Projektai

ES SF projektai

Projekto sutarties data  
Projekto sutarties Nr.  
Projekto pavadinimas
Projekto vadovas
Projektą vykdantis padalinys  
Projekto partneriai
Projekto įgyvendinimo laikotarpis
Projekto trumpas aprašymas
Įgyvendinančioji institucija

2010-03-08

VP1–2.1–ŠMM–04–K–01–016

KTU ir KMU studijų sistemų efektyvumo didinimas integruojant jų plėtros strategijas su kitomis aukštosiomis mokyklomis

Evelina Meilienė

Plėtros projektų tarnyba

Kauno medicinos universitetas

Lietuvos kūno kultūros akademija

Šiaulių universitetas

2010.03.08   2013.06.30

Baigtas
2013-10-29

 

Įsisavinta
99,63 % lėšų

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

prioritetas - Mokymasis visą gyvenimą

priemonė - Studijų sistemos efektyvumo didinimas

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis

2010-04-01

VP1–2.2–ŠMM–07–K–01–026

Pirmos pakopos studijų programų "Pastatų inžinerinės sistemos", "Statybos inžinerija" ir "Architektūra" atnaujinimas

Rasa Apanavičienė

Statybos ir architektūros fakultetas

Lietuvos architektų sąjunga

2010.04.01   2012.09.30

Baigtas
2012-12-03

Įsisavinta
100,00 % lėšų

 

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

prioritetas - Mokymasis visą gyvenimą

priemonė - Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas

 

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis

2010-04-01

VP1–2.2–ŠMM–07–K–01–074

Studentų profesinių praktinių įgūdžių ir verslumo ugdymas apdirbamosios pramonės imitacinėse įmonėse

Eugenija Strazdienė

Dizaino ir technologijų fakultetas

Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija

Lietuvos spaustuvininkų asociacija

Asociacija „Nacionalinis maisto ūkio klasteris“

Kauno krašto pramoninkų ir darbdavių asociacija

2010.04.01   2012.06.30

Baigtas

2012-11-05

 

Įsisavinta
92,61 % lėšų

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

prioritetas - Mokymasis visą gyvenimą

priemonė - Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis

2010-04-01

VP1–2.2–ŠMM–07–K–01–086

I studijų pakopos programų kokybės ir tarptautiškumo didinimas KTU Ekonomikos ir vadybos fakultete bei Alytaus kolegijos Vadybos fakultete

Gražina Startienė

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Alytaus kolegija

Kauno krašto pramoninkų ir darbdavių asociacija

2010.04.01   2012.06.30

Baigtas
2012-08-16

 

Įsisavinta
99,99 % lėšų

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

prioritetas - Mokymasis visą gyvenimą

priemonė - Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis

2009-07-24

VP1–3.1–ŠMM–02–V–02–001

Lietuvos HSM duomenų archyvo (LiDA) plėtra

Algis Krupavičius

Socialinių mokslų fakultetas

2009.06.01    2011.12.24

Baigtas
2012-11-14

 

Įsisavinta
97,16 % lėšų

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

prioritetas - Tyrėjų gebėjimo stiprinimas

priemonė - Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas (mokslo duomenų bazės, e. dokumentai)

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis

2010-01-07

VP2–1.1–ŠMM–04–V–01–005

Nacionalinio atviros prieigos MTEP centro sukūrimas Kauno technologijos universitete

Sigitas Stanys

Plėtros projektų centras

2009.02.02    2015.11.31

Baigtas
2016-02-18

 

Įsisavinta
99,99 % lėšų

 

 

 

Ekonomikos augimo veiksmų programa

prioritetas - Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra

priemonė - Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis

2011-09-16

VP2-1.4-ŪM-04-V-01-005

Slėnio „Santaka“ technologijų perdavimo ir verslo inkubatoriaus bazės įkūrimas

Evelina Meilienė

Plėtros projektų centras

2009.02.02    2015.09.30

Baigtas
2015-12-23

Įsisavinta
97,74 % lėšų

Ekonomikos augimo veiksmų programa

prioritetas - Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra

priemonė - Inogeb LT-2

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis

2010-01-29

VP2–1.1–ŠMM–04–V–01–011

Maisto mokslo ir technologijų MTEP infrastruktūros plėtra ir mokslinio potencialo konsolidacija

Daiva Leskauskaitė

Cheminės technologijos fakultetas

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas

2010.01.29   2012.03.31

Baigtas
2012-07-31

 

Įsisavinta
97,28 % lėšų

Ekonomikos augimo veiksmų programa

prioritetas - Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra

priemonė - Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis

2010-04-29

VP3–3.4–ŪM–03–V–03–006

Pastato Studentų g. 56, Kaune, renovavimas

Giedrius Klusis

Plėtros projektų tarnyba

2009.08.01   2011.03.31

Baigtas
2012-03-28

 

Įsisavinta
95,17 % lėšų

Sanglaudos skatinimo veiksmų programa

prioritetas - Aplinka ir darnus vystymasis

priemonė - Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis

2010-06-22

VP1–1.1–SADM–07–K–01–052

Kompiuterinis raštingumas bendruomenėms – geresnės gyvenimo kokybės garantas

Daina Gudonienė

E. mokymosi technologijų centras

2010.06.22   2013.12.21

Baigtas
2014-03-21

Įsisavinta
99,42 % lėšų

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

prioritetas - Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis

priemonė - Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis

2010-06-16

VP3–3.4–ŪM–03–V–03–005

Pastato Radvilėnų pl. 19, Kaune, renovavimas

Jonas Rutkauskas

Plėtros projektų tarnyba

2009.08.03    2011.07.15

Baigtas
2011-12-12

Įsisavinta
100,00 % lėšų

Sanglaudos skatinimo veiksmų programa

prioritetas - Aplinka ir darnus vystymasis

priemonė - Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis

2010-06-30

VP2–1.1–ŠMM–04–V–02–001

Mokslo ir studijų infrastruktūros bei MTEP stiprinimas darniosios chemijos srityje

Lina Šiaulytė

Cheminės technologijos fakultetas

Vilniaus universitetas

Vytauto Didžiojo universitetas

Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centras

2010.02.25   2013.11.30

Baigtas
2014-09-09

 

