Mokslas

KTU tradiciškai plėtojami fizinių, technologijos ir socialinių mokslų tyrimai ir eksperimentinė plėtra, skatinami biomedicinos ir humanitarinių mokslų tyrimai. Moksliniai tyrimai: 2015 m. ataskaita.

Universitete yra 8 mokslo institutai. Universiteto mokslinės produkcijos apsauga ir komercinimu užsiima Nacionalinis inovacijų ir verslo centras.

 
 
 
 

 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
Mokslas ir inovacijos

KTU yra 2 integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų – slėnių „Santaka“ ir „Nemunas“ – steigėjas. 2014 m. buvo įkurtas Nacionalinis inovacijų ir verslo centras (NIVC), kuris vienija mokslo ir verslo slėnių „Santaka“ bei „Nemunas“ veiklas. Tikimasi, kad šiuose slėniuose bus  sutelktas intelektinis, administracinis ir finansinis Lietuvos potencialas bei sukurtas didžiausias Lietuvoje taikomųjų mokslinių tyrimų ir inovacijų parkas.

2015 m. KTU mokslininkai vykdė 7 programos „Horizontas 2020“ ir 15 Septintosios bendrosios programos (7BP) projektų cheminės technologijos, biomedicininės inžinerijos, ultragarsinės matavimo technikos ir neardomosios kontrolės, socialinių, humanitarinių mokslų ir kitose mokslo srityse, dalyvavo 35 COST veiklose, publikavo daugiau nei 460 straipsnių užsienio leidyklų tarptautiniuose leidiniuose.

Universitetas leidžia penkis „ISI Web of Science“ duomenų bazėje referuojamus mokslo žurnalus: „Elektronika ir elektrotechnika“, „Informacinės technologijos ir valdymas“, „Mechanika“, „Medžiagotyra“, „Inžinerinė ekonomika“.

Nuo 2010 m. KTU veikia pirmasis ir moderniausias Lietuvoje Maisto mokslo ir technologijų kompetencijos centras, kuriame įrengtos keturios unikalios pusiau pramoninės maisto technologijų (duonos, alaus, mėsos, žuvies, pieno produktų) linijos.

Bendradarbiaujant su Aalto universitetu (Suomija) KTU įkurtas Jaunojo verslo vystymo skyrius „StartupSpace“, kuris tapo erdve jaunimui kurti inovatyvius technologijomis grįstus verslus, konsultuotis su verslo profesionalais, rasti partnerių užsienio rinkose. 

2014 m. lapkričio 14 d. oficialiai atidarytas vienas iš didžiausių ir moderniausių Baltijos regione atviros prieigos „Santakos“ slėnio KTU Mokslo ir technologijų centras bei Technologinio verslo inkubatorius. KTU Mokslo ir technologijų centre bei Technologinio verslo inkubatoriuje sutelktas ypač perspektyvių – darniosios chemijos ir biofarmacijos, ateities energetikos ir mechatronikos, informacinių ir komunikacinių technologijų – sričių mokslo ir studijų potencialas, greta kurio kuriasi glaudžiai su mokslo institucijomis bendradarbiaujančios verslo įmonės.

Mokslinė veikla

KTU universiteto Taryba 2012 m. patvirtino KTU strateginius veiklos prioritetus (Kauno technologijos universiteto Tarybos, 2012 m. sausio 27 d. nutarimas Nr. V7-T-0-1):

 • Talentingi ir motyvuoti studijuojantieji, dėstytojai ir tyrėjai
 • Kritinė masė pasaulinio lygio dėstytojų, tyrėjų bei užsienio studentų 
 • Studijų ir mokslo vienovė, sanglauda su pramone ir verslu 
 • Tarpkryptiniai ir tarpsritiniai moksliniai tyrimai ir studijos 
 • Tarptautinis pripažinimas priešakinių žinių ir ateities technologijų kūrime ir perdavime 
 • Dalyvavimas pasauliniuose žinių tinkluose 
 • Veiklos kokybė ir efektyvus valdymas 
 • Įkvepianti ir draugiška aplinka 
 • Žinių ir vertybių sklaida visuomenėje

Strateginius veiklos prioritetus Universitetas realizuoja per uždavinius:

 1. Plėtoti fizinių, biomedicinos, technologijos, socialinių ir humanitarinių mokslų bei tarptautinio lygmens, tarpsritinius ir tarpkryptinius mokslinius tyrimus ir kurti reikšmingą įtaką visuomenei bei ekonomikai darančias žinias; 
 2. Mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą kreipti į pramonės, verslo ir socialinės bei kultūrinės raidos poreikius; 
 3. Užtikrinti talentingų ir motyvuotų Lietuvos ir užsienio doktorantų bei podoktorantūros tyrėjų pritraukimą ir ugdymą bei kurti tarptautiniu mastu pripažintą doktorantūros mokyklą, jungtines studijų programas; 
 4. Suburti, palaikyti ir vystyti aukšto tarptautinio lygio tyrėjų potencialą; 
 5. Skatinti aukšto tarptautinio lygio mokslo tyrimų centrų plėtrą. 

Prioritetinės mokslo kryptys

2013 m. birželio 19 d. Senato nutarimu Nr. V3-S-35 buvo patvirtintos 5 prioritetinės Universiteto mokslo kryptys, suformuluotos kaip prioritetai ar rezultatai, kurių Universitetas siekia norėdamas spręsti tam tikrus verslui, mokslui ir valstybei svarbius iššūkius, įvertinant novatoriškus sektorius, kurie šiandien pirmauja arba bus vieni iš perspektyviausių ateityje.

Diagnostinės ir matavimo technologijos:
Biomechanika
Diagnostinės technologijos
Mašinų ir mechanizmų diagnostiniai tyrimai
Signalų ir vaizdų apdorojimas
Technologijos darniam vystymuisi ir energetika:
Aplinkosauga ir aplinkos inžinerija
Ateities gamyba
Mikro- ir nanotechnologijos
Pažangi energetika
Sveikas maistas
Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos:
Automatizavimas, valdymas ir robotika
Daiktų ir paslaugų internetas
Daugiadisciplininiai modeliai
Sistemų inžinerija
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida:
Inovacijos, augimas, ir konkurencingumas
Darni, inovatyvi ir saugi visuomenė
Tapatybės ir valdymas Europoje ir pasaulyje
Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms: 
Funkcinės molekulės ir medžiagos
Sumanios medžiagos
 

KTU mokslo žurnalai

2012 m. KTU mokslo žurnalų leidybai įdiegta mokslo žurnalų elektroninio publikavimo sistema Open Journal Systems (OJS). Ji suteikia galimybę interaktyviai (on-line) organizuoti ir valdyti visus mokslo žurnalų publikavimo etapus nuo rankraščių pateikimo iki publikavimo Open Journal Systems sistemoje. Joje šiuo metu talpinama keturiolika KTU mokslo žurnalų.

Žurnalai

Technologijos mokslų sritys

Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba

Print ISSN: 1392-1649
Online ISSN: 2029-2139

Vyr. redaktorius prof. dr. Visvaldas Varžinskas

Cheminė technologija

Print ISSN: 1392-1231
Online ISSN: 2029-719X

Vyr. redaktorius prof. habil. dr. Vytautas Mickevičius

Elektronika ir elektrotechnika

Referuojamas Web of Science
(Web of Knowledge) duomenų bazėje

Print ISSN: 1392-1215
Online ISSN: 2029-5731

Vyr. redaktorius prof. dr. Algimantas Valinevičius

Informacinės technologijos ir valdymas

Referuojamas Web of Science
(Web of Knowledge) duomenų bazėje

Print ISSN: 1392-124X 
Online ISSN: 2335-884X

Vyr. redaktorius prof. Robertas Damaševičius

Mechanika

Referuojamas Web of Science (Web of Knowledge) duomenų bazėje

Print ISSN: 1392-1207
Online ISSN: 2029-6983

Vyr. redaktorius prof. habil. dr. Vytautas Ostaševičius

Medžiagotyra

Referuojamas Web of Science (Web of Knowledge) duomenų bazėje

Print ISSN: 1392–1320
Online ISSN: 2029–7289

Vyr. redaktorius prof. habil. dr. Sigitas Tamulevičius

Darnioji architektūra ir statyba

Print ISSN: 2029–9990
Online ISSN: 2335–2000

Vyr. redaktorius prof. dr. Žymantas Rudžionis

 

Humanitarinių ir socialinių mokslų sritys

European Integration Studies

Print ISSN: 1822-8402
Online ISSN: 2335-8831

Vyr. redaktorė doc. dr. Rasa Daugelienė

Viešoji politika ir administravimas 

Print ISSN: 1648-2603
Online ISSN: 2029-2872

Vyr. redaktorius prof. dr. Algis Junevičius/prof. dr. Tadas Sudnickas

Leidžiamas kartu su Mykolo Riomerio universitetu

Inžinerinė ekonomika

Referuojamas Web of Science (Web of Knowledge) duomenų bazėje

Print ISSN: 1392-2785
Online ISSN: 2029-5839

Vyr. redaktorius prof. dr. Bronius Neverauskas

Kalbų studijos

Print ISSN: 1648-2824
Online ISSN: 2029-7203

Vyr. redaktorė prof. dr. Vilmantė Liubinienė

   

Žurnalų archyvas (iki 2012 m.) » 

Mokslininko karjera

Mokslininko karjera parsideda pabaigus doktorantūros studijas ir sėkmingai apgynus daktaro disertaciją. Kauno technologijos universiteto (KTU) akademinių darbuotojų atrankos sistema aiškiai apibrėžia įdarbinto mokslininko kelią iki profesoriaus / vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigybės ir leidžia mokslininkams racionaliai paskirstyti laiką skiriamą moksliniams tyrimams, pedagoginei ir ekspertinei veiklai. Esminis atrankos sistemos principas – atranka į skelbiamas pozicijas yra vykdoma per viešą tarptautinį konkursą, o kandidatai turi pademonstruoti savo potencialą kopti akademinės karjeros laiptais.

Visi kandidatai turi turėti mokslo daktaro laipsnį ir įrodyti potencialą savarankiškai vykdyti mokslinius tyrimus ir / ar pedagoginę veiklą atitinkamoje pareigybėje.

Į dėstytojų ir mokslo darbuotojų, išskyrus mokslininkus stažuotojus, pareigas asmenys priimami viešo konkurso būdu 5 metų kadencijai. Kandidato atitikmuo konkrečios pareigybės reikalavimams vertinamas atsižvelgiant į mokslinių straipsnių skaičių ir lygį, taip pat tarptautinių sertifikatų, tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistų mokslo monografijų ir knygų skyrių, aukštųjų mokyklų vadovėlių, patentų, eksperimentinės ir socialinės plėtros darbų, reikšmingumą.

Dėstytojų ir mokslo darbuotojų eilinę atestaciją skelbia rektorius ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki kadencijos pabaigos. Atestuojant vertinama, ar dėstytojas arba mokslo darbuotojas tenkina jo pareigoms per kadenciją nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir kokiu lygiu. Reikalavimai taikomi proporcingai užimamai etato daliai.

Su asmeniu, antrą kartą iš eilės laimėjusiu konkursą toms pačioms dėstytojo ar mokslo darbuotojo pareigoms eiti, sudaroma neterminuota darbo sutartis šioms pareigoms eiti. Šis asmuo atestuojamas kas 5 metai universitete nustatyta tvarka. Neatestuotas asmuo atleidžiamas. Į aukštesnes dėstytojo ar mokslo darbuotojo pareigas priimama viešo konkurso būdu.


Mokslininkai stažuotojai Jaunieji mokslininkai kviečiami atlikti podoktorantūros stažuotes KTU, kur jiems sudaromos sąlygos rengtis savarankiškam tiriamajam darbui inicijuojant novatoriškas tyrimų temas bei inovatyvius projektus, kelti savo mokslinę, pedagoginę ir akademinės vadybos kvalifikaciją.  Į mokslininkų stažuotojų pareigas asmenys priimami ne ilgiau kaip 2 metams su galimybe pratęsti dar vieniems metams.


Mokslo darbuotojai Mokslo darbuotojo pareigas gali eiti mokslininkas. Mokslo darbuotojas turi atlikti mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą, skelbti šios veiklos rezultatus tarptautiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose citavimo indeksą.


Vyresnieji mokslo darbuotojai Vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali eiti mokslininkas. Vyresnysis mokslo darbuotojas turi vadovauti moksliniams tyrimams ir eksperimentinei (socialinei, kultūrinei) plėtrai, skelbti tyrimų rezultatus tarptautiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose citavimo indeksą.


Docentai Docento pareigas gali eiti mokslininkas arba pripažintas menininkas. Docento pareigas einantis mokslininkas turi dėstyti studentams, vykdyti mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą, skelbti šios veiklos rezultatus tarptautiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose citavimo indeksą. Docento pareigas einantis pripažintas menininkas turi rengti profesionalius menininkus, dėstyti studentams, dalyvauti meno veikloje.


