Mokslinių tyrimų kryptys

Fakulteto mokslininkai vykdo mokslinius tyrimus prioritetinėje universiteto mokslo kryptyje „Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida“.

Tarpkryptiniai fakulteto tyrimai:

 • Visuomenės struktūros, vertybės, elgsena
 • Viršvalstybinis, Europos Sąjungos, valstybės, regionų ir miestų vystymas ir valdymas
 • Viešasis valdymas: veikėjai, procesai, instrumentai
 • Mokymasis visą gyvenimą, žinių ekonomika
 • Socialinė įtrauktis ir socialinės inovacijos
 • Kalba, kultūra, medijų ekologija
 
 
 
 

Nacionaliniai projektai

 • LMT „Tarptautinė socialinio tyrimo programa: pilietiškumas, darbo ir socialinės gerovės vertinimai Lietuvoje“ (CIWO) 2014-2016
  Projekto vadovas: prof. A.Krupavičius

 • LMT „Piliečių įtraukties į viešąjį valdymą barometras“ (PIVVAB), 2015–2017
  Projekto vadovas: doc. dr. R.Šnapštienė

 • LMT Lietuvos vidinių ir išorinių grėsmių kognityvinis žemėlapis: elito ir visuomenės sinergijos ir sankirtos (GREKO), 2015–2017
  Projekto vadovas: dr. Ainius Lašas

 •  
 • LMT Ekologinio kompensavimo suvokimas ir praktikos: miestų infrastruktūros projektai Lietuvoje ir Švedijoje (EnCom), 2015–2017
  Projekto vadovas: doc. dr. Aistė Balžekienė

 •  
 • „Partijų ir interesų grupių sąveika: pobūdis, priežastys, pasekmės“ ​
  Projekto vadovė: dr. L. Šarkutė. Finansavimo šaltinis: Lietuvos mokslo taryba

 • „Automatiniai autorių ir autorių grupių individualaus stiliaus nustatymo tyrimai“ (ASTRA)
  Projekto vadovė: dr. L. Šarkutė. Finansavimo šaltinis: Lietuvos mokslo tarybos „Nacionalinė Lituanistikos plėtros 2009-2015 metų programa“ (VIII kvietimas) (sutarties Nr. LIT-8-69). Projekto trukmė: 2014 03 01–2015 12 31.

 • „Lietuviškų natų leidyba 1990–2015 m. Bibliografinis tyrimas“
  Projekto vadovas: Darius Kučinskas. Kiti projekto vykdytojai: Asta Bielinskienė, Živilė Časaitė, Julina Paliukėnaitė, Ulrika Varankaitė. Finansavimo šaltinis: Lietuvos mokslo taryba (pagal Nacionalinę Lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programą). Projekto trukmė: 2014 03–2015 12.

 • „Music and Politics: An Analysis of Protest Songs and Lithuanian Singing Revolution”
  Projekto vadovas: Dario Martinelli. Finansavimo šaltinis: Lietuvos mokslo taryba, Mokslininkų grupių projektai. Projekto trukmė: 2014–2016 m.

 • „Tarptautinė socialinio tyrimo programa: pilietiškumas, darbo ir socialinės gerovės vertinimai Lietuvoje“ (CIWO)
  Projekto vadovas: prof. A. Krupavičius. Finansavimo šaltinis: Lietuvos mokslo taryba, Mokslininkų grupių projektų programa (registracijos Nr. MIP-14279). Projekto trukmė: 2014-2016 m.

 • „Lietuvių tradicinės muzikos dermės tarpkultūriniame kontekste: akustiniai ir kognityviniai aspektai"
  Projekto vadovas: R. Ambrazevičius. Finansavimo šaltinis: Lietuvos mokslo taryba (European Social Fund – Visuotinė dotacija). Projekto trukmė: 2011 05 – 2015 04.

 • „Sumanus socialinių sistemų vystymas“ (SMART)
  Projekto vadovas: prof. R. Jucevičius. Tyrėjai iš SHMMF: doc. dr. J. Šiugždinienė, doc. dr. J. Sinkienė, doc. dr. E. Gaulė, dokt. J. Stanislovaitienė. Finansavimo šaltinis: Lietuvos mokslo taryba, 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo priemonė „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“, sutarties Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-063. Projekto trukmė: 2013 05 01–2015 06 30.

 • „HOWTO”
  Projekto vadovas: Mindaugas Gapševičius. Kiti projekto tyrėjai: Dario Martinelli, Kęstutis Morkūnas. Finansavimo šaltinis: Lietuvos kultūros taryba. Projekto trukmė: 2014 m.

 • „Lietuvos jaunimo emocinis intelektas ir jo veiksniai"
  Vadovas: prof. R. Lekavičienė. Finansavimo šaltinis: Lietuvos mokslų taryba, Mokslininkų grupių projektų programa (sutarties Nr. MIP106/12). Projekto trukmė: 2012-2014 m.

 • „Europos socialinis tyrimas: šiuolaikinės Lietuvos visuomenės nuostatos, vertybės ir elgsena“
  Vadovas: prof. dr. Algis Krupavičius. Finansavimo šaltinis: Lietuvos mokslo taryba, Mokslininkų grupių projektų programa (sutarties Nr. MIP-022/12). Projekto trukmė: 2012 05 01-2014 04 30.

 • „Kauno senamiesčio architektūrinės-urbanistinės erdvės: istorinis palikimas ir jo interpretacijos“
  Projekto vadovas: M.Bertašius. Finansavimo šaltinis: Lietuvos mokslo taryba, Mokslininkų grupių projektų programa (sutarties Nr. MIP- 089/2013). Projekto trukmė: 2013 09 01 – 2014 12 31.

 • M. K. Čiurlionio muzikos kūrinių urtekstas. Kūriniai fortepijonui ir vargonams
  Projekto vadovas: D. Kučinskas. Finansavimo šaltinis: Lietuvos mokslo taryba (pagal Nacionalinę Lituanistikos plėtros 2009 - 2015 m. programą). Projekto trukmė: 2013 03– 2014 09.

Tarptautiniai projektai

 • ERASMUS + (tarpt) Teachers Continuing Professional Development: Qualified Teachers= Successful Learners?“2014-2016
  Projekto koordinatorė KTU doc.A. Augustinienė

   
 • Erasmus + „Risk and Security Governance Studies within Baltic – Nordic Academic Community of Practice“ 2015-2017
  Projekto vadovas: doc. dr. E.Gaulė
 • Horizon 2020 projektas “OpenAIRE2020”
  Vadovė – G. Tautkevičienė. Projekto trukmė: 2014–2017. Programa: Call: H2020-EINFRA-2014-1, Topic: EINFRA-2-2014 e-Infrastructure for Open Access. Paraiškos registracijos numeris: SEP-210148861. Projekto numeris: ID643410.

 •  „Narystės planas tarptautinėje mokslinių tyrimų infrastruktūroje ESS ERIC“ (Europos socialinis tyrimas)
  KTU Viešosios politikos ir administravimo institutas yra numatytasis ESS ERIC paslaugų teikėjas Lietuvoje. Planui pritarė Lietuvos mokslo taryba. Vadovas: prof. dr. Algis Krupavičius. Projekto trukmė: 2013–2016 m.

 • „Narystės planas tarptautinėje mokslinių tyrimų infrastruktūroje CESSDA“ (Europos socialinių mokslų duomenų archyvų konsorciume)
  KTU Viešosios politikos ir administravimo institutas yra numatytasis CESSDA paslaugų teikėjas Lietuvoje. Planui pritarė Lietuvos mokslo taryba. Projekto trukmė: 2014–2017 m.

 • COST veikla - „Virtualaus darbo dinamika“
  Vadovė: Doc. dr. E. Butkevičienė. Finansavimo šaltinis: COST Veikla IS1202. Projekto trukmė: 2013-2016 m.

 • “Manifesto Research on Political Representation” (MARPOR)
  Projekto koordinatorius: Berlyno socialinių mokslų tyrimų centras (WZB), Vokietija. V.  Simonaitytė –ekspertė-koduotoja. Finansavimo šaltinis: Vokietijos mokslo fondas (DFG). Projekto trukmė: 2009 09– 2020 12.

 • Europos socialinis tyrimas (narystė tarptautinėje mokslinių tyrimų infrastruktūroje ESS ERIC)
  Vadovas: prof. A. Krupavičius. Dalyvauja: dr. V. Morkevičius, doc. dr. E. Butkevičienė, dr. L. Šarkutė, dr. G. Žvaliauskas. KTU Viešosios politikos ir administravimo institutas yra ESS ERIC paslaugų teikėjas Lietuvoje. Planui pritarė Lietuvos mokslo taryba. Projekto trukmė: 2013-2016 m.

 • Summer school “Promoting Open Science among Young Researchers: Challenges and Opportunities”
  Projekto vadovė – Gintarė Tautkevičienė. Programa: Call for proposals to host FOSTER training events on open access, open data and open science. Koordinuojanti institucija: KTU (dalyvauja: Edukologijos katedra, Viešosios politikos ir administravimo institutas). Projekto trukmė: 2014–2015 m.

 • Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtros projektas ,,Lituanistikos (baltistikos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas“
  KTU dalies projekto vadovė: doc. Judita Džežulskienė. Projekto komanda: Aurelija Leonavičienė, Saulius Keturakis, Vilmantė Liubinienė, Eligijus Dzežulskis-Duonys, Tatjana Vėžytė, Eugenijus Zmuida, Živilė Kemeklienė, Loreta Kupčiūnienė. Finansavimas pagal VP1 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioritetą VP1-2 Mokymasis visą gyvenimą. Projekto Nr.VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006. Projekto trukmė: 2012 09 12–2014 09 12.

 • 7BP projektas „Antrosios kartos Europos mokslinių tyrimų atvirosios prieigos infrastruktūra - OpenAIREplus (2nd-Generation Open Access Infrastructure for Research in Europe)
  Vadovas – G. Tautkevičienė. Sutartis: Nr. 283595; 41 projekto partneris. Projekto trukmė: 2011 12 01 – 2014 12 30.

 • “Tyrimus ir inovacijas remiančių fondų Europos Sąjungoje studija: kiekybinis ir kokybinis vertinimas, lyginamoji analizė, tendencijos ir potencialas” (EUFORI)
  Projekto koordinatorius: VU University Amsterdam, Nyderlandai. Doc. dr. E. Vaidelytė – nacionalinė ekspertė. Finansavimo šaltinis: Europos Komisijos DG Tyrimų ir inovacijų direktoratas. Projekto trukmė: 2012-2014 m.

 • Tarptautinis Mokymosi visą gyvenimą programos projektas ,,GABALL: Žaidimais grįstas kalbų mokymas“ (GABALL – Game Based Language Learning, www.gaball.eu.
  Projekto koordinatoriai – Porto inžinerijos institutas (Instituto Superior do Ingeneria do Porto), taip pat dalyvauja partneriai iš Lietuvos, Bulgarijos, Ispanijos ir Brazilijos. Projekte dalyvauja S. Juzelėnienė.  Projekto trukmė: 2013 - 2014 m.

Mokslinė veikla padaliniuose

Audiovizualinių menų katedros moksliniai tyrimai siejami su prioritetine universiteto kryptimi – „Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida“ ir jos poteme „Tapatybės ir valdymas Europoje ir pasaulyje“.

Katedra nuosekliai plėtoja akustinius kalbos ir muzikos tyrimus, muzikos psichologijos tyrimus, vykdo statistinius muzikos teksto (tiek akustinio, tiek grafinio) tyrimus, analizuoja tradicinę liaudies ir profesionaliąją lietuvių kompozitorių muziką. Per ženklų sistemas ir jų tarpusavio sąveikas taip pat gilinamasi į muzikos kūrinio, jo atlikimo, suvokimo dėsnius, integruojant semiotikos, tekstologijos, matematinės-statistinės analizės ir kitus tyrimų metodus. Daugeliu atžvilgių, ypač muzikos akustikos, muzikos psichologijos, tam tikrų akustinės fonetikos skyrių (visų pirma, priebalsių akustikos), katedroje vykdomi tyrimai, siedamiesi su pasauline mokslo žinija, yra unikalūs Lietuvoje – tose srityse Lietuvoje daugiau niekur nedirbama. 

Edukologijos katedros mokslinių tyrimų paskirtis – kuriant edukologijos mokslo fundamentalias ir taikomąsias žinias, padėti vystyti Lietuvos sumanią visuomenę, sukaupiant edukacinių žinių tezaurą, kurio iki šiol trūko, kad Lietuvoje gyvenantiems žmonėms ir Lietuvos piliečiams, gyvenantiems svetur, galėtų būti sukurtos edukacinės sąlygos įsitraukti į aktyvų gyvenimą ir darbo veiklą. Minimi aspektai siejasi su KTU prioritetine kryptimi – tvarus augimas ir darni socialinė raida. Katedros mokslinės veiklos tikslas - sumanios, žinių, besimokančios šalies ir jos regionų, miestų, organizacijų vystymosi bei kūrybingų, veiklių, atsakingų, pilietiškų ir komunikabilių žmonių edukacinio įgalinimo tyrimai.

Mokslinės veiklos uždaviniai:

 • Aukštojo mokslo partnerystės, ugdančios sumanią ir demokratišką visuomenę bei atsakingus ir veiklius profesionalus, problemų tyrimai;
 • Inovatyvių/modernių edukacinių ir ugdymosi aplinkų ir technologijų, skatinančių mokymąsi visą gyvenimą, kūrybiškumą, atsakingumą ir veiklumą, tyrimai;
 • Sumanių, žinių ir besimokančių regionų bei miestų vystymo, sumanios valdysenos, žinių ir švietimo vadybos problemų tyrimai;
 • Sumanių įtraukties sprendimų mobilumo, atskirties įveikimo ir įtraukties bei verslumo skatinimo sąlygomis edukacinio įgalinimo tyrimai;
 • Sveikatinimo, judesių mokymo, fizinio aktyvumo bei sporto edukacinio įgalinimo tyrimai;
 • Biomedicininiai tyrimai: Fiziologija, Visuomenės sveikata. 

 

Filosofijos ir psichologijos katedroje vystomos tokios mokslinės tematikos:

 • Lietuvos jaunimo emocinis intelektas ir jo veiksniai;
 • Lietuvos studentų socialinės kompetencijos pokyčiai laiko perspektyvoje;
 • Psichologinė gerovė modernios visuomenės darnaus vystymosi kontekste;
 • Taikomoji socialinė psichologija; (e) Individualios ir organizacinės patyčių darbe priežastys ir psichosocialinė patyčių darbe prevencija.

Pagrindiniai katedros mokslinės veiklos uždaviniai buvo susieti su minėtų tematikų analize.

Vykdomi medijų filosofijos, istorijos bei archeologijos tyrimai, ypač aktualūs dabarties technologizuotoje kultūroje siekiant nustatyti naujus tapatybių, sociumo bei kultūros reikšmių funkcionavimo ypatumus. Tai artimai siejosi su strategine universiteto mokslinių tyrimų kryptimi "Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida". Keliami tikslai ir uždaviniai mokslo tyrimais geriau užtikrinti Medijų filosofijos pirmosios bei antrosios studijų pakopų programų kokybę, mokslo tyrimų "žemėlapiu" iš esmės pasirenkant šių studijų programų dalykų problemas. 

 

Šiuolaikinių kalbų ir tarpkultūrinės komunikacijos katedros mokslinės veiklos tikslas - plėtoti tyrimus prioritetinėje universiteto kryptyje „Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida“. Šiam tikslui pasiekti numatyti šie uždaviniai: atlikti tyrimus, atspindinčius skaitmeninės kultūros ir kūrybinių industrijų svarbą humanitarinių mokslų erdvėje, atlikti skaitmeninės kultūros ir šiuolaikinės kalbos sąveikos tyrimus, atlikti skaitmeninės kultūros ir naujųjų medijų kalbos tyrimus, plėtoti šiuolaikinių užsienio kalbų didaktikos tyrimus, tęsti ankstesniais metais pradėtus gretinamuosius šiuolaikinių kalbų tyrimus, tęsti praktinių ir teorinių vertimo problemų tyrimus.

Remiantis iškeltu tikslu ir uždaviniais, numatytos 5 mokslinių tyrimų kryptys:

 • Skaitmeninės kultūros ir naujųjų medijų kalbos tyrimai;
 • Vienos šiuolaikinės kalbos (lietuvių, anglų, prancūzų ir kt.) tyrimai;
 • Gretinamieji šiuolaikinių kalbų tyrimai;
 • Vertimo tyrimai;
 • Kalbų didaktikos tyrimai. 

Europos instituto tyrėjų mokslinė veikla susijusi su Europos procesų tyrimais. Pagrindinės tyrimų sritys:

 • Žinių ekonomika ir jos plėtros procesai Europos Sąjungoje;
 • Europos integracijos įtakos ekonominių vienetų funkcionavimui analizė;
 • ES vidaus rinkos teisės aktų įgyvendinimas ir pasekmių tyrimų rezultatų sisteminimas.
 

Semiotikos instituto tyrėjų mokslinė veikla susijusi su semiotikos, socialiniais ir kultūriniais tyrimais. Pagrindinis vykdytų tyrimų tikslas: Vykdyti tarpdisciplininius humanitariniais mokslais grįstus tyrimus, akcentuojant (tai ką mes pavadinome „Naujaisiais humanitariniais mokslais“):

 • Tradiciniai humanitariniai mokslai, pabrėžiantys dabartines aktualijas, ir „praeities“, „tradicijos“ bei „identiteto“ netraktuoja kaip susiformavusių vienetų, kuriems svetimas vystymasis ir nauji apibrėžimai;
 • Naujos sritys atsiradę socialinių pokyčių kontekste ( pvz. skaitmeniniai humanitariniai mokslai);
 • Tarpdisciplinis dialogas tarp humanitarinių ir socialinių ir/arba gamtos mokslų (pvz. sritys, kuriose tarpdisciplininiai junginiai buvo būtini atnaujinant ir tobulinant esamas tyrimų paradigmas – pvz. multimodalinės studijos);
 • „Paslėpti“ humanitariniai mokslai, t.y. tos sritys (dabartiniu metu priskirtos kitoms sferoms, ypač socialiniai mokslai), kurių „dvasia“, požiūris ir metodologijos yra įsišakniję humanistiniame pasaulio suvokime (pvz. minkštosios galios teorija, futuristikos studijos);
 • Įvairūs taikomieji humanitariniai mokslai.