Įsisavinta
99,95 % lėšų

Ekonomikos augimo veiksmų programa

prioritetas - Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra

priemonė - Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis

2010-08-23

VP2–1.1–ŠMM–04–V–02–008

Su mechatronika susijusių mokslo ir studijų sričių plėtojimas

Jonas Rutkauskas

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Vilniaus pedagoginis universitetas

Šiaulių universitetas

Lietuvos energetikos institutas

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių technologijos mokslų centras

2010.05.14   2015.06.30

Baigtas
2015-11-19

Įsisavinta
99,94 % lėšų

Ekonomikos augimo veiksmų programa

prioritetas - Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra

priemonė - Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis

2010-10-26

VP1–2.2–ŠMM–09–V–01–003

Aukštojo mokslo I ir II pakopų informatikos ir informatikos inžinerijos krypčių studijų programų atnaujinimas bei naujų sukūrimas ir įgyvendinimas (AMIPA)

Eduardas Bareiša

Informatikos fakultetas

Vilniaus universitetas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Vytauto Didžiojo universitetas

Kauno kolegija

Vilniaus kolegija

Asociacija “Infobalt”

VšĮ „Visorių informacinių technologijų parkas“

2010.09.01   2015.02.28

Baigtas
2015-05-28

 

Įsisavinta
98,06 % lėšų

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

prioritetas - Mokymasis visą gyvenimą

priemonė - Studijų programų plėtra nacionalinėse kompleksinėse programose

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis

2010-10-26

VP1–2.2–ŠMM–09–V–01–006

Chemijos ir chemijos inžinerijos specialistų rengimo tobulinimas, dėstytojų kvalifikacijos gerinimas bei mobilumo skatinimas

Gintautas Žemaitis

Cheminės technologijos fakultetas

Vilniaus universitetas

Vytauto Didžiojo universitetas

2010.09.01   2015.02.26

Baigtas
2015-05-28

Įsisavinta
100,00 % lėšų

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

prioritetas - Mokymasis visą gyvenimą

priemonė - Studijų programų plėtra nacionalinėse kompleksinėse programose

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis

2010-10-26

VP1–2.2–ŠMM–09–V–01–010

Su mechatronika susijusių inžinerijos sričių specialistų rengimo tobulinimas, dėstytojų kvalifikacijos gerinimas, mobilumo ir studentų tarpinstitucinio bendradarbiavimo skatinimas

Sigita Neverauskaitė

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Vilniaus pedagoginis universitetas

Klaipėdos universitetas

Šiaulių universitetas

2010.09.01   2015.05.26

Baigtas
2015-11-04

 

Įsisavinta
99,54 % lėšų

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

prioritetas - Mokymasis visą gyvenimą

priemonė - Studijų programų plėtra nacionalinėse kompleksinėse programose

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis

2010-11-30

VP1–2.2–ŠMM–04–V–02–003

Lietuvos mokslo ir studijų informacinės sistemos diegimas

Vitalis Sapagovas

ITD

Alytaus kolegija

Kauno kolegija,

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija

Kauno technikos kolegija

Klaipėdos universitetas

Klaipėdos valstybinė kolegija

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla

Lietuvos kūno kultūros akademija

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Marijampolės kolegija

Panevėžio kolegija

Šiaulių valstybinė kolegija

Šiaulių universitetas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Vilniaus kolegija

Vilniaus pedagoginis universitetas

Vilniaus universitetas

Žemaitijos kolegija

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

2010.11.30   2015.08.31

 

Baigtas
2015-12-16

 

Įsisavinta
99,16 % lėšų

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

prioritetas - Mokymasis visą gyvenimą

priemonė - Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis

2010-11-30

VP1–2.2–ŠMM–08–V–02–003

Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojų ir I-II pakopų studentų tarptautinių praktikų / stažuočių užsienyje (ES, ELPA ir NATO šalyse) reziduojančiose įmonėse ir tarptautinėse organizacijose modelio sukūrimas

Neringa Narbutienė

Tarptautinių ryšių skyrius

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Klaipėdos universitetas

LCC tarptautinis universitetas

Lietuvos kūno kultūros akademija

Lietuvos žemės ūkio universitetas

Socialinių mokslų kolegija

Šiaulių valstybinė kolegija

Šiaulių universitetas

Vytauto Didžiojo universitetas

Vilniaus pedagoginis universitetas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2010.11.30   2013.05.31

Baigtas
2013-09-05

Įsisavinta
81,74 % lėšų

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

prioritetas - Mokymasis visą gyvenimą

priemonė - Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis

2011-01-20

VP1–2.1–ŠMM–04–K–02–001

Vidinės studijų kokybės vadybos sistemos tobulinimas Kauno technologijos universitete

Eglė Katiliūtė

Strategijos įgyvendinimo ir kokybės užtikrinimo tarnybos Kokybės skyrius

2011.01.20   2013.04.20

Baigtas
2013-08-13

 

Įsisavinta
98,72 % lėšų

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

prioritetas - Mokymasis visą gyvenimą

priemonė - Studijų sistemos efektyvumo didinimas

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis

2011-03-24

VP3–2.2–ŠMM–18–V–02–004

KTU Elektros ir valdymo inžinerijos, Telekomunikacijų ir elektronikos bei Informatikos fakultetų reorganizacija, siekiant gerinti studijų kokybę

Lijana Labanauskienė

Plėtros projektų centras

2010.09.06   2015.08.31

Baigtas
2015-12-15

Įsisavinta
95,39 % lėšų

Sanglaudos skatinimo veiksmų programa

prioritetas - Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra

priemonė - Universitetų infrastruktūros plėtra

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis

2011-07-27

VP1–3.1–ŠMM–02–V–02–002

Mokslininkų ir tyrėjų gebėjimų išnaudoti gigabitinio tinklo technologijas ugdymas

Vytautas Rėklaitis

ITD

Vilniaus universitetas

2011.07.27   2014.07.27

Baigtas
2014-09-08

Įsisavinta
99,96 % lėšų

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

prioritetas - Tyrėjų gebėjimo stiprinimas

priemonė - Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas (mokslo duomenų bazės, e. dokumentai)

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis

2011-11-08

VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-056

Kauno technologijos universiteto programų „Aplinkosaugos inžinerija“ bei „Maisto mokslas ir sauga“ atnaujinimas, pritaikant jas studijuoti užsieniečiams