Vyriausieji mokslo darbuotojai Vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas gali eiti mokslininkas. Vyriausiasis mokslo darbuotojas turi rengti mokslininkus, vadovauti moksliniams tyrimams ir eksperimentinei (socialinei, kultūrinei) plėtrai, skelbti tyrimų rezultatus tarptautiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose citavimo indeksą.


Profesoriai Profesoriaus pareigas gali eiti mokslininkas arba pripažintas menininkas. Profesoriaus pareigas einantis mokslininkas turi rengti mokslininkus, dėstyti studentams, vykdyti mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą ir jiems vadovauti, skelbti tyrimų rezultatus tarptautiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose citavimo indeksą. Profesoriaus pareigas einantis pripažintas menininkas turi rengti profesionalius menininkus, dėstyti studentams, dalyvauti meno veikloje ir (arba) formuoti meno mokslinių tyrimų kryptis ir jiems vadovauti, skelbti tyrimų rezultatus tarptautiniuose mokslo leidiniuose.


Kviestiniai dėstytojai ir mokslo darbuotojai KTU gali ne ilgiau kaip 2 metams kviesti dėstytojus ir mokslo darbuotojus dirbti pagal terminuotą darbo sutartį.

Mokslinės veiklos koordinavimas

 

KTU Mokslo ir inovacijų prorektorė Asta Pundzienė: „2016 m. prasidėjo naujas penkerių metų veikos periodas. 2011-2016 m. daug kartu nuveikėme vystydami MTEPI veiklos kokybę ir įdiegdami naujas veiklas, kurios buvo naujos ne tik KTU, bet ir Lietuvoje, kaip pvz.: akademinis startuolių inkubatorius KTU „Startup Space" arba Inovacijų ir verslo centras, kuris padėjo pagrindus profesionaliam žinių ir technologijų perdavimui Lietuvoje. Susigrąžinome fizikos doktorantūros teisę, susitarėme dėl naujų mokslingumo standartų ir išmokome dirbti kartu.

Taip pat praėję penkeri metai leido pamatyti ir naujus iššūkius siekiant tapti Universitetu lyderiu Europoje – tai tyrėjo karjeros patrauklumo didinimas, pagalba pritraukinat konkursinį MTEP finansavimą, tarptautinės doktorantūros mokyklos konkurencingumo stiprinimas bei žinių ir technologijų perdavimas kitų šalių, globalioms įmonėms. Būtent šie nauji iššūkiai lėmė mokslo ir inovacijų veiklas administruojančių padalinių persitvarkymą – iš Nacionalinio inovacijų ir verslo centro bei Mokslo departamento suformuoti keturi mažesni, tačiau tikslingi, lankstūs ir į bendrą darbą su fakultetais ir mokslo institutais orientuoti padaliniai: Mokslo ir inovacijų kompetencijos centras (MIKC), Tarptautinę doktorantūros mokyklą administruojantis padalinys (TDM), Nacionalinis inovacijų ir verslo centras (NIVC), įskaitant KTU „Startup Space" bei Mokslo ir inovacijų departamentas (MID).

Tikiu, kad dirbdami kartu ir pro-aktyviai mokydamiesi vieni iš kitų, o taip pat ir iš kitų šalių universitetų patirties per ateinančius penkis metus būsime tarp 400 Europos mokslo ir inovacijų universitetų."

Šiandien mokslo ir inovacijų prorektorės komandą sudaro keturi padaliniai, kuriuose dirba savo sričių profesionalai.

 

Kontaktai:

MOKSLO IR INOVACIJŲ PROREKTORĖ
Prof. Asta Pundzienė
K. Donelaičio g. 73-418
tel. 8 (37) 300 003, 324 013
e. p. asta.pundziene@ktu.lt

TARPTAUTINĖS DOKTORANTŪROS MOKYKLA
Vadovas dr. Leonas Balaševičius
K. Donelaičio g. 73 (4 aukštas)
tel. 8 (37) 300 702; 8 (615) 31 969
e. p. leonas.balasevicius@ktu.lt

NACIONALINIS INOVACIJŲ IR VERSLO CENTRAS
L.e.p. centro vadovė - Rasa Venciuvienė
K. Baršausko g. 59 (4 aukštas)
tel. 8 (37) 300 696;  nivc@ktu.lt
Mob. tel. 8 (686) 26351
e.p. rasa.venciuviene@ktu.lt

MOKSLO IR INOVACIJŲ DEPARTAMENTAS
Vadovė dr. Eglė Gaulė
K. Donelaičio g. 73 (4 aukštas)
tel. 8 (37) 300 702,
8 (611) 22 879
e. p. egle.gaule@ktu.lt

MOKSLO IR INOVACIJŲ KOMPETENCIJŲ CENTRAS
Vadovė Vilma Karoblienė
K. Donelaičio g. 73 -417; mikc@ktu.lt;
tel. 
8 (611) 22 879
e. p. vilma.karobliene@ktu.lt

MOKSLO IR INOVACIJŲ PROREKTORĖS 
Referentė Lina Vilčinskaitė
K. Donelaičio g. 73-418
tel. 8 (37) 300 013
e. p. lina.vilcinskaite@ktu.lt

MOKSLO IR INOVACIJŲ DEPARTAMENTAS

Duomenų analitikė
Irena Švarplienė

K. Donelaičio g. 73-424
tel. 8 (37) 300 043

e. p. irena.svarpliene@ktu.lt

Duomenų analitikė
Neringa Žebrauskienė

K. Donelaičio g. 73-424
tel. 8 (37) 300 043

e. p. neringa.zebrauskiene@ktu.lt

Mokslo ir inovacijų sklaidos
projektų vadovė Giedrė Bilbokaitė

K. Donelaičio g. 73-424
tel. 8 (671) 50 633

e. p. giedre.bilbokaite@ktu.lt

Vyriausioji mokslo projektų vadovė
Adriana Kviklienė

K. Donelaičio g. 73-424
tel. 8 (37) 300 081
e. p. adriana.kvikliene@ktu.lt

Vyr.  informacinių sistemų projektų vystymo
vadovas
Kęstutis Morkūnas
K. Donelaičio g. 73-424
tel. 8 (37) 300 048
e. p. kestutis.morkunas@ktu.lt

Mokslo kokybės projektų vystymo vadovė
dr. Daiva Tereščenko

K. Donelaičio g. 73-424
tel. 8 (37) 300 048
e. p. daiva.terescenko@ktu.lt

MOKSLO IR INOVACIJŲ KOMPETENCIJŲ CENTARS    

Tarptautinių mokslo projektų vadovė
Oksana Palekienė
K. Donelaičio g. 73 -417;
tel. 
8 (37) 30 01 97
e. p. oksana.palekiene@ktu.lt

Tarptautinių mokslo projektų vadovė
Laura Vilutienė

K. Donelaičio g. 73 -417;
tel. 
8 (37) 30 01 97
e. p. laura.vilutiene@ktu.lt

Mokslo ir inovacijų projektų vadovė
Giedrė Karčiauskienė

K. Donelaičio g. 73 -417;
tel. 
8 (37) 30 01 97
e. p. giedre.karciauskiene@ktu.lt

TARPTAUTINĖS DOKTORANTŪROS MOKYKLA

Doktorantūros projektų vadovė
Jolita Steponkevičiūtė

K. Donelaičio g. 73–423
tel. 8 (37) 30 00 42
e. p. jolita.steponkeviciute@ktu.lt

 

Doktorantūros projektų vadovė
Reda Žilėnaitė

K. Donelaičio g. 73–423
tel. 8 (37) 30 00 42
e. p. reda.zilenaite@ktu.lt

Doktorantūros projektų vadovė
Vita Daudaravičienė

K. Donelaičio g. 73–423
tel. 8 (37) 30 00 42
e. p. vita.daudaraviciene@ktu.lt

NACIONALINIS INOVACIJŲ IR VERSLO CENTRAS

Intelektinės nuosavybės valdymo
projektų vadovė Greta Žėkienė

K. Baršausko g. 59 - A447
Mob. tel. 8 (693) 28 611
e. p. greta.zekiene@ktu.lt


 

Vyriausiasis technologijų perdavimo
projektų vadovas
Kęstutis Morkūnas
K. Baršausko g. 59 - A448
Mob. tel. 8 (695) 37 440
e. p. kestutis.morkunas@ktu.lt

Technologijų perdavimo projektų
vadovė
Odeta Brigaitytė
K. Baršausko g. 59 - A447
Mob. tel. 8 (674) 94 935
e. p. odeta.brigaityte@ktu.lt

Technologijų perdavimo projektų
vadovas
  Paulius Kozlovas
K. Baršausko g. 59 - A448
Mob. tel. 8 (612) 41 517
e. p. paulius.kozlovas@ktu.lt

Technologijų perdavimo projektų
vadovas
Robertas Armonaitis
K. Baršausko g. 59 - A448
Mob. tel. 8 (698) 57 989
e. p. robertas.armonaitis@ktu.lt

 

Verslininkystės ir verslo ugdymo grupės vadovas Donatas Smailys
Studentų g. 67, 51392 Kaunas
Mob. tel. 8 (641) 11 191
e.p. donatas.smailys@ktu.lt

Verslo vystymo specialistas
Tomas Proscevičius

Studentų g. 67, 51392 Kaunas
Mob. tel. 8 (612) 47 594
e.p. tomas.proscevicius@ktu.lt

Verslo vystymo specialistė
Gintarė Ambrozaitytė

Studentų g. 67, 51392 Kaunas

Mob. tel. 8 (674) 94 857
e.p. gintare.ambrozaityte@ktu.lt

 

 

Doktorantūra

Informacija atnaujinta 2017-09-12 08:00

 

Priėmimas

Kauno technologijos universitetas turi teisę vykdyti doktorantūros studijas technologijos, fizinių, socialinių bei humanitarinių mokslų srityse 19–oje mokslo krypčių (iš jų 10-yje kartu su kitomis mokslo institucijomis).

Valstybės finansuojamų doktorantūros vietų skaičius 2017 m. ►


Priėmimo į doktorantūros studijas Kauno technologijos universitete taisyklės (galioja mokslo kryptims, išskyrus Edukologiją, Sociologiją ir Politikos mokslus)
Pagrindinis priėmimas į doktorantūros studijas (išskyrus į Edukologiją, Sociologiją ir Politikos mokslus) vyko 2017 birželio mėn.
Papildomas 2017 m. priėmimas į likusias laisvas valstybės finansuojamas vietas bus skelbiamas rugsėjo mėn.

 

 

Informacinis bukletas „Doktorantūros studijos 2017" ►

2017 m. papildomo priėmimo disertacijų tyrimų tematikos:

Technologijos mokslai

Fiziniai mokslai

Socialiniai mokslai

Humanitariniai mokslai

Elektros ir elektronikos inžinerija, 01T
Statybos inžinerija, 02T
♦ Transporto inžinerija, 03T
Aplinkos inžinerija , 04T
Chemijos inžinerija
, 05T
Energetika ir termoinžinerija, 06T
Informatikos inžinerija, 07T
Medžiagų inžinerija
, 08T
Mechanikos inžinerija, 09T
Matavimų inžinerija, 10T
Chemija, 03P
Fizika
, 02P
Informatika, 09P
Politikos mokslai, 02S
Vadyba, 03S
Ekonomika, 04S
Sociologija, 05S
Edukologija, 07S
Menotyra, 03H

 

Papildomo priėmimo svarbios datos:

1
Užpildomas prašymas
online
2
Pristatomi dokumentai:
1. atspausdintas ir pareiškėjo pasirašytas prašymas dalyvauti konkurse;
2. Magistro (jei reikalaujama – ir bakalauro) arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomas su jo priedu (originalas ir kopijos);
3. Studijų kokybės vertinimo centro arba KTU išduotos pažymos apie užsienyje įgyto aukštojo mokslo kvalifikacijos pripažinimą (jeigu kvalifikacija įgyta užsienio aukštojoje mokykloje);
4. CV;
5. Dviejų mokslininkų rekomendacijos tos mokslo krypties, į kurią pretenduojama;
5. Mokslo darbų sąrašas;
6. Publikacijų kopijos;
7. mokslinis referatas tematika, į kurią stojama (jeigu nėra publikacijų);
8. Paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopija;
9. Stojamosios studijų įmokos kvitas (35 Eurai ES piliečiams, 100 Eurų ne ES piliečiams) Banko rekvizitai►
10. Kiti stojančiojo nuomone svarbūs dokumentai.
 