Viešosios politikos ir administravimo instituto tyrėjų mokslinė veikla susijusi su sritimis: Inovacijos, augimas, ir konkurencingumas; Darni, inovatyvi ir saugi visuomenė; Tapatybės ir valdymas Europoje ir pasaulyje. 

Viešosios politikos ir administravimo instituto mokslinė veikla vykdoma šiose pagrindinėse srityse:

 • Viešoji politika: (a) Demokratijos kokybė: pilietinė visuomenė, politinės partijos ir politinis elitas, politinės nuostatos ir ideologijos; (b) El. demokratija ir el. valdymas; (c) Viešoji politika: sveikatos, švietimo, kultūros, aplinkos, regioninė, urbanistinė ir kt., (d) Europos Sąjungos piliečių teisės: problemos ir sprendimai, (e) Lietuvos elitų nuostatų, vertybių ir elgsenos analizė, (f) Tarptautinė socialinio tyrimo programa: Lietuvos socialinių problemų stebėsena, (g) Europos socialinis tyrimas (ESS): šiuolaikinės Lietuvos visuomenės nuostatos, vertybės ir elgsena, (h) Automatiniai autorių ir autorių grupių individualaus stiliaus nustatymo tyrimai.
 • Viešasis administravimas: (a) Sumanus socialinių sistemų vystymas; (b) Korupcijos apraiškų prevencija savivaldoje, (c) Vadovų kompetencijos valstybės tarnyboje.
 • Sociologija: (a) Gyvenimo kokybė; (b) Organizacijų sociologija; (c) Tęstiniai visuomenės aplinkosauginių nuostatų ir elgsenos bei technologijų ir rizikos suvokimo tyrimai; (d) Socialinė struktūra ir socialinė nelygybė; (e) Politikos sociologija; (f) Socialinių tyrimų metodologija
 • Teisė: (a) Viešoji teisė; (b) Privatinė teisė.

 

Mokslo žurnalai

Mokslo žurnalą „Kalbų studijos“ / „Studies about Languages“ nuo 2001 metų leidžia Kauno technologijos universiteto Humanitarinių mokslų fakultetas.
 
Leidinio tikslas – sutelkti mokslininkus, tiriančius įvairius lingvistinius, kalbų ir sociumo sąlyčio aspektus, svetimų kalbų mokymo(-si) problemas. Tai recenzuojamas mokslo žurnalas lyginamosios kalbotyros, kompiuterinės lingvistikos, sociolingvistikos, vertimo, kalbų kontaktų ir kitokio pobūdžio kalbų tyrinėjimams.
Leidinys priskiriamas filologijos (04H) mokslo krypčiai: taikomosios kalbotyros, svetimų kalbų studijų, sociolingvistikos (H360), vertimo (H365), lyginamosios kalbotyros (H380), gramatikos, semantikos, semiotikos, sintaksės (H352) mokslo sritims.
 
Žurnalas skirtas įvairiapusėms kalbų studijoms, todėl jame publikuojami straipsniai remiasi sociologiniais, didaktiniais tyrimo metodais ar kompiuterinių programų naudojimu. Tai išryškina leidinio tarpdisciplininį pobūdį, kuris atveria galimybes į kalbą pažvelgti kaip į šiuolaikinį, nuolat kintantį ir besivystantį reiškinį.
 
Žurnalas įtrauktas į MLA (Modern Language Association) www.mla.org , CEEOL (Central and Eastern European Online Library) www.ceeol.com , URLICHS WEB www.urlichsweb.com , IndexCopernicuswww.indexcopernicus.com , JournalSeek http://journalseek.net ir ERA 2012 Journal Listhttp://www.arc.gov.au/era/era_2012/era_2012.htm duomenų bazes.
 
Daugiakalbiškumas – išskirtinis žurnalo bruožas. Straipsniai spausdinami lietuvių, anglų, rusų, vokiečių ir prancūzų kalbomis. Žurnalas išleidžiamas du kartus per metus.
 
Šis žurnalas pasiekiamas OJS (angl. Open Journal System) sistemoje adresu:http://www.kalbos.ktu.lt
KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto Europos Institutas nuo 2002 metų rengia ir leidžia mokslo darbų rinkinį Europos integracijos tematika.
 
Pirmaisiais metais tai buvo kasmetinis recenzuojamas mokslo darbų leidinys, turintis ISBN žymenį. Nuo 2007 metų leidinio žymuo buvo pakeistas į ISSN ir dabar leidžiamas kasmetinis periodinis recenzuojamas mokslo žurnalas anglų kalba European Integration Studies: Research and Topicalities (ISSN 1822-8402; EISSN 2335 - 8831).
 
Žurnalas leidžiamas vieną kartą per metus. Žurnalo redkolegiją sudaro 20 mokslininkų iš Lietuvos (10) ir užsienio mokslo institucijų (10 iš Suomijos, Latvijos, Kazachstano, Lenkijos).
Mokslo žurnalas skirtas Europos integracijos procesų problemoms spręsti bei aktualijoms nagrinėti.
 
Žurnalą sudaro trys dalys – socialinė Europos evoliucija, Europos Sąjungos ekonomika ir Europos integracijos vadybos aspektai. Leidinyje skelbiami Lietuvos aukštųjų mokyklų, mokslo institucijų mokslininkų ir užsienio šalių mokslininkų darbai. Mokslo žurnale taip pat spausdinamos vadovėlių, monografijų ir kitų mokslinių knygų recenzijas. Mokslo žurnalas nuo 2008 m. yra referuojamas EBSCO (Central &Eastern European Academic Source Database Coverage List, http://www.epnet.com); EBSCO (Business Source Complete,http://www.epnet.com); DOAJ (Directory of Open Access Journals, http://www.doaj.org).
 
Šiuo metu komunikuojama dėl žurnalo įtraukimo į Thomson Reuters, Scopus bei Elseviere užsienio duomenų bazes.
Žurnalas plačiai naudojamas Europos studijų tiek bakalauro, tiek magistro programose. Studentai jame randa daug naudingos ir naujausios informacijos Europos socialinės evoliucijos, ES ekonomikos bei Europos integracijos vadybos aspektų klausimais. Kiekvienais metais žurnalas išleidžiamas vidutiniškai 70 egzempliorių kiekiu. Kiekvieno straipsnio autoriai gauna po vieną žurnalo kopiją. Tokiu būdu užtikrinama žurnalo sklaida ne tik Lietuvoje, tačiau ir daugelyje Europos valstybių. Nuo 2010 metų, žurnale spausdinami straipsniai taip pat pasiekiami ir elektroniniu būdu. Tai ypač palengvina informacijos apie mokslo žurnalą (jo egzistavimą bei turinį) sklaidą ne tik Europoje, tačiau ir pasaulyje.
Mokslo žurnalo numeriai yra dovanojami KTU svečiams (atvykusiems dėstytojams bei Jean Monnet tęstinio mokslinio seminaro svečiams bei lektoriams). Atsižvelgiant į tai, galima teigti, kad žurnalas atlieka šviečiamosios ir mokslo populiarinimo priemonės vaidmenį.
 
Žurnalo tikslas – spręsti problemas bei nagrinėti aktualijas, susijusias su Europos integracijos procesais bei tvaraus augimo ir darnios sociokultūrinės raidos problematika.
Uždaviniai:
1. Akademinei bendruomenei, jaunimui ir plačiajai visuomenei pateikti naujausias mokslines studijas susijusias su socialine Europos evoliucija, Europos Sąjungos ekonomikos specifika bei Europos integracijos vadybos aspektais.
2. Siekti plataus užsienio autorių mokslo darbų publikavimo žurnalo tematikos rėmuose.
3. Siekti platesnio KTU ir kitų Lietuvos mokslo institucijų / įmonių bei užsienio institucijų mokslo darbų publikavimo.
4. Atlikti šviečiamosios bei mokslo populiarinimo priemonės vaidmenį.
5. Užregistruoti žurnalą į kitas mokslo žurnalų užsienio duomenų bazes.
Registracija ir straipsnių pateikimas http://www.eis.ktu.lt/index.php/EIS
Nuo 1994 metų leidžiamas mokslo periodinis leidinys priskiriamas socialinių mokslų sričiai bei atitinkamoms jų kryptims (vadyba ir administravimas, edukologija, sociologija, ekonomika). 
Žurnalas leidžiamas keturis kartus per metus. Straipsniai spausdinami anglų kalba su išsamiomis santraukomis lietuvių kalba.
 
Žurnalo „Socialiniai mokslai" koncepcijoje pabrėžiami šie esminiai aspektai: socialinių mokslų ir jų tyrinėtojų bendradarbiavimas ir atskirų šių mokslo krypčių integracija (tarpdiscipliniškumas ir multidiscipliniškumas).
 
Žurnale publikuojami kompleksinių socialinių problemų tyrimų, reikalaujančių tarpdalykinio ir multidisciplininio socialinių mokslų požiūrio, rezultatai. Orientuojamasi į straipsnius, tyrinėjančius žmonių, jų grupių, organizacijų veiklos bei jos tobulinimo kompleksines problemas, integracinius procesus, - tiek bendruoju filosofiniu požiūriu, tiek juos konkretizuojant pasaulinėje ir lokalioje erdvėje. Taip pat koncentruojamasi į socialinių tyrimų ir šių mokslų plėtotei skirtus darbus, leidžiančius tobulinti sudėtingų socialinių problemų mokslinio pažinimo priemones. Šie aspektai sudaro žurnalo reikšmingumą bei išskiria iš gretimų tematikų leidinių.
 
