Semiotikos institutas

Veiklos pradžia: 2014 m. sausis

Vykdoma veikla: 1 kasmetinis tarptautinis kongresas; 2 straipsniai/metus prestižiniuose žurnaluose; 1 monografija kas du metus; x įvairių publikacijų; dalyvavimas x konferencijose; 4 straipsniai/metus spaudoje; Skaitmeninė biblioteka.

Planuojama veikla: “Numanities” monografijų  serija su „Springer“ leidykla; PhD programa; Etiškai orientuotos paslaugos bendruomenei; Mobiliosios aplikacijos mokslo veiklai; kultūriniai ir tarpkultūriniai mokymai/konsultacijos; Nuotolinis mokymas.

Plėtros vizija:

SI pirmiausia orientuojasi į vertybėmis grįstą visuomenę. Vertybės, kurias SI remia yra išreikštos jo P.E.A.C.O.C.K.S. manifeste: 

P reiškia PASSION/AISTRĄ: Įsipareigojimą visuomenei ir įsijungimą į veiklą.

E reiškia ETHICS/ETIKĄ: Orumas ir gyvenimo kokybė, tolerancija, lygybė ir empatija.

A reiškia APPLICATION/ PRITAIKYMĄ: Vertingų mokslinių tyrimų vykdymas, kurie gali būti pritaikyti realiuose kontekstuose ir situacijose.

C reiškia CREATIVITY/KŪRYBIŠKUMĄ: Tikėjimas vaizduote, menu, idėjomis, lateraliniu mąstymu bei jų skatinimas.

O reiškia OPENNESS/ATVIRUMĄ: SI yra atviras institutas, dedikuotas įvairovei, įtraukimui ir skaidrumui.

C reiškia CURIOSITY/SMALSUMĄ: mąstymas ir tyrinėjimai kaip varomosios jėgos.  

K reiškia KNOWLEDGE/ŽINIAS: informacija, komunikacija, kultūra.

S reiškia SUSTAINABILITY/DARNĄ: ekologija, tinkamos technologijos, neįsibrovimas, rimtumas ir“ekonomiškumas” tikrąja prasme.

 
 
 
 

ICoN

Institutas, tęsdamas 25 metų tradiciją, pradėtą Imatroje, Suomija,  su moksline vasaros stovykla, 2014 metais pradėjo organizuoti tarptautinį kongresą nauju pavadinimu -  Naujųjų humanitarinių mokslų kongresas – ICoN – International Congress of Numanities.

Pagrindinis kongreso tikslas yra paskatinti diskusiją apie problemas ir galimybes, iškylančias įvairiose humanitarinių mokslų kryptyse (menuose, lingvistikoje, filosofijoje ir kt.), bei jų sankirtas su kitomis tyrimų sritimis. Kongreso dėmesio centre yra semiotiniai, komunikacijos bei kultūros tyrimai, tačiau siekiant sukurti tikrai tarpdisciplininę renginio aplinką, pranešėjai yra kviečiami iš visų disciplinų.

ICoN 2014 metų tema - „Humanitarinių mokslų vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje: Semiotika, kultūra, technologijos“. Renginys vyko birželio 2-7 dienomis.

Dalyvių skaičius – 125, iš 25 šalių. Plenarinius pranešimus skaitė pranešėjai iš Indijos, Prancūzijos, Italijos, Lietuvos ir  Suomijos.

Pranešimų medžiaga spausdinta/atiduota spausdinti leidiniuose: „Semiotica“ , Kanada, leidykla De Gruyter Mouton, „Kalbų studijos/Studies about Languages“, KTU, „The Role of Humanities in Contemporary Society: Semiotics, Culture, Technologies“, selected proceedings from the 1st International Congress of Numanities, KTU.

ICoN 2015 metų tema – „Kūrybiškumas, įvairovė, raida“. Renginys vyko gegužės 25-29 dienomis.

Dalyvavo 136 pranešėjai iš 27 šalių. Plenarinius pranešimus skaitė pranešėjai iš Bulgarijos, Jungtinių Tautų Organizacijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Lietuvos ir Suomijos.