! Dokumentai turi būti pristatomi tvarkingai susegti į vieną aplanką aukščiau nurodyta eilės tvarka.
Nepateikus visų reikalaujamų dokumentų, pareiškėjo prašymas nenagrinėjamas.
KTU Tarptautinė doktorantūros mokykla
K. Donelaičio g. 73, 422, 423 kab., Kaunas
 
 
2017.09.06 - 10.13    8 - 17 val.
 

 


 
3
Dalyvaujama priėmimo į doktorantūrą posėdyje (motyvacinis pokalbis)
pareiškėjo dalyvavimas privalomas
 

2017.10.18 - 10.19
(tikslus laikas bus skelbiamas vėliau)
 

 

4
Pasirašoma studijų sutartis
KTU Tarptautinė doktorantūros mokykla
K. Donelaičio g. 73, 422, 423 kab., Kaunas
2017.10.24  8 - 17 val.
 

 

 

Priėmimo į Politikos mokslų doktorantūros studijas tvarka  ►

Priėmimo į Sociologijos doktorantūros studijas tvarka  ►

Priėmimo į sociologiją ir politikos mokslus svarbios datos:

1
Užpildomas prašymas
prašymo formos:
Politikos mokslai  ►
Sociologija ►


 

 
2
Pristatomi dokumentai:
1. atspausdintas ir pareiškėjo pasirašytas prašymas dalyvauti konkurse;
2. Magistro (jei reikalaujama – ir bakalauro) arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomas su jo priedu (originalas ir kopijos);
3. Studijų kokybės vertinimo centro išduotos pažymos apie užsienyje įgyto aukštojo mokslo kvalifikacijos pripažinimą (jeigu kvalifikacija įgyta užsienio aukštojoje mokykloje);
4. CV;
5. Dviejų mokslininkų rekomendacijos tos mokslo krypties, į kurią pretenduojama;
5. Mokslo darbų sąrašas;
6. Publikacijų kopijos
7. mokslinis referatas tematika, į kurią stojama;
8. Paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopija;
9. Stojamosios studijų įmokos kvitas (35 Eurai ES piliečiams, 100 Eurų ne ES piliečiams) Banko rekvizitai►
10. Kiti stojančiojo nuomone svarbūs dokumentai.
 
! Dokumentai turi būti pristatomi tvarkingai susegti į vieną segtuvą (tokia eilės tvarka, kaip nurodyta). Nepateikus visų reikalaujamų dokumentų, pareiškėjo prašymas nenagrinėjamas.
KTU Tarptautinė doktorantūros mokykla
K. Donelaičio g. 73, 422, 423 kab., Kaunas
 
 
Politikos mokslai  2017.07.03 - 08.21    9 - 15 val.
Sociologija 2017.07.03 - 08.25    9 - 15 val.

 


 
3
Dalyvaujama priėmimo į doktorantūrą posėdyje (motyvacinis pokalbis)
pareiškėjo dalyvavimas privalomas
 

2017.09.04 - 09.08

 

4
Pasirašoma studijų sutartis
KTU Tarptautinė doktorantūros mokykla
K. Donelaičio g. 73, 422, 423 kab., Kaunas
2017.09.28 - 09.29
 

  

Priėmimo į Edukologijos doktorantūros studijas tvarka   ►

Priėmimo į edukologiją svarbios datos:

1
Užpildomas prašymas
prašymo forma ►
 
2
Pristatomi dokumentai:
1. atspausdintas ir pareiškėjo pasirašytas prašymas dalyvauti konkurse;
2. Magistro (jei reikalaujama – ir bakalauro) arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomas su jo priedu (originalas ir kopijos);
3. Studijų kokybės vertinimo centro išduotos pažymos apie užsienyje įgyto aukštojo mokslo kvalifikacijos pripažinimą (jeigu kvalifikacija įgyta užsienio aukštojoje mokykloje);
4. CV;
5. Dviejų mokslininkų rekomendacijos tos mokslo krypties, į kurią pretenduojama;
5. Mokslo darbų sąrašas;
6. Publikacijų kopijos
 
7. Paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopija;
8. Stojamosios studijų įmokos kvitas (35 Eurai ES piliečiams, 100 Eurų ne ES piliečiams) Banko rekvizitai►
10. Kiti stojančiojo nuomone svarbūs dokumentai.
 
! Dokumentai turi būti pristatomi tvarkingai susegti į vieną segtuvą (tokia eilės tvarka, kaip nurodyta). Nepateikus visų reikalaujamų dokumentų, pareiškėjo prašymas nenagrinėjamas.
KTU Tarptautinė doktorantūros mokykla
K. Donelaičio g. 73, 422, 423 kab., Kaunas
 
2017.08.21 - 09.04    9 - 16 val.

 


 
 
Stojamasis egzaminas (laiko tik tie kandidatai, kurių studijų kryptis nesutampa su edukologijos mokslo kryptimi)
 
2017.09.07
3
Dalyvaujama priėmimo į doktorantūrą posėdyje (motyvacinis pokalbis)
pareiškėjo dalyvavimas privalomas
 

2017.09.15

 

4
Pasirašoma studijų sutartis
KTU Tarptautinė doktorantūros mokykla
K. Donelaičio g. 73, 422, 423 kab., Kaunas
2017.09.21
 
 

Doktorantų stipendijos
 

Visiems nuolatinės studijų formos mokslo doktorantams, kurių doktorantūra apmokama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, iš doktorantūrą vykdančioms mokslo ir studijų institucijoms paskirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų kaip valstybės parama mokamos doktoranto stipendijos, kurių dydžiai:
- pirmųjų metų doktorantams – 395,20 Eur;
- antrųjų, trečiųjų ir ketvirtųjų metų doktorantams – 456 Eur.

 

Metinė studijų kaina

Metinė nuolatinių doktorantūros studijų kaina asmenims, sutinkantiems mokėti visą studijų kainą .

 

 Kontaktai informacijai:

Tarptautinė doktorantūros mokykla
K. Donelaičio g. 73, kab. 422, 423
44249 Kaunas, Lietuva
Tel. +370 (37) 30 00 42, +370 (37) 30 00 49
+370 (626) 227 01
e. p. doktorantura@ktu.lt
Skype: ktu.doktorantura

 

Darbo laikas:
I-IV 8:00-12:00 12:45-17:00
V   8:00-12:00 12:45-15:45
Konsultavimo laikas:
I-V nuo 13:00 val.

 

Intensyvieji moduliai (anglų kalba) 2017 - 2018 m. m.

Data Pavadinimas Koordinuojantis dėstytojas ECTS kreditai Mokslo kryptis Registracijos terminas
2017 RUGSĖJIS
2017.09.25 - 10.06 Simulation of Accidental Thermal-Hydraulic Processes Prof. E. Ušpuras
Doc. A.Kaliatka

 
9 Energetika ir termoinžinerija 2017.09.04
2017 LAPKRITIS
2017.11.06 - 11.10 Musical Semiotics Prof. D. Martinelli 6 Menotyra 2017.10.16
2017.11.13 - 11.24 Chemical Engineering Prof. I. Barauskas 9 Chemijos inžinerija 2017.10.23
2017.11.20 - 11.24 Electrical Measurement Techniques of Non-Electrical Quantities Doc. E. Jasiūnienė 9 Elektros ir elektronikos inžinerija 2017.10.27
2018 VASARIS

2018.02.19 - 02.23
2018.05.07 - 05.11

Problems of Macroeconomic Analysis Prof. V. Snieška 9 Ekonomika 2018.01.29
2018.02.26 - 03.02 Dynamics and Stability of Power Systems Doc. A.Jonaitis 6 Energetika ir termoinžinerija 2018.02.05
2018 KOVAS
2018.03.12 - 03.25 Design and Analysis of Microsystems Doc. G. Janušas 9 Mechanikos inžinerija 2018.02.19
2018.03.19 - 03.23 Electronic Information Systems Prof. D. Navikas 6 Elektros ir elektronikos inžinerija 2018.02.26
2018 BALANDIS
2018.04.09 - 04.13 Research Methods of Building Materials and Structures Prof. V. Vaitkevičius 9 Statybos inžinerija 2018.03.19
2018.04.09 - 04.13 Adhesion of Polymers Prof. V. Jankauskienė 6 Medžiagų inžinerija 2018.03.19
2018.04.09 - 04.20 Hybrid Systems for Control and Optimisation Prof. R. Simutis 6 Informatikos inžinerija 2018.03.19
2018 GEGUŽĖ
2018.05.11 - 05.18 Neural Networks and Neurocomputing prof. A. Verikas 6 Informatika 2018.04.20
2018.05.14 - 05.18 Contemporary Architectural Theory Doc. V. Petrulis 6 Menotyra 2018.04.23
2018.05.21 - 05.25 Innovations and Global Knowledge Economy Prof. M. von Zedwitz
Prof. A. Ragauskas
Prof. M. Petraitė
6 Elektros ir elektronikos inžinerija,
Vadyba,
Matavimų inžinerija

 
2018.04.30

 

Registracija ir kontaktai informacijai:
Doktorantūros projektų vadovė Vita Daudaravičienė, tel. 8 626 22701, el. p. phd@ktu.lt 

MOKSLO DOKTORANTŪROS REGLAMENTAS

Kauno technologijos universiteto mokslo doktorantūros reglamentas (galioja įstojusiems nuo 2017 m.). Patvirtintas KTU Senato 2017-05-03 nutarimu Nr. V3-S-40. ►

Bendros doktorantūros institutcijų mokslo doktorantūros reglamentas (galioja įstojusiems nuo 2017 m.). Patvirtintas KTU Senato 2017-05-03 Nutarimu Nr. V3-S-41. ►

 

Reglamentai 

Socialinių mokslų sritis

Politikos mokslai
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos, Kauno technologijos universiteto, Klaipėdos universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto politikos mokslų (02S) krypties mokslo doktorantūros reglamentai.
Reglamentas, galiojantis įstojusiems 2016 m. ir anksčiau (02S) ►
Reglamentas, galiojantis įstojusiems nuo 2017 m. ►

Vadyba (03S) 
Kauno technologijos universiteto vadybos (03S) mokslo krypties mokslo doktorantūros reglamentas

Ekonomika (04S)
Kauno technologijos universiteto, Klaipėdos universiteto ir Lietuvos energetikos instituto ekonomikos (04S) mokslo krypties mokslo doktorantūros reglamentas.

Sociologija (05S) 
Vytauto Didžiojo universiteto su Lietuvos socialinių tyrimų centru, Kauno technologijos universitetu sociologijos (05S) mokslo krypties mokslo doktorantūros reglamentas.

Reglamentas, galiojantis įstojusiems 2016 m. ir anksčiau ►
Reglamentas, galiojantis įstojusiems nuo 2017 m. ►

Edukologija (07S)
Kauno technologijos universiteto, Lietuvos sporto universiteto, Šiaulių universiteto ir Lietuvos edukologijos universiteto edukologijos (07S) mokslo krypties doktorantūros reglamentas.
Reglamentas, galiojantis įstojusiems 2016 m. ir anksčiau ►
Reglamentas, galiojantis įstojusiems nuo 2017 m. ►

 

Technologijos mokslų sritis

Elektros ir elektronikos inžinerija (01T) 
Kauno technologijos universiteto elektros ir elektronikos inžinerijos (01T) mokslo krypties mokslo doktorantūros reglamentas.

Statybos inžinerija (02T) 
Kauno technologijos universiteto  mokslo krypties mokslo doktorantūros reglamentas.

Aplinkos inžinerija (04T) 
Kauno technologijos universiteto, Aleksandro Stulginskio universiteto, Lietuvos energetikos instituto  aplinkos inžinerijos (04T) mokslo krypties doktorantūros reglamentas.

Chemijos inžinerija (05T) 
Kauno technologijos universiteto chemijos inžinerijos (05T) mokslo krypties mokslo doktorantūros reglamentas.

Energetikos ir termoinžinerija (06T) 
Kauno technologijos universiteto ir Lietuvos energetikos instituto energetikos ir termoinžinerijos (06T) mokslo krypties mokslo doktorantūros reglamentas.

Informatikos inžinerija (07T) 
Kauno technologijos universiteto ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto informatikos inžinerijos (07T) bendros mokslo doktorantūros reglamentas
.

Medžiagų inžinerija (08T) 
Kauno technologijos universiteto medžiagų inžinerijos (08T) mokslo krypties mokslo doktorantūros reglamentas.

Mechanikos inžinerija (09T) 
Kauno technologijos universiteto ir Aleksandro Stulginskio universiteto mechanikos inžinerijos (09T) mokslo krypties mokslo doktorantūros reglamentas
.

Matavimų inžinerija (10T) 
Kauno technologijos universiteto  mokslo krypties mokslo doktorantūros reglamentas.

Fizinių mokslų sritis

Chemija (03P)  
Kauno technologijos universiteto chemijos (03P) mokslo krypties mokslo doktorantūros reglamentas.