Žurnalo tematika orientuota į šias temines sritis:
 • modernizacijos, pilietiškumo ir visuomenės,
 • pilietinės ir demokratinės visuomenės kūrimo,
 • tarpkultūriškumo, globalizacijos ir integracijos,
 • metodologinių ir konceptualių šiuolaikinių socialinių tyrimų,
 • pramonės konkurencingumo,
 • žinių ir inovacijų valdymo,
 • IKT ir organizacijų,
 • edukacinių pokyčių,
 • aukštojo mokslo ir visuomenės. 
 
Žurnalas referuojamas šiose duomenų bazėse:
Sociological Abstracts (the CSA Social Sciences Collection), SocINDEX with Full Text (EBSCO).
 
Žurnalas pasiekiamas OJS (angl. Open Journal System) sistemoje adresu: http://socsc.ktu.lt
 
Mokslinių straipsnių rankraščiai ir kita korespondencija taip pat priimama el.p. adresusocmokslai@ktu.lt
 
Visos mokslo periodinio leidinio „Socialiniai mokslai “ leidybos teisės saugomos. Leidinys arba kuri nors jo dalis negali būti dauginami, taisomi ar kitu būdu platinami be leidėjo sutikimo.
Žurnalas Viešoji politika ir administravimas
 
Mokslo darbų leidinys Viešoji politika ir administravimasleidžiamas nuo 2002 m. 4 kartus per metus. Po 2 numerius kasmet leidžia Kauno technologijos universitetas (KTU) ir Mykolo Romerio universitetas (MRU). Straipsniai leidinyje spausdinami anglų, lietuvių, prancūzų, rusų ir vokiečių kalbomis.
 
Šio mokslo darbų leidinio tikslai ‑ skatinti mokslinius tyrimus, ieškant naujų teorinių ir praktinių sprendimų formuojant viešąją politiką ir administruojant jos įgyvendinimą; analizuoti šiuolaikines viešojo valdymo tendencijas ir formuoti viešojo valdymo praktikai naujas sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo alternatyvas; ypatingą dėmesį skirti Rytų ir Vidurio Europos regiono viešojo valdymo procesų analizei ir kritiniam jų vertinimui; naujomis mokslinėmis idėjomis prisidėti prie viešojo valdymo tyrimų metodologijos tobulinimo; užtikrinti mokslo žinių sklaidą ir populiarinimą, publikuojant leidinio tematiką atitinkančių naujausių mokslinių darbų ir konferencijų apžvalgas.
 
Leidinyje spausdinami viešosios politikos ir viešojo administravimo teorinius ir praktinius klausimus nagrinėjantys straipsniai šiomis temomis:
 • viešojo valdymo teoriniai aspektai;
 • šiuolaikinio viešojo valdymo transformacijos ir reformos;
 • viešoji politika ir jos struktūrinė-funkcinė analizė;
 • valstybės tarnyba ir viešojo sektoriaus personalo valdymas;
 • savivalda ir regionų valdymo teorija bei praktika;
 • viešųjų išteklių valdymas;
 • e. valdžia ir e. paslaugos viešajame sektoriuje;
 • viešųjų organizacijų teorija; viešojo valdymo demokratizavimas;
 • viešojo valdymo formų, modelių ir pokyčių lyginamoji analizė.
 
Straipsnių apiforminimo reikalavimai aprašyti kiekvieno leidinio pabaigoje (Atmintinė žurnalo publikacijų autoriams).
 
Leidinyje spausdinami vyr. redaktorių paskirtų recenzentų teigiamai įvertinti straipsniai.
 
Mokslinių straipsnių rankraščiai ir kita korespondencija priimama el.p. adresu: algis.junevicius@ktu.lt
 
Mokslo darbų leidinys „Viešoji politika ir administravimas“ yra įtrauktas į EBSCO Publishing, Inc., International Index Coper-nicus, PA@BABEL (Public Administration‘s Database for Accessing Academic Publications in European Languages) ir Scopus tarptautines duomenų bazes,
 
Visos mokslo darbų leidinio „Viešoji politika ir administravimas“ leidybos teisės saugomos. Šis leidinys arba kuri nors jo dalis negali būti dauginami, taisomi ar kitu būdu platinami be leidėjo sutikimo.
 

MOKSLINĖS KONFERENCIJOS

XIV-oji kasmetinė studentų mokslinė konferencija „SOCIALINIAI IR HUMANITARINIAI MOKSLAI – 2016: IŠŠŪKIAI GLOBALIZACIJOS KONTEKSTE“ vyks 2016 m. gegužės 5 d., Kauno technologijos universiteto I rūmuose (A. Mickevičiaus g. 37, Kaunas).

Kviečiame įvairių mokslo sričių bei studijų pakopų studentus bei jaunuosius mokslininkus dalyvauti konferencijoje, siekiant atskleisti globalizacijos kontekste iškylančius iššūkius, dalintis sukauptomis teorinėmis ir praktinėmis žiniomis, diskutuoti apie problemas, pritaikant mokslo tyrimus praktikoje.

Visi straipsniai, atitinkantys mokslo publikacijoms keliamus reikalavimus, bus spausdinami moksliniame žurnale „Tiltas į ateitį“ (angl. The Bridge to the Future).

Kviečiame registruotis užpildant formą ir kartu pateikiant straipsnį (jei jis bus pristatomas) iki 2016 m. kovo 20 d.

Daugiau informacijos. Kilus klausimams, kreiptis el. paštu: stud.konferencija@ktu.lt

International Scientific Conference ICEP - 2015 -13 th International Conference on European Processes

"INITIATIVES TOWARDS POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT OF EUROPE"

Following the tradition, Institute of Europe of Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities of Kaunas University of Technology organises International Scientific Conference “Initiatives Towards Political, Economic and Social Development of Europe” for the academic as well as public society and PhD students. The Conference will be held on 27th of March, 2015 at the Institute of Europe of Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities of Kaunas University of Technology, Mickevičiaus str. 37, Kaunas, Lithuania The aim of the conference is to invite members of academic as well as public society to present the newest scientific research results on initiatives towards political, economic and social development of Europe. 

INTERNATIONAL CONGRESS OF NUMANITIES - ICoN 2015

The congress is at the same time a continuation of the 25 year old tradition of the International Semiotics Institute, and, since 2014 (when the institute moved from Imatra, Finland, to Kaunas University of Technology, Lithuania) the opening of a new phase in its history. It is traditionally organized in late Spring/early Summer.
ICoN aims to discuss the problems and opportunities currently faced by the humanities, also in their intersection with other fields of inquiry, and to establish a novel, interdisciplinary platform for scholars and students (hence “Numanities”: New Humanities). As such, it does not only include presentations and sessions, but also a number of open workshops and other creative forms of interaction among scholars.
The first edition of the congress, in June 2014, gathered 120 active participants from 21 world countries and 61 different academic institutions.
Please examine the pages of this website for every detail regarding the conference, including the call for papers, the registration procedure and the various opportunities for accommodation.

XIII-oji studentų mokslinė konferencija „SOCIALINIAI IR HUMANITARINIAI MOKSLAI – 2015: IŠŠŪKIAI GLOBALIZACIJOS KONTEKSTE“ vyko 2015 m. balandžio 24-25 d.

Konferencijos pranešimai buvo skaitomi dešimtyje sekcijų – „Visuomenė, socialinės grupės, individas, „Švietimas: individui, organizacijai, visuomenei“, „Medijos ir kultūra“, „Inovacijos ir naujosios technologijos“, „Nūdienos aktualijos Europos Sąjungos vidaus rinkoje“, „Apskaitos vystymosi kryptys ir iššūkiai“, „Išmani, įtraukianti ir inovatyvi ekonomika“, „Finansų rinkos: iššūkiai ir galimybės”, „Inovacijos versle: strategijos ir procesai”, „Po idėjų pasaulį“.

Konferencijoje dalyvavo apie 170 dalyvių, perskaityta daugiau kaip 100 pranešimų. Atrinkti straipsniai išspausdinti elektroniniame žurnale „Tiltas į ateitį“ Nr. 1(9). Konferencijos programa.