Pranešimų medžiaga bus spausdinama: „Readings in Numanities“, leidykla „Springer“, žurnale , „Kalbų studijos/Studies about Languages“, KTU, kongreso pranešimų medžiagos leidinyje „Proceedings from the 2nd International Congress of Numanities“, KTU.

Daugiau informacijos apie ICoN 2014 ir 2015 rasite čia: http://isisemiotics.eu/icon-home/past-editions/

Mokslas

Semiotikos institutas vykdo mokslinius tyrimus universiteto prioritetinėje mokslo kryptyje „Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida“.

H kryptis (Humanitariniai mokslai), akcentuojant 04H (filologija), 03H (Menotyra), 01H (Filosofija) ir 06H (Komunikacija ir Informatika)

Tyrimų tikslai:

Vykdyti tarpdisciplininiais humanitariniais mokslais grįstus tyrimus, akcentuojant tai ką mes pavadinome „Naujaisiais humanitariniais mokslais“.

 

Organizuoti  moksliniai seminarai ir konferencijos

1st International Congress of Numanities (ICoN 2014), „The Role of Humanities in Contemporary Society: Semiotics, Culture, Technologies“. Kaunas, 2-7, 2014.

Simpoziumas „HOWTO Things“ – tarpdisciplininių praktikų simpoziumas. 2014-10-02.

2nd International Congress of Numanities (ICoN 2015), „Creativity, Diversity, Development“. Kaunas, 25-29 May, 2015.

Tarpdisciplininio projekto „Tarp meno ir mokslo: žaliosios technologijos ir „Phytomining“ sąvoka“ kūrybinės dirbtuvės ICoN 2015 metu.

Intensyvios dirbtuvės studentams „Vartotojo patirtis, semiotika ir kultūros vystymas“, renginį vedė Majid Behboudi (Kanada), 2015.05.25-29.

Publikacijos ir konferencijų pranešimai

Dario Martinelli. Skaityti pranešimai.

Monografija „Lights, Camera, Bark!” (2014), KTU „Technologija“. 294 pp.

„Philosophies of Performance (red. kartu su E. Tarasti ir J. Torvinen). „Popular Music and Notion of Performance“ (2014). Acta Semiotica Fennica XLIII. Semiotic Society of Finland, Helsinki.

„Cinema and Popular Music, a Multifold Relationship. The Cases of Ennio Morricone and David Lynch“, in „Interdisciplinary Studies in Musicology 14“, ed. M. Jablonsky, J. Kasperski, P. Podlipniak, E. Schreiber. Poznan, 2014.

1st International Congress of Numanities (ICoN 2014), „The Role of Humanities in Contemporary Society: Semiotics, Culture, Technologies“. Kaunas, 2-7, 2014:

„From Crisis to Krisis – a Manifesto for Numanities“, „Left“ and „Right“ as Cultural Models in Popular Music“, „The Strange Case of Dr. Human and Mr. Animal“.

12th World congress of Semiotics “New Semiotics. Between Tradition and Innovation”. Sofia, Bulgaria, September  16-20, 2014. Organizers: International Association for Semiotic Studies, New Bulgarian University, Southeast European Center for Semiotic Studies. Papers: “Semiotics of Cultural Heritages”; “The Lithuanian Singing Revolution as Cultural Heritage and Source of Soft Power”.

 39th Annual Meeting of Semiotic Society of America “Paradoxes of Life”, Seatle, Washington, USA, October 1-5, 2014. Pranešimai “Digital Technologies as Relations”, “The Paradox of Humanities and Technology: Building a Paradigm for Numanities”.

International Conference “Musicology Today: Academic Tradition Facing New Intellectual and Social Challenges”. Saint-Petersburg State University, Faculty of Arts and Sciences, Saint-Petersburg, Russia, December 5-6, 2014. Pranešimas “On the Complex Relation between Music and Technologies”.

International Conference “Past the “Post-“. University of Amsterdam, The Netherlands. June 11-12, 2015.

Pranešimas “The Lithuanian Singing Revolution in the post-Soviet Scenario”.