Fizika (02P)
Kauno technologijos universiteto ir Pietų Danijos universiteto fizikos (02P) mokslo krypties mokslo doktorantūros reglamentas.

Informatika (09P) 
Kauno technologijos universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto informatikos (09P) mokslo krypties mokslo doktorantūros reglamentas.

Humanitarinių mokslų sritis

Menotyra (03H)
Kauno technologijos universiteto menotyros (03H) mokslo krypties mokslo doktorantūros reglamentas.

Komitetai


Fiziniai mokslai

02P Fizika
Doktorantūros teisė įgyta kartu su Pietų Danijos universitetu. Doktorantūros teisės suteikta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-1009.
Komiteto pirmininkas – habil. dr. Sigitas Tamulevičius, Kauno technologijos universitetas
Dr. Diana Adlienė, Kauno technologijos universitetas
Dr. Jacob Kjelstrup-Hansen, Pietų Danijos universitetas    
Dr. Liutauras Marcinauskas, Kauno technologijos universitetas
Dr. Šarūnas Meškinis, Kauno technologijos universitetas
Habil. dr. Minvydas Kazys Ragulskis, Kauno technologijos universitetas
Dr. Žilvinas Rinkevičius, Kauno technologijos universitetas           
Dr. Horst Günter Rubahn, Pietų Danijos universitetas

Dr. Artūras Vailionis, Kauno technologijos universitetas
 
Patvirtintas KTU rektoriaus 2016 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr.A-511 „Dėl fizikos mokslo krypties (02P) mokslo doktorantūros komiteto“.


03P Chemija
Doktorantūros teisė suteikta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-1019.
Komiteto pirmininkas – habil. dr. Algirdas Šačkus
Habil. dr. Zigmuntas Jonas Beresnevičius
Dr. Marytė Daškevičienė      
Dr. Vytautas Getautis         
Dr. Saulius Grigalevičius
Dr. Jolanta Liesienė 
Dr. Vytas Martynaitis           
Habil. dr. Vytautas Mickevičius                
Dr. Rimantas Petras Venskutonis
Patvirtintas KTU senato 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 52 „Dėl chemijos mokslo krypties (03P) mokslo doktorantūros komiteto“. Komiteto sudėtis pakeista vadovaujantis KTU Senato 2014 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. V3-S-36 „Dėl Senato 2011-06-29 nutarimo Nr. 52 "Dėl chemijos mokslo krypties doktorantūros komiteto" pakeitimo".

 

09P Informatika
Doktorantūros teisė įgyta kartu su Vytauto Didžiojo universitetu ir Vilniaus Gedimino Technikos Universitetu. Doktorantūros teisės suteikta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-1019.
Komiteto pirmininkas – habil. dr. Rimantas Barauskas, Kauno technologijos universitetas
Dr. Vacius Jusas, Kauno technologijos universitetas
Habil. dr. Vytautas Kaminskas, Vytauto Didžiojo universitetas
Dr. Alfonsas Misevičius, Kauno technologijos universitetas
Dr. Gintaras Palubeckis, Kauno technologijos universitetas
Habil. dr. Minvydas Kazys Ragulskis, Kauno technologijos universitetas
Dr. Kristina Lukoševičiūtė, Kauno technologijos universitetas
Dr. Miguel Angel Fernandez Sanjuan, Kauno technologijos universitetas
Dr. Minija Tamošiūnaitė, Vytauto Didžiojo universitetas
Habil. dr. Antanas Verikas, Kauno technologijos universitetas
Patvirtintas KTU rektoriaus 2011 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. A-389 „Dėl informatikos mokslo krypties (09P) mokslo doktorantūros komiteto". Komiteto sudėtis pakeista vadovaujantis KTU rektoriaus 2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. A-10 „Dėl KTU rektoriaus 2011 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. A-389 „Dėl informatikos mokslo krypties (09P) mokslo doktorantūros komiteto" pakeitimo" ir KTU rektoriaus 2016 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. A-373 „Dėl KTU rektoriaus 2011 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. A-389 „Dėl informatikos mokslo krypties (09P) mokslo doktorantūros komiteto" pakeitimo".


Humanitariniai mokslai
03H Menotyra
Doktorantūros teisė suteikta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. V-1124.
Komiteto pirmininkas – dr. Kęstutis Zaleckis
Dr. Rytis  Ambrazevičius
 
Dr. Indrė Gražulevičiūtė-Vileniškė
Dr. Jūratė Kamičaitytė-Virbašienė
Dr. Darius Kučinskas
Dr. Dario Martinelli
Dr. Jonas Minkevičius
Dr. Vaidas Petrulis
Dr. Rima Povilionienė
Dr. Marija Rupeikienė
 
Patvirtintas KTU senato 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 51 „Dėl menotyros mokslo krypties (03H) mokslo doktorantūros komiteto“. Komiteto sudėtis pakeista vadovaujantis KTU senato nutarimais: 2013 m. kovo 27 d. Nr. V3-S-20 ir 2017 m. sausio 18 d. Nr. V3-S-10.

Socialiniai mokslai
02S Politikos mokslai
Doktorantūros teisė įgyta kartu su Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Klaipėdos universitetu ir Vytauto Didžiojo universitetu. Doktorantūros teisė suteikta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-1019.
Komiteto pirmininkas – Dr. Vaidutis Laurėnas, Klaipėdos universitetas
Dr. Auksė Balčytienė, Vytauto Didžiojo universitetas
Dr. Eglė Butkevičienė, Kauno technologijos universitetas
Dr. Artūras Grebliauskas, Vytauto Didžiojo universitetas
Dr. Algis Krupavičius, Kauno technologijos universitetas
Dr. Šarūnas Liekis, Vytauto Didžiojo universitetas
Dr. Liudas Mažylis, Vytauto Didžiojo universitetas
Dr. Gintautas Mažeikis, Vytauto Didžiojo universitetas
Dr. Jūratė Novagrockienė, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
Dr. Saulius Pivoras, Vytauto Didžiojo universitetas              
Dr. Gediminas Vitkus, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
Dr. Gintaras Žilinskas, Kauno technologijos universitetas
Komiteto sudėtis pakeista vadovaujantis VDU mokslo prorektoriaus 2013 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 479 „Dėl politikos mokslų krypties doktorantūros komiteto sudėties“.

03S Vadyba
Doktorantūros teisė suteikta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-1019.
Komiteto pirmininkas – dr. Rimantas Gatautis                                       
Dr. Liudmila Bagdonienė
Dr. Jūratė Banytė
Dr. Joan Manuel Batista-Foguet
Dr. Edita Gimžauskienė
Habil. dr. Robertas Jucevičius 
Dr. Monika Petraitė
Dr. Asta Pundzienė
Dr. Asta Savanevičienė
Dr. Regina Virvilaitė
Dr. Max von Zedtwitz
Patvirtintas KTU senato 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 53 „Dėl vadybos ir administravimo mokslo krypties (03S) mokslo doktorantūros komiteto“. Komiteto sudėtis pakeista vadovaujantis KTU senato 2013 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. V3-S-46 „Dėl vadybos mokslo krypties doktorantūros komiteto sudėties dalinio pakeitimo". Komiteto sudėtis pakeista vadovaujantis KTU senato 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. V3-S-23 "Dėl senato 2011-06-29 nutarimo Nr. 53 „Dėl vadybos mokslo krypties (03S) mokslo doktorantūros komiteto" pakeitimo". Komiteto sudėtis pakeista vadovaujantis KTU senato 2015 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. V3-S-64 „Dėl vadybos mokslo krypties (03S) mokslo doktorantūros komiteto sudėties".

04S Ekonomika
Doktorantūros teisė įgyta kartu su Klaipėdos universitetu ir Lietuvos energetikos institutu. Doktorantūros teisė suteikta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-1019.
Komiteto pirmininkas – dr. Daiva Dumčiuvienė, Kauno technologijos universitetas
Dr. Arvydas Galinis, Lietuvos energetikos institutas
Dr. Vytautas Juščius, Klaipėdos universitetas
Habil. dr. Valentinas Klevas, Lietuvos energetikos institutas
Dr. Rytis Krušinskas, Kauno technologijos universitetas
Dr. Valentinas Navickas, Kauno technologijos universitetas
Dr. Bronius Neverauskas, Kauno technologijos universitetas
Dr. Vaida Pilinkienė, Kauno technologijos universitetas
Habil. dr. Žaneta Simanavičienė, Kauno technologijos universitetas
Dr. Vytautas Snieška, Kauno technologijos universitetas
Dr. Gražina Startienė, Kauno technologijos universitetas
Dr. Dalia Štreimikienė, Lietuvos energetikos institutas
Dr. Halit Gonenc, Kauno technologijos universitetas
Patvirtintas KTU senato 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 54 „Dėl ekonomikos mokslo krypties (04S) mokslo doktorantūros komiteto“. Komiteto sudėtis pakeista vadovaujantis KTU senato nutarimais: 2014 m. rugsėjo 24 d. Nr. V3-S-54, 2016 m. kovo 23 d. Nr. V3-S-28  ir 2017 m. gegužės 3 d. Nr. V3-S-42.

05S Sociologija
Doktorantūros teisė įgyta kartu su Vytauto Didžiojo universitetu ir Lietuvos socialiniu tyrimų centru. Doktorantūros teisė suteikta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-1019.
Komiteto pirmininkas – Dr. Vylius Leonavičius, Vytauto Didžiojo universitetas

Dr. Jolanta Aidukaitė, Lietuvos socialinių tyrimų centras
Dr. Auksė Balčytienė, Vytauto Didžiojo universitetas
Dr. Rūta Brazienė, Kauno technologijos universitetas
Dr. Donatas Burneika, Lietuvos socialinių tyrimų centras
Dr. Eglė Butkevičienė, Kauno technologijos universitetas
Dr. Vytis Čubrinskas, Vytauto Didžiojo universitetas

Dr. Algis Krupavičius, Kauno technologijos universitetas

Habil. dr. Arvydas Virgilijus Matulionis, Lietuvos socialinių tyrimų centras
Habil. dr. Gediminas Merkys, Kauno technologijos universitetas
Dr. Sarmitė Mikulionienė, Lietuvos socialinių tyrimų centras
Dr. Leonardas Rinkevičius, Kauno technologijos universitetas

Habil. dr. Vladislava Stankūnienė, Vytauto Didžiojo universitetas
Dr. Meilutė Taljūnaitė, Lietuvos socialinių tyrimų centras
Dr. Artūras Tereškinas, Vytauto Didžiojo universitetas
Patvirtintas KTU rektoriaus 2011 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. A-391 „Dėl sociologijos mokslo kryties (05S) mokslo doktorantūros komiteto“. Komiteto sudėtis pakeista vadovaujantis VDU prorektoriaus 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. 414 „Dėl sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto sudėties“.

07S Edukologija
Doktorantūros teisė įgyta kartu su Lietuvos edukologijos universitetu, Šiaulių universitetu ir Lietuvos sporto universitetu. Doktorantūros teisė suteikta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-1019
Komiteto pirmininkė – habil. dr. Marijona Barkauskaitė, Lietuvos edukologijos universitetas
Habil. dr. Ingrida Baranauskienė, Šiaulių universitetas
Habil. dr. Vytautas Gudonis, Šiaulių universitetas 
Dr. Brigita Janiūnaitė, Kauno technologijos universitetas 
Dr. Rasa Jankauskienė, Lietuvos sporto universitetas
Habil. dr. Palmira Jucevičienė, Kauno technologijos universitetas
Habil. dr. Audronė Juodaitytė, Šiaulių universitetas
Dr. Romualdas Malinauskas, Lietuvos sporto universitetas
Dr. Ona Monkevičienė, Lietuvos edukologijos universitetas
Dr. Sniegina Poteliūnienė, Lietuvos edukologijos universitetas
Habil. dr. Antanas Skarbalius, Lietuvos sporto universitetas
Dr. Gintarė Tautkevičienė, Kauno technologijos universitetas
Dr. Audronius Vilkas, Lietuvos edukologijos universitetas
Patvirtintas KTU rektoriaus 2011 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. A-387 „Dėl edukologijos mokslo krypties (07S) mokslo doktorantūros komiteto“. Komiteto sudėtis pakeista vadovaujantis KTU rektoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. A-368 „Dėl edukologijos mokslo krypties (07S) mokslo doktorantūros komiteto patvirtinimo".