Konferencijos organizatoriai:

 • KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas
 • KTU Ekonomikos ir verslo fakultetas
 • KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto Akademinis mokslo pažinimo klubas

APGINTOS DISERTACIJOS

Pavardė, vardas Vadovas Disertacijos pavadinimas
2016 m.
Žalkauskaitė Ugnė Brazienė R. Perėjimo iš švietimo sistemos į darbo rinką fenomenas Lietuvoje: neįgalaus jaunimo atvejis
Budrys Robertas Ambrazevičius R. Statistinis tradicinio lietuvių dainavimo dermių tyrimas: akustinis ir kognityvus aspektai
2015 m.
Trainauskienė Sigita Krupavičius A.   Parlamento vaidmuo užsienio politikos formavime: naujosios demokratijos atvejis
Jurkevičienė Jurgita Krupavičius A.  Elektroniniai socialiniai tinklai naujosiose socialinėse medijose: dalyviai ir jų veiklos

Eidimtas Andrius

Jucevičienė P. Edukaciniai veiksniai, darantys įtaką racionalaus sprendimo stoti į universitetą sėkmei
Juknevičienė Vita       Domarkas V.
Jucevičius R. 
Regioninės inovacijų sistemos absorbcinio gebėjimo vystymas
2014 m.
Surgėlienė Jurgita    Bankauskienė N.    Edukacinės aplinkos, įgalinančios mokinius svarstyti karjeros pasirinkimą
Jovarauskienė Donata Bagdonas E. Asmens sveikatos priežiūros lėšų surinkimo sistemos modelis
Budreckienė Vaida Janiūnaitė B. Mokyklos vadovo inovacinės veiklos turinys
2013 m.
Krašenkienė Asta Krupavičius A. Lietuvos profesinės sąjungos: sandara, narystė ir efektyvumas
Sadauskas Justinas Leliūgienė I. Socialinių darbuotojų kompetencijos veikti bendruomenėje ugdymas universitetinių studijų praktikos metu
Edintaitė Gintarė Jucevičienė P. Dėstytojų mokymasis, kuriant katedros organizacines žinias studijų veikloje
Vizgirdaitė Jurgita Jucevičienė P. Studentų mokymosi bendradarbiaujant universitetinėse studijose edukacinis įgalinimas
Savickė Jolita Jucevičienė P. Mokinių asmeninių mokymosi aplinkų muziejuje susiformavimo veiksniai
2012 m.
Skiecevičius Paulius Leliūgienė I., Žydžiūnaitė V. Įgalinanti partnerystė kaip nusikalsti linkusių paauglių resocializacijos forma
Jakštienė Vitalija Janiūnaitė B. Universiteto dėstytojo informacinių ir komunikacinių technologijų kompetencijos raiška fizinių ir
socialinių mokslų studijose
Tamušauskaitė Asta Jucevičienė Palmira Choro vadovo edukacinės veiklos įtaka chore vykstantiems mokymosi procesams
Valuckienė Jūratė Jucevičienė Palmira Studijų kokybės vertinimas edukacinės paradigmos kontekste
Navickaitė Jolanta Janiūnaitė B., Jucevičienė P. Vadovo transformacinės lyderystės raiška ir jos barjerai vykdant pokyčius mokykloje
2011 m.
Vaznonienė Gintarė Krupavičius Algis Subjektyvi gerovė ir socialinė atskirtis: pagyvenusių žmonių atvejis
Jezerskytė Edita Janiūnaitė Brigita Universiteto dėstytojų inovacinės veiklos turinys tobulinant studijų programas
Horbačauskienė Jolita Gudaitytė Dalija Liberalusis ugdymas technologinio universiteto studijose
2010 m.
Šedienė Polina Matulionis Arvydas Virgilijus Sergančiojo lėtine psichikos liga patirtis: vaidmuo ir tapatumas
Šarkutė Ligita Krupavičius Algis Sprendimų priėmimo veiksniai ir modeliai: Lietuvos Respublikos vyriausybių analizė
Petukienė Evandželina Raipa Alvydas Klientų dalyvavimo viešosiose paslaugose valdymas Lietuvos seniūnijose
Gaulė Eglė Raipa Alvydas Viešojo valdymo decentralizavimo modelis reformų kontekste
Švarplys Andrius Matulionis Arvydas Virgilijus Europinės tapatybės formavimasis Europos Sąjungoje
Morkūnienė Vilma Baršauskienė Viktorija Studentų mokymosi vertinimo ypatumai edukacinės paradigmos aspektu
2009 m.
Dudaitė Jolita Šiaučiukėnienė L. Mokinių matematinio raštingumo kaita edukacinės ir mokymosi aplinkų aspektu
Kliminskas Ričardas Janiūnaitė B. Konstruktyvistinis požiūris į mokyklos lygmens curriculum realizavimo sąlygas
Furman Erika Krupavičius A. Politinės programos ir vyriausybių politika Lietuvoje: sociologinė interpretacija
Rimaitė Aušra Rinkevičius L. Genetiškai modifikuotų organizmų diskurso formavimasis Lietuvos žiniasklaidoje
Juodeikaitė Audronė Leliūgienė I. Rizikos grupės vaikų pozityvios socioedukacinės raiškos galimybės teritorinėje bendruomenėje
realizuojant neformalaus ugdymo programas
Chrisafulli Simona Žydžiūnaitė V. Universiteto studentų profesinės identifikacijos procesas socialinių mokslų studijose
2008 m.
Bučaitė Jurga Doc. I. Matonytė Tinklaveikos raiška vietos bendruomenėje
Kalinauskaitė Rima Prof. G. Merkys Organizacinis klimatas ir tarpgeneraciniai santykiai: diagnostinis aspektas
Piščalkienė Viktorija Prof. G. Merkys Pradinių klasių mokinių, turinčių aktyvumo ir dėmesio sutrikimą, edukacinis vertinimas bei
ugdymas papildomais užsiėmimais
Majauskienė Lina Prof. I. Leliūgienė Mokyklos socialinio pedagogo veiklos bendrosstruktūros paieška skirtinguose kontekstuose
(Lietuvos ir Vokietijos atvejų lyginimas)
Rupainienė Virginija Prof. B. Janiūnaitė Pradinės mokyklos bendruomenės bendradarbiavimas diegiant curriculum inovacijas skirtingų
edukacinių paradigmų aspektu
Sinkienė Jolita Prof. A. Raipa Miesto konkurencingumo modelis
2007 m.
Zinkevičienė Nijolė Prof. B. Janiūnaitė Dėstytojo racionalaus imlumo pedagoginėms inovacijoms raiška neuniversitetinio aukštojo mokslo aspektu
Stanikūnienė Brigita Prof. P. Jucevičienė Aukštosios mokyklos dėstytojo edukacinės kompetencijos ir mokymosi aplinkų santykis
Petkūnas Vytautas Prof. V. Baršauskienė Informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo viduriniame ugdyme įtaka edukacinės paradigmos
kaitai
Brazdeikis Vaino Prof. P. Jucevičienė Pedagogų informacinių ir komunikacinių technologijų taikymo kompetencija ir jos vertinimo strategija
Augustinienė Aldona Prof. L. Šiaučiukėnienė Mokinių gebėjimų priimti karjeros sprendimus ugdymo galimybės bendrojo lavinimo mokykloje
Bagdonas Algimantas Prof. G. Merkys Mokyklos baimės raiška ir jos įveikimo edukaciniai veiksniai
Staskevičienė Vilma Doc. N. Bankauskienė Vaikus globojančios šeimos kaip edukacinės institucijos požymiai transformacijas patiriančioje šalyje
Čiužas Renaldas Prof. L. Šiaučiukėnienė Pedagogų didaktinės kompetencijos raiška kintant edukacinei paradigmai
2006 m.
Rauleckas Rimantas Prof. A.V. Matulionis Vietos politikų demokratinių nuostatų formavimosi veiksniai
Morkevičius Vaidas Prof. A. Krupavičius Socialinių vertybių raiška politiniame diskurse: Lietuvos Seimo debatų turinio analizė (1992 – 2004 m.)
Sapežinskienė Laima Doc. J. Guščinskienė Komandos organizacijos raiška Lietuvos reabilitacijos institucijose
Urmonienė Monika Prof. A.V. Matulionis Jaunimo marginalizacija ir resocializacija: viešojo sektoriaus institucijų vaidmuo
Smalskys Vainius Doc. A.Raipa Policijos personalo rengimas transformacijų laikotarpiu
Žvirdauskas Dainius Prof. P.Jucevičienė Mokyklos vadovo lyderystės ypatumai švietimo subjektų interesų ir mokyklos efektyvumo raiškos aspektu
Belžakienė Aistė Doc. L.Rinkevičius Socialinis branduolinės rizikos suvokimas: teorinės įžvalgos ir jų refleksija Lietuvos visuomenės
požiūriuose į Ignalinos AE
Ranonytė Asta Prof. R.Grigas Lietuvos moksleivių pilietiškumo nuostatų formavimasis ir raiška
Advilonienė Živilė Prof. R. Grigas Katalikiškasis religinis tapatumas Lietuvoje
Telešienė Audronė Doc. L.Rinkevičius Ekologinis diskursas Lietuvoje 1989-2005 m.
Kazlauskienė Aušra Doc. L.Rinkevičius Protų nutekėjimo priežastys ir tendencijos: Lietuvos atvejis
Cibulskas Gintautas Prof. B. Janiūnaitė Švietimo subjektų pasipriešinimui edukaciniams pokyčiams įtaką darantys veiksniai: Lietuvos švietimo
reformos atvejis
Klimašauskienė Rūta Prof. B. Janiūnaitė Universitete sukurtų edukologijos žinių virtimas novacijomis
Butkevičienė Eglė Prof. L. Rinkevičius Iformacinių technologijų sklaida kaimo bendruomenėse: Lietuvos atvejis
Vaidelytė Eglė Doc. I. Matonytė Filantropijos raiška pokomunistinėje Lietuvoje
Karenauskaitė Violeta Prof. P. Jucevičienė Fizikos mokymuisi imlios edukacinės aplinkos raiška universitetinėse studijose
2005 m.
Urbonienė Aistė Doc. I. Leliūgienė Studijuojančių socioedukacinio darbo specialybes profesinio pasirinkimo motyvacija ir jos vystymosi
edukacinės prielaidos
Katiliūtė Eglė Prof. P. Jucevičienė Švietimo politikos įgyvendinimo problemų tyrimo metodologija (Lietuvos švietimo reformos aspektas)
Tautkevičienė Gintarė Prof. P. Jucevičienė Studentų mokymosi aplinkų susiformavimui iš universiteto bibliotekos edukacinės aplinkos įtaką
darantys veiksniai
Liaudinskienė Gitana Prof. I. Leliūgienė Teisėtvarkos pažeidimus padariusių nepilnamečių resocializacijos specialistų veiklos socioedukaciniai
ypatumai
Antinienė Dalia Prof. R. Grigas Lietuvos studentijos tautinio tapatumo nustatos ir jų raiška