Rima Povilionienė. Parengti straipsniai: References to Lithuanian Musical Life in Lithuanian Periodicals, 1914–1915. A Review of the Lithuanian News Daily. In: New Sound International Journal of Music, ed. Mirjana Veselinović-Hofman. Belgrade, 2014. ISSN: 0354-818X.

„Vilties“ dienraštis Pirmojo pasaulinio karo pirmaisiais metais, 1914–1915 m.: muzikinio gyvenimo apžvalga kaip tautinės savimonės atspindys. In: Lietuvos muzikologija, t. 15, 2014. ISSN 1392-9313 (atiduota spaudai).

Audronė Daubarienė. Skaitytas pranešimas „The Culture of Secondary Orality in Online Communities“, 1st International Congress of Numanities (ICoN 2014), „The Role of Humanities in Contemporary Society: Semiotics, Culture, Technologies“. Kaunas, 2-7, 2014.

Skaitytas pranešimas ( su L. janavičiūte): „Advertising as a means of Communication: Reaching a Target Audience“,

2nd International Congress of Numanities (ICoN 2015), „Creativity, Diversity, Development“. Kaunas, 25-29 May, 2015.

Mindaugas Gapševičius. Parengtas tarpdisciplininių instrukcijų vadovas internete „HOWTO“: http://www.howto-things.com

„Displace. A Migrating Art Academies Compendium of Ideas“ (editor), Vilniaus meno akademija, 2014.

Ulrika Varankaitė. Skaitytas pranešimas (su V. Strauku): „Title Influence on Musical Meaning“., 1st International Congress of Numanities (ICoN 2014), „The Role of Humanities in Contemporary Society: Semiotics, Culture, Technologies“. Kaunas, 2-7, 2014.

Skaitytas pranešimas: „Music and Associations. Cultural impact on musical perception“, 2nd International Congress of Numanities (ICoN 2015), „Creativity, Diversity, Development“. Kaunas, 25-29 May, 2015.

Simona Stano. Skaitytas pranešimas: „Eating Diversity, Creating Identity. Translation of the culinary code between culinary creativity and miunderstandings“, 2nd International Congress of Numanities (ICoN 2015), „Creativity, Diversity, Development“. Kaunas, 25-29 May, 2015.

 

Doktorontūra – Menotyra.

Doktorantė Ulrika varankaitė (2015 m.), tema „Muzikinė patirtis kaip multimodalus, semiotinis ir psichologinis fenomenas“. Vadovas prof. dr. Dario Martinelli.

Projektai

„Music and Politics: An Analysis of Protest Songs and Lithuanian Singing Revolution”
Projekto vadovas: Dario Martinelli
Finansavimo šaltinis: Lietuvos mokslų taryba, Mokslininkų grupių projektai
Projekto trukmė: 2014 – 2016
Projekto tikslas – pateikti semiotinę ir muzikologinę populiariosios muzikos socialinio protesto dainų sampratos ir repertuaro analizę, ypatingą dėmesį sutelkiant į lietuvių muzikos ir vadinamosios „Dainuojančios revoliucijos“ atvejį.

„HOWTO”
Projekto vadovas: Mindaugas Gapševičius
Kiti projekto tyrėjai: Dario Martinelli, Kęstutis Morkūnas.
Finansavimo šaltinis: Lietuvos kultūros taryba
Projekto trukmė: 2014
Projekto tikslas – sukurti tarpdisciplininių instrukcijų vadovą internete. Projekto pagrindinis uždavinys – ištirti tarpsritinį lauką, kuriame specialistai sprendžia problemas, susijusias su socialiniais, ekonominiais , politiniais ar meniniais iššūkiais, naudojantis įvairiomis praktikomis ir jas pristatyti jauniems mokslininkams ir menininkams. Šių tyrimų pagrindu buvo parengta interneto svetainė, kurioje vietą rado pokalbiai su specialistais, jų atliekamų tyrimų apžvalga ir naudojamais metodais.