Technologijos mokslai
01T Elektros ir elektronikos inžinerija
Doktorantūros teisė suteikta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. V-1124.
Komiteto pirmininkas – dr. Liudas Mažeika                    
Dr. Stanislovas Kęstutis Bartkevičius        
Dr. Saulius Gudžius
Dr. Elena Jasiūnienė            
Habil. dr. Rymantas Jonas Kažys              
Habil. dr. Arūnas Lukoševičius                 
Dr. Vaidotas Marozas        
Dr. Arminas Ragauskas      
Dr. Reimondas Šliteris        
Dr. Algimantas Valinevičius 
Habil. dr. Juozapas Arvydas Virbalis
Patvirtintas KTU senato 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 49 „Dėl elektros ir elektronikos inžinerijos mokslo krypties (01T) mokslo doktorantūros komiteto“. Komiteto sudėtis pakeista vadovaujantis KTU senato 2014 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. V3-S-53 „Dėl senato 2011 m. birželio 29 d. nutarimo nr. 49 „Dėl elektros ir elektronikos inžinerijos mokslo krypties mokslo doktorantūros komiteto" pakeitimo".

02T Statybos inžinerija
Doktorantūros teisė suteikta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. V-1124.
Komiteto pirmininkas – dr. Raimondas Bliūdžius                                
Dr. Kęstutis Baltakys          
Dr. Karolis Banionis           
Dr. Žilvinas Bazaras
Dr. Gabriel Beko
Dr. Andrius Jurelionis
Dr. Rimvydas Kaminskas
Dr. Danutė Vaičiukynienė
Dr. Tadas Ždankus
Patvirtintas KTU senato 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 50 „Dėl statybos inžinerijos mokslo krypties (02T) mokslo doktorantūros komiteto“. Komiteto sudėtis pakeista vadovaujantis KTU senato 2015 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. V3-S-60 „Dėl senato 2011 m. birželio 29 d. nutarimo nr. 50 „Dėl statybos inžinerijos mokslo krypties (02T) mokslo doktorantūros komiteto" pakeitimo".
 
04T Aplinkos inžinerija

Doktorantūros teisė įgyta kartu su Aleksandro Stulginskio universitetu ir Lietuvos energetikos institutu. Doktorantūros teisė suteikta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. V-327
Komiteto pirmininkas – habil. dr. Jurgis Kazimieras Staniškis,  Kauno technologijos universitetas
Dr. Gintaras Denafas, Kauno technologijos universitetas
Habil. dr. Vladislovas Algirdas Katinas, Lietuvos energetikos institutas
Dr. Jūratė Kriaučiūnienė, Lietuvos energetikos institutas
Dr. Violeta Makarevičienė, Aleksandro Stulginskio universitetas
Dr. Dainius Martuzevičius, Kauno technologijos universitetas
Dr. Alessandro Marzani, Kauno technologijos universitetas
Dr. Arvydas Povilaitis, Aleksandro Stulginskio universitetas
Dr. Žaneta Stasiškienė, Kauno technologijos universitetas
Dr. Egidijus Šarauskis, Aleksandro Stulginskio universitetas


Patvirtintas KTU senato 2012 m. balandžio 11 d. nutarimu Nr. V3-S-30 „Dėl aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos mokslo krypties doktorantūros komiteto patvirtinimo“. Komiteto sudėtis pakeista vadovaujantis KTU senato nutarimais: 2016 m. kovo 23 d. Nr. V3-S-29, 2016 m. birželio 22 d. Nr. V3-S-47 ir 2017 m. sausio 18 d. Nr.V3-S-8.


05T Chemijos inžinerija
Doktorantūros teisė suteikta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. V-1124.
Komiteto pirmininkas – dr. Raimundas Šiaučiūnas
 
Dr. Kęstutis Baltakys
Dr. Gintaras Buika
Habil. dr. Juozas Vidas Gražulevičius
Habil. dr. Gražina Juodeikienė
Dr. Daiva Leskauskaitė
Dr. Jolanta Liesienė
Dr. Rima Klimavičiūtė        
Habil. dr. Algirdas Šačkus
Dr. Virgilijus Valeika          
Dr. Petras Rimantas Venskutonis             

 
Patvirtintas KTU senato 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 55 „Dėl chemijos inžinerijos mokslo krypties (05T) mokslo doktorantūros komiteto“. Komiteto sudėtis pakeista vadovaujantis KTU senato nutarimais: 2014 m. kovo 26 d. Nr. V3-S-22 ir 2017 m. sausio 18 d. Nr. V3-S-9.

06T Energetika ir termoinžinerija
Doktorantūros teisė įgyta kartu su Lietuvos energetikos institutu. Doktorantūros teisė suteikta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. V-1124.
Komiteto pirmininkas – habil. dr. Gintautas Miliauskas, Kauno technologijos universitetas
Dr. Algis Džiugys, Lietuvos energetikos institutas
Dr. Viktorija Grigaitienė, Lietuvos energetikos institutas
Dr. Audrius Jonaitis, Kauno technologijos universitetas
Habil. dr. Algirdas Kaliatka, Lietuvos energetikos institutas


Dr. Sigitas Rimkevičius, Lietuvos energetikos institutas
Dr. Nerijus Striūgas, Lietuvos energetikos institutas
Habil. dr. Stasys Šinkūnas, Kauno technologijos universitetas
Dr. Egidijus Urbonavičius, Lietuvos energetikos institutas
Habil. dr. Eugenijus Ušpuras, Lietuvos energetikos institutas

Patvirtintas KTU rektoriaus 2011 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. A-386 „Dėl energetikos ir termoinžinerijos mokslo krypties (06T) mokslo doktorantūros komiteto“. Komiteto sudėtis pakeista vadovaujantis KTU rektoriaus įsakymais 2014 m. gegužės 15 d. Nr. A-265 ir 2017 m. sausio 18 d. Nr. A-23 „Dėl KTU rektoriaus 2011 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. A-386 „Dėl energetikos ir termoinžinerijos mokslo krypties (06T) mokslo doktorantūros komiteto“ pakeitimo“.  

07T Informatikos inžinerija
Doktorantūros teisė įgyta kartu su Vilniaus Gedimino technikos universitetu. Doktorantūros teisė suteikta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. V-1124.
Komiteto pirmininkas – dr. Robertas Damaševičius, Kauno technologijos universitetas               
Dr. Eduardas Bareiša, Kauno technologijos universitetas
Dr. Adas Gelžinis, Kauno technologijos universitetas
Dr. Arnas Kačeniauskas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Dr. Zenonas Navickas, Kauno technologijos universitetas
Habil. dr. Rimvydas Simutis, Kauno technologijos universitetas
Habil. dr. Rimantas Šeinauskas, Kauno technologijos universitetas
Dr. Olegas Vasilecas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Habil. dr. Antanas Verikas, Kauno technologijos universitetas

Patvirtintas KTU rektoriaus 2011 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. A-388 „Dėl informatikos inžinerijos mokslo krypties (07T) mokslo doktorantūros komiteto“.

08T Medžiagų inžinerija
Doktorantūros teisė suteikta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. V-1124.
Komiteto pirmininkas – habil. dr. Arvaidas Galdikas   
Dr. Mindaugas Andrulevičius                    
 Habil. dr. Juozas Vidas Gražulevičius        
Dr. Saulius Grigalevičius
Dr. Viktoras Grigaliūnas
Dr. Šarūnas Meškinis          
Dr. Rimvydas Milašius        
Dr. Salvinija Petrulytė
Habil. dr. Sigitas Tamulevičius

Patvirtintas KTU senato 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 56 „Dėl medžiagų inžinerijos mokslo krypties (08T) mokslo doktorantūros komiteto“. Komiteto sudėtis pakeista vadovaujantis KTU senato nutarimais: 2014 m. kovo 26 d. Nr. V3-S-21 ir 2017 m. sausio 18 d. Nr. V3-S-11.

09T Mechanikos inžinerija
Doktorantūros teisė įgyta kartu su Aleksandro Stulginskio universitetu. Doktorantūros teisė suteikta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. V-1124.
Komiteto pirmininkas – habil. dr. Vytautas Ostaševičius, Kauno technologijos universitetas
Habil. dr. Ramutis Petras Bansevičius, Kauno technologijos universitetas
Habil. dr. Rimantas Barauskas, Kauno technologijos universitetas
Habil. dr. Algimantas Bubulis, Kauno technologijos universitetas
Dr. Rolanas Daukševičius, Kauno technologijos universitetas
Dr. Rimvydas Gaidys, Kauno technologijos universitetas
Dr. Vytenis Jankauskas, Aleksandro Stulginskio universitetas
Dr. Giedrius Janušas, Kauno technologijos universitetas
Dr. Vytautas Jūrėnas, Kauno technologijos universitetas
Dr. Juozas Padgurskas, Aleksandro Stulginskio universitetas
Habil. dr. Arvydas Palevičius, Kauno technologijos universitetas
Patvirtintas KTU rektoriaus 2011 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. A-390 „Dėl mechanikos inžinerijos mokslo krypties (09T) mokslo doktorantūros komiteto“. Komiteto sudėtis pakeista vadovaujantis KTU rektoriaus 2015 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. A-453 „Dėl KTU rektoriaus 2011 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. A-390 „Dėl mechanikos inžinerijos mokslo krypties mokslo doktorantūros komiteto" pakeitimo".

10T Matavimų inžinerija
Doktorantūros teisė suteikta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. V-1124
Komiteto pirmininkas – habil. dr. Rymantas Jonas Kažys                   
Dr. Joana Bendoraitienė
Dr. Darius Gailius
Dr. Paulius Kaškonas
Dr. Vaidotas Marozas
Dr. Liudas Mažeika            
Dr. Arminas Ragauskas      
Dr. Renaldas Raišutis          
Dr. Ramunė Rutkaitė          
Dr. Reimondas Šliteris          
 
Dr. Egidijus Žukauskas 
Patvirtintas KTU senato 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 57 „Dėl matavimų inžinerijos mokslo krypties (10T) mokslo doktorantūros komiteto“. Komiteto sudėtis pakeista vadovaujantis KTU senato nutarimais: 2014 m. kovo 26 d. Nr. V3-S-20, 2014 m. rugsėjo 24 d. V3-S-55 ir 2017 m. kovo 22 d. Nr. V3-S-29.

Dokumentai disertacijų rengimui

 1. Disertacijos santraukos teksto parengimo reikalavimai | patvirtina KTU Mokslo porektoriaus 2015 m. sausio 20 d. potvarkiu Nr. PP-12
 2. Disertacijos teksto parengimo reikalavimai | patvirtinta KTU Mokslo prorektoriaus 2015 m. sausio 20 d. potvarkiu Nr. PP-12 (pakeista KTU Mokslo prorektoriaus 2016 m. sausio 6 d. potvarkiu Nr. PP-3)
 3. Disertacijos maketas
 4. Prašymas ginti disertaciją
 5. Prašymas ginti disertaciją eksternu
 6. Autoriaus garantijos forma  

 

Doktorantų vasaros mokykla

 

2017 rugpjūčio 21-25 d. Palangoje organizuojama antroji Kauno technologijos universiteto tarptautinė doktorantų vasaros mokykla ►

Kontaktai informacijai:
Doktorantūros projektų vadovė Vita Daudaravičienė, tel. 8 626 22701, el. p. phd@ktu.lt

Parama


KTU Doktorantūros fondas

KTU Doktorantūros fondo tikslas - remti Universiteto doktorantų mokslinę kūrybinę veiklą, disertacijų ir straipsnių rengimą.

Paraiškų Doktorantūros fondo paramai gauti teikimo terminai 2017 m.:
kovo 3 d.
gegužės 26 d.
rugsėjo 22 d.

Daugiau informacijos: Office 365 >>> Doktorantūra>>>Parama

Kontaktai

Vita Daudaravičienė
Doktorantūros projektų vadovė
K. Donelaičio g. 73–422
44249 Kaunas, Lietuva

Tel. +370 626 227 01
El. p. doktorantura@ktu.lt
Skype: ktu.phd

 

KTU Tarptautinių mokslo renginių fondas

KTU Tarptautinių mokslo renginių fondo tikslas yra paremti KTU studentų, dėstytojų ir mokslo darbuotojų mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą užsienyje ir tarptautinės mokslo bendruomenės kūrimą. Fondas skiria paramą dalyvavimui tarptautinėse mokslo konferencijose, seminaruose, olimpiadose ir mokslo konkursuose.

Paraiškų Tarptautinių mokslo renginių fondo paramai gauti teikimo terminai 2017 m.:
kovo 3 d.
gegužės 26 d.
rugsėjo 22 d.

Daugiau informacijos: Office 365 >>> Doktorantūra>>>Parama .

Kontaktai

Lina Vilčinskaitė
Mokslo ir inovacijų prorektoriaus biuras


K. Donelaičio g. 73–416
44249 Kaunas, Lietuva

Tel. +370 300 013
El. p. lina.vilcinskaite@ktu.lt


 

KTU aktyviausių doktorantų konkursas

Siekiant skatinti doktorantų mokslinį aktyvumą ir iniciatyvą, kiekvienų metų pabaigoje Universitete rengiamas aktyviausiųjų doktorantų konkursas. Jame gali dalyvauti KTU jaunieji mokslininkai (iki 35 metų amžiaus) ir doktorantaiKonkurso nugalėtojams skiriamos papildomos stipendijos:
- premijos aktyviausiems jauniesiems mokslininkams; 
- papildomos stipendijos aktyviausiems doktorantams.