MTEP paslaugos

Paslaugos pavadinimas   
 

Raktiniai paslaugos  žodžiai   Paslaugos pavadinimas
(anglų kalba)  
Raktiniai paslaugos  žodžiai (anglų kalba)   Paslaugą teikiantis asmuo
Delinkventinio elgesio vaikų ugdymo metodikos delinkventinis elgesys, ugdymas Methods of educating delinquent children deliquent behaviour; education Doc.Laima Abromaitienė
Emigrantų šeimų vaikų adaptacijos  bendrojo lavinimo mokykloje strategijos emigrantų šeimos, adaptacija Strategies for adapting children from emigrant families at secondary school emigrant families, adaptation Doc.Laima Abromaitienė
Socialinio ugdymo problemų sprendimas, taikant individualų ir kolektyvinį mokymąsi socialinės edukacinės problemos, individualus ir kolektyvinis mokymasis  Social education problems solution through individual and collective learning social education problems, individual and collective learning Prof.Edita Štuopytė
Efektyvios žinių valdymo sistemos diegimas siekiant intelektualios, kūrybiškos organizacijos kokybių žinių valdymo sistema Implementation of the efficient knowledge management system knowledge management system Prof.P.Jucevičienė
Besimokančio ir darnaus miesto/regiono vystymo edukacinės ir mokymosi aplinkos besimokančio miesto/regiono vystymas Educational and learning environments for the development of learning city/region development of Learning city/region Prof.P.Jucevičienė
Individualaus ir kolektyvinio mokymosi procesai organizacijose ir tinkluose mokymasis organizacijose/tinkluose Individual and collective learning in organizations and networks learning in organizations/networks Prof.P.Jucevičienė
Aukštojo mokslo ir profesinio ugdymo kokybės siekio edukacinės paradigmos virsmo ir masinio aukštojo mokslo sąlygomis tyrimai aukštojo mokslo kokybė Research on the quality of HE from the perspective of educational paradigm shift quality of higher education Prof.P.Jucevičienė
Mentorystės organizacijoje tyrimai mentorystė organizacijoje  Research on mentorship in organizations  mentorship in organizations  Doc.Nijolė Čiučiulkienė
Mentorystės įgalinimo strategijos skirtingo tipo organizacijose mentorystės įgalinimas organizacijoje  Strategies of empowering for mentorship in different types of organizations  empowering for mentorship in organizations  Doc.Nijolė Čiučiulkienė
Sveikos gyvensenos ugdymo technologijos sveika gyvensena, ugdymo technologijos  Technologies for healthy life-style development   healthy lifestyle, development technologies  Doc.Irina Klizienė
Darbuotojų karjeros profilio nustatymo tyrimai karjeros profilis  Research on identifying employees' career profile  career profile  Doc.Vilija Stanišauskienė
Darbuotojų karjeros vystymo būdai karjeros vystymas Ways of employee career development  career development  Doc.Vilija Stanišauskienė
Komunikavimo sistemos organizacijoje tyrimai komunikavimo sistema organizacijoje  Research on communication system in organizations  communication system in organizations  Doc.Ieva Cesevičiūtė
Komunikavimo sistemos organizacijose diegimas ir vystymas komunikavimo sistema organizacijoje  Implementation and development of communication system in organizations  communication system in organizations  Doc.Ieva Cesevičiūtė
Tarpkultūrinės komunikacijos organizacijoje diagnostika ir vystymas tarpkultūrinė komunikacija organizacijoje  Diagnosing and developing intercultural communication in organizations  intercultural communication in organizations  Doc.Ieva Cesevičiūtė
Lyderystės tipo organizacijose nustatymo ir vystymo tyrimai lyderystės tipai organizacijoje, lyderystės vystymas  Research on types of leadership in organizations  types of leadership in organizations, development of leadership  Doc. Gintautas Cibulskas
Lyderystėss tipų nustatymo metodikos lyderystės tyrimų metodikos  Methods of identifying types of leadership  methods of research on leadership  Doc. Gintautas Cibulskas
Lyderystės organizacijose vystymo strategijos lyderystės vystymo strategijos  Strategies of developing leadership in organizations  strategies of leadership development  Doc. Gintautas Cibulskas
Edukacinių technologijų diegimo įvairaus tipo organizacijose tyrimai edukacinės technologijos, įvairaus tipo organizacijos Research on implementation of educational technologies at organizations of different types educational technologies, organizations of different types  Doc. Nida Ambrasė
E-mokymosi organizavimo tyrimai E-learning  Research on e-learning organization  E-mokymasis  Doc. Nida Ambrasė
Edukacinių technologijų efektyvaus diegimo organizacijose modeliavimas edukacinės technologijos,  organizacijos, diegimo modeliavimas   Modelling of effective implementation of educational technologies at organizations educational technologies, organizations, implementation modeling    Doc. Nida Ambrasė
E-mokymosi organizavimo tobulinimo metodikos  E-learning  Methods of improvement of e-learning organization E-mokymasis  Doc. Nida Ambrasė
Darbuotojų inovatyvumo tyrimai organizacija, darbuotojai,  inovatyvumas Research on employees innovativeness organization, employess, innovativeness Prof.Brigita Janiūnaitė
Socialinio verslumo ugdymo tyrimai verslumas, socialinis verslumas, ugdymas Research on development of social entrepreneurship  social entrepreneurship, education  Prof.Brigita Janiūnaitė
Socialinės įtraukties inovacijų diegimo pelno ir ne pelno siekiančiose organizacijose tyrimai įtraukties inovacijos, pelno siekiančios ir nesiekiančios organizacijos Research on inclusive innovation implementation in profit and non-profit organization inclusive innovation, profit and non-profit organizations Prof.Brigita Janiūnaitė
Darbuotojų inovatyvumo vystymui palankių mokymosi aplinkų organizacijoje modeliavimas inovacijos, inovatyvumas, inovatyvumo ugdymas Modelling the learning environments for the development of employees innovativeness innovation, innovativeness, development of innovativeness, learning  environment  Prof.Brigita Janiūnaitė
 

