškilmingi Universiteto, Senato posėdžiai.

Šiuose rūmuose dirbo ir Lietuvos universiteto istoriją kūrė Rektoriai:
Profesorius Jonas Šimkus (1873–1944), Universiteto rektorius 1922–1923 m.
Profesorius Vincas Čepinskis (1871–1940), Universiteto rektorius 1923–1924 m.
Profesorius Pranciškus Petras Būčys (1872–1951), Universiteto rektorius 1924–1925 m.
Profesorius Petras Avižonis (1875–1939), Universiteto rektorius 1925–1926 m.
Profesorius Mykolas Biržiška (1882–1962), Universiteto rektorius 1926–1927 m.
Profesorius Mykolas Romeris (1880–1945), Universiteto rektorius 1927–1928 m. 

 
Šie rūmai turi gilią mokslinę, kultūrinę dvasią, kadangi nuo pat pradžių buvo tapę svarbiausiu Lietuvos intelektualiojo ir kultūrinio gyvenimo centru. Čia kūrė, dirbo ir dėstė tokie visuomenės šviesuliai, kaip:
 
Zigmas Žemaitis, Lietuvos fizikas, matematikas, aviatorius, visuomenės veikėjas. Išskirtinė
asmenybė Universitetui, nes profesorius 1920 m. suorganizavo Aukštuosius kursus, nuo 1920 m. sausio 27 d. vienerius metus buvo Aukštųjų kursų vedėjas ir lektorius. Vienas pirmųjų Lietuvos universiteto profesorių, nuo 1922 m. kovo 10 d. iki 1940 m. Matematikos-gamtos fakulteto dekanas.

Jonas Gudaitis-Vabalas, Lietuvos pedagogas, psichologas, visuomenės veikėjas, laisvamanis. 1920 m. vienas Aukštųjų kursų organizatorių, skaitė juose bendrąją psichologiją, įsteigė pirmąją Lietuvoje eksperimentinės psichologijos laboratoriją. 1920 m. Aukštųjų kursų vedėjo pavaduotojas, 1921–1922 m. vedėjas. Nuo 1922 m. Lietuvos universiteto dėstytojas, nuo 1927 m. profesorius, Humanitarinių mokslų fakulteto Pedagogikos katedros vedėjas.

Petras Leonas, Lietuvos teisininkas, advokatas, teisės profesorius, visuomenės bei politinis veikėjas, pirmasis LR teisingumo ministras. 1920–1922 m. Aukštuosiuose kursuose dėstė politinės ekonomijos ir teisės disciplinas, Teisės skyriaus vedėjas. Nuo 1922 m. Lietuvos universiteto profesorius, 1922–1933 m. Teisių fakulteto dekanas. 1927 m. Jono Basanavičiaus fondo steigimo iniciatorius.

Petras Šalčius, Lietuvos ekonomistas, kooperacijos teoretikas ir praktikas, profesorius, spaudos bendradarbis. Nuo 1922 m. buvo Lietuvos universiteto Teisių fakulteto Ekonomikos katedros docentas, profesoriumi tapo nuo 1935 m.

Vladas Jurgutis, kunigas, ateitininkų pradininkas, ekonomikos mokslų daktaras, profesorius, Lietuvos Banko organizatorius ir valdytojas, neoficialiai laikomas lito „tėvu“. 1922 m - užsienio reikalų ministras. 1922 m. - Pirmojo Seimo atstovas. Nuo 1925 m. dėstė Lietuvos universitete, ekstraordinarinis, ordinarinis profesorius.

Augustinas Janulaitis, teisėtyrininkas, teisėjas, publicistas, teisės ir literatūros istorikas, politinis veikėjas. Nuo 1922 m. Lietuvos universiteto Teisės fakulteto Istorijos katedros vedėjas, 1924 m. – ordinarinis profesorius, 1932 m. – Garbės daktaras, 1935 m. – dekanas Kaune.

Antanas Kriščiukaitis-Aišbė – rašytojas, teisėtyrininkas, profesorius, pirmasis Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo pirmininkas. Nuo 1923 m. Lietuvos universiteto Teisių fakulteto profesorius, baudžiamosios teisės dėstytojas. Parengė Baudžiamojo proceso įstatymo projektą ir baudžiamojo proceso kursą studentams.

Vaclovas Biržiška - kultūros istorikas, politinis veikėjas, teisininkas, teisėtyrininkas administratyvistas, Lietuvos universiteto profesorius, Teisės fakulteto dekanas, Administracinės teisės katedros vedėjas, nuo 1930 m. – ordinarinis profesorius.