Kontaktai

Giedrė Karčiauskienė
Mokslo ir inovacijų projektų vadovė

K. Donelaičio g. 73–416
44249 Kaunas, Lietuva

Tel. +370 37 300 048
El. p. giedre.karciauskiene@ktu.lt


 

 


Lietuvos mokslo tarybos parama

Lietuvos mokslo tarybos kvietimai
 

KTU doktorantų draugija

KTU doktorantų draugijos tikslas – vienyti įvairių sričių doktorantūros studijų studentus į vieningą bendruomenę, turinčią balsą visais svarbiausiais akademiniais klausimais. Draugija taip pat aktyviai dalyvauja įvairiuose socialiniuose projektuose, kuria mokslo ir visuomenės dialogą bei suteikia progą skirtingų krypčių jauniesiems mokslininkams generuoti tarpdisciplinines idėjas.
Tapk nariu!
Daugiau informacijos
KTU DD Facebook'e


 

Kontaktai

Tarptautinė doktorantūros mokykla
K. Donelaičio g. 73, kab. 422, 423
44249 Kaunas, Lietuva
e. p. doktorantura@ktu.lt 
Skype: ktu.doktorantura    

Vadovas
Leonas Balaševičius
Tel. +370 (615) 31969
e. p. leonas.balasevicius@ktu.lt


 

Doktorantūros projektų vadovė
Reda Žilėnaitė
Tel. +370 (37) 30 00 42
e. p. reda.zilenaite@ktu.lt

 

Doktorantūros projektų vadovė
Vita Daudaravičienė
Tel. +370 (626) 22701
e. p. vita.daudaraviciene@ktu.lt

Doktorantūros projektų vadovė
Jolita Steponkevičiūtė
Tel. +370 (37) 30 00 42
e. p. jolita.steponkeviciute@ktu.lt

Koordinatorė
Simona Devenytė-Janauskienė
Tel. +370 (37) 30 00 49
e. p.
simona.devenyte-janauskiene@ktu.lt

 

Darbo laikas:
I-IV 8:00-12:00   12:45-17:00

V    8:00-12:00   12:45-15:45

Konsultavimo laikas:
I-V nuo 13:00 val.

 

 

 

 

Dažnai užduodami klausimai (DUK)

 

Doktorantų dažnai užduodami klausimai
(Junkitės prie ktu.edu pašto per Office 365 >> Doktorantūra >> DUK)

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektai

 

KTU vykdomi tarptautiniai mokslinių tyrimų projektai

Programos „Horizontas 2020“ projektai (sąrašas)
7-osios bendrosios programos projektai (sąrašas)
EUROSTARS/EUREKA programų projektai (sąrašas)

      EUROSTARS programos projektai 

 •  

      EUREKA programos projektai 

 •  

      EUREKA / ITEA2 klasterio projektai 

COST programos veiklos (sąrašas)
 • CA15104, 5G ir aukštesnės kartos integraciniai radijo ryšio tinklai, 2016–2019, Elektros ir elektronikos fakultetas, Telekomunikacijų katedra, dr. S. Japertas
 • CA15107, Daugiafunkcinės, anglies nanodarinių turinčios, kompozitų sistemos, 2016–2020, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, Fizikos katedra, dr. L. Marcinauskas
 • CA15109, Europos bendradarbiavimas duomenų mokslo tinklo statistikai, 2016–2020, Statybos ir architektūros fakultetas, Architektūros ir urbanistikos katedra, dr. I. Matijošaitienė
 • CA15114, Antimikrobinių dangų, apsaugančių pažeidimus nuo infekcijų, inovacijos, 2016–2020, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, Medžiagų inžinerijos katedra, dr. R. Milašius
 • CA15115, Išteklių išgavimas iš europinės antroposferos, 2016–2020, Cheminės technologijos fakultetas, Aplinkosaugos technologijos katedra, dr. G. Denafas
 • CA15120, Daugiaskalės sistemos medicinai (OpenMultiMed), 2017–2020, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, Taikomosios matematikos katedra, dr. T. Iešmantas
 • CA15122, Senyvo amžiaus žmonių socialinės atskirties sumažinimas: bendradarbiavimas tarp mokslo ir politikos, 2016–2019, Informatikos fakultetas, Multimedijos inžinerijos katedra, dr. R. Maskeliūnas
 • CA15125, Triukšmą mažinančių medžiagų ir konstrukcijų kūrimas, 2016–2020, Architektūros ir statybos institutas, dr. K. Miškinis
 • CA15127, Atsparios elektroninių ryšių paslaugos, saugančios vartotojų taikomąsias programas nuo sutrikimų nelaimės metu (RECODIS), 2016–2020, Elektros ir elektronikos fakultetas, Telekomunikacijų katedra, dr. R. Brūzgienė
 • CA15128, Molekulinė spintronika, 2016–2019, Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra, dr. R. Lygaitis
 • CA15129, Apšvitos sąlygotų neužkrečiamųjų ligų diagnostika, monitoringas ir prevencija, 2016–2019, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, Fizikos katedra, dr. D. Adlienė
 • CA15130, Studijų užsienyje tyrimas: Europos perspektyva (SAREP), 2016–2020, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Šiuolaikinių kalbų ir tarpkultūrinės komunikacijos katedra, dr. S. Juzelėnienė
 • CA15140, Gamtos įkvėpto optimizavimo taikomumo pagerinimas sujungiant teoriją ir praktiką, 2016–2020, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, Matematinio modeliavimo katedra, habil. dr. M. Ragulskis
 • CA15202, Savaiminis sustiprėjimas – kaip prevencinis betono konstrukcijų remontas, 2016–2020, Statybos ir architektūros fakultetas, Statybinių medžiagų katedra, dr. A. Augonis
 • CA15208, Normavimas – neatlikti arba uždelsti slaugos veiksmai: tarptautinė daugiaaspektė problema, 2016–2020, Ekonomikos ir verslo fakultetas, Vadybos katedra, dr. R. Čiutienė
 • CA15212, Piliečių mokslinė veikla kūrybiškumui, moksliniam raštingumui ir inovacijoms Europoje skatinti, 2016–2020, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Viešosios politikos ir administravimo institutas, dr. E. Butkevičienė
 • CA15216, Europos bioadhezijos įvertinimo tinklas: fundamentalios žinios pažangioms technologijoms skatinti (ENBA), 2017–2020, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, Gamybos inžinerijos katedra, dr. V. Jankauskaitė
 • CA15225, Trupmeninės eilės sistemos: analizė, sintezė ir svarba ateities projektavime, 2016–2020, Elektros ir elektronikos fakultetas, Elektros inžinerijos katedra, dr. D. Andriukaitis
 • CA16101, Multimodalių vaizdų įrankiai įkalčių rinkimui, 2017–2021, Informatikos fakultetas, Multimedijos inžinerijos katedra, dr. R. Maskeliūnas
 • CA16105, Europos tinklas – kalbų mokymasis ir bendruomeniniai ištekliai, 2017–2021, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Šiuolaikinių kalbų ir tarpkultūrinės komunikacijos katedra, dr. R. Kasperavičienė
 • CA16110, Žmogui patogeninių mikroorganizmų kotrolė augalų produkcijos sistemose, 2017–2021, Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra, dr. P. P. Danilovas
 • CA16113, CliniMARK: „geroji biomarkerio praktika“ padidinti kliniškai patvirtintų biomarkerių skaičių, 2017–2021, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, Taikomosios matematikos katedra, dr. T. Ruzgas
 • CA16114, Naujas požiūris į tvarumą, remiantis regeneracine ekonomika, 2017–2020, Aplinkos inžinerijos institutas, dr. Ž. Stasiškienė
 • CA16121, Nuo dalinimosi iki rūpinimosi: bendradarbiavimo ekonomikos socio-technologiniai aspektai, 2017–2020, Ekonomikos ir verslo fakultetas, Elektroninio verslo tyrimų centras, dr. R. Gatautis
 • CA16122, Biomedžiagos ir šiuolaikiniai fiziniai metodai regeneruojančiai kardiologijai ir neurologijai, 2017–2020, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, Medžiagų inžinerijos katedra, dr. E. Adomavičiūtė
 • ES1403, Nauji iššūkiai ir galimybės pakartotinai naudojant nuotekas, 2014–2018, Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra, dr. R. Rutkaitė
 • ES1407, Europinis tinklas inovatyvaus retųjų žemės metalų ir kitų kritinių metalų atgavimo iš elektros ir elektronikos atliekų strategijoms, 2015–2019, Cheminės technologijos fakultetas, Aplinkosaugos technologijos katedra, dr. G. Denafas
 • FA1403, Nuo žmogaus savitumų priklausančios atsako į augalinės kilmės maisto bioaktyvių junginių suvartojimą variacijos ir jas apsprendžiantys veiksniai (POSITIVe), FA1403, 2014−2018, Cheminės technologijos fakultetas, Maisto mokslo ir technologijos katedra, dr. V. Kitrytė
 • FP1306, Lignoceliuliozinės biomasės šalutinių srautų panaudojimas tvariai chemikalų, medžiagų ir degalų gamybai naudojant mažo poveikio aplinkai technologijos, 2014–2018, Cheminės technologijos fakultetas, Maisto mokslo ir technologijos katedra, habil. dr. G. Juodeikienė
 • FP1405, Aktyvios ir išmaniosios pakuotės pluoštų pagrindu – inovacijos ir įdiegimas į rinką, 2015–2019, Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra, dr. R. Rutkaitė
 • FP1407, Medienos modifikavimo supratimas taikant integruotą mokslo poveikio aplinkai požiūrį (ModWoodLife), 2017–2019, Statybos ir architektūtos fakultetas, Statybinių medžiagų katedra, dr. D. Vaičiukynienė
 • IC1303, Algoritmai,  architektūros ir platformos geresnei gyvenimo aplinkai, 2014–2017, Informatikos fakultetas, Programų inžinerijos katedra, dr. R. Damaševičius
 • IC1304, Patikimo paslaugų interneto autonominis valdymas (ACROSS), 2014–2017, Elektros ir elektronikos fakultetas, Telekomunikacijų katedra, dr. S. Japertas
 • IS1306, Naujieji Europos kalbų vartotojai – iššūkiai ir galimybės, 2016–2017, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Šiuolaikinių kalbų ir tarpkultūrinės komunikacijos katedra, dr. S. Petronienė
 • IC1402, Vykdymo atestavimas stebint (ARVI), 2014–2018, Informatikos fakultetas, Programų inžinerijos katedra, habil. dr. R. Šeinauskas
 • IS1410, Vaikų skaitmeninis raštingumas ir įvairių modalumų veiklos, 2015–2019, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Šiuolaikinių kalbų ir tarpkultūrinės komunikacijos katedra, dr. V. Liubinienė
 • MP1206, Elektrinio verpimo būdu pagamintos nanogijos biokompozitams ir inovatyviam pramoniniam panaudojimui, 2013-2017, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, Medžiagų inžinerijos katedra, dr. A. Ragaišienė
 • MP1301, Naujos kartos biomimikrija ir implantai kaulų inžinerijai, 2013–2017, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, Medžiagų inžinerijos katedra, dr. S. Stanys
 • MP1307, Patvarūs naujos kartos saulės elementai: organinių saulės elementų degradacijos mechanizmų išaiškinimas remiantis papildomais charakterizavimo metodais, 2014–2018, Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra, habil. dr. J.V. Gražulevičius
 • MP1308, Oksidų sluoksniai elektronikai (TO-BE), 2014–2018, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, Fizikos katedra, dr. L. Marcinauskas
 • MP1407, Elektrocheminio apdirbimo metodologijos bei apsauga nuo korozijos įrenginių ir sistemų miniatiūrizacijai, 2015–2019, Medžiagų mokslo institutas, dr. M. Andrulevičius
 • TD1207, Matematinis optimizavimas sprendimų palaikymo sistemose efektyviems ir patikimiems energijos tinklams, 2013–2017, Elektros ir elektronikos fakultetas, Elektros energetikos sistemų katedra, dr. M. Ažubalis
 • TD1405, Europos tinklas jungtinių sveikatos technologijų bendram vertinimui, 2015–2018, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, Taikomosios matematikos katedra, dr. R. Alzbutas
 • TD1406, Naujovės išmanaus kultūros paveldo pastatų valdyme, 2014–2019, Statybos ir architektūros fakultetas, Pastatų energinių sistemų katedra, dr. A. Jurelionis
 • TD1409, Matematika industrijoje (MI-NET), 2017–2019, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, Matematinio modeliavimo katedra, dr. A. Kabašinskas
 • TU1205, Saulės šiluminių sistemų integravimas į pastatus, 2013–2017, Architektūros ir statybos institutas, dr. Rosita Norvaišienė
 • TU1301, NORM statybinės medžiagos (NORM4building), 2015–2017, Statybos ir architektūros fakultetas,  Statybinių medžiagų katedra, dr. D. Vaičiukynienė
 • TU1303, Nauji struktūriniai apvalkalai: tvarumo ir efektyvumo gerinimas naudojant naujų struktūrų ir dizaino tekstilės medžiagas, 2015-2017, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, Medžiagų inžinerijos katedra, dr. D. Mikučionienė
 • TU1403, Fasadų funkcinės sistemos, 2014–2018, Architektūros ir statybos institutas, dr. R. Bliūdžius
 • TU1404, Naujos kartos standartai taikomi nustatyti cementinių medžiagų ir struktūrų eksploatacijos trukmę, 2014–2018, Architektūros ir statybos institutas, E. Smetonaitė
 • TU1405, Europinis sekliosios geoterminės energijos taikymo pastatuose ir infrastruktūroje tinklas (GABI), 2016–2019, Statybos ir architektūros fakultetas, Pastatų energinių sistemų katedra, dr. A. Jurelionis
Kitų Europos Sąjungos mokslinius tyrimus remiančių programų projektai (sąrašas)