Dalia Jankūnaitė

Cheminės technologijos fakultetas

2011.11.08   2014.02.28

Baigtas
2014-04-24

Įsisavinta
99,98 % lėšų

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

prioritetas - Mokymasis visą gyvenimą

priemonė - Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis

2012-02-01

VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-007

Universitetų žinių ir technologijų perdavimo gebėjimų stiprinimas (UniGeb)

Violeta Kaunelienė

Inovacijų ir verslo centras

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras

Lietuvos inovacijų centras

KTU regioninis mokslo parkas

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centras

Agrarinių ir miškų mokslų institutų asociacija

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

2012.02.01   2014.07.31

Baigtas
2014-10-08

Įsisavinta
95,41 % lėšų

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

prioritetas - Tyrėjų gebėjimo stiprinimas

priemonė - Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis

2012-08-14

VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-014

Medžiagų aukštosioms technologijoms kūrimas, tyrimas ir taikymas

Lina Šiaulytė

Cheminės technologijos fakultetas

Vilniaus universitetas

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras

2012.07.25   2015.02.13

Baigtas
2015-04-13

Įsisavinta
100,00 % lėšų

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

prioritetas - Tyrėjų gebėjimo stiprinimas

priemonė - Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas

 

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis

2012-08-14

VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-015

Mikrojutikliai, mikrovykdikliai ir valdikliai mechatroninėms sistemoms (Go-Smart)

Agnė Valiukevičiūtė

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Lietuvos edukologijos universitetas

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras

Šiaulių universitetas

Lietuvos energetikos institutas

2012.08.14   2015.02.14

Baigtas
2015-09-09

Įsisavinta
86,96 % lėšų

 

 

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

prioritetas - Tyrėjų gebėjimo stiprinimas

priemonė - Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas

 

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis

2012-08-14

VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-018

Daiktų ir paslaugų interneto technologijų ir jų infrastruktūros išmaniosioms aplinkoms tyrimai bei kūrimas

Virginija Limanauskienė

Informatikos fakultetas

2012.08.14   2015.08.13

Baigtas
2015-12-09

Įsisavinta
98,96 % lėšų

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

prioritetas - Tyrėjų gebėjimo stiprinimas

priemonė - Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas

 

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis

2012-11-15

VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-013

Naujų puslaidininkinių medžiagų ir nanostruktūrų kūrimas ir taikymai pažangioms technologijoms

Rasa Žostautienė

Medžiagų mokslo institutas

2012.11.15   2015.09.01

Baigtas
2015-12-30

 

Įsisavinta
99,72 % lėšų

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

prioritetas - Tyrėjų gebėjimo stiprinimas

priemonė - Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas

 

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis

2013-01-17

VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-003

Arterinės hipotenzijos epizodų prognozavimo inovacinės sistemos technologinė plėtra

Jonas Rutkauskas

Elektros ir elektronikos fakultetas

2013.01.17   2015.07.16

Baigtas
2015-11-11

Įsisavinta
100,00 % lėšų

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

prioritetas - Tyrėjų gebėjimo stiprinimas

priemonė - Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis

2013-01-17

VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-004

Intelektualių dėvimų jutiklių sistema žmogaus sveikatingumo stebėsenai

Rima Belousova

Biomedicininės inžinerijos institutas

2013.01.17   2015.07.17

Baigtas
2015-09-17

Įsisavinta
99,99 % lėšų

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

prioritetas - Tyrėjų gebėjimo stiprinimas

priemonė - Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis

2013-01-17

VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-005

Mokomosios raketinės įrangos kūrimas, tyrimas, įdiegimas ir komercializavimas (TAIKINYS)

Rima Belousova

Gynybos technologijų institutas

2013.01.17   2015.07.17

Baigtas
2015-10-26

 

Įsisavinta
99,98 % lėšų

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

prioritetas - Tyrėjų gebėjimo stiprinimas

priemonė - Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis

2013-01-17

VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-008

Veiklos procesų ir veiklos taisyklių integravimas veiklos semantikos pagrindu (VEPSEM)

Tomas Danikauskas

Informatikos fakultetas

2013.01.17   2015.04.30

Baigtas
2015-07-02

Įsisavinta
99,86 % lėšų

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

prioritetas - Tyrėjų gebėjimo stiprinimas

priemonė - Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis

2013-01-17

VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-012

Protingos mechatroninės technologijos ir sprendimai gamybos procesų efektyvinimui bei produktų padedančių tausoti aplinką kūrimui: nuo medžiagų iki įrankių (In-Smart)

Jonas Rutkauskas

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas

2013.01.17   2015.07.17

Baigtas
2015-11-13

Įsisavinta
99,88 % lėšų

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

prioritetas - Tyrėjų gebėjimo stiprinimas

priemonė - Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis

2013-01-17

VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-013

Apsauginės daugiafunkcės medicininės silikoninio elastomero dangos (SilikonDangos)

Gintautas Žemaitis

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas

2013.01.17   2015.07.17

Baigtas
2015-11-24

Įsisavinta
99,99 % lėšų

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

prioritetas - Tyrėjų gebėjimo stiprinimas

priemonė - Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis

2013-01-17

VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-014

Saugus nuotolinis infuzijos valdymas

Gintautas Žemaitis

Elektros ir elektronikos fakultetas

2013.01.17   2015.07.17

Baigtas
2015-11-23

Įsisavinta
99,99 % lėšų

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

prioritetas - Tyrėjų gebėjimo stiprinimas

priemonė - Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis

2013-04-10

VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-020

Būsto išmaniosios aplinkos tyrimai ir intelektualių technologijų kūrimas (BIATech)

Audronė Janavičiūtė

Informatikos fakultetas

2013.04.10   2015.08.31

Baigtas
2015-10-29

Įsisavinta
98,07 % lėšų

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

prioritetas - Tyrėjų gebėjimo stiprinimas

priemonė - Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas

 

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis

2013-10-01

VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-028

Paviršiaus reljefo ir molekulinių jėgų įtakos nanodalelių saviorganizacijos procesams fundamentiniai moksliniai tyrimai ir šioje srityje dirbančių mokslininkų ir kitų tyrėjų tarptautinio konkurencingumo ugdymas (PARMO)