Albinas Rimka, ekonomistas, statistikas, publicistas, Lietuvos spaudos, politinis ir visuomenės veikėjas. 1923–1926 m. dirbo akademinį darbą, Lietuvos universiteto statistikos, ekonominės politikos ir visuomeninės ūkio istorijos docentas. 1926 m. birželio 15 d. – gruodžio 17 d. Mykolo Sleževičiaus XIII Ministrų kabinete – finansų ministras.

Antanas Tumėnas, teisininkas, Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas. 1920 m. – 1922 m. Steigiamojo Seimo atstovas. 1920 m.– 1921 m. Mažojo Seimo narys. 1922 m.– 1923 m. Pirmojo Seimo ir 1923 m.– 1926 m. Antrojo Seimo atstovas. 1923 m.– 1923 m. Antrojo Seimo pirmininkas. 1923 -1925 m.m. - teisingumo ministras. 1924 m. - 1925 m. X ministrų kabineto ministras pirmininkas ir teisingumo ministras, o iki 1924 m. ir vidaus reikalų ministerijos valdytojas. 1920–1921 m. Aukštųjų kursų, nuo 1922 m. vasario 16 d. Lietuvos universiteto dėstytojas, docentas.

Galima pasidžiaugti, kad Lietuvos Universiteto Pirmuosiuose rūmuose yra prisimenamas Lietuvos šviesuolis Teodoras Daukantas, Lietuvos politinis ir karinis veikėjas, brigados generolas, nuo 1936 m. generolas leitenantas. T. Daukantas Lietuvos universitete 1925–1930 m. dėstė geografiją. Paskaitose kėlė Baltijos jūros ir jūrininkystės svarbą Lietuvos valstybei.
Lietuvos Universiteto Pirmuosiuose rūmuose 1927–1930 m. studijavo slavistiką Lietuvos dailės istorikas, muziejininkas, literatūros kritikas Petras Juodelis.

Pratęsiant prof. Mykolo Biržiškos 1937 m. išsakytą mintį, kad „Universitetas yra mokslui, o mokslas – visuomenei. Mokslo ir jo kūrybos laisvė, <...> , darbas socialinėje tarnyboje Tėvynei, visuomenei ir žmonijai – tai Universiteto gairės“, galima teigti, kad Lietuvos universiteto Pirmieji rūmai yra mokslo lopšys, ta terpė, kurioje dirbo ir aktyviai veikė to meto Lietuvos valstybinėje, visuomeninėje, politinėje veikloje didieji mokslo vyrai – „tautos sodininkai“, kaip teigė vokiečių filosofas Oswaldas Spengleris. Filosofas sako, kad „didieji valstybės žmonės yra tautos ugdytojai“.

Šiandien Pirmuosiuose rūmuose įsikūręs Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas ir visa akademinė bendruomenė didžiuojasi galėdami teigti: šie protėviai „yra mano jėga“ (Č.Milošas).

 

Dekano žodis

Šiandienos pasaulyje technologijų revoliucijos kaip niekad akivaizdžiai daro įtaką tau ir man. Jos transformuoja mūsų visuomenę, kurioje elektroninė valdžia, socialinių medijų pasauliai, virtualus menas, skaitmeninė kalba ir kultūra egzistuoja kartu su šimtametėmis tradicijomis ir socialinėmis normomis. Šis laikmečių sandūris skatina mus gilintis į pasaulio visuomenių bei šalių raidą, suprasti idėjų evoliuciją bei nuolat kintančias jų išraiškos priemones.

Jei esi smalsi ir ambicinga asmenybė, besiveržianti į socialinių ir humanitarinių mokslų bei menų fronto linijas, mūsų fakultetas kviečia tave prisijungti į mūsų komandą. Mes kartu eisime ten, kur tvyro šviežias žinių parako kvapas, kur įgyti įgūdžiai virsta intelektualinių mūšių įrankiais, kur nauji, dar nepraminti idėjų takai veda į ateities darbo vietas.

Tave domina muzika, politika, lingvistika, pedagogika, kalbos, sociologija, o gal viskas kartu? Ateik ir atrask save KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete. Savo ruožtu mes pažadame šioje kelionėje tau padėti!

Dekanas
Dr. Ainius Lašas

 
 
 
 

Alumni

KTU SHMMF Alumni klubo antrasis susitikimas

2016 m. Balandžio 1 d. KTU vyko II-asis Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto alumnų susitikimas. Šiemet tai buvo jungtinis renginys kartu su fakultete vykusia tarptautine konferencija savanorystės tema, tad ir šis vakaras buvo skirtas savanorystės, bendruomeniškumo ir bendrai kuriamam viešajam gėriui.  Absolventai puikiai įvertino renginį,  dauguma iš jų savo atsiliepimuose apie renginį minėjo tęstinumo svarbą.  Planuojama, kad SHMMF Alumni klubo susitikimai taps tradiciniu fakulteto renginiu.