      LIFE programos projektai

 • LIFE14 ENV/LV/000174, Pavojingų medžiagų pakeitimas ir išteklių efektyvumo didinimas, siekiant sumažinti emisijas į aplinką Baltijos jūros regione (Fit for REACH), 2015–2020, Aplinkos inžinerijos institutas, dr. J. Kruopienė

Europos Komisijos Jungtinių tyrimų centro Kosmoso, saugumo ir migracijos direktorato projektai

Europos Komisijos Jungtinių tyrimų centro Energijos, transporto ir klimato direktorato projektai

 • Elektros perdavimo tinklo rizikos vertinimo metodikos sukūrimas ir tyrimai - 1 dalis: Lietuvos Respublikos ataskaitos sistemos ekspertizė iš dujų ir elektros tinklo elektros sistemos perspektyvos, 2017, Elektros ir elektronikos fakultetas, Elektros energetikos sistemų katedra, dr. A. Morkvėnas

Teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos INTERREG EUROPE projektai

 • PGI01568, Naujas regioninių ir vietos valdžios institucijų vaidmuo energijos vartotojų elgsenos pokyčiuose įgyvendinant mažo anglies dioksido kiekio technologijas (LOCARBO), 2016–2020, Aplinkos inžinerijos institutas, dr. J. Dvarionienė
 • PGI02049, Elektrinės transporto priemonės miestų atsinaujinančios energijos sistemose (EV ENERGY), 2016–2021, Aplinkos inžinerijos institutas, dr. J. Dvarionienė

Medžiagų mokslo ir inovacijų M-ERA.NET programos projektai

 • project4297, Aukštos kokybės hibridiniai kompozitai su gamtinės kilmės trumpais pluoštais injekciniam liejimui (HyBiCo), 2017–2019, Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra, dr. P. P. Danilovas
 • project4199, Polimerinių kompozicinių medžiagų armuotų ištisiniu pluoštu gamyba sluoksniais aukštos kokybės struktūroms (3D-CFRP), 2017–2019, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, Gamybos inžinerijos katedra, dr. M. Rimašauskas
Kitų mokslinius tyrimus remiančių programų projektai (sąrašas)

     Europos kosmoso agentūros Europos bendradarbiaujančių valstybių programos (PECS) projektas

 • Pažangiųjų metodų, skirtų molekulinio užterštumo analizei paviršiumi ir smaigaliu stimuliuota Ramano spektroskopija kosmose, sukūrimas ir vystymas (CONRAM), 2016–2017, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, Mikrosistemų ir nanotechnologijų mokslo centras, habil. dr. V. Snitka
 • Grafeno ir silicio Šotkio kontakto plazmoniniai infraraudonosios spinduliuotės jutikliai (PLASMOGRAF), 2017–2019, Medžiagų mokslo institutas, dr. Š. Meškinis

     Vokietijos akademinių mainų tarnybos (DAAD) Baltijos šalių ir Vokietijos aukštųjų mokyklų biuro projektai

Tarpvyriausybinių mokslinių tyrimų programų projektai (sąrašas)

     Latvijos – Lietuvos – Taivano bendradarbiavimo programos projektai

 • Aukšta tripletinės būsenos energija pasižyminčių medžiagų mėlyniems organiniams šviesos diodams sintezė ir tyrimai (BLUEOLEDS), 2017–2019, Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra, habil. dr. J. V. Gražulevičius

      Lietuvos – Prancūzijos integruotos veiklos programos "Žiliberas" projektai

 • Tvarkūs metalų oksidų nanovamzdelių masyvai dujų jutikliams (Gaz-Sens), 2017–2018, Medžiagų mokslo institutas, Paviršių ir plonasluoksnių darinių mokslo laboratorija, dr. T. Tamulevičius

     Japonijos – Lietuvos bendradarbiavimo programos projektai

 • Sidabro nanodalelių ir jų klasterių saviorganizacija ir plazmoninės savybės (PLAS), 2015–2017, Medžiagų mokslo institutas, habil. dr. S. Tamulevičius
 • Indukuotų žmogaus pliuripotentinių kamieninių ląstelių (hiPSc) 3D kultivavimo procesų matematinis modeliavimas ir optimizavimas (ModelStem), 2015–2017, Elektros ir elektronikos fakultetas, Automatikos katedra, habil. dr. R. Simutis

     Lietuvos – Ukrainos bendradarbiavimo programos projektai

 • Naujų azotą turinčių heterociklinių junginių, skirtų organinei elektronikai, sintezė ir savybės, 2016–2017, Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra, habil. dr. J. V. Gražulevičius
 • Institucinių ir ekonominių tvaraus vystymosi ir žaliosios ekonomikos pagrindų formavimas regioniniame lygmenyje, 2016–2017, Ekonomikos ir verslo fakultetas, Finansų katedra, dr. L. Sinevičienė

     Lietuvos – Baltarusijos bendradarbiavimo programos projektai

 • Greitai kietėjančių didelio stiprumo sulfoaliumoferitinių cementų sintezės ir hidratacijos metu vykstančių fazinių virsmų tyrimas (SAFEC), 2017–2018, Cheminės technologijos fakultetas, Silikatų technologijos katedra, dr. R. Šiaučiūnas

      Atviros partnerystės mokslo projektai

 • Efektyviems šviesą emituojantiems diodams skirtų naujų organinių puslaidininkių sintezė, charakterizavimas ir panaudojimas prietaisuose (SEMILED), 2016–2018, Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra, dr. S. Grigalevičius
Tarpinstitucinių mokslinių tyrimų projektai (sąrašas)

      Tarpinstitucinis projektas su Lehigh universitetu (JAV)

 • Naujų optinių defektoskopijos metodų polimerinėms plėvelėms, skirtoms poligrafinių gaminių ir pakuočių gamybai, sukūrimas, 2012–2018, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, Gamybos inžinerijos katedra,  habil. dr. E. Kibirkštis