Rasa Žostautienė

Medžiagų mokslo institutas

2013.10.01   2015.09.30

Baigtas
2015-11-20

Įsisavinta
99,88 % lėšų

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

prioritetas - Tyrėjų gebėjimo stiprinimas

priemonė - Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis

2011-03-24

VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-154

Lietuvių tradicinės muzikos dermės tarpkultūriniame kontekste: akustiniai ir kognityviniai aspektai

Rytis Ambrazevičius

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas

2011.05.01   2015.09.30

Baigtas
2015-11-10

Įsisavinta
99,45 % lėšų

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

prioritetas - Tyrėjų gebėjimo stiprinimas

priemonė - Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

2011-03-24

VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-078

Dažiosios ir daugiafunkcinės organinės medžiagos energiją taupančioms technologijoms: sintezė, struktūra ir savybės (Fotomolekulės)

Vytautas Getautis

Cheminės technologijos fakultetas

2011.04.01   2015.03.31

Baigtas
2015-06-04

Įsisavinta
96,49 % lėšų

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

prioritetas - Tyrėjų gebėjimo stiprinimas

priemonė - Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

2012-10-02

VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-075

Oro kokybės valdymas mažai energijos naudojančiuose pastatuose (AQUME)

Dainius Martuzevičius

Cheminės technologijos fakultetas

2012.10.01   2015.11.30

Baigtas
2015-12-21

 

Įsisavinta
99,71 % lėšų

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

prioritetas - Tyrėjų gebėjimo stiprinimas

priemonė - Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)

 

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

2012-10-02

VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-071

Technologijoms ir inovacijoms imlių įmonių dinaminių gebėjimų įtakos entreprenerystės raiškai tyrimai

Asta Pundzienė

Ekonomikos ir verslo fakultetas

2012.10.01   2015.09.30

Baigtas
2015-12-09

Įsisavinta
98,00 % lėšų

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

prioritetas - Tyrėjų gebėjimo stiprinimas

priemonė - Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

2012-10-02

VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-064

Protoninio laidumo keraminių kuro elementų ir jų komponentų formavimas (ProFC)

Giedrius Laukaitis

Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas

2012.10.01   2015.09.30

Baigtas
2015-12-03

Įsisavinta
98,14 % lėšų

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

prioritetas - Tyrėjų gebėjimo stiprinimas

priemonė - Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

2012-10-02

VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-005

Naujos organinių puslaidininkių struktūros naujos kartos (opto) elektroniniams prietaisams

Juozas Vidas Gražulevičius

Cheminės technologijos fakultetas

2012.10.01   2015.09.30

Baigtas
2015-11-06

Įsisavinta
99,91 % lėšų

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

prioritetas - Tyrėjų gebėjimo stiprinimas

priemonė - Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

2013-05-02

VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-083

Socialiniais žaidimais įgalintas vartotojų įtraukimas į vertės kūrimą  IRT plėtros kontekste santrumpa (SKRYDIS)

Rimantas Gatautis

Ekonomikos ir verslo fakultetas

2013.05.02   2015.09.30

Baigtas
2015-11-23

Įsisavinta
99,66 % lėšų

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

prioritetas - Tyrėjų gebėjimo stiprinimas

priemonė - Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

2013-05-02

VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-063

Socialinių sistemų sumanus vystymas (SMART)

Robertas Jucevičius

Verslo strategijos institutas

2013.05.02   2015.06.30

Baigtas
2015-09-28

Įsisavinta
99,88 % lėšų

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

prioritetas - Tyrėjų gebėjimo stiprinimas

priemonė - Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

2013-05-02

VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-044

Daugia-analizinis baltymų struktūrinių ir vibracinių savybių charakterizavimas nano-sąsajose (NanoProt)

Valentinas Snitka

Mikrosistemų ir nanotechnologijų mokslo centras

2013.05.02   2015.06.30

Baigtas
2015-09-10

 

Įsisavinta
95,73 % lėšų

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

prioritetas - Tyrėjų gebėjimo stiprinimas

priemonė - Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

2013-08-05

VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-057

Plazmoniniai nanodariniai saulės elementų spektriniams nuostoliams mažinti (NIRSOLIS)

Šarūnas Meškinis

Medžiagų mokslo institutas

2013.08.05   2015.09.30

Baigtas
2015-11-03

Įsisavinta
98,77 % lėšų

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

prioritetas - Tyrėjų gebėjimo stiprinimas

priemonė - Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)

 

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

2016-04-28

09.3.3-ESFA-V-711-01-0003

Mokslo ir studijų institucijoms LITNET teikiamų IT paslaugų plėtra

Vitalis Sapagovas

Informacinių technologijų departamentas, Vilniaus universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas

2016-04-28
2019-04-27

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa, prioritetas „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“, priemonė „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“

Finansuojamas Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų

2017-03-31

Projekto numeris 01.1.1-CPVA-V-701-03-0001

Projektas “Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET plėtra”

Vitalis Sapagovas

Projekto vykdytojas Kauno technologijos universitetas

Projekto partneriai Vilniaus universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas

Pradžia 2017-03

Pabaiga 2020-03

 

Finansuojamas Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų

Partneriniai ES SF projektai

Projekto sutarties Nr.
Projekto pavadinimas
Atsakingi asmenys
Vykdanti institucija
Projekto partneriai
Vykdymo laikotarpis
Trumpas aprašymas
Įgyvendi­nančioji institucija

VP1-3.1-ŠMM-02-V-01-001

„Lituanistika“

 

 

Lietuvos mokslo taryba

 

2008-08-01   2011-03-01

 

baigtas

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

 

Tyrėjų gebėjimo stiprinimas

 

Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas (mokslo duomenų bazės, e. dokumentai)

 

 

VP2-1.3-ŪM-02-K-01-058

Telekomunikacinių intelektualių tinklų trečios kartos paslaugų teikimo platformos kūrimas atviro kodo paslaugų logikos vykdymo aplinkos pagrindu

 

 

UAB "Elitnet"

 

2009-09-01   2011-03-01

 

baigtas

Ekonomikos augimo veiksmų programa

 

Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra

 

Intelektas LT

 

VP2-1.3-ŪM-02-K-01-043

Vidutinių įmonių ir įstaigų skaitmeninio turinio kompleksinio valdymo platforma (VTVP)