Renginio nuotraukas galite rasti šioje nuorodoje: http://bit.ly/20QCnIt

Naujienlaiškis

SHMMF Alumni klubas. Kviečiame tapti SHMMF klubo nariu!

Būkime kartu, nes stiprūs akademijos ryšiai su Alumni  teikia abipusę socialinę  ir ekonominę naudą, formuoja institucijos prestižą.


Norite tapti  SHMMF Alumni klubo nariu?  Norite pirmi asmeniškai sužinoti fakulteto naujienas?

Registruokitės čia.


SHMMF Alumni klubas yra KTU Alumni asociacijos padalinys, įkurtas siekiant vykdyti konkrečias su fakultetu tiesiogiai susijusias veiklas.  

 

Kontaktai:

Turite pasiūlymų, klausimų ar komentarų?

Maloniai prašome rašyti shmmf.alumni@ktu.lt

Mickevičiaus g. 37, Kaunas

Tel. 8 (37) 30 01 00

 

SHMMF Alumni projekto vadovė

Doc. dr. Eglė Vaidelytė

2014 m. lapkričio 6 d.  fakultete vyko  pirmoji diskusija apie Alumni klubo kūrimą ir veiklos kryptis. Diskusijos metu buvo aptartos bendros Alumni ir fakulteto interesų sritys, SHMMF Alumni klubo veiklos kryptys.  Kalbant apie fakulteto ir Alumni bendradarbiavimą, buvo akcentuojama abipusė bendradarbiavimo nauda, veiklų/ bendrų projektų tęstinumas. Darbo grupės metu buvo aptarti tokie klausimai: Koks turėtų/ galėtų būti universiteto, fakulteto ir Alumni bendradarbiavimas? Geriosios praktikos pavyzdžiai? Koks turėtų būti 2015 m. pavasarį planuojamo Alumni renginio formatas ir turinys?

Diskusijos metu nutarta:

  • Alumni bus kviečiami dalyvauti fakulteto renginiuose (atvirose paskaitose ir pan.);
  • Alumni bus kviečiami skaityti kviestines paskaitas studentams, kurių metu atitinkamai pasidalins savo praktine patirtimi;
  • Bendra fakulteto ir Alumni iniciatyva bus rengiami teminiai paskaitų ciklai moksleiviams ir tėvams, kurių metu savo sėkmės istorijas taip pat pristatys programų absolventai;
  • Numatytos galimybės fakulteto studentams atlikti praktikas Alumni atstovaujamose institucijose (potencialių praktikos vietų sąrašas atviras pasiūlymams);
  • Kartu su studentais rengiami praktiniai projektai (tyrimai ir pan.). Studentai ir dėstytojai galėtų atlikti tyrimus, kurie būtų aktualūs ir naudingi Alumni atstovaujamoms organizacijoms.
  • Du kartus per metus fakultetas siųs Alumni naujienlaiškį, informuojantį apie vykdomas alumnų ir fakulteto bendradarbiavimo veiklas, įvykusius ir numatomus renginius fakultete. Kas ketvirtį numatoma siųsti informaciją apie fakultete planuojamus renginius ir t. t.
  • Fakulteto tinklalapyje numatyta sukurti Alumni platformą.
  • Bus nuolat plėtojama ir tobulinama tarpusavio komunikacija, konsultacijos dėl veiklų, renginių ir pan.

 

2015 m. gegužės 15 d.  15 val.  KTU Socialinių, humanitarinių ir menų fakultete (Mickevičiaus  g. 37) organizuojamas SHMMF Alumnų renginys. Kviečiame visus Administravimo (vėliau - Socialinių mokslų) fakulteto, Humanitarinių mokslų  fakulteto ir Europos instituto absolventus .

Registracija iki  gegužės 4 d. čia: http://tiny.lt/h6gr7y5

Renginio programa:

15.00 val. Registracija, susitikimas su mokslo draugais  prie kavos puodelio

15.45 val. Renginio atidarymas

16.00 val.  SHMMF Alumnų klubo pristatymas

16.15 val. Vakaro paskaita su dainininku  ir SHMMF  dėstytoju Linu Adomaičiu  „Tiltas tarp manęs ir Alma Mater: Lino Adomaičio sėkmės istorija“

17.15 val. Linksmiausias studijų prisiminimas / refleksija.

18.15 val. Vakaro siurprizas.

18.30 val. Pasišnekučiavimai su draugais prie vyno taurės

Kontaktiniai duomenys pasiteirauti:

Tel. 8 37 300100

El. paštas: shmmf.alumni@ktu.lt

Informacija ruošiama.