Paslaugos pavadinimas

Raktiniai paslaugos  žodžiai   Paslaugos pavadinimas
(anglų kalba)  
Raktiniai paslaugos  žodžiai (anglų kalba)   Paslaugą teikiantis asmuo
Visuomenės nuomonės, savivaldybių, kitų administracinių teritorinių vienetų  gyventojų, verslo ir viešųjų  organizacijų darbuotojų nuostatų ir poreikių tyrimai visuomenės poreikiai, poreikių tyrimas Analysis of public opinion, attitudes and needs of residents of municipal and other administrative territorial units, business and public organizations public needs, needs assesment Prof. dr. Algis Krupavičius
Socialinių problemų stebėsenos metodikos kūrimas socialinės problemos, stebėsenos metodika Development of methodology for social problems monitoring social problems, monitoring methodology Prof. dr. Algis Krupavičius
Socialinės politikos priemonių  vertinimas ir poveikio analizė socialinė politika, politikos vertinimas Assesment of social policy tools and analysis of their impact social policy, policy assessment Prof. dr. Algis Krupavičius
Gyventojų pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis indekso sudarymo metodika viešosios paslaugos, gyventojų nuomonė Methodology for design of index of polulation satisfaction with public services public services, population opinion Prof. dr. Algis Krupavičius
Socialinių paslaugų studijos socialinės paslaugos Studies of social services social services Prof. dr. Algis Krupavičius
Sociologiniai taikomieji tyrimai verslo ir viešosioms organizacijoms sociologiniai tyrimai Sociological applied studies for business and public organizations sociological research Doc. dr. Eglė Butkevičienė
Socialinių procesų analitika: diskurso kiekybinė ir kokybinė analizė, statistinių duomenų analizė ir vizualizavimas, kokybinė lyginamoji makro socialinių reiškinių analizė socialiniai procesai, socialinių reiškinių analizė Analytics of social processes: analysis of qualitative and quantitative discourse, analysis and visualisation of statistical data, qualitative comparative analysis of macro social phenomena social processes, analysis of social phenomena Doc. dr. Eglė Butkevičienė
Elektroninės  valdžios, valdymo ir demokratijos tyrimai e.valdžia, e.demokratija Analysis of e-government, management and democracy e-government, e-democracy Dr. Vaidas Morkevičius
Elektroninės demokratijos įrankių  kūrimas e.demokratija Development of e-democracy tools e-democracy Dr. Vaidas Morkevičius
Elektroninių paslaugų teikimo galimybių studija e.paslaugos Feasibility study on e-services delivery e-services Dr. Vaidas Morkevičius
Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių centrų veiklos taikomieji tyrimai, piliečių dalyvavimo viešajame valdyme tyrimai NVO, bendruomenių tyrimai Applied research on activity of non-governmental organizations and community centres, researc on public participation in public gvernance NGO, community studies Doc. dr. Eglė Butkevičienė
Valstybės tarnautojų vadybinių ir lyderystės kompetencijų, kvalifikacijos kėlimo, motyvacijos tyrimai valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimas Research on public servants' managerial and lydership competencies, qualification improvement, motivation qualification improvement of public servants Doc. dr. Rasa Šnapštienė
Viešųjų organizacijų veiklos efektyvumo tyrimai viešasis sektorius, veiklos efektyvumas Research of effectiveness of public sector organizations public sector, avtivity effectiveness Doc. dr. Rasa Šnapštienė
Etikos viešajame valdyme tyrimai etika, viešasis sektorius Research of ethics in public sector ethics, public sector Doc. dr. Eglė Vaidelytė
Organizacijos žmogiškųjų išteklių, kultūros ir organizacinio klimato taikomieji tyrimai žmogiškieji ištekliai,organizacinė kultūra, organizacinis klimatas Applied research of human resources, culture and organizational climate of organization human resources, organisational culture, organisational climate Prof. dr. Gediminas Merkys
Lygių galimybių tyrimai lygios galimybės Equal rights research equal rights Doc. Rūta Brazienė
Jaunimo perėjimo iš švietimo sistemos į darbo rinką stebėsenos rodiklių metodika jaunimas, jaunimas darbo rinkoje Methodology of criteria of youth transition from edcational system to labour market youth, youth in labour market Doc. Rūta Brazienė
Jaunimo gyvenimo sąlygų ir socialinės atskirties stebėsenos metodika jaunimas, socialinė atskirtis Methodology of monitoring of youth living conditions and social exclusion youth, socia exclusion Doc. Rūta Brazienė
Socialinių ir techologinių inovacijų taikomieji tyrimai inovacijos Applied research of social and technological innovations innovations Doc. dr. Eglė Butkevičienė
Socialinių medijų tyrimai socialinės medijos Research of social media social media Doc. dr. Eglė Butkevičienė
Kultūros politikos tyrimai kultūros politika Research of cultural policy cultural policy Doc. dr. Irena Luobikienė
Urbanistinės ir aplinkos politikos taikomieji tyrimai urbanistinė politika, aplinkos politika Applied research of urban and environmental policy urban policy, environmental policy Doc. Aistė Balžekienė
 

Paslaugos pavadinimas   
                

Raktiniai paslaugos  žodžiai   Paslaugos pavadinimas
(anglų kalba)  
Raktiniai paslaugos  žodžiai (anglų kalba)   Paslaugą teikiantis asmuo
Lietuvos savivaldybių teritorijų plėtros socialiniai ekonominiai tyrimai savivaldybės, socialiniai ekonominiai tyrimai Social economical research of Lithuanian municipality regional development municipality, social economical research Jolanta Vaičiūnienė
Savivaldybių veiklos strateginės analizės taikomieji tyrimai savivaldybės, veiklos strategija Applied research on analysis of municipality strategic activities municipality, strategies Jolanta Vaičiūnienė
Gyventojų nuomonės apie savivaldybių teikiamas viešąsias paslaugas taikomieji tyrimaiSocialinis ekonominis teritorijų vystymosi vertinimas ir strateginės plėtros strategijų kūrimas teritorijų vystymas, strategija Evaluation of social economical regional development and creation of strategies for development regional development, strategies Jolanta Vaičiūnienė
Gyventojų nuomonės apie savivaldybių teikiamas viešąsias paslaugas taikomieji tyrimai savivaldybės, viešosios paslaugos Applied research on public opinion about public survices on municipality level municipality, public services Jolanta Vaičiūnienė
 

Paslaugos pavadinimas

Raktiniai paslaugos  žodžiai   Paslaugos pavadinimas
(anglų kalba)  
Raktiniai paslaugos  žodžiai (anglų kalba)   Paslaugą teikiantis asmuo
ES makroekonominio (finansinio) stabilumo užtikrinimo sąlygos bei priemonės Makroekonomikos stabilumas; Europos Sąjunga Measures and Conditions of EU's Macroeconomic (financial) Stability Ensurement Macroeconomic Stability; European Union Doc. dr. Rasa Daugėlienė
Kapitalo srautų valdymo determinantai Kapitalo srautai Determinants of Management of Capital Flows Capital Flows Doc. dr. Rasa Daugėlienė
Šalies patrauklumo TUI studija Tiesioginės užsienio investicijos (TUI) Countries Atractiveness for the Foreign Direct Investment (FDI) Foreign Direct Investment (FDI) Doc. dr. Rasa Daugėlienė
ES makroekonominio stabilumo užtikrinimo priemonių identifikavimas Makroekonomikos stabilumas Identification of measures of EU macroeconomic stability assurance Macroeconomic stability Doc. dr. Rasa Daugėlienė
Socialinių ir ekonominių determinantų, nusakančių kapitalo srautus išskyrimas Socialiniai determinantai, ekonominiai determinantai Evaluation of Social and economic determinants which represents capital flows Social determinants, economic determinants Doc. dr. Rasa Daugėlienė
Šalies makroekonominio stabilumo užtikrinimo priemonių numatymas Makroekonomikos stabilumas Forecast of measures for countries macroeconomic stability assurance Macroeconomic stability Doc. dr. Rasa Daugėlienė
Įmonės įėjimo galimybių į ES vidaus rinką studija ES vidaus rinka, įmonės galimybių studija Study of enterprise opportunity to enter EU internal market EU internal market, enterprise opportunity study Doc. dr. Rasa Daugėlienė
Europos integracijos procesai Europos Sąjunga, Europos integracija, integracijos procesai European integration processes European Union, European integration, integrationprocesses Živilė Paužaitė
Europinės tapatybės ir vertybių formavimasis (-as) viešojoje nuomonėje (Lietuvoje ir Europos Sąjungoje) Europinė tapatybė, Europinės vertybės Formation of European identity and values in the public opinion of Lithuania and the European Union European identity, European values Živilė Paužaitė
Baltijos jūros regiono plėtra Šiaurės matmens politikos aspektu. Šiaurės matmuo, Baltijos jūros regionas The development of Baltic Sea Region in the context of Northern Dimension Policy Northern dimension, Baltic Sea Region Živilė Paužaitė
Informacijos apie Europos integracijos procesus sklaida Lietuvoje ir Europos Sąjungoje Informacijos sklaida, Europos integracijos procesai, Europos Sąjunga Dissemination of information  about European integration processes in Lithuania and  in the European Union Dissemination of information, European integration processes, European Union Živilė Paužaitė
ES kultūrinės integracijos procesų analizė; ES kultūrinė integracija, ES porcesai Analysis of Europe Cultural Integration Processes EU cultural integration, EU processes Doc. dr. Jolita Greblikaitė
ES šalių kultūros politikos formavimas; ES, kultūros politika, ES šalys Cultural policy formation of EU countries EU, cultural policy, EU countries Doc. dr. Jolita Greblikaitė
Tarpkultūrinės vadybos ir etikos sandūros ES verslo aplinkoje; Tarpkultūrinė vadyba, etika, ES verslo aplinka Interaction between Cross-cultural Management and Ethics in EU Business Environment Cross-cultural management, ethics, EU business environment Doc. dr. Jolita Greblikaitė
Esminių ES kultūrinės integracijos krypčių identifikavimas; ES kultūrinė integracija, ES procesai Identification of the Essential EU  cultural integration directions EU cultural integration, EU processes Doc. dr. Jolita Greblikaitė
ES šalių kultūros politikos formavimo multikultūralizmo pagrindu vertinimas ES kultūros politika, ES šalys, multikultūralizmas Evalution of Formation of Cultural Policy in the EU countries under Multiculturalism Grounds EU cultural policy, EU countries, multiculturalism Doc. dr. Jolita Greblikaitė
Tarpkultūrinės vadybos principų ir etinių normų derinimo ES įmonėse ištyrimas Tarpkultūrinė vadyba, etika, etikos normos,  ES įmonės Research of Conjuction of Cross-cultural Management Principals and Ethical norms in the EU Enterprises Cross-cultural management, ethics, ethical norsm, EU enterprises Doc. dr. Jolita Greblikaitė
Šalies kultūrinės integracijos būklės ir integracijos gilinimo galimybių numatymas; Kultūrinė integracija, ES šalys Forecasting of Possibilities to  Further Country's Cultural integration Cultural integration, EU countires Doc. dr. Jolita Greblikaitė
Šalies kultūros politikos formavimo ypatumų vertinimas ES kontekste; Šalies kultūros politika, kultūros politikos formavimas, ES Evaluation of Countries' Cultural Policy Formation Peculiarities in the EU Context Cultural policy of the country, formation of cultural policy in the ountry, EU Doc. dr. Jolita Greblikaitė
Tarpkultūrinės vadybos principų, sąsajų su etikos normomis tyrimas šalies įmonėse Tarpkultūrinės vadybos principai, etikos normos, įmonės Research of Cross-cultural Management Principals' Conjunction with Ethical Norms in Country's Enteprises Principals of cross-cultural management, ethical norms, enterprises Doc. dr. Jolita Greblikaitė
 