 

 

UAB "Sekasoft"

 

2009-03-01   2012-04-30

 

baigtas

Ekonomikos augimo veiksmų programa

 

Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra

 

Intelektas LT

 

VP2-1.1-ŠMM-02-V-01-001

Maisto mokslo ir technologijų kompetencijos centro sukūrimas

 

 

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras

 

2007-09-27   2011-01-31

 

baigtas

Ekonomikos augimo veiksmų programa

 

Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra

 

Aukšto lygio mokslinių tyrimų centrų ir kompetencijos centrų plėtojimas

 

VP2-1.3-ŪM-02-K-01-039

Elektroninio atsiskaitymo sistemos sukūrimas

 

 

UAB "Viena sąskaita"

 

2009-02-02   2010-12-31

Ekonomikos augimo veiksmų programa

 

Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra

 

Intelektas LT

 

VP2-1.3-ŪM-02-K-01-037

Hibridinių multimedijos mazgų su e-funkcijomis sukūrimas

 

 

UAB "Selteka"

 

2009-02-02   2010-12-31

 

baigtas

Ekonomikos augimo veiksmų programa

 

Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra

 

Intelektas LT

 

VP2-1.3-ŪM-02-K-01-102

Elektrostatinio ultragarso keitiklio tyrimai ir taikymas

 

 

UAB "Minatech"

 

2009-08-03   2013-04-30

 

baigtas

Ekonomikos augimo veiksmų programa

 

Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra

 

Intelektas LT

 

VP2-1.4-ŪM-03-K-01-022

Kalbos, semantinių, verslo modeliavimo technologijų inovacijų žinių teminis tinklas verslo aplinkos gerinimui

 

 

Viešoji įstaiga

„Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parkas“

 

2009-10-01   2013-03-19

 

baigtas

Ekonomikos augimo veiksmų programa

 

Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra

 

Inogeb LT-1

 

VP2-1.4-ŪM-03-K-01-023

Mikrosistemų technikos verslo aplinkos vystymas (MST-aplinka)

 

 

Viešoji įstaiga

„Panevėžio mechatronikos centras“

 

2009-08-20   2013-11-29

 

baigtas

Ekonomikos augimo veiksmų programa

 

Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra

 

Inogeb LT-1

 

VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-097

Spaudos ir leidybos studentų praktikos gerinimas

 

 

Lietuvos spaustuvininkų asociacija

 

2010-04-01   2012-10-08

 

baigtas

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

 

Mokymasis visą gyvenimą

 

Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas

 

VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-041

Studentų praktikų organizavimo modelio sukūrimas ir bandomasis įgyvendinimas Lietuvos tekstilės sektoriaus įmonėse

 

 

Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacija

 

2010-04-01   2012-12-31

 

baigtas

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

 

Mokymasis visą gyvenimą

 

Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas

 

VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-019

Studentų praktikos vietos savivaldos institucijose sistemos sukūrimas

 

 

Lietuvos savivaldybių asociacija

 

2010-04-01   2013-01-31

 

baigtas

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

 

Mokymasis visą gyvenimą

 

Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas

 

VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-054

IT PRAKTIKA: studentų praktikos organizavimo modelio sukūrimas ir įdiegimas (toliau - ITpraktika)

 

 

Asociacija "INFOBALT"

 

2009-08-12   2012-05-31

 

baigtas

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

 

Mokymasis visą gyvenimą

 

Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas

 

VP1-3.1-ŠMM-05-K-01-028

Asociacijos Santakos slėnio veiklos stiprinimas

 

 

Asociacija „Santakos slėnis“

 

2008-07-15   2012-03-31

 

baigtas

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

 

Tyrėjų gebėjimo stiprinimas

 

MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas

 

VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-067

Studentų praktikų organizavimo modelio sukūrimas ir įgyvendinimas šalies pramonės įmonėse

 

 

Lietuvos pramonininkų konfederacija

 

2010-04-01   2012-04-20

 

baigtas

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

 

Mokymasis visą gyvenimą

 

Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas

 

VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-091

Studentų praktikų organizavimo sistemos sukūrimas Lietuvos elektrotechnikos sektoriaus įmonėse

 

 

Nacionalinė elektros technikos verslo asociacija

 

2010-04-01   2012-12-21

 

baigtas

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

 

Mokymasis visą gyvenimą

 

Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas

 

VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-001

Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas (I etapas)

 

 

Vilniaus universitetas

 

2010-04-22   2015-07-01

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

 

Mokymasis visą gyvenimą

 

Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra

 

VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-002

Medžiagotyros, nano- ir šviesos technologijų bei aukštojo mokslo studijų šiose proveržio kryptyse infrastruktūros kūrimas (LaMeTech infrastruktūra)

 

 

Vilniaus universitetas

 

2010-01-04   2014-10-31

Ekonomikos augimo veiksmų programa

 

Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra

 

Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas

 

VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-005

Informacinių technologijų infrastruktūros skirtos studijų programoms, moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai sukūrimas (IT NKP INFRA)

 

 

Vilniaus universitetas

 

2010-03-03   2015-05-31

Ekonomikos augimo veiksmų programa

 

Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra

 

Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas

 

VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-006

Medicinos mokslų nacionalinės kompleksinės programos pagrindai: studijų infrastruktūros kūrimas ir atnaujinimas; MTEP infrastruktūros kūrimas, atnaujinimas

 

 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

 

2010-01-01   2015-06-30

Ekonomikos augimo veiksmų programa

 

Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra

 

Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas

 

VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-010

Transporto ir civilinės inžinerijos sektorių aukštojo mokslo studijų ir MTEP infrastruktūros kūrimas ir atnaujinimas

 

 

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 

2010-10-01   2014-12-31

Ekonomikos augimo veiksmų programa

 

Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra

 

Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas

 

 

VP3-1.4-AM-09-K-01-077

Visuomenės informavimas ir švietimas apie alternatyvius pakuočių atliekų surinkimo ir tvarkymo būdus

 

 

Pakuočių tvarkytojų asociacija

 

2010-12-01   2012-10-31

 

baigtas

Sanglaudos skatinimo veiksmų programa

 

Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai

 

Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas

APVA

 

VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-006

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra

 

 