Nacionaliniai projektai

Lietuvos mokslo tarybos parama moksliniams tyrimams
Nacionalinės mokslo programos „Gerovės visuomenė“ projektai (sąrašas)
Nacionalinės mokslo programos „Sveikas senėjimas“ projektai (sąrašas)
 • Neinvazinių kraujotakos ir stuburo sistemos relaksacijos metodų kūrimas ir taikymai (CaSpine), 2015–2017, Mechatronikos institutas, habil. dr. Vytautas Ostaševičius
 • 3D mikrostruktūrizuotų ir kolageninių konstruktų su chondrogeninėmis ląstelėmis sukūrimas ir jų transliacinis panaudojimas kremzlės regeneracijai (REGEN), 2015–2018, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, Plastiko ir odos gaminių tyrimų centras, dr. Virginija Jankauskaitė
 • Išmanioji gerontechnologija sveikam senėjimui (iGeronTech), 2016–2018, Informatikos fakultetas, Realaus laiko kompiuterių sistemų centras, dr. Egidijus Kazanavičius
 • Oro taršos poveikiai plaučiuose: stebėsenos rodikliai ir reguliavimas fitocheminėmis medžiagomis (Air pollution and lung health), 2016–2018,Cheminės technologijos fakultetas, Aplinkosaugos technologijos katedra, dr. Dainius Martuzevičius
Nacionalinės mokslo programos „Link ateities technologijų“ projektai (sąrašas)
 • Metaloorganinių perovskitų fotodetektoriai (MOPED), 2016–2018, Cheminės technologijos fakultetas, Organinės chemijos katedra, dr. Marytė Daškevičienė
 • Optinis bioplastikų 3D mikro- ir nanoformavimas (OPTIBIOFORM), 2017–2018, Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra, dr. Jolita Ostrauskaitė
Nacionalinės mokslo programos „Modernybė Lietuvoje“ projektai (sąrašas)
 • Lietuvos miestų modernizacijos 1960-1990 m. ir jos pasekmių Lietuvos urbanistikai kaip erdviniam-socialiniam fenomenui kompleksiškas tyrimas (Miesto DNR), 2017–2019, Statybos ir architektūros fakultetas, Architektūros ir urbanistikos katedra, dr. Kęstutis Zaleckis
Reikminių tyrimų projektai (sąrašas)
 • Švaistomo maisto sulaikymas, patikrinimas ir prieinamumas vartotojams – įveiklinimo modelis (NEŠVAISTYKIM), 2016–2017, Maisto institutas, dr. Gitana Alenčikienė
Mokslininkų grupių projektai (sąrašas)
 • Ekologinio kompensavimo suvokimas ir praktikos: miestų infrastruktūros projektai Lietuvoje ir Švedijoje (EnCom), 2015–2017, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Viešosios politikos ir administravimo institutas, dr. Aistė Balžekienė
 • Tarptautinio užkrato rizika: grėsmės ir pasekmės Vidurio ir Rytų Europos šalims (TUR), 2015–2018, Ekonomikos ir verslo fakultetas, Finansų katedra, dr. Vilma Deltuvaitė
 • Saviorganizacija grįsto valdymo įgalinimas šiuolaikinėse inovacijų ekosistemose: „vėluojančios“ ekonomikos kontekstas (SELFORG), 2015–2018, Ekonomikos ir verslo fakultetas, Strateginio valdymo katedra, dr. Giedrius Jucevičius
 • Paveldas kaip konfliktas: modernistinės ir po-modernistinės paveldosaugos sampratų skirtis Lietuvoje (Paveldas kaip konfliktas), 2015–2018, Architektūros ir statybos institutas, dr. Vaidas Petrulis
 • Partijų ir interesų grupių sąveika: pobūdis, priežastys, pasekmės (PIGS), 2015–2017, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Viešosios politikos ir administravimo institutas, dr. Ligita Šarkutė
 • Biopolimerai bioaktyvių medžiagų pernašai (BIOPERNEŠA), 2015–2018, Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra, dr. Ramunė Rutkaitė
 • Bioskaidūs polimeriniai kompozitai iš organinių gamybos atliekų (Polikomp), 2015–2018, Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra, dr. Jolita Ostrauskaitė
 • Nanolitografija ultravioletinei optikai (UVDIODE), 2015–2017, Medžiagų mokslo institutas, dr. Viktoras Grigaliūnas
 • Nauji kalbos signalo analizės metodai Parkinsono ligai identifikuoti (Parkinson), 2015–2018, Elektros ir elektronikos fakultetas, Elektros energetikos sistemų katedra, habil. dr. Antanas Verikas
 • Algebriniai laiko eilučių tyrimo metodai ir algoritmai (ALETMA), 2015–2018, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, Matematinio modeliavimo katedra, habil. dr. Minvydas Ragulskis
 • Naujo tipo mikrorezonatoriaus mikroelektromechaninėms sistemoms kūrimas ir tyrimas (Microresonator), 2015–2018, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, Mechanikos inžinerijos katedra, dr. Giedrius Janušas
 • Naujos straublio tipo robotų klasės sukūrimas, teorija ir tyrimai (SmartTrunk), 2015–2018, Mechatronikos institutas, habil. dr. Ramutis Bansevičius
 • Inovacinės neinvazinės žmogaus smegenų kraujotakos autoreguliacijos stebėsenos technologijos klinikiniai tyrimai (SKAR2), 2015–2018, Sveikatos telematikos mokslo institutas, dr. Vytautas Petkus
 • Automatiniai algoritmai prieširdžių virpėjimo išsivystymo rizikai po ūminio miokardo infarkto prognozuoti (AFAMI), 2015–2017, Biomedicininės inžinerijos institutas, dr. Vaidotas Marozas
 • Kraujagyslių rekanalizacijos ir funkcinės reparacijos ultragarso sistemų generuojamais kavitaciniais srautais eksperimentinis-klinikinis tyrimas (IntraMed), 2015–2018, Mechatronikos institutas, habil. dr. Algimantas Bubulis
 • Triogerio bazės fragmentą molekulės centre turinčių dažiklių, skirtų efektyvių saulės elementų konstravimui, sintezė (SAULĖ), 2015–2018, Cheminės technologijos fakultetas, Organinės chemijos katedra, dr. Tadas Malinauskas
 • Daiktų interneto poveikis verslo modeliams (INMODE), 2017–2019, Ekonomikos ir verslo fakultetas, Marketingo katedra, dr. Rimantas Gatautis
 • Pažangiąja oksidacija paremtos kompleksinės oro valymo technologijos sukūrimas ir testavimas realiomis sąlygomis (OxiPurTec), 2017–2019, Cheminės technologijos fakultetas, Aplinkosaugos technologijos katedra, dr. Edvinas Krugly
 • Depresinio sutrikimo ankstyvos kompiuterinės diagnostikos metodo sukūrimas, vertinant emocinį atsaką į skirtingo skonio maisto savybes (EMOPSYCHOSCREEN), 2017–2020, Cheminės technologijos fakultetas, Maisto mokslo ir technologijos katedra, habil. dr. Gražina Juodeikienė
 • Naujos struktūros elektroaktyvios medžiagos efektyviems fosforescuojantiems organiniams šviestukams (E-MATERIALS), 2017–2020, Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra, habil. dr. Saulius Grigalevičius
 • Plazmoniniai nanokompozitiniai savaime įsisotinančios sugerties veidrodžiai skaiduliniams lazeriams (NASAM), 2017–2019, Medžiagų mokslo institutas, dr. Šarūnas Meškinis
 • 3D fantomo individualizuotai dozimetrijai spindulinėje terapijoje kūrimas (FANTOMAS), 2017–2019, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, Fizikos katedra, dr. Lars Johan Sören Mattsson
 • Trimačio spausdinimo būdu gaminami lankstieji elektroaktyvūs keitikliai minkštosios mechatronikos sistemoms (FLEXYMECH-3DP), 2017–2020, Mechatronikos institutas, dr. Rolanas Daukševičius
 • Eksperimentinė raketa: kūrimas ir tyrimas (Raketa), 2017–2020, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, Transporto inžinerijos katedra, habil. dr. Algimantas Fedaravičius
 • Metalo lydinių kristalinės gardelės įtempių ir atomų difuzijos anizotropija azotinimo metu (metaldif), 2017–2020, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, Fizikos katedra, habil. dr. Arvaidas Galdikas
 • Efektyvių organinių puslaidininkių, skirtų kietos būsenos saulės elementams, vienpakopė sintezė (Fotomolekulės), 2017–2020, Cheminės technologijos fakultetas, Organinės chemijos katedra, dr. Vytautas Getautis
 • Nauji nekontaktiniai ultragarsiniai matavimo metodai, skirti lakštinių kompozitinių struktūrų savybių tyrimams (ULTRAMAT), 2017–2020, Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas, habil. dr. Rymantas Jonas Kažys
 • Inovatyvių funkcinių nano/mikro elementų biomedicininiams mikrohidraulikos įrenginiams kūrimas ir tyrimas (MicroFluidicBio), 2017–2020, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, Mechanikos inžinerijos katedra, habil. dr. Arvydas Palevičius
 • Spektrofotometrijos ir ultragarso duomenų kompleksinės analizės metodas automatinei ankstyvajai piktybinių odos navikų diagnostikai atlikti (SkinImageFusion), 2017–2020, Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas, dr. Renaldas Raišutis
 • Aplinką tausojantis Ca/Si kompozicinių medžiagų gavimo būdas (AKASIM), 2017–2020, Cheminės technologijos fakultetas, Silikatų technologijos katedra, dr. Raimundas Šiaučiūnas
 • Kambario temperatūroje fosforescuojančios organinės medžiagos sensoriams (HEROS), 2017–2019, Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra, dr. Aušra Tomkevičienė
 • Mėsos produktų saugos ir kokybės pagerinimas panaudojant sveikatai naudingas funkcines medžiagas išskirtas iš uogų išspaudų (Berry4Meat), 2017–2020, Cheminės technologijos fakultetas, Maisto mokslo ir technologijos katedra, dr. Petras Rimantas Venskutonis
 • Didelio jautrio rezonansinių ultragarsinių globalinio šiltnamio efekto dujų jutiklių sukūrimas ir tyrimas (GasCMUT), 2017–2019, Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas, Technologijų katedra, dr. Darius Viržonis
 • Baltų šviesos diodų kūrimas, naudojant multi-eksipleksinius emiterius (OWEX), 2017–2019, Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra, dr. Dmytro Volyniuk
 • Poinsultinės būklės pacientų prieširdžių aritmijų ilgalaikės netrukdančios stebėsenos metodai (AFterSTROKE), 2017–2019, Biomedicininės inžinerijos institutas, dr. Vaidotas Marozas
 • Ultragarsinis radijodažninis galvos smegenų audinio savybių vertinimo metodas ankstyvai neurodegeneracijai diagnozuoti, 2017–2020, Biomedicininės inžinerijos institutas, dr. Andrius Sakalauskas
 • Akies mikrocirkuliacijos pokyčių, reikšmingų diagnozuojant ir gydant žmogaus organizmo kritines būkles, nustatymas ir parametrizavimas (MAPEYE), 2017–2019, Biomedicininės inžinerijos institutas, dr. Martynas Patašius
 • Išmanieji ortopediniai įtvarai senyvo amžiaus žmonių aktyvumui skatinti (ORTOSMART), 2017–2019, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, Gamybos inžinerijos katedra, dr. Daiva Mikučionienė
 • Socialinis klimato kaitos suvokimas: Lietuvos atvejis tarptautinėje Europos lyginamojoje perspektyvoje (KliKS), 2017–2020, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Viešosios politikos ir administravimo institutas, dr. Audronė Telešienė
 • Pramonės įmonių taupumo ir judrumo gebėjimų vystymo trajektorijos ir jas lemiantys veiksniai Pramonės 4.0 tendencijų kontekste (DIGFACTORY), 2017–2019, Ekonomikos ir verslo fakultetas, Vadybos katedra, dr. Mantas Vilkas
 • Migracinės kultūros tyrimas Nepriklausomoje Lietuvoje: 1990–2018 m. (MIGRACULT), 2017–2020, Ekonomikos ir verslo fakultetas, Vadybos katedra, dr. Vilmantė Kumpikaitė-Valiūnienė
 • Prieštaravimai ir įtampos organizacijose pereinant į darnumą (DARLINK), 2017–2020, Ekonomikos ir verslo fakultetas, Vadybos katedra, dr. Jurgis Staniškis, dr. Eglė Staniškienė
 • Neformali politika Lietuvoje (INFORM), 2017–2019, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Viešosios politikos ir administravimo institutas, dr. Ainius Lašas
 • Vartotojo moralinio identiteto įtaka įsitraukimui į tvarų vartojimą asmeniniame gyvenime ir darbinėje aplinkoje (VIMIR), 2017–2020, Ekonomikos ir verslo fakultetas, Marketingo katedra, dr. Laura Šalčiuvienė, dr. Jūratė Banytė
 • Tarptautinė socialinio tyrimo programa: socialiniai tinklai, socialinė gerovė ir religija, ISSP LT‐STR (ISSP LT‐STR), 2017–2019, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Viešosios politikos ir administravimo institutas, dr. Eglė Butkevičienė
 • Šeimos verslo vadovo dinaminių gebėjimų poveikis įmonės novatoriškos veiklos rezultatams (FamBusDMC), 2017–2020, Ekonomikos ir verslo fakultetas, Strateginio valdymo katedra, dr. Asta Pundzienė
 • Pramoninių atliekų panaudojimas šarmu aktyvuoto betono gavimui (AKBET), 2017–2020, Statybos ir architektūros fakultetas, Statybinių medžiagų katedra, dr. Danutė Vaičiukynienė
Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 m. programa (sąrašas)
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos parama moksliniams tyrimams
Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projektai (sąrašas)
 • Galimybių studija dėl naujai rengiamų ES Codex Alimentarius komisijos, kitų tarptautinių standartų poveikio Lietuvos žemės ir maisto ūkiui, 2015–2017, Maisto institutas, habil. dr. Joana Šalomskienė
 • Lietuvos juodmargių galvijų pieno technologinių savybių išskirtinumo tyrimai, 2016–2017, Cheminės technologijos fakultetas, Maisto mokslo ir technologijos katedra, dr. Daiva Leskauskaitė
Lietuvos energijos paramos fondo parama moksliniams tyrimams
Lietuvos energijos paramos fondo projektai (sąrašas)
 • Aplinkai draugiškų nanogijų pluošto formavimo technologijos tobulinimas, 2016–2017, Cheminės technologijos fakultetas, Aplinkosaugos technologijos katedra, dr. Edvinas Krugly
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros parama moksliniams tyrimams
Projektai krašto apsaugos poreikiams (sąrašas) 
Technologinės plėtros projektai (sąrašas)
Struktūrinių fondų parama moksliniams tyrimams
Investicijų veiksmų programos priemonė "SmartInvestLT+" (sąrašas)
Investicijų veiksmų programos priemonė "Intelektas. Bendri mokslo - verslo projektai" (sąrašas)
 • Išmanaus transporto eismo kontrolės ir monitoringo technologijos MTEP, 2017–2019, Elektros ir elektronikos fakultetas, Elektros inžinerijos katedra, dr. Darius Andriukaitis
 • Išmaniųjų lanksčių autonominių robotų sistemų tyrimas ir jų prototipų sukūrimas (Robotizacija), 2017–2018, Elektros ir elektronikos fakultetas, Elektros inžinerijos katedra, dr. Vytautas Deksnys
 • Savaime apsimokanti, intelektuali vaizdo atpažinimo, statistikos surinkimo, analizės ir grafinio atvaizdavimo sistema, 2017–2019, Elektros ir elektronikos fakultetas, Automatikos katedra, dr. Arūnas Lipnickas
 • Biokuro panaudojimo veiksmingumo didinimo bei taršos mažinimo technologijų tyrimas ir kūrimas, 2017–2020, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, Šilumos ir atomo energetikos katedra, dr. Gintautas Miliauskas
 • Išmaniųjų debesų kompiuterijos aplikacijų technologija (SCAF), 2017-2018, Informatikos fakultetas, Informacinių sistemų projektavimo technologijų centras, dr. Rimantas Butleris
 • UAB "Verdigo" investicijos į MTEP, 2017-2019, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, Funkcinių medžiagų centras, dr. Virginija Jankauskaitė

KTU MTEPI fondo remiami mokslo projektai

Bendri Kauno technologijos universiteto ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokslininkų grupių projektai (sąrašas)
Kauno technologijos universiteto tarpsritiniai / tarpkryptiniai mokslo projektai (sąrašas)

Prioritetinė mokslo kryptis „Diagnostinės ir matavimo technologijos“

Prioritetinė mokslo kryptis „Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos“

 • Hologramos difrakcinio vaizdo projekcijų algoritmo sukūrimas bei realizavimas išmaniesiems įtaisams (HoloApp), 2017, dr. Tomas Tamulevičius, Medžiagų mokslo institutas

Prioritetinė mokslo kryptis „Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms“

 • Organinių spinduolių funkcinių sluoksnių struktūros įtaka termiškai aktyvuojamos uždelstos fluorescencijos efektyvumui (X-rayTADF), 2017, dr. Dmytro Volyniuk, Cheminės technologijos fakultetas
 • Organinės bipolinės medžiagos lankstiems elektrochrominiams prietaisams (BALTIC), 2017, dr. Dalius Gudeika, Cheminės technologijos fakultetas

Prioritetinė mokslo kryptis „Technologijos darniam vystymuisi ir energetika“

 • Inovatyvūs mikrobiniai kuro elementai tvariai bioelektros gamybai (MicrobElas), 2017, dr. Kristina Kantminienė, Cheminės technologijos fakultetas
 • Kombinuoto poveikio efektyvi technologija daržovių ir vaisių greitam sterilizavimui atlikti (Kombister), 2017, dr. Darius Černauskas, Maisto institutas

Prioritetinė mokslo kryptis „Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida“

 • Atvirųjų inovacijų modeliai medicinos inžinerijos sektoriaus transformacijai: MTEPI ir vartotojų bendruomenių sąveikų įgalinimas sveikatos iššūkių sprendimui (AIM MED), 2017, dr. Monika Petraitė, Ekonomikos ir verslo fakultetas