„Tarp meno ir mokslo: žaliosios technologijos ir „Phytomining" sąvoka“
Projekto vadovas: Mindaugas Gapševičius
Kiti projekto tyrėjai: Dario Martinelli, Audronė Daubarienė
Finansavimo šaltinis: Lietuvos Kultūros taryba
Projekto trukmė: 2015 m.

„Vargonų registro Unda maris genezė ir įsitvirtinimas Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės pavelde”.
Projekto vadovas: Girėnas Povilionis
Kiti projekto tyrėjai: Rima Povilionienė
Finansavimo šaltinis: Lietuvos mokslų taryba, Mokslininkų grupių projektai
Projekto trukmė: 2015 – 2018

Pateiktos paraiškos:
„Sounds and the Cities“
Projekto vadovas: Rima Povilionienė
Kiti projekto tyrėjai: tarptautiniai partneriai: Krokuvos Muzikos akademija, Lenkija; Aix-Marseille universitetas, Prancūzija.
Finansavimo šaltinis: ES programa “Heritage Plus”.  
Projekto trukmė: 2014 – 2016

„Migruojančios akademijos“
Projekto vadovas: Mindaugas Gapševičius
Kiti projekto tyrėjai: Dario Martinelli, Audronė Daubarienė
Finansavimo šaltinis: ES Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Projekto trukmė: 2015 – 2016 m.

„New forms of knowledge, social relations and economic value in the age of the Internet“.
Projekto vadovas ir koordinuojanti institucija: Kristian Bankov, New Bulgarian University.
 Kiti projekto tyrėjai: Dario Martinelli, Audronė Daubarienė
Finansavimo šaltinis: ES Europos Komisija
Projekto trukmė: 2015 m.

“Digital Culture and Creativity for an Inclusive Society” (DANTE)
Projekto vadovas: Dario Martinelli.
Projekto partneriai: Aalto University, Suomija; University of Turin, Italija.
Finansavimo šaltinis: H2020 TWINN 2015
Projekto trukmė: 3 metai.

  • Šioje kategorijoje įvykių nėra
  • Šioje kategorijoje įvykių nėra
  • Šioje kategorijoje įvykių nėra
  • Šioje kategorijoje įvykių nėra
  • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
  • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
  • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
  • Šioje kategorijoje skelbimų nėra

Mokslo darbuotojai


Vyriausias mokslo darbuotojas

Prof. dr. Dario Martinelli
A. Mickevičiaus g. 37, 111 kab.
Tel. (8 37) 32 05 46
e. p. dario.martinelli@ktu.lt

 

Mokslo darbuotojai

Dr. Rima Povilionienė
A.Mickevičiaus g. 37, 111 kab.
Tel. (8 37) 32 05 46
e. p. rima.povilioniene@ktu.lt
Dr. Simona Stano
A.Mickevičiaus g. 37, 111 kab.
Tel. (8 37) 32 05 46
e. p. simona.stano@gmail.com

Dr. Alin Olteanu
Mokslininkas stažuotojas
A. Mickevičiaus g. 37, 111 kab.
Tel. (8 37) 32 05 46
e.p. alin.olteanu@ktu.lt


Jaunesnieji mokslo darbuotojai

Ulrika Varankaitė
A.Mickevičiaus g. 37, 111 kab.
Tel. (8 37) 32 05 46
e. p. ulrika.varankaite@ktu.lt
Mindaugas Gapševičius
A.Mickevičiaus g. 37, 111 kab.
Tel. (8 37) 32 05 46
e. p. miga@o-o.lt

Doktorantai

Ulrika Varankaitė
A.Mickevičiaus g. 37, 111 kab.
Tel. (8 37) 32 05 46
e. p. ulrika.varankaite@ktu.lt

Direktorius

Prof. dr. Dario Martinelli
A. Mickevičiaus g. 37, 111 kab.
Tel. (8 37) 32 05 46
e. p. dario.martinelli@ktu.lt

Akdeminė padėdėja – Audronė Daubarienė
A. Mickevičiaus g. 37, 111 kab.
Tel. (8 37) 32 05 46
e. p. audrone.daubariene@ktu.lt