Paslaugos pavadinimas   

Raktiniai paslaugos  žodžiai   Paslaugos pavadinimas
(anglų kalba)  
Raktiniai paslaugos  žodžiai (anglų kalba)   Paslaugą teikiantis asmuo
Taikomieji psichologiniai organizacijų tyrimai Vadovavimo styliaus ir vadovo efektyvumo tyrimai, Organizacijos klimato tyrimas ir pschosocialinių organizacijos veiksnių įvertinimas, Darbuotojų santykių/konfliktų/priekabiavimo ir patyčių darbe tyrimai, Streso ir sveikatos darbe tyrimai, Asmenybės tyrimai.Socialinių nuostatų tyrimai  Applied psychological research in organizations  Research on leadership style leadership effectiveness, Research on organizational climate and psychosocial factors in organization, Research on employees' relatiosnhips/conflicts/work harassment and workplace bullying, Stress and health at work research, Personality research, Social attitudes studies Prof. dr. Rosita Lekavičienė
Milda Astrauskaitė, doc. Dr. Antinienė
Organizacijų vadybos psichologinių aspektų efektyvinimas: problemų diagnostika, mokymo metodikų/programų rengimas ir realizavimas Darbuotojų santykiai/konfliktai/priekabavimas ir patyčios darbe: Tolerancijos ir pozityvių santykių formavimas.  Psichosocialiniai rizikos veiksniai organizacijose ir jų valdymas, organizacijos vidinė ir išorinė komunikacija Making psychological aspects of organizational management more effective: Diagnosing problems, preparing and implementing of training techniques and programs Employees' relatiosnhips/conflicts/work harassment and workplace bullying: Development of tolerance and positive relationships, Psychosocial risk factors in organizations and its management , Internal and external communication of organization  Prof. dr. Rosita Lekavičienė
Milda Astrauskaitė,  doc. J.Almonaitienė
Organizacijos darbuotojų emocinio intelekto potencialo įvertinimas ir vystymo programų kūrimas Emocinis intelektas, savo emocijų pažinimas ir valdymas; kitų emocijų pažinimas ir valdymas; manipuliavimas; emocijų atpažinimas pagal veido išraiškas; socialinių emocinių situacijų sprendimas Assessment of organization workers' emotional intelligence potential and creation of development programmes Emotional intelligence, recogniton and management of personal emotions; recognition and management of others' emotions; manipulation; recognition of emotions by facial expressions; resolution of social-emotional situations prof. R. Lekavičienė, Doc. dr. Dalia Antinienė
Organizacijos darbuotojų kūrybiškumo vystymas: mokymo metodikų / programų rengimas ir realizavimas Darbuotojų kūrybiškumas, kūrybiškumo vystymas The development of creativity of the organiztion's emploees: preparing and implementing of training techniques and programs Creativity of emploees; development of creativity Doc. Dr. Junona Almonaitienė
 

Paslaugos pavadinimas

Raktiniai paslaugos  žodžiai   Paslaugos pavadinimas
(anglų kalba)  
Raktiniai paslaugos  žodžiai (anglų kalba)   Paslaugą teikiantis asmuo
Senųjų garso įrašų restauravimo ir redagavimo tyrimai Garso įrašai, restauravimas, redagavimas Edit and restoration of old sound recordings Sound recording, edit, restoration Prof. Darius Kučinskas
Senųjų garso įrašų restauravimo metodikos parengimas Garso įrašai, restauravimas, redagavimas, metodai Preparation of methods for old sound recording restoration Sound recording, edit, method Prof. Darius Kučinskas
Senųjų garso įrašų restauravimo ir redagavimo galimybių studija Garso įrašai, restauravimas, redagavimas Feasibilit study of old sound recorging edit and restoration Sound recording, edit Prof. Darius Kučinskas
Akustiniai muzikos tyrimai Akustika, muzika, tyrimai Acoustic studies of music Acoustic, music, research Prof. Rytis Ambrazevičius 
Akustinių muzikos tyrimų galimybių studija Akustika, muzika, tyrimai Feasibility study acoustic studies of music Acoustic, music, research Prof. Rytis Ambrazevičius 
Elektroninės lietuviškų natų leidybos tyrimai Elektronine leidyba, natos Research of Lithuanian music digital scores publishing Digital scores, publishing Prof. Darius Kučinskas
Elektroninės lietuviškų natų leidybos studija Elektroninė leidyba, natos Study of Lithunian digital scores publishing Digital scores, publishing Prof. Darius Kučinskas
Kūrybinio proceso rengiant muzikos fonogramas tyrimas Fonograma, kūrinys Studies of music production process Track, production, process A.Jasenka, 
Muzikos fonogramų gamybos metodikos parengimas Fonograma, gamyba Preparation of techniques for music production  Track, production A.Jasenka, 
Koncertų įrašų redagvimo metodikos parengimas Koncertų įrašai, redagavimas Preparation of techniques for concert  recording Sound recording, edit V. Kederys
Koncertų įrašų redagavimo tyrimas Koncertų įrašai, redagavimas Studies of editing concert recordings Sound recording, edit V. Kederys
Koncertų įgarsinimo metodų studija Koncertas, įgarsinimas Concert sound reinforcement research Concert, sound reinforcement N. Matonis
Koncertų įgarsinimo sprendimų parinkimo tyrimas Koncertas, įgarsinimas Studies of concert sound reinforcement techniques Concert, sound reinforcement N. Matonis
 

Paslaugos pavadinimas  

Raktiniai paslaugos  žodžiai   Paslaugos pavadinimas
(anglų kalba)  
Raktiniai paslaugos  žodžiai (anglų kalba)   Paslaugą teikiantis asmuo
Programinės įrangos ir vaizdo žaidimų lietuvinimo tyrimai programinės įrangos lokalizavimas, vertimas, adaptavimas, lietuvinimas Research of Software and Game Localisation and Lithuanisation Software, games, localisation, translation, adaptation, Lithuanisation Dr. Dainora Maumevičienė
Lietuviškų filmų postsovietinėje Lietuvoje titravimo ir dubliavimo tyrimai subtitravimas ir dubliavimas Research into subtitling and dubbing of Lithuanian films in post-Soviet Lithuania Research into subtitling and dubbing of Lithuanian films in post-Soviet Lithuania Daiva Šidiškytė
Kalbų dėstymo virtualiose mokymosi aplinkose tyrimai virtualios mokymosi aplinkos; kalbų mokymasis Research of language learning/teaching in virtual environments virtual learning environments; language learning Audronė Daubarienė
Gretinamieji anglų – lietuvių kalbų tyrimai gramatinės kategorijos, sintaksė ir morfosintaksinės konstrukcijos, leksinė semantika, sakytinė ir rašytinė kalba, funkcinis stilius, žanras Contrastive studies of English and Lithuanian grammatical categories, syntax and morphosyntactic constructions,  lexical semantics, spoken and written language, style, genre Doc. dr. Ramunė Kasperavičienė
Skaitmeninės kultūros ir naujųjų medijų kalbos sąveikos tyrimai skaitmeninė kultūra; skaitmeninė karta; tinklakalbė; vaizdinė komunikacija; naujųjų medijų kalba Interaction of Digital Culture and New Media Language digital culture; digital generation; netspeak; visual communication; new media language Prof. dr. Vilmantė Liubiniene 
Lietuviškų realijų pavadinimai ir jų vertimas anglų, vokiečių ir rusų kalbomis Realijos, realijų pavadinimai, realijų vertimas The names of Lithuanian realia and their translation into English, German and Russian Realia, culture specific items, names of realia, translation of realia Doc.dr. Saulė Petronienė 
Šiuolaikinės anglų kalbos didaktikos tyrimai šiuolaikinė anglų kalba; mokymo/-si metodai  Research of Modern English Didactics modern English, teaching/learning methods Doc. dr. Jolita Horbačauskienė
Vertimo problemų analizė ir tyrimai Vertimas, vertimo problemos, vertimo analizė, vertimo tyrimai Translation problems: analysis and reasearch Translation, translation problems, translation analysis Doc.dr. Saulė Petronienė 
 

Paslaugos pavadinimas  

Raktiniai paslaugos  žodžiai   Paslaugos pavadinimas
(anglų kalba)  
Raktiniai paslaugos  žodžiai (anglų kalba)   Paslaugą teikiantis asmuo
„GreimApp“ – mobili aplikacija/programėlė minčių žemėlapiui/lateraliniam/semiotiniam mąstymui minčių žemėlapiai, šablonai ir modeliai "GreimApp" - Mobile App for mindmapping/lateral/semiotic thinking   mindmaps, templates and models Prof. Dario Martinelli
 „Sympossible“ – mobili aplikacija/programėlė pilnam dalyvavimo kongresuose ir simpoziiumuose valdymui dalyvavimo konferencijose valdymas "Sympossible" - Mobile App for fully managing participation to congresses and symposia  conference participation management Prof. Dario Martinelli
LiTunes“ – mobili aplikacija/programėlė skirta klasifikuoti lietuvišką muziką mokslininkams bei turistams Lietuvių muzika, mokslininkai, turistai "LiTunes" - Mobile App for classifying Lithuanian music for scholars and tourists  Lithuanian music, scholars, tourists Prof. Dario Martinelli