KTU studentai jau 10 metų sprendžia migracijos ir socialinės atskirties problemas

2017-01-01 13:30

Kauno technologijos universiteto (KTU) Socialinės pedagogikos studijų programoje migracijos klausimai nagrinėjami jau 10 metų. Universiteto Edukologijos katedros dėstytojų bendradarbiavimas su Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija, „Caritu“ ir kitomis Kaune dirbančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis paskatino programos pokyčius, suteikiančius studentams galimybę nagrinėti ir iš arti susipažinti su Lietuvai bei pasauliui aktualiomis socialinėmis problemomis ir jų sprendimo būdais.

„Atsižvelgdami į globalizacijos nulemtus pokyčius ir su jais susijusias įvairias socialines problemas – migraciją, socialinę atskirtį, tolerancijos, pilietiškumo, socialinės atsakomybės stoką, nuosekliai tobuliname KTU studijų programą Socialinė pedagogika“, – sako Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto profesorė Edita Štuopytė.

KTU Edukologijos katedros tyrėja prisidėjo prie įvairių nevalstybinių organizacijų projektų kūrimo bei dviejų multikultūrinį ugdymą skatinančių modulių atsiradimo Socialinės pedagogikos studijų programoje.

Stiprus mokslininkų ir praktikų ryšys

Universitetui pasirašius bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija ir Jungtinių Tautų (JT) Vyriausiojo Pabėgėlių reikalų komisaro valdyba, buvo parengtas ir į socialinės pedagogikos studijų programą įtrauktas naujas studijų modulis – Socioedukacinis darbas su migrantais.

Pasak E. Štuopytės, šio modulio metu studentai susipažįsta su migracijos samprata, migrantų ir pabėgėlių patirtimis, tarptautinėmis apsaugos struktūromis bei socialine prieglobsčio ir socialinės pagalbos sistema. Taip pat, lankydami paskaitas studentai išmoksta socialinio darbo su migrantais metodų, organizuoti edukacinę, socialinę ir psichologinę pagalbą pabėgėliams.

„Tinkamai realizuoti šį studijų modulį pavyksta dėl to, kad sukurtas stiprus ryšys tarp mokslininkų, analizuojančių migracijos tematiką, ir praktikų, dirbančių šioje srityje“, – sako KTU profesorė.

Skatinamas studentų tarpkultūriškumas

Tobulinant Socialinės pedagogikos studijų programą, buvo pastebėta, kad studentams trūksta žinių apie mokymo(si) iššūkius besikeičiančioje, multikultūrinėje aplinkoje bei gebėjimų spręsti kylančias problemas.

Dėl šios priežasties Socialinės pedagogikos studijas papildė dar vienas modulis – Ugdymas multikultūrinėje aplinkoje – skatinantis tarpkultūrinį jaunimo ugdymą Lietuvoje.

Profesorės E. Štuopytės teigimu, šiame studijų modulyje studentai nagrinėja multikultūriškumą, ugdymo multikultūrinėje visuomenėje strategijas ir kitus svarbius multikultūrinius reiškinius.

„Nuolat vykdome studentų apklausas, atsižvelgdami į jų išsakytas pastabas. Taip pat tobuliname studijų procesą, peržiūrime ir atnaujiname studijų programos modulius ir jų temas“, – teigia E. Štuopytė.

KTU tyrėjos teigimu, po susitikimų su prieglobstį gavusiais asmenimis, studentai tampa tolerantiškesni, aktyviau įsitraukia į diskusijas, kai kurie renkasi savanorystę Pabėgėlių paramos centre Kaune“, – pažymi profesorė.