Ugdymo plėtotės centras

 

2010-09-01   2012-10-27

 

baigtas

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

 

Mokymasis visą gyvenimą

 

Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas

 

 

VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-001

Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra

 

 

Švietimo mainų paramos fondas

 

2007-08-11   2015-06-28

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

 

Mokymasis visą gyvenimą

 

Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra

 

VP2-1.3-ŪM-02-K-02-009

AB "Lietkabelis" konkurencingumo didinimas kuriant ir tobulinant inovatyvius gaminius

 

 

AB "Lietkabelis"

 

2011-03-01   2013-02-28

 

baigtas

Ekonomikos augimo veiksmų programa

 

Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra

 

Intelektas LT

 

VP1-3.2-ŠMM-02-V-02-002

Periodinių mokslo leidinių leidyba

 

KTU atsakingas

Leonas Balaševičius

 

Projekto vykdytojo atstovas

Diana Skučaitė

 

Lietuvos mokslų akademija

Gamtos tyrimų centras

Klaipėdos universitetas

Kauno technologijos universitetas

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Lietuvos kūno kultūros akademija

Lietuvos katalikų mokslo akademija

Mykolo Romerio universitetas

Viešojo administravimo lavinimo asociacija

Vilniaus pedagoginis universitetas

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Šiaulių universitetas

Vytauto Didžiojo universitetas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Vilniaus universitetas

 

2008-05-29   2014-08-31

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

 

Tyrėjų gebėjimo stiprinimas

 

Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp mokinių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas

 

VP1-3.1-ŠMM-06-V-01-003

„Programos „Eureka“ mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų įgyvendinimas“ - EUREKA“ (EUREKA)

 

 

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

 

2011-01-03   2015-08-31

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

 

Tyrėjų gebėjimo stiprinimas

 

MTTP kokybė ir ekspertų rengimas

 

VP1-3.2-ŠMM-02-V-02-004

Mokslo ir technologijų populiarinimo renginių rėmimo ir gebėjimų ugdymo sistema

 

 

Viešoji įstaiga „Socialinių inovacijų institutas“

 

2011-10-20   2014-04-20

 

baigtas

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

 

Tyrėjų gebėjimo stiprinimas

 

Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp mokinių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas

 

VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-021

Verslumo ugdymo modelio „JUNIOR ENTERPRISE“ įgyvendinimas Lietuvoje

 

 

Asociacija "Jaunimo verslo klubas"

 

2011-11-23   2014-04-23

 

baigtas

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

 

Mokymasis visą gyvenimą

 

Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas

 

VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-004

Užsienio institucijose įgytų, susijusių su aukštuoju mokslu, kvalifikacijų akademinio pripažinimo sistemos tobulinimas (KAPRIS)

 

 

Studijų kokybės vertinimo centras

 

2012-02-17   2015-01-17

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

 

Mokymasis visą gyvenimą

 

Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra

 

VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-002

Intelektualaus verslo laboratorija „InoLaboratorija“

 

 

Viešoji įstaiga „Lietuvos inovacijų centras“

 

2011-12-22   2014-06-22

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

 

Tyrėjų gebėjimo stiprinimas

 

Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas

 

VP1-2.2-ŠMM-04-V-05-001

eLABa integralių paslaugų sukūrimas ir plėtra

 

 

Vilniaus universitetas

 

2012-05-18   2014-11-18

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

 

Mokymasis visą gyvenimą

 

Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas

 

 

VP2-3.1-IVPK-14-K-01-022

E. mokslo pažangių elektroninių paslaugų ir E. mokslo vartų sukūrimas

 

 

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

 

2011-08-01   2015-06-30

Ekonomikos augimo veiksmų programa

 

Informacinė visuomenė visiems

 

Pažangios elektroninės paslaugos

 

VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-005

I ir II pakopos studijų modernizavimas medžiagotyros, nano- ir šviesos technologijų proveržio kryptimis (LaMeTech studijos)

 

 

Vilniaus universitetas

 

2010-09-01   2014-10-26

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

 

Mokymasis visą gyvenimą

 

Studijų programų plėtra nacionalinėse kompleksinėse programose

 

VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-009

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)

 

 

Ugdymo plėtotės centras

 

2012-04-19   2015-03-22

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

 

Mokymasis visą gyvenimą

 

Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas

 

VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-008

Transporto ir civilinės inžinerijos sektorių mokslo, verslo ir studijų intergalumo didinimas (TRANCIV)

 

 

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 

2010-09-01   2014-10-14

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

 

Mokymasis visą gyvenimą

 

Studijų programų plėtra nacionalinėse kompleksinėse programose

 

VP2-1.1-ŠMM-06-V-01-001

Įvairių krypčių aukšto lygio mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros infrastruktūros kūrimas (VARIOUS-25)

 

 

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas

Fizinių ir technologijos mokslų centras

 

2012-02-22   2013-12-31

 

baigtas

Ekonomikos augimo veiksmų programa

 

Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra

 

Nacionalinių mokslo programų ir kitų aukšto lygio mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų vykdymas

 

VP2-1.3-ŪM-02-K-02-097

Technologinė plėtra inovatyvių fasavimo įrenginių prototipų kūrimui

 

 

AB "Fasa"

 

2011-01-03   2013-06-28

 

baigtas

Ekonomikos augimo veiksmų programa

 

Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra

 

Intelektas LT

 

VP2-3.1-IVPK-14-K-01-006

Jaunimo ir vaikų konsultavimo bei informavimo paslaugų teikimas viešojoje e-erdvėje

 

 

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

2012-09-01   2015-02-28

Ekonomikos augimo veiksmų programa

 

Informacinė visuomenė visiems

 

Pažangios elektroninės paslaugos

 

VP1-3.1-ŠMM-06-V-02-001

Mokslo ir tyrimų atvira prieiga (MITAP)

 

 

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

 

2012-12-28   2015-08-28

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

 

Tyrėjų gebėjimo stiprinimas

 

MTTP kokybė ir ekspertų rengimas

 

VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-010

"Pabėgių medienos bioremediacijos tyrimai ir technologijų kūrimas“ BIOREM

 

 

Vytauto Didžiojo universitetas

 

2013-01-11   2015-01-11

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

 

Tyrėjų gebėjimo stiprinimas

 

Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas

 

 

VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-009

ABC - Accelerating Bussiness Creation

 

 

Viešoji įstaiga "Irrationalism"

 

2011-11-09   2013-11-09

 

baigtas

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

 

Mokymasis visą gyvenimą

 

Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas

 

 

VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-035

Septynių jūrų kapitonai

 

 

Lietuvos verslo darbdavių konfederacija

 

2011-11-09   2013-07-09

 

baigtas

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

 

Mokymasis visą gyvenimą

 

Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas

 

 

VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-001

Žiniomis grįsto verslumo skatinimas "InoStartas"

 

 

Lietuvos pramonininkų konfederacija

 

2012-02-01   2014-08-01

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

 

Mokymasis visą gyvenimą

 

Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas

 

 

VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-034

Studentų verslumo ugdymas integruotuose mokslo, studijų ir verslo centruose (slėniuose) - START

 

 

Viešoji įstaiga KTU regioninis mokslo parkas

 

2011-11-09   2014-04-30

 

baigtas

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

 

Mokymasis visą gyvenimą

 

Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas

 

 

VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-027

Sėkmingo verslo kelias

 

 

Viešoji įstaiga Baltijos edukacinių technologijų institutas

 

2011-11-23   2014-05-23

 

baigtas

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

 

Mokymasis visą gyvenimą

 

Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas

 

 

VP2-3.1-IVPK-12-K-01-007

Lietuvių kalbos sintaksinės-semantinės analizės sistema tekstynui, lietuviškam internetui ir viešojo sektoriaus taikymams

 

 

Vytauto Didžiojo universitetas

 

2011-07-04   2014-11-30

Ekonomikos augimo veiksmų programa

 

Informacinė visuomenė visiems

 

Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje

 

 

VP1-2.3-ŠMM-07-V-01-001

Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams

 

 

Valstybinis studijų fondas

 

2012-01-01   2015-08-31

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

 

Mokymasis visą gyvenimą

 

Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams

 

 

VP2-1.3-ŪM-02-K-03-034

Telemetrinių įrenginių intensyvaus duomenų srauto apdorojimo sistemos kūrimas

 

 

UAB "Baltic Car Equipment"

 

2012-09-04   2014-03-31

 

baigtas

Ekonomikos augimo veiksmų programa

 

Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra

 

Intelektas LT

 

 

VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-020

Transporto statinių, transporto priemonių ir jų srautų inovatyvių tyrimo metodų ir sprendimų kūrimas bei taikymas

 

 

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 

2012-08-14   2015-08-14

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

 

Tyrėjų gebėjimo stiprinimas

 

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas

 

 

VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006

Lituanistikos (baltistkos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas

 

 

Vytauto Didžiojo universitetas

 

2012-09-12   2014-10-31

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

 

Mokymasis visą gyvenimą

 

Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra

 

 

VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-003

Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos sukūrimas aukštojo mokslo įstaigose

 

 

Vytauto Didžiojo universitetas

 

2012-04-11   2014-06-30

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

 

Mokymasis visą gyvenimą

 

Studijų sistemos efektyvumo didinimas

 

 

VP1-2.2-ŠMM-04-V-05-002

LieDM tinklo plėtra

 

 

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 

2012-12-12   2014-07-31

 

baigtas

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

 

Mokymasis visą gyvenimą

 

Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas

 

 

VP1-3.1-ŠMM-05-K-02-014

Nacionalinės kosmoso technologinės platformos veiklos plėtra (Science4Space)

 

 

Lietuvos kosmoso asociacija

 

2012-07-20   2015-01-29

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

 

Tyrėjų gebėjimo stiprinimas

 

MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas

 

 

VP2-1.3-ŪM-02-K-03-003

Daugiafunkcinis multimedijos centras

 

 

UAB "Selteka"

 

2012-01-02   2014-02-28

 

baigtas

Ekonomikos augimo veiksmų programa

 

Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra

 

Intelektas LT

 

 

VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-028

ATVERK - Ateities verslo komanda

 

 

Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija "Linpra"

 

2011-11-09   2013-11-09

 

baigtas

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

 

Mokymasis visą gyvenimą

 

Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas

 

 

VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-072

Mišraus mokymosi modelio įdiegimas bendrojo ugdymo įstaigose

 

 

Viešoji įstaiga Baltijos edukacinių technologijų institutas

 

2010-11-25   2012-11-25

 

baigtas

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

 

Mokymasis visą gyvenimą

 

Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas

 

 

VP3-2.2-ŠMM-07-V-01-002

Ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos infrastruktūros aukštosiose mokyklose plėtotė

 

 

Vilniaus universitetas

 

2010-08-10   2014-08-31

Sanglaudos skatinimo veiksmų programa

 

Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra

 

Profesinio orientavimo sistemos infrastruktūros plėtra

 

 

VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-024

Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų verslumo gebėjimo ugdymas įgyvendinant tarptautinį studentų neformalaus verslumo ugdymo modelį

 

 

Visuomeninė organizacija Alytaus krašto verslininkų asociacija

 

2011-11-14   2014-04-15

 

baigtas

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

 

Mokymasis visą gyvenimą

 

Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas

 

 

VP2-1.3-ŪM-02-K-03-002

Aptarnavimo paslaugų veiklos planavimo ir optimizavimo programinė įranga kaip paslauga (FOBISS-SSO-SaaS)

 

 

UAB "RMD Technologies"

 

2011-10-01   2014-02-28

 

baigtas

Ekonomikos augimo veiksmų programa

 

Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra

 

Intelektas LT

 

 

VP1-3.1-ŠMM-03-V-01-001

II pakopos fizinių mokslų studijų programų įgyvendinimas parengiant aukštos kvalifikacijos specialistus žinioms ir mokslui imliuose ūkio subsektoriuose (II pakopos fizinių mokslų studijos)

 

KTU atsakingas

Gintautas Žemaitis

 

Projekto vykdytojo atstovas

Evelina Lesutytė

 

Vytauto Didžiojo universitetas

 

2010-09-01   2013-08-31

 

baigtas

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

 

Tyrėjų gebėjimo stiprinimas

 

Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas

 

 

VP1-3.1-ŠMM-01-V-03-001

Aukštos kvalifikacijos specialistų mokslui imlių ūkio subsektorių plėtrai rengimo tobulinimas - NKPDOKT

 

 

Lietuvos mokslo taryba

 

2010-07-02   2015-09-30

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

 

Tyrėjų gebėjimo stiprinimas

 

Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas

 

 

VP2-1.3-ŪM-02-K-02-081

Pažangių nanotechnologijos hidrofobinių dangų sukūrimo mokslinių tyrimų projektas

 

 

UAB "BALTIC NANO TECHNOLOGIES"

 

2011-03-01   2013-02-28

 

baigtas

Ekonomikos augimo veiksmų programa

 

Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra

 

Intelektas LT

 

 

VP1-3.2-ŠMM-02-V-02-003

Nacionalinės mokslo populiarinimo priemonių sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas

 

 

Lietuvos mokslų akademija

 

2011-04-01   2015-01-29

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

 

Tyrėjų gebėjimo stiprinimas

 

Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp mokinių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas

 

 

VP1-1.2-SADM-05-V-01-001

Jaunimo savanoriška tarnyba

 

 

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

2013-10-01   2015-07-31

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

 

Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis

 

Jaunimo užimtumo ir motyvacijos skatinimas

 

 

VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-030

Aukšto tarptautinio lygio mokslinio tyrimo vykdymas balso akustinio signalo automatinio parametrizavimo, analizės ir klasifikavimo metodų kūrimo srityje, pasitelkiant užsienio mokslo ir studijų institucijas bei tobulinant tyrėjų ir kitų darbuotojų kompetencijas (BAS)

 

 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

 

2013-10-01   2015-03-31

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

 

Tyrėjų gebėjimo stiprinimas

 

Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas

 

 

VP2-1.3-ŪM-02-K-04-139

Probiotinių bakterijų imobilizavimo ir įkapsuliavimo galimybių moksliniai tyrimai

 

 

UAB "ProBioSanus"

 

2013-09-15   2015-09-15

Ekonomikos augimo veiksmų programa

 

Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra

 

Intelektas LT

 

 

VP2-1.3-ŪM-02-K-04-031

Ultragarsiniai ir elektromagnetiniai vandens skaitikliai su duomenų perdavimo sistema

 

 

AB "Axis Industries"

 

2013-06-03   2015-05-29

Ekonomikos augimo veiksmų programa

 

Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra

 

Intelektas LT

 

 

VP2-1.3-ŪM-02-K-04-148

Naujos kartos audiovizualinio turinio perdavimo sistema

 

 

UAB "Selteka"

 

2013-09-02   2015-08-31

Ekonomikos augimo veiksmų programa

 

Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra

 

Intelektas LT

 

 

VP2-1.3-ŪM-02-K-04-039

Adaptyvios vartotojo sąsajos ir universalios sąsajos su pramoniniais įrenginiais bei duomenų apsikeitimo realiu laiku sistemos, kuri skirta mėsos pramonės procesams valdyti, prototipo sukūrimas (InoMeat)

 

 

UAB "PRALO"

 

2013-06-03   2015-05-27

Ekonomikos augimo veiksmų programa

 

Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra

 

Intelektas LT

 

 

VP2-1.3-ŪM-02-K-04-050

Mažo tirtesio trumpų impulsų lazerio kūrimas (MATTIL)

 

 

UAB „Integrated Optics“

 

2013-07-01   2015-07-01

Ekonomikos augimo veiksmų programa

 

Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra

 

Intelektas LT

 

 

VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-029

Biologinio kardio stimuliatoriaus kūrimas, pasitelkiant užsienio mokslo ir studijų institucijas bei tobulinant tyrėjų ir kitų darbuotojų kompetencijas (BIOKARDIOSTIM)

 

 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

 

2013-10-01   2015-03-31

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

 

Tyrėjų gebėjimo stiprinimas

 

Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas

 

 

VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-024

Miniatiurizuoti fosfolipidiniai biojutikliai - "MiniFOB"

 

 

Vilniaus universitetas

 

2013-04-18   2015-04-18

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

 

Tyrėjų gebėjimo stiprinimas

 

Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas

 

 

VP2-1.3-ŪM-02-K-04-030

Aptarnavimo paslaugų teikimo klientų srautų monitoringo ir valdymo programinė įranga kaip paslauga (APTiKSiM)

 

 

UAB "RMD Technologies"

 

2014-01-06   2015-02-25

Ekonomikos augimo veiksmų programa

 

Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra

 

Intelektas LT

 

 

VP2-1.4-ŪM-05-V-01-006

Inovatyvaus verslo kūrimo skatinimas

 

 

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

 

2013-10-01   2015-09-30

Ekonomikos augimo veiksmų programa

 

Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra

 

Inogeb LT-3

 

 

VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-004

Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje

 

 

Lietuvos mokslo taryba

 

2011-11-10   2015-08-31

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

 

Tyrėjų gebėjimo stiprinimas

 

Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas

 

 

EEE ir Norvegijos paramos projektai

 

Projekto sutarties data  
Projekto sutarties Nr.  
Projekto pavadinimas
Projekto vadovas
Projektą vykdantis padalinys  
Projekto partneriai
Projekto įgyvendinimo laikotarpis
Projekto trumpas aprašymas
Įgyvendinančioji institucija

2015-11-09

Nr. 205/4-9-107

Norvegijos ir Lietuvos institucijų bendradarbiavimo skatinimas, kuriant masinių atvirų internetinių kursų kūrimo ir teikimo suaugusiems strategiją bei metodinius nurodymus

Projekto kodas Nr.EEE-LT08-ŠMM-01-K-01-017

Daina Gudonienė

Informatikos fakultetas

2015.10.01
2016.10.30

2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo „EEE stipendijų programa“ programa

2016-05-26

Nr. 2016/4-9-125

Nauji edukacinio turinio modernizavimo metodai ir priemonės švietimo darbuotojų kvalifikacijos kėlimui

Projekto kodas Nr.EEE-LT08-ŠMM-01-K-02-033

Indrė Koževnikaitė

Informatikos fakultetas, VšĮ Baltijos edukacinių technologijų institutas, Flexible Education Norway, Kauno rajono švietimo centras, Nacionalinė distancinio mokymo asociacija

2016.04.13
2016.09.30

2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo „EEE stipendijų programa